Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγγραφή Προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα με την μέθοδο Project Cycle Management Europe Direct,Λάρνακα 20/5/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγγραφή Προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα με την μέθοδο Project Cycle Management Europe Direct,Λάρνακα 20/5/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συγγραφή Προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα με την μέθοδο Project Cycle Management Europe Direct,Λάρνακα 20/5/2016

2 Ελευθέριος Εμπεδοκλής

3 Να ξεκαθαρίσει το σκηνικό Οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ δεν είναι απεριόριστες Δεν χρηματοδοτούνται όλοι οι τύποι έργων η ενεργειών Δεν κατανέμονται με χρονική προτεραιότητα αλλά ανταγωνιστικά και με διαφάνεια

4 Δεν είναι τελικά τόσο πολύπλοκα…. Χρειάζεται ενημέρωση – γνώση – και συνεχής παρακολούθηση

5 Τι εννοούμε με τον όρο project cycle management Pcm ( project cycle management) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διοικητικές ενέργειες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του κύκλου διαχείρισης ενός έργου Προγραμματισμός Αναγνώριση Σχεδιασμός Εκτέλεση Αξιολόγηση & Έλεγχος

6 Η μεθοδολογία PCM Η μεθοδολογία PCM βοηθά ώστε – Τα έργα να εξυπηρετούν και να πετυχαίνουν τους στόχους και τις προτεραιότητες των προγραμμάτων χρηματοδότησης αλλά και των εταίρων – Τα έργα θα εντάσσονται στην στρατηγική και τα πραγματικά προβλήματα των ομάδων στις οποίες στοχεύουν – Τα έργα θα είναι βιώσιμα (feasible) υπο την έννοια ότι οι στόχοι μπορεί να επιτευχθούν υπο τους περιορισμούς, το λειτουργικό περιβάλλον και την επιχειρησιακή/οικονομική ικανότητα των εταίρων – Τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου θα είναι κατά το δυνατό sustainable - αειφόρα

7 Ο κύκλος διαχείρισης έργου Αναγνώριση Σχεδιασμός Εκτέλεση Αξιολόγηση & Έλεγχος Προγραμματισμός

8 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σε αυτό το στάδιο επιδιώκεται η αναγνώριση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Οργανισμού και κατά πόσο αυτές εντάσσονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Βασικά ερωτήματα στο στάδιο Προγραμματισμού:  Ποιες είναι οι Προτεραιότητες της Ε.Ε;  Ποιες είναι οι Προτεραιότητες του Κράτους;  Ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες;  Ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης;  Πως εντοπίζω τις προσκλήσεις χρηματοδότησης

9 Κύκλος διαχείρισης του έργου προγραμματισμός - programming Η έννοια του προγραμματισμού αναλύεται σε διάφορα επίπεδα – Σε επίπεδο ΕΕ – Στρατηγική της ΕΕ Ευρώπη 2020 – Σε επίπεδο κράτους μέλους – συμφωνία εταιρικής σχέσης – εθνικές προτεραιότητες – Σε τοπικό επίπεδο – στρατηγικός σχεδιασμός η επιχειρηματικός σχεδιασμός

10 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» πρωταρχικοί στόχοι. Απασχόληση – απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών 2. Έρευνα και Ανάπτυξη – Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη 3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα – μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990 – εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 4. Εκπαίδευση – Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% – ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30- 34 ετών 5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

11 Ευρώπη 2020 Οι στόχοι της στρατηγικής αυτής ενισχύονται επίσης από εφτά «εμβληματικές πρωτοβουλίες» βάσει των οποίων η ΕΕ και οι εθνικές αρχές των κρατών μελών εντείνουν αμοιβαία τις προσπάθειές τους στους τομείς που άπτονται των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η απασχόληση, η νεολαία, η βιομηχανική πολιτική, η φτώχεια και η επάρκεια των πόρων.εμβληματικές πρωτοβουλίες

12 Κατανομή πόρων σε εθνικό επίπεδο «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) αποτελεί το στρατηγικό προγραμματικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την αξιοποίηση των Ταμείων: – της Πολιτικής Συνοχής, – της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και – της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

13 Στρατηγικός Στόχος 2014 - 2020 Στρατηγικός στόχος της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών διαθρωτικών και επενδυτικών ταμείων είναι : « η αναδιάρθρωση της οικονομίας εστιάζοντας σε τομείς στους οποίους η Κύπρος διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και εξωστρεφή χαρακτήρα ( αξιοποιώντας στο μέγιστο την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ) η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής »

14 Προτεραιότητες χρηματοδότησης Οι τρείς προτεραιότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων την περίοδο 2014 – 2020 είναι :  Η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης της κυπριακής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της  Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής  Η προστασία και αποδοτική χρήση των πόρων

15 Κονδύλια για την Κύπρο από την ΕΕ, 2014-2020 A. Πόροι € εκ. (τρέχουσες τιμές) Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία960 1. Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων788 2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης132 3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 40 Άμεσες Πληρωμές προς Γεωργούς348 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 75 Σύνολο Προ-Κατανεμημένων Πόρων 1.388 B. “Ανταγωνιστικά Προγράμματα” (εκτίμηση)250-300

16 Το πλαίσιο κατανομής των πόρων Σε Επίπεδο EE Σε Εθνικό Επίπεδο ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ΕΠ ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική Συνοχή Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΠ Θάλασσα

17 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

18 Αποτελούν χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

19 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά προγράμματα

20 Ταμεία της ΕΕ Vs “Ανταγωνιστικά Προγράμματα» της ΕΕ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από τα ταμεία της ΕΕ – Κατανομή των Πόρων κατά Κράτος Μέλος ή/και Περιφέρεια- σημαντικά κονδύλια- Διαχείριση σε Εθνικό Επίπεδο “Ανταγωνιστικά Προγράμματα» – Δεν υπάρχει κατανομή κατά χώρα, Ανταγωνισμός, Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Διάφορα “buzz” ονόματα (Horizon, Life, Cosme, Erasmus for All, Life etc)

21 ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

22 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

23 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm Διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

24

25 Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Κάθε πρόγραμμα δική του ιστοσελίδα Χρήσιμο υλικό: – πλαίσιο και στόχοι – προσκλήσεις υποβολής προτάσεων – συχνές ερωτήσεις (FAQs) – σημεία επαφής στις χώρες/μέλη – αναζήτηση εταίρων – έντυπα

26

27 Ενημερωτικές Ημερίδες Info days Tόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες και σε χώρες μέλη (ίσως και μέσω internet) Δωρεάν παρακολούθηση, αλλά με προεγγραφή Σύνηθες περιεχόμενο: πολιτική ΕΕ, στόχοι προγράμματος, αποτελέσματα παλαιότερων έργων, πρακτικά ζητήματα

28 Εταιρείες συμβούλων Ενημέρωση για ανοικτές προσκλήσεις μέσω e-mail έναντι χρέωσης Πιθανώς συνοδευτικές υπηρεσίες: – Συγγραφή πρότασης – Διαχείριση έργων – Εκπαίδευση, κατάρτιση

29 Δίκτυα Πληροφόρηση μελών σχετικά με πολιτικές και χρηματοδοτήσεις της ΕΕ Συμμετοχή στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών

30

31 Εταίροι προηγούμενων έργων Πολύ αποτελεσματική πηγή πληροφόρησης Συνήθως η πληροφόρηση συνοδεύεται από πρόσκληση συμμετοχής σε πρόταση

32 Programming Σαν αποτέλεσμα του σταδίου αυτού είναι η επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος για να υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου

33 Ευρωπαϊκά προγράμματα ο κύκλος διαχείρισης του έργου Προγραμματισμός Σχεδιασμός Εκτέλεση Αξιολόγηση & Έλεγχος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

34 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Πως σχηματοποιώ την κεντρική ιδέα της πρότασης

35 Κύκλος διαχείρισης του έργου ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Βασικά Εργαλεία  Εντοπισμός και ανάλυση των προβλημάτων και των περιορισμών ( problem tree)  Εντοπισμός των stakeholders και καταγραφή των αναγκών των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων τους ( stakeholders analysis)  Εντοπισμός των στόχων επιδιώξεων και προοπτικών ( objectives tree)

36 The identification stage Problem analysis

37 Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, επικεντρωνόμαστε σε ένα πρόβλημα και με την διαδικασία σχεδιασμού του problem tree καταγράφονται τα αίτια και οι επιπτώσεις του προβλήματος Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την συνεργασία των stakeholders Ουσιαστικά το problem tree αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία είμαστε σήμερα και την οποία επιθυμούμε μέσω του προτεινόμενου έργου να αλλάξουμε

38 Problem analysis Τα στάδια δημιουργίας ενός problem tree – Με συλλογικές διαδικασίες επιλέγεται το πρόβλημα στο οποίο θα επικεντρωθούμε – Ξεκινώντας από τα αίτια, καταγράφονται τα πρωταρχικά αίτια του προβλήματος, δηλαδή τι προκαλεί το πρόβλημα και στην συνέχεια καταγράφονται τα δευτερογενή αίτια, δηλαδή οι αιτίες που προκαλούν τα πρωταρχικά αίτια. – Ακολουθεί η καταγραφή των συνεπειών. Δηλαδή καταγράφονται πρώτα οι πρωτογενής συνέπειες και ακολούθως οι συνέπειες που απορρέουν από τις πρωτογενής. – Η παρουσίαση του problem tree γίνεται με παραστατικό τρόπο – Η ομάδα εργασίας ελέγχει το problem tree για επαλήθευση. Κατά πόσο δηλαδή αντικατοπτρίζει επαρκώς την υφιστάμενη προβληματική κατάσταση

39 Problem Tree Μεγάλος Αριθμός δυστυχημάτων στα Μ.Μ.Μ Τραυματισμός/Θάνατος επιβατών Καθυστερήσεις Μείωση εμπιστοσύνης στα ΜΜΜ Πρόβλημα Απρόσεκτοι Οδηγοί Κακή κατασκευή οχημάτων Κακή κατασκευή δρόμων Παλιά ΟχήματαΚακή συντήρηση

40 Problem tree τα υψηλά επίπεδα των στερεών αποβλήτων αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στο ποτάμι τα αλιεύματα και τα εισοδήματα των οικογενειών αλιείας βρίσκονται σε παρακμή Η ποιότητα των υδάτων του ποταμού χειροτερεύει τα περισσότερα νοικοκυριά και τα εργοστάσια αποχέτευσης ρίχνουν τα λύματα απευθείας στο ποτάμι To παραποτάμιο οικοσύστημα βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων τα επεξεργασμένα λύματα σε μονάδες, δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα Οι ρυπαίνοντες δεν ελέγχονται Η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος είναι αναποτελεσματική και στενά συνδεδεμένη με τα συμφέροντα της βιομηχανίας δεν υπάρχουν προγράμματα ενημέρωσης / εκπαίδευσης του κοινού O πληθυσμός δεν γνωρίζει τον κίνδυνο της απόρριψης των αποβλήτων Υψηλή συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων και ασθενειών, ιδιαίτερα μεταξύ των φτωχών οικογενειών και κάτω από 5s 40% των νοικοκυριών και 20% των επιχειρήσεων δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης Οι υφιστάμενες νομικές διατάξεις είναι ανεπαρκείς για να αποφύγουν την άμεση απόρριψη λυμάτων H ρύπανση βρίσκεται στις χαμηλές προτεραιότητες της πολιτικής Ανεπαρκή επίπεδα επενδύσεων κεφαλαίου και φτωχοί επιχειρηματικοί σχεδιασμοί στην τοπική αυτοδιοίκηση

41 Problem tree Με τα στοιχεία του problem tree μπορεί να γίνει η συγγραφή της τεκμηρίωσης του προβλήματος- the justification of the problem

42 Stakeholder analysis Η ανάλυση stakeholder ουσιαστικά ασχολείται με τα εξής ερωτήματα – Ποιοι είναι οι Stakeholders; – Ποιες οι προσδοκίες της κάθε ομάδας ενδιαφερομένων – Ποιοι θα επωφεληθούν από την λύση τους και ποιοι θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις – Ποια τα χαρακτηριστικά, οι πόροι οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της κάθε ομάδας ενδιαφερομένων – Ποιες είναι οι αρμοδιότητες (αν υπάρχουν) του κάθε ενδιαφερόμενου σε σχέση με το πρόβλημα; – Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης στο σχεδιασμό της πρότασης

43 Ποιοι είναι οι Stakeholders Stakeholders : άτομα ή οργανισμοί που άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από ένα έργο Δικαιούχοι: είναι εκείνοι που επωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την εφαρμογή του έργου. Διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ : Α) Ομάδες-στόχοι : η ομάδα / φορέας ο οποίος θα επηρεαστεί θετικά άμεσα από το έργο. B) Τελικοί δικαιούχοι : εκείνοι που επωφελούνται από το πρόγραμμα μακροχρόνια αφορά την κοινωνία ή ένα τμήμα της, π.χ «παιδιά» λόγω των αυξημένων εξόδων σε υγεία και μόρφωση, «καταναλωτές» που αφορούν γεωργική παραγωγή και εμπορία. Γ) Εταίροι του έργου : αυτοί που υλοποιούν το έργο (που είναι επίσης οι stakeholders, και μπορεί να αποτελούν και ομάδα-στόχο.

44 Εργαλεία για την διενέργεια stakeholder analysis Τα δύο πλέον διαδεδομένα εργαλεία για την διενέργεια της ανάλυσης είναι – Stakeholder analysis matrix – SWOT analysis

45 Διαδικασία Εφαρμογής Stakeholder analysis Matrix Για την διενέργεια S.A.M ακολουθούμε επτά βασικά και εύκολα βήματα : Βήμα 1 : Καταγραφή του προβλήματος και αναγνώριση των επηρεαζόμενων περιοχών, των τομέων ανάγκης καθώς και εκείνων που θα ωφεληθούν από την επίλυση τους. Βήμα 2: Ετοιμασία του πίνακα S.A.M Ο Πίνακας θα πρέπει να έχεις πέντε στήλες ως ακολούθως : Ενδιαφερόμενα Μέρη Stakeholders Ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για το πρόβλημα; Πως αντιλαμβάνοντ αι το πρόβλημα; Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά τους για την επίλυση του προβλήματος; Τι εξουσίες/αρμοδ ιότητες έχουν που μπορεί να επηρεάσουν την επίλυση του προβλήματος;

46 Βήμα 3: Καταγραφή όλων των stakeholders ( άτομα, οργανισμοί, τμήματα, κ.ο.κ). Αφού εντοπιστούν τότε μεταφέρονται τα στοιχεία στην στήλη 1 του πίνακα. Βήμα 4 : Εντοπισμός/καταγραφή του ενδιαφέροντος κάθε stakeholder για το πρόβλημα. Δηλαδή τι θα ήθελαν να έχουν ως αποτέλεσμα της λύσης ου προβλήματος. Αφού γίνει καταγραφή τότε μεταφέρονται τα στοιχεία στην στήλη 2 του πίνακα. Βήμα 5: Καταγραφή της αντίληψης που έχει ο κάθε stakeholder για το πρόβλημα. Δηλαδή η διατύπωση αυτή θα είναι negative statement γιατί θα πρέπει να αντανακλά το πρόβλημα. Αφού γίνει καταγραφή τότε μεταφέρονται τα στοιχεία στη στήλη 3 του πίνακα.

47 Βήμα 6 : Καταγραφή του τι θα μπορούσε ή θα ήταν διατεθειμένος να συνεισφέρει για την επίλυση του προβλήματος. Η συνεισφορά δεν είναι απαραίτητο να είναι οικονομικής φύσεως αλλά μπορεί να πάρει διάφορες μορφές π.χ εθελοντισμός, πολιτική επιρροή κ.ο.κ. Μεταφορά των στοιχείων στη στήλη 4 του πίνακα. Βήμα 7: Καταγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε stakeholder σε σχέση με το υπο μελέτης πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι stakeholders να έχουν αρμοδιότητες. Αφού γίνει καταγραφή τότε μεταφέρονται τα στοιχεία στη στήλη 5 του πίνακα.

48 Παράδειγμα Stakeholder Analysis Πρόβλημα : Ρύπανση της Λίμνης Λεμεσού Κάτοικοι της περιοχής Θα ήθελαν να έχουν καθαρή λίμνη Ασφάλεια και υγεία στο άμεσο περιβάλλον Παράνομη εισροή βιομηχανικών αποβλήτων Παράνομη απόρριψη σκουπιδιών Εθελοντική εργασία καθαρισμού Πίεση προσ την Τ.Α Καταβολή τέλους για την απορρύπανση Ξενοδόχοι Μια καθαρή και υγειές λίμνη για αναβάθμιση του προϊόντος Ακάθαρτο νερό Εμποδίζει τις τουριστικές δραστηριότητες Ανάπτυξη κουνουπιών Καταβολή τέλους για την απορρύπανση Και για την διατήρηση της Ψαράδες Διασφάλιση της βιωσιμότητας της αλικής και της απασχόλησης Εισροή φυτοφαρμάκων Απόρριψη σκουπιδιών Πίεση προς επαγγελματικούς φορείς. Καταβολή τέλους για την απορρύπανση και για την διατήρηση καθαρής λίμνης Εθελοντές Γεωργοί Διασφάλιση καθαρού νερού για την άρδευση καλλιεργειών Απόρριψη σκουπιδιών Βιομηχανική ρύπανση Καταβολή τέλους για την απορρύπανση Εθελοντές Πίεση προς αρμόδιους φορείς Τοπικές Αρχές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Κυβερνητικές Υπηρεσίες

49 Παράδειγμα Stakeholder Analysis Πρόβλημα : Ρύπανση της Λίμνης Λεμεσού Ενδιαφερόμενα Μέρη Stakeholders Ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για το πρόβλημα; Πως αντιλαμβάνοντα ι το πρόβλημα; Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά τους για την επίλυση του προβλήματος; Τι εξουσίες/αρμοδι ότητες έχουν που μπορεί να επηρεάσουν την επίλυση του προβλήματος;

50 the identification stage Objectives analysis

51 Το objectives analysis ουσιαστικά απεικονίζει την επιθυμητή κατάσταση ΑΝ το πρόβλημα έχει ήδη επιλυθεί Στην πραγματικότητα το objective tree είναι mirror image του problem tree και απεικονίζει την ιεράρχηση των objectives Όπως και στην ανάλυση του προβλήματος, η διαδικασία γίνεται με συμμετοχικό τρόπο με την ενεργό συμμετοχή όλων των stakeholders

52 Objectives tree Με την ολοκλήρωση του objectives tree ήδη έχουμε τα βασικά συστατικά των στόχων του έργου – Το overall objective η GOAL – Το purpose of the project ( ONLY ONE ) – Τα results of the project –tangible deliverables – The activities of the project

53 Objective Tree Η ποιότητα των υδάτων του ποταμού βελτιώνεται

54 Objective Tree Το εισόδημα των αλιευτικών οικογενειών σταθεροποιούνται ή αυξάνονται H απειλή για το παραποτάμιο οικοσύστημα μειώνεται, και τα αλιευτικά αποθέματα αυξήθηκαν Η ποσότητα των αποβλήτων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ μειώνεται O πληθυσμός έχει μεγαλύτερη επίγνωση του κινδύνου της απόρριψης αποβλήτων Οι ρίψεις λυμάτων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο ποταμό μειώνεται Η επεξεργασία των λυμάτων ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές Αύξηση % των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της αποχέτευσης Υπάρχουν προγράμματα ενημέρωσης /εκπαίδευσης του κοινού η ποιότητα των υδάτων του ποταμού βελτιώνεται νέες νομικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί οι οποίες είναι αποτελεσματικές στην άμεση πρόληψη απόρριψης λυμάτων Οι ρυπαίνοντες ελέγχονται αποτελεσματικά Η συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων και ασθενειών μειώνεται, ιδιαίτερα μεταξύ των φτωχών οικογενειών και κάτω από 5s διαχείριση της ρύπανσης, δίδεται μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ανάκτησης κόστους οργανισμός προστασίας του περιβάλλοντος είναι αποτελεσματικός και ανταποκρίνεται περισσότερο σε ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων

55 Προσχεδιασμός της πρότασης Υπόβαθρο και ιστορικό του έργου ( πρόβλημα / προκλήσεις / ομάδες στόχοι) – Στόχος του έργου – Σκοπός του έργου – Αποτελέσματα (εκροές)

56 Objective Statement Objective hierarchyExample of how to write statements Overall objectiveTo contribute to improved family health, particularly of under 5s, and the general health of the riverine eco-system Purpose1.Improved river water quality Results1.1. Reduced volume of waste-water directly discharged into the river system by households and factories 1.2. Waste-water treatment standards established and effectively enforced Activities (may not be included in the matrix itself, but rather presented in an activity schedule format) 1.1.1 Conduct baseline survey of households and businesses 1.1.2 Complete engineering specifications for expanded sewerage network 1.1.3 Prepare tender documents, tender and select contractor 1.1.4 Identify appropriate incentives for factories to use clean technologies 1.1.5 Prepare and deliver public information and awareness program 1.1.6 etc

57 Παράδειγμα για το πως να γράψεις μια δήλωση Γενικός ΣτόχοςΝα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας της οικογένειας, ιδιαίτερα κάτω 5s, και στη γενική υγεία του παραποτάμιου οικοσυστήματος Σκοπός1.Αναβάθμισης της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Αποτελέσματα1.1. Μείωση του όγκου των λυμάτων που απορρίπτονται απευθείας στο σύστημα του ποταμού από τα νοικοκυριά και τα εργοστάσια 1.2. Τα πρότυπα επεξεργασίας λυμάτων να καθιερωθούν και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά Ενέργειες (Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο matrix, αλλά μάλλον μπορούν να παρουσιαστούν σε μορφή προγράμματος) 1.1.1 Διεξαγωγή βασικής μελέτης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 1.1.2 Ολοκλήρωση τεχνικής για διευρυμένο δίκτυο αποχέτευσης 1.1.3 Προετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού, την προσφορά και επιλογή αναδόχου 1.1.4 Προσδιορισμός των κατάλληλων κινήτρων για τα εργοστάσια για τη χρήση καθαρών τεχνολογιών 1.1.5 Προετοιμασία και παράδωση των πληροφοριών του δημόσιου και του προγράμματος ευαισθητοποίησης 1.1.6 κ.λπ.

58 Τέλος Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Συγγραφή Προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα με την μέθοδο Project Cycle Management Europe Direct,Λάρνακα 20/5/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google