Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.2 Ορισμός των στόχων στην πράξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.2 Ορισμός των στόχων στην πράξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.2 Ορισμός των στόχων στην πράξη

2 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Η Επιτροπή της ΕΕ και οι Εθνικές Υπηρεσίες ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των προγραμμάτων που:  έχουν εντοπίσει πρόβλημα στην επάρκεια και στις δεξιότητες  περιλαμβάνουν σαφή και πειστικά κίνητρα

3 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Η βιβλιογραφία της κοινότητας έχει παγιώσει, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση. Θα πρέπει κανείς να το λαμβάνει αυτό υπόψη κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων.  Διαχείριση έργου Είναι ένα σύστημα διαχείρισης που έχει ως άξονα την εξεύρεση λύσεων.  Διαχείριση Κύκλου Ζωής ενός Προγράμματος Το πρόγραμμα (PCM) αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων και πλαισίων αναφοράς τα οποία επιτρέπουν την ανάδειξη των τρεχουσών αναγκών (τα προβλήματα) και τους τελικούς αποδέκτες των προνομίων που παρέχουν τα δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

4 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Τα έντυπα αιτήσεων για τους υποψηφίους είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν τη παρουσίαση ενός λογικού πλάνου για το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει: τους στόχους, τις μεθόδους, τους αποδέκτες, τον χρόνο, τα αποτελέσματα και την παρακολούθηση. Οι στόχοι θα πρέπει να διατυπώνονται λεπτομερώς Πρόκειται για στόχους διαφορετικών τύπων και μεταξύ τους υπάρχει μια ιεραρχία προτεραιοτήτων:

5 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Γενικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους στόχους που αφορούν οφέλη: ικανούς να επηρεάζουν θετικά το πλαίσιο στο οποίο εστιάζεται το πρόγραμμα, αλλά και την αντίστοιχη γεωγραφική περιφέρεια, τα δίκτυα συνεργασιών και τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα Ειδικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνει στόχους που επιτρέπουν την επίτευξη των προνομίων που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στο τέλος της διαδικασίας.

6 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Ζητείται από τους σχεδιαστές των προγραμμάτων να καθορίζουν στόχους που είναι:  συναφείς και ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους και τους σκοπούς του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης  συναφείς και εύλογοι σε σχέση με τις εντοπισμένες ανάγκες και σχετικοί με την επιλεγμένη ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα  επαρκείς και κατάλληλοι για το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο της δραστηριότητας, ειδικά όσον αφορά την περίοδο κινητικότητας  ικανοί να παρέχουν επιπρόσθετη αξία σε όσα υπάρχουν ήδη  ικανοί να προωθούν καινοτομικές πρακτικές στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

7 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη διάκριση μεταξύ των στόχων, όταν αναφερόμαστε στην ομάδα για την οποία προορίζεται το πρόγραμμα:  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ: αναφέρονται στην ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής και στη δημιουργία θετικών σχέσεων με τους συναδέλφους.  ΓΝΩΣΙΑΚΟΙ: συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και την ενοποίηση της επάρκειας που προέρχεται από την εκπαίδευση και την κατάρτιση (η οποία αποκτάται στο σχολείο, στα ινστιτούτα κατάρτισης, στα πανεπιστήμια).  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ: σχετίζονται άμεσα με την επίτευξη ειδικών τύπων τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας.

8 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Στόχοι «που αφορούν συνεργασίες και άτομα που διαδραματίζουν ρόλους» Δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου προθέσεων για μακροπρόθεσμη επένδυση Μπορεί να δώσει την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών πάνω στα διάφορα είδη οργάνωσης της εργασίας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων, όπως ένα κοινό πλέγμα αξιολόγησης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εμπειριών.

9 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Διαχείριση του Κύκλου Ζωής ενός Προγράμματος (PCM) παρέχει πολύτιμους δείκτες για τη διαδικασία καθορισμού στόχων σύμφωνα με μια ιεραρχία αιτίων και αποτελεσμάτων. Αυτό επιτρέπει την κατάστρωση ενός ακριβούς πλάνου για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

10 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός προγράμματος και στην πραγματικότητα επιτρέπει:  την ανάλυση της πραγματικής κατάστασης ενός δεδομένου πλαισίου με σκοπό τον προσδιορισμό των επιθυμητών μελλοντικών συνθηκών και των αντίστοιχων στρατηγικών για την επίτευξή τους  τον σχεδιασμό ενός συνόλου μηχανισμών και λειτουργικών φάσεων για την ανάπτυξη της ιδέας του προγράμματος.

11 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Διαδικασίες Κινητικότητας Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου Μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ιδέες των προγραμμάτων θα είναι σχετικές και θα αντιστοιχούν στα ζητούμενα. Στην πραγματικότητα:  παρέχεται σε όσους διαδραματίζουν ρόλους αλλά και στους δημιουργούς του προγράμματος η δυνατότητα να εντοπίζουν τα προβλήματα απευθείας από τον τομέα εφαρμογής  να καθορίζουν τους επιθυμητούς στόχους και τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης

12 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Έχοντας απομονώσει το πρώτο πρόβλημα, είναι δυνατός ο εντοπισμός του κύριου αιτίου μέσα σε ένα ορατό και εμφανές πλαίσιο. Από αυτό το σημείο και πέρα, όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το πρώτο μπορούν να εντοπιστούν και το ίδιο ισχύει και για τις αιτίες τους. Με τη βοήθεια βελών, δίδεται έμφαση στη σχέση αιτίου / αποτελέσματος.

13 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Μετά από έναν αρχικό προσδιορισμό των αρνητικών πλευρών η PCM μετατρέπει τη δενδροειδή δομή προβλημάτων σε δενδροειδή δομή στόχων – με άλλα λόγια, οπτικοποιούνται οι καλύτερες και θετικότερες πλευρές της επιθυμητής κατάστασης. Τα προβλήματα μεταμορφώνονται σε στόχους. Κάθε πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με κάποιο άλλο πρόβλημα μέσω μιας σχέσης αιτίου/αποτελέσματος στην δενδροειδή δομή προβλημάτων, θα έχει έναν αντίστοιχο στόχο ο οποίος συνδέεται με κάποιον άλλο στόχο μέσω μιας σχέσης μέσων/σκοπών στην δενδροειδή δομή στόχων.

14 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Η PCM προτείνει την ανάπτυξη ενός σαφούς και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για κάθε πρόγραμμα Αυτό θα περιλαμβάνει ένα σύνολο δεικτών που δεν επιδέχονται παρανόηση, που μπορούν να ελέγχονται εύκολα και θα καθορίζουν ρεαλιστικά μετρήσιμους στόχους. Τα παρακάτω στοιχεία συνιστούν οποιονδήποτε δείκτη:  μια μεταβλητή  μια ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα  μια περίοδος παρατηρήσεων  μια τιμή αναφοράς

15 Τρόπος ανάπτυξης της ιδέας του προγράμματος Περιεχόμενα  Μεθοδολογία σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων  Διαδικασία καθορισμού των στόχων ενός προγράμματος  Τύποι στόχων σε ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Εκμάθησης (LLP)  Στοιχεία Διαχείρισης του Κύκλου Ζωής ενός προγράμματος  Το Λογικό Πλαίσιο και δείκτες


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.2 Ορισμός των στόχων στην πράξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google