Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ)
ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

2 Κατευθύνσεις Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Στερεάς Ελλάδας
Αναπτυξιακό όραμα: «Η αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε τομείς που η Περιφέρεια μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα με σεβασμό στο περιβάλλον και με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής» ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

3 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Πολιτική Συνοχής Διαρθρωτικά Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Ταμείο Συνοχής Κοινή Αγροτική Πολιτική Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Κοινή Αλιευτική Πολιτική Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

4 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Βασικά Χαρακτηριστικά Ταμεία για την Ανάπτυξη Στρατηγική Προσέγγιση- Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ενιαίος Σχεδιασμός Συντονισμός –Συνέργεια Ορισμένοι Κοινοί Κανόνες Λειτουργίας Συντονισμένες – Ολοκληρωμένες Δράσεις Συντονισμός στην Εφαρμογή και Παρακολούθηση ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

5 Ενδεικτική κατανομή πόρων της προγραμματικής περιόδου για τους τομείς Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

6 Βασικές Πρόνοιες Νομοθετικού Πλαισίου
ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

7 Βασικές Προκλήσεις για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
κατά την Προγραμματική Περίοδο ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

8 Θεματικοί Στόχοι για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020
Θεματικοί Στόχοι για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Ενίσχυση της πρόσβασης, και χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το Ταμείο Αλιείας) Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης Έξυπνη Βιώσιμη Χωρίς Αποκλεισμούς ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

9 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α.1 Επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, και διασύνδεση ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α.2 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας και των δυνατοτήτων αριστείας στον τομέα της (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α.3 Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, κατάρτιση των ερευνητών (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α.4 Ανάπτυξη της διασύνδεσης και των συνεργειών με το Horizon 2020 (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

10 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ B Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β.1 Επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β.2 Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β.3 Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Γ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα, και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.1 Ενίσχυση προηγμένων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.2 Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της εκμετάλλευσης νέων ιδεών (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.3 Εξοικείωση ΜΜΕ με τη διαδικασία ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.4 Προώθηση αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό (ΕΚΤ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

12 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Γ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα, και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.5 Ενίσχυση Γεωργικού Τομέα (ΕΓΤΑΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.6 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών (ΕΤΘΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.7 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στον τομέα του Τουρισμού (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.8 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στον τομέα του Πολιτισμού (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ.9 Ενίσχυση των ΜΜΕ στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίου (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

13 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Δ Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.1 Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.2 Προώθηση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε ΜΜΕ (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.3 Στήριξη ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.4 Εφαρμογή ευφυών συστημάτων διανομής σε επίπεδο χαμηλής και μέσης τάσης (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

14 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Δ Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.5 Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε όλες τις περιοχές (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.6 Υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ.7 Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

15 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ε.1 Αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ε.2 Υποστήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

16 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.1 Επενδύσεις τομέα απορριμμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.2 Επενδύσεις στον τομέα του νερού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.3 Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.4 Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

17 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.5 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.6 Προστασία και αποκατάσταση βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση εδάφους (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.7 Εκπαίδευση, κατάρτιση και προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με το περιβάλλον και την ενέργεια (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.8 Εξυγίανση και αποκατάσταση των επιβαρυμένων περιοχών (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤ.9 Εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

18 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ζ Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ζ.1 Αναβάθμιση δικτυού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ζ.2 Ανάπτυξη δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ζ.3 Ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας (ΕΤΠΑ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

19 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η.1 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η.2 Ενεργός και υγιής γήρανση (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η.3 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (ΕΚΤ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

20 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Θ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.1 Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.2 Καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ ανθρώπων(ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.4 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.5 Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΚΤ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

21 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι.1 Επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι.2 Μείωση σχολικής διαρροής και προώθηση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (ΕΚΤ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι.3 Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

22 Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Κ Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Κ.1 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση του ΣΕΣ (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Κ.2 Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΕΚΤ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

23 Ενέργειες Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου Σεπτέμβριος 2012: Συγκρότηση 1ης ΟΣΠ για τις ανάγκες Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιόδου 2014 – 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σεπτέμβριος 2012: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδας για τους στόχους και το σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου (Παρουσίαση και ανάλυση 1ης Εγκυκλίου Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014 – 2020). Οκτώβριος 2012: Έναρξη διαδικασιών διαβούλευσης προκειμένου να προετοιμασθεί το κείμενο, που ζητήθηκε σύμφωνα με την 1η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014 – Η ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας απέστειλε ερωτηματολόγιο σε όλους τους Φορείς και τους πολίτες της Περιφέρειας με στόχο να διατυπωθούν οι απόψεις τους για την σύνταξη των κατευθύνσεων Εθνικής στρατηγικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

24 Ενέργειες Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου Οκτώβριος 2012: Διεξαγωγή δύο συναντήσεων εργασίας με θέμα τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας με στόχο την Έξυπνη Εξειδίκευση, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου Νοέμβριος 2012: Υποβολή αρχικού σχεδίου προτάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη των κατευθύνσεων Εθνικής στρατηγικής Ανάπτυξης Νοέμβριος 2012: 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου » με εκτεταμένη ενημέρωση για την νέα Διαρθρωτική Πολιτική και τις ενέργειες, οι οποίες είχαν υλοποιηθεί έως τότε, στα πλαίσια της. Νοέμβριος 2012: Δημιουργία πλατφόρμας ( στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε σημαντικά κείμενα, που αφορούν την «Προγραμματική Περίοδο ». ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

25 Ενέργειες Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου Νοέμβριος 2012: Λειτουργία forum ( εντός της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα πλήρους επικοινωνία για τα θέματα σχεδιασμού της Νέας Περιόδου. Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013: Υλοποίηση συναντήσεων εργασίας στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας με σκοπό την εισαγωγή στο πλαίσιο κατάρτισης του ΣΕΣ και τη διατύπωση απόψεων σχετικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Στερεάς Ελλάδας. Ιανουάριος 2013: Συγκρότηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο Απρίλιος 2013: Υλοποίηση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνέδριου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συνάντησης εργασίας για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Μάιος 2013: Ανάρτηση νέου ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και παράλληλη αποστολή του στους δυνητικούς δικαιούχους ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

26 Σας Ευχαριστούμε ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας


Κατέβασμα ppt "Πρόταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google