Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαρακτηριστικές Προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά την περίοδο 2007 – 2013 Σκέψεις για την αξιοποίηση τους από τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαρακτηριστικές Προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά την περίοδο 2007 – 2013 Σκέψεις για την αξιοποίηση τους από τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαρακτηριστικές Προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά την περίοδο 2007 – 2013 Σκέψεις για την αξιοποίηση τους από τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Δ/νων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., Πολιτικός Μηχανικός ΛΑΡΝΑΚΑ 8.11.06 Ημερίδa «Ισοτητα των φύλων. Η νέα διάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» Οργάνωση : Εθνικός Μηχανισμός ΚΥΠΡΟΥ για τα Δικαιώματα των ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2 Η 4 η Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 για την Ευρωπαϊκή Ενωση των 25+2+....  Πολιτική για τη ΣΥΝΟΧΗ  Στρατηγική της ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Ζητούμενο : Το κατάλληλο μίγμα  «Δημοσιονομικές Προοπτικές» - το ΧΡΗΜΑ  Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων Γενικός Κανονισμός 1083 / 2006 Γενικός Κανονισμός 1083 / 2006

3 Στρατηγικές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Γραμμές για τη Συνοχή 2007 - 2013  Να γίνει η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση  Βελτίωση των γνώσεων και της Καινομίας με στόχο την ανάπτυξη  Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας  Η εδαφική διάσταση της πολιτικής της Συνοχής

4 αναθεωρημένη «Στρατηγική της Λισσαβόνας» «....μεγαλύτερες επενδύσεις στην γνώση και την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, στις ΜΜΕ και την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης, την πολιτική ενέργειας, το περιβάλλον, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την ισότητα των φύλων...» Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μάρτιος 2006

5 Η Ευρωπαϊκή Ενωση για τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο  Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ σχέση ενισχύεται η Ε.Ε. «έχει ανάγκη» την Αυτοδιοίκηση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην διαχείριση η Ε.Ε. «έχει ανάγκη» την Αυτοδιοίκηση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην διαχείριση η Αυτοδιοίκηση κρίκος στις συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους και ιδιώτες. η Αυτοδιοίκηση κρίκος στις συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους και ιδιώτες.  Βιώσιμη ΑΣΤΙΚΗ Ανάπτυξη – ο ρόλος των ΠΟΛΕΩΝ  Νέα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ εργαλεία για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε δημόσια έργα, για τη συνεργασία

6 Η 4η Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ  Οι βασικές ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ για τη Συνοχή και την Ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνουν τις Γυναίκες, και με ιδιαίτερους στόχους γι΄ αυτές  Γενικός Κανονισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων 1083 / 2006, και οι επιμέρους Κανονισμοί της 4 ης Π.Π., έχουν ιδιαίτερη αναφορά στις πολιτικές για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων

7 Η 4η Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ Χάρτης Πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτης Πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες  Αρμονικός συνδυασμός ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής  Ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων  Η εξάλειψη κάθε μορφής βίας βασισμένης στο φύλο  Η εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου  Η προαγωγή της ισότητας στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές

8 Περιφέρειες Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»  Η Κύπρος στην κατηγορία «μεταβατικής στήριξης», άρθρο 8.2. του Καν. 1083 / 2006, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Στόχου «Σύγκλιση»  Η Κύπρος συνεχίζει στο Ταμείο Συνοχής  Η Κύπρος συνεχίζει στην «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

9 Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κύπρου 2007 – 2013  Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της υπαίθρου  Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής  Αναβάθμιση και προστασία του Περιβάλλοντος  Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής  Βελτίωση της προσβασιμότητας – Επέκταση και Βελτίωση βασικών Υποδομών  Συνεχής ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού  Ισόρροπη Χωρική και Αγροτική Ανάπτυξη

10 Η «Λισσαβόνα» στη «Σύγκλιση» και την «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα» Στόχος της συγχρηματοδοτούμενης από τα Ταμεία συνδρομής θα είναι οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους, ότι Στόχος της συγχρηματοδοτούμενης από τα Ταμεία συνδρομής θα είναι οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους, ότι το 60% των δαπανών για τον Στόχο «Σύγκλιση» και το 75% των δαπανών για τον Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» διατίθενται για τις προαναφερθείσες προτεραιότητες. το 60% των δαπανών για τον Στόχο «Σύγκλιση» και το 75% των δαπανών για τον Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» διατίθενται για τις προαναφερθείσες προτεραιότητες.

11 Η «Λισσαβόνα» όταν μετρηθεί με δείκτες, στο ελληνικό ΕΣΠΑ  Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  Κοινωνία της Πληροφορίας  Μεταφορές  Ενέργεια  Περιβαλλοντική Προστασία και πρόληψη Κινδύνων  Προωθώντας την ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ εργαζομένων, επιχειρήσεων και εργοδοτών  Βελτιώνοντας την πρόσβση στην απασχόληση και την διατήρηση θέσεων εργασίας  Βελτιώνοντας την κοινωνική ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων  Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο  Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές

12 Προγραμματικές Προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας κατά την περίοδο 2007-2013   Βιώσιμες Περιφέρειες με αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με την ισόρροπη ανάπτυξη των πόλεων και των αγροτικών περιοχών.   Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους και Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την απασχόληση, την κοινωνική αλληλεγγύη και φροντίδα.   Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη.   Βελτίωση της Προσπελασιμότητας σε τοπικό επίπεδο και των υπηρεσιών της Τ.Α. προς πολίτες,.   Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο   Διεθνική, Διαπεριφερειακή, Διασυνοριακή Συνεργασία, με ενεργό συμμετοχή και πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης.

13 νέα Χρηματοοικονομικά εργαλεία κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013  Ο Γενικός Κανονισμός των Ταμείων 1083 / 2006 για τις ΣΔΙΤ  Η πρωτοβουλία JESSICA “Joint European Support for Micro to Medium Enterprises “Joint European Support for Micro to Medium Enterprises  Η πρωτοβουλία JEREMIE “Joint European Support for Sustainable Investment “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”  Η τεχνική βοήθεια JASPERS “Joint Assistance to Support Projects in European Regions”  Το σχέδιο για το EPEC “ European PPP Expertise Centre” “ European PPP Expertise Centre”

14 Πρωτοβουλία JESSICA  Projects for sustainable Urban Development  Holding Fund (HF Manager)  Urban Development Funds  Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  Διαχειριστικές Αρχές

15 ΑΛΛΑΓΕΣ στην Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση των έργων 2007 - 2013  Πολιτικό Προσωπικό  Εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση  Εισαγωγή Συστημάτων στους Ο.Τ.Α.

16 Η ΣΥΝΟΧΗ», η «ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ», οι Πολιτικές Ισότητας Η ΣΥΝΟΧΗ», η «ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ», οι Πολιτικές Ισότητας μεγάλες προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση και τις Γυναικείες Οργανώσεις κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 μεγάλες προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση και τις Γυναικείες Οργανώσεις κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013


Κατέβασμα ppt "Χαρακτηριστικές Προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά την περίοδο 2007 – 2013 Σκέψεις για την αξιοποίηση τους από τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google