Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ΕΥΣΣΑΑΠ

2 Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
Αναπτυξιακό όραμα «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης , έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης»

3 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Κύριοι άξονες
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

4 Η στρατηγική αυτή πρόκειται να κλιμακωθεί χρονικά, ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεργίας και της αυξανόμενης ανέχειας που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και οδηγούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Μια ανεργία που αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά από την διευρυνόμενη οικονομική δραστηριότητα, έως ότου περιοριστεί σε κοινωνικώς αποδεκτά επίπεδα. Ωστόσο, τα άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν θα υποσκιάσουν τη μακροχρόνια προοπτική της οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και της ένταξής της στον παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο.

5 Έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας αποτελούν τη βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2014 – 2020 Οι παρεμβάσεις στους άλλους τομείς όπως π.χ. των υποδομών, καλούνται να εξυπηρετήσουν πρωτίστως την προτεραιότητα αυτή Βασικά στοιχεία της στρατηγικής είναι η μετατόπιση της παραγωγής σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες και η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, οργανωμένων κατά το δυνατό σε συστάδες προστιθέμενης αξίας, με εξαγωγικό προσανατολισμό

6 Διαμόρφωση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τη νέα περίοδο
Όπως είναι ήδη γνωστό υπάρχει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για την ύπαρξη 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που θέτει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Η διαμόρφωση της συνολικής αρχιτεκτονικής του νέου ΕΣΠΑ είναι σε εξέλιξη και όλα τα παραπάνω καθώς και οι προτάσεις των φορέων λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της αποτελεσματικότερης νέας δομής των προγραμμάτων.

7 Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020
Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ (€ σε τρέχουσες τιμές) Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Μετάβασης Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες Ταμείο Συνοχής Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF) Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση ΣΥΝΟΛΟ


Κατέβασμα ppt "Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google