Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 11.1 Διαδικασίες, εργαλεία και ρόλοι για την αξιολόγηση ενός προγράμματος κινητικότητας

2 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Αξιολόγηση είναι μία διαδικασία η οποία συνοδεύει μια άλλη διαδικασία (π.χ. την υλοποίηση ενός σχεδίου) είναι και ένα σύστημα που δομείται προοδευτικά, καθώς εκτελούνται οι δραστηριότητές του. Η αξιολόγηση παρεμβάλλεται σε έναν κύκλο λήψης αποφάσεων ο οποίος συνοδεύει και υποστηρίζει την εκτέλεση του προγράμματος και ο οποίος μπορεί αναμφίβολα να θεωρηθεί σημαντικό εργαλείο μάθησης.

3 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Οι στόχοι της αξιολόγησης μπορεί να διαφέρουν: λειτουργικός έλεγχος εκτίμηση της ποιότητας μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων ενεργειών αξιολόγηση της απόδοσης όσον αφορά τη χρήση των πόρων Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να καθίστανται σαφείς πριν από την έναρξη του προγράμματος και η όλη οργάνωση της αξιολόγησης θα πρέπει να δομείται αντίστοιχα.

4 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Είναι σκόπιμο: οι δραστηριότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης να είναι εξ' αρχής απόλυτα ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους καθώς η πρώτη ροή πληροφοριών προέρχεται από τις δεύτερες ενώ οι διαδικασίες παρακολούθησης ελέγχουν αν οι διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της αξιολόγησης έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η ενοποίηση αυτών των δύο δραστηριοτήτων μπορεί να επιτευχθεί με την κατάστρωση ενός σχεδίου διασφάλισης ποιότητας το οποίο θα περιλαμβάνει και τις δύο και θα προσδιορίζει και για τις δύο έναν αναλυτικό σχεδιασμό και τρόπους λειτουργίας.

5 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Σχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης (υπάρχουν πάντοτε κάποια τυπικά στάδια ανεξάρτητα από τους κανόνες. Ειδικότερα, αυτά είναι): Ορισμός της διαδικασίας: σε αυτό το στάδιο προσδιορίζονται σημαντικά ζητήματα της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ο ρόλος και τα ενδιαφέροντα / συμφέροντα του πελάτη, τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη (αποδέκτες, συνεργάτες, υπάλληλοι, ...) και τελικά ο μακροπρόθεσμος στόχος της αξιολόγησης (έλεγχος, διαπραγμάτευση, υποβολή εκθέσεων / αναφορών, ...) Ανάλυση στόχων και διατύπωση ερωτήσεων για την αξιολόγηση: αυτό το στάδιο βοηθά προκειμένου να αποσαφηνιστεί το γιατί αξιολογούμε και να προσδιοριστεί τι είναι σημαντικό προς αξιολόγηση. Αξιολόγηση πόρων: αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε τι είναι πραγματικά εφικτό.

6 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Καθορισμός της μεθοδολογίας, των εργαλείων, του χρόνου, του αποτελέσματος: βάσει των διαθέσιμων πόρων και της σαφήνειας της διαδικασίας, προσδιορίζονται οι μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τα εργαλεία και οι χρόνοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της αξιολόγησης (εκθέσεις / αναφορές, σεμινάρια, ...) Υλοποίηση της ανάλυσης της αξιολόγησης: αυτό το στάδιο είναι ακριβώς το στάδιο της λειτουργικής μετάβασης. Σε αυτό εφαρμόζονται οι επιλεγμένες μεθοδολογίες, συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες και στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν Χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης: το τελικό συστατικό στοιχείο χρησιμοποιείται για την παροχή ενός συστήματος αναφοράς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

7 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος διακρατικής κινητικότητας Η κυριότερη ιδιομορφία ενός προγράμματος κινητικότητας είναι ότι πάντοτε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένας διπλός στόχος: από τη μία πλευρά, η επίτευξη των γενικών στόχων της παρέμβασης και από την άλλη, η επίτευξη των στόχων μάθησης των αποδεκτών που συμμετέχουν στην κινητικότητα

8 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Τα διάφορα στάδια είναι: αξιολόγηση του προγράμματος όσον αφορά τις οργανωτικές, διοικητικές και σχεσιακές του πλευρές, αξιολόγηση της εμπειρίας της κινητικότητας (επαγγελματική μαθητεία ή ανταλλαγή) όσον αφορά την αποκτώμενη μάθηση και αναμενόμενος αντίκτυπος μετά το πέρας του προγράμματος. Οι διαδικασίες αξιολόγησης, όπως κι εκείνες της παρακολούθησης, θα πρέπει να μπορούν να μετρούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται.

9 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Αξιολόγηση του Προγράμματος Άλλα παραδείγματα δεικτών είναι τα εξής: το επίπεδο του ενδιαφέροντος που δημιουργεί το πρόγραμμα το ποσοστό υλοποίησης των εμπειριών κινητικότητας στο εξωτερικό το ποσοστό συμμετοχής των συνεργατών το επίπεδο συμμόρφωσης προς το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών

10 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Αξιολόγηση της εμπειρίας της κινητικότητας Ένας μη διεξοδικός κατάλογος των δεικτών για την αξιολόγηση της εμπειρίας στο εξωτερικό περιλαμβάνει: την ικανοποίηση των συμμετεχόντων τη σχετικότητα της εργασιακής εμπειρίας που ολοκληρώθηκε και τα στάδια κατάρτισης που επιτεύχθηκαν έναντι της ανάλυσης αναγκών τη συνάφεια των σταδίων κατάρτισης που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης προς το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων την αποτελεσματικότητα του εποπτικού έργου την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους αποδέκτες

11 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Ορισμένα εργαλεία αξιολόγησης Η διαθεσιμότητα των προκαθορισμένων εργαλείων είναι πρακτικά απεριόριστη: ερωτηματολόγια, έντυπα, διαγράμματα, προσχέδια συνεντεύξεων μπορούν να βρεθούν εύκολα στο Internet ή μέσω της χρήσης υλικών που έχουν παραχθεί για άλλες εμπειρίες. Παρ' όλα αυτά: είναι σκόπιμο το άτομο που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση να προετοιμάσει καινούρια εργαλεία, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία της διακρατικής κινητικότητας αλλά και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών.

12 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Το πιο συνηθισμένο εργαλείο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι το ερωτηματολόγιο. Τρία παραδείγματα: Ερωτηματολόγιο που συντάσσεται από τον αποστέλλοντα οργανισμό Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τον συμμετέχοντα Ερωτηματολόγιο που συντάσσεται από τον φιλοξενούντα οργανισμό και τις επιχειρήσεις είναι σκόπιμο οι φιλοξενούντες οργανισμοί να υποβάλλουν στον φορέα συντονισμού μια τελική έκθεση σχετικά με το έργο που εκτελέστηκε, σε συνδυασμό με μια έκθεση αξιολόγησης για κάθε συμμετέχοντα.

13 Τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος κινητικότητας
Περιεχόμενα: Χαρακτηριστικά μιας διαδικασίας αξιολόγησης: συστατικά στοιχεία του σχεδίου αξιολόγησης. Στόχοι και χρονικά βήματα της αξιολόγησης. Σχεδιασμός των συστατικών στοιχείων του σχεδίου αξιολόγησης. Ειδικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης της κινητικότητας. Χαρακτηριστικά μερικών εργαλείων αξιολόγησης και των ρόλων που σχετίζονται με τη χρήση τους.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google