Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005

2 Αναθεώρηση της πολιτικής για την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στόχοι προτεραιότητας 2007-2013 των Διαρθρωτικών Ταμείων  Σύγκλιση  Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα & απασχόληση  Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

3 Προκαταρκτικές κατευθύνσεις της ΕΕ για στρατηγικούς στόχους-άξονες ανάπτυξης 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 2. Βελτίωση προσπελασιμότητας & υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος 3. Αναβάθμιση & προστασία περιβάλλοντος 4. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού & προώθηση της απασχόλησης 5. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης 6. Ενίσχυση της διασυνοριακής-διακρατικής-διαπεριφερειακής συνεργασίας

4 Νέα Προγραμματική διαδικασία  Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης  Στρατηγικές κατευθύνσεις για την οικονομική- κοινωνική-περιφερειακή συνοχή σε επίπεδο ΕΕ  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης  Επιχειρησιακά Προγράμματα

5 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου  Κείμενο όπου διατυπώνονται βασικά ζητήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην διαμόρφωση βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

6 Δομή Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου  Θέση της Περιφέρειας στο ευρωπαϊκό & διεθνές περιβάλλον  Αποτίμηση αποτελεσμάτων παρεμβάσεων τρέχουσας & προηγούμενων προγραμματικών περιόδων  Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών & κινδύνων  Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης  Πιθανές ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις & επιδράσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης  Αναγκαίες θεσμικές & οργανωτικές προσαρμογές

7 Βελτίωση προσπελασιμότητας & υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος  Αποτίμηση αποτελεσμάτων παρεμβάσεων τρέχουσας και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων  Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων  Περιεχόμενο της βασικής προτεραιότητας

8 Αποτίμηση αποτελεσμάτων παρεμβάσεων τρέχουσας & προηγούμενων προγραμματικών περιόδων  Στον τομέα των κοινωνικών υποδομών, η αναβάθμιση των υποδομών υγείας και πρόνοιας κατέστησαν την Ήπειρο κέντρο για την ΒΔ Ελλάδα  Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτήθηκαν υποβοηθητικές δράσεις στην δημόσια διοίκηση  Οι υπηρεσίες υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων δεν προσαρμόστηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των ΚΠΣ  Μέσω δράσεων της ΚτΠ υλοποιούνται προγράμματα αναβάθμισης υποδομών & εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης

9 Παρεμβάσεις τρέχουσας προγραμματικής περιόδου  Τριτοβάθμια εκπαίδευση: αντιμετωπίζονται προβλήματα έλλειψης στέγης, σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών δομών  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: αντιμετωπίζονται προβλήματα έλλειψης σύγχρονων σχολείων & αιθουσών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλιοθηκών  Υγεία: σύγχρονος εξοπλισμός, αύξηση της δυναμικότητας  Πρόνοια: δημιουργία δομών παιδικής ηλικίας και ΑΜΕΑ

10 Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών, κινδύνων (1)  Δυνατά σημεία  Δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Σημαντική ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών  Σταδιακή ενίσχυση & ανάδειξη της Περιφέρειας σε κύριο πόλο αποκεντρωτικού συστήματος  Σαφής τάση βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού

11 Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών, κινδύνων (2)  Αδυναμίες  Η περιορισμένη διάχυση τεχνογνωσίας & υποδομών αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, ΚτΠ, γνώσης  Ο οργανωτικός συγκεντρωτισμός & η έλλειψη απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου  Οι διαχειριστικές δυσλειτουργίες  Η αδυναμία ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης στην ορθολογική διαχείριση σύνθετων διοικητικών έργων  Η ελλιπής αξιοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων  Η μη ολοκλήρωση διοικητικής αποκέντρωσης

12 Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών, κινδύνων (3)  Ευκαιρίες  Θέση της Περιφέρειας ως Δυτική πύλη της Ελλάδας προς την ΕΕ, κόμβος μεταφορικών & διευρωπαικών δικτύων  Ανάδειξη Ιωαννίνων σε κέντρο εκπαίδευσης & υπηρεσιών με διαπεριφερειακή και υπερεθνική εμβέλεια  Κατεύθυνση της ΕΕ για ενίσχυση διοικητικού-αναπτυξιακού- προγραμματικού ρόλου Περιφερειών  Δημιουργία Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης  Ανάπτυξη & αξιοποίηση έργων ΚτΠ

13 Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών, κινδύνων (4)  Κίνδυνοι  Ανάπτυξη δημόσιας διοίκησης δύο ταχυτήτων  Ενδεχόμενο απώλειας πόρων ως απόρροια έλλειψης ευελιξίας & προσαρμοστικότητας  Δημιουργία κρίσης εμπιστοσύνης μεταξύ δημόσιας διοίκησης & πολίτη

14 Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης (1)  Βελτίωση της προσπελασιμότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες οικονομικού & κοινωνικού ενδιαφέροντος  Ενίσχυση τηλεπικοινωνιών  Ενίσχυση-συμπλήρωση υποδομής παιδείας, υγείας, πρόνοιας  Ενίσχυση & αναβάθμιση της επιτόπου διοίκησης  Κατάρτιση του προσωπικού & ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων διαχείρισης-παρακολούθησης-αξιολόγησης  Δημιουργία μόνιμων φορέων & δικτύων συνεργασίας  Δυνατότητα εκπόνησης & εφαρμογής μικρών ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών & ΚτΠ

15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005


Κατέβασμα ppt "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google