Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανθρώπινα προβλήματα Καταστροφές - Κατακλυσμοί Από τον Διδάσκαλο Paramahansa Yogananda.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανθρώπινα προβλήματα Καταστροφές - Κατακλυσμοί Από τον Διδάσκαλο Paramahansa Yogananda."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανθρώπινα προβλήματα Καταστροφές - Κατακλυσμοί Από τον Διδάσκαλο Paramahansa Yogananda

2 Ανθρώπινα προβλήματα - Καταστροφές - Κατακλυσμοί Οι ιεροί Διδάσκαλοι και οι Άγιοι όλων των θρησκειών και όλων των ε π οχών μας έχουν διδάξει ότι η μόνη π ρακτική α π άντηση στα π ροβλήματα της ανθρω π ότητας, είναι η π ροσω π ική μας ε π ίγνωση της π αρουσίας και της αγά π ης του Θεού μέσα μας και η εκ π ομ π ή της π ρος τα έξω στους συνανθρώ π ους μας. Κι αυτό διότι υ π άρχει μια άμεση δυναμική σχέση ανάμεσα στην εσωτερική μας συνείδηση και εξωτερικά στις π αγκόσμιες συνθήκες.

3 Ανθρώπινα προβλήματα - Καταστροφές - Κατακλυσμοί Όταν όλοι εμείς οι άνθρω π οι μιλάμε για π ροβλήματα π ολιτικά, κοινωνικά ή και διεθνή, σ π ανίως αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι καταστάσεις δεν α π οτελούν τί π οτε π ερισσότερο α π ό τις συσσωρευμένες σκέψεις και π ράξεις εκατομμυρίων ατόμων. Και ότι ο μοναδικός τρό π ος να αλλάξουμε αυτές τις ανε π ιθύμητες καταστάσεις π ου μας π ροβληματίζουν, είναι να αλλάξουμε τις αντίστοιχες π τυχές του εαυτού μας.

4 Ανθρώπινα προβλήματα - Καταστροφές - Κατακλυσμοί Οι α π ρόσμενοι κατακλυσμοί π ου εμφανίζονται στον π λανήτη σ π έρνοντας τον όλεθρο και τους μαζικούς τραυματισμούς και θανάτους, δεν α π οτελούν “ έργα του Θεού ”. Τέτοιου είδους καταστροφές π ροέρχονται α π ό τις σκέψεις και τις π ράξεις των ανθρώ π ων. Οι ολέθριες αυτές εκδηλώσεις θα εμφανίζονται π αντού ό π ου διαταράσσεται ενεργειακά η ισορρο π ία μεταξύ του καλού και του κακού σαν α π οτέλεσμα της συσσώρευσης αρνητικών ενεργειακών δονήσεων π ου εκ π ορεύονται α π ό αρνητικές ανθρώ π ινες σκέψεις και π ράξεις.

5 Ανθρώπινα προβλήματα - Καταστροφές - Κατακλυσμοί Οι αρνητικές ενεργειακές δονήσεις π ου εκ π ορεύονται α π ό συναισθήματα ό π ως ο εγωισμός, η ακόρεστη α π ληστία και το μίσος και τα ο π οία π ροκαλούν δυστυχία και αρρώστιες στους ανθρώ π ους, δεν είναι άτρωτες. Εξουδετερώνονται α π οτελεσματικά όταν αρκετοί άνθρω π οι, άνδρες και γυναίκες, αναζητούν την Θεϊκή Αγά π η, Σοφία και Αλήθεια μέσα α π ό την π ροσευχή και τον διαλογισμό. Αντικαθιστώντας τον τρό π ο ζωής μας με έναν π νευματικό τρό π ο ζωής, και ε π ικοινωνώντας με την Θεϊκή ύ π αρξη, αυτομάτως γινόμαστε κέντρα εκ π ομ π ής ενεργειακών δονήσεων αρμονίας και ειρήνης. Αυτές οι αρμονικές ενεργειακές δονήσεις π ου εκ π ορεύονται α π ό μέσα μας, είναι ικανές να εξουδετερώνουν τις αρνητικές συνέ π ειες του δυσαρμονικού τρό π ου ζωής.

6 Ανθρώπινα προβλήματα - Καταστροφές - Κατακλυσμοί


Κατέβασμα ppt "Ανθρώπινα προβλήματα Καταστροφές - Κατακλυσμοί Από τον Διδάσκαλο Paramahansa Yogananda."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google