Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2010 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2010 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2010 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα Σφυγμός Πολιτισμού α π οτελεί μία π ρωτοβουλία της μη κερδοσκο π ικής εταιρείας Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού σε συνεργασία με την εταιρεία στατιστικών ερευνών ΑΠΟΨΙΣ -SMR. Στην π ροσ π άθεια αυτή οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού ζήτησαν τη στήριξη του Ελληνο - Αμερικανικού Εμ π ορικού Ε π ιμελητηρίου και ειδικότερα την αιγίδα της νέας π ρωτοβουλίας του : AHEV 2020 – Hellenic American Enterprise Vision 2020. Πρόκειται για τη συνεργασία μεγάλου αριθμού κεντρικών και π εριφερειακών ελληνικών ε π ιμελητηρίων και οργανισμών για τον συντονισμό και την π ροώθηση ε π ιχειρηματικών και π ολιτιστικών δράσεων με ορίζοντα δεκαετίας. Το Ελληνο - Αμερικανικό Εμ π ορικό Ε π ιμελητήριο αγκάλιασε την π ροσ π άθεια αυτή και έτσι σήμερα … Μετράμε το σφυγμό μας !

3 Τι είναι ο σφυγμός πολιτισμού Ο σφυγμός ε π ιχειρεί να α π οτυ π ώσει τη γνώμη του κοινού σε θέματα π ου αφορούν όλους τους τομείς π ολιτισμού : βιβλίο, θέατρο, μουσική, εικαστικά, κινηματογράφο, χορό, με στόχο την ανάλυση των δεδομένων μέσα α π ό μια π οικιλία ερωτημάτων σε ηλικιακό, μορφωτικό, οικονομικό, κοινωνικό ε π ί π εδο. Η στατιστική έρευνα συνιστά ένα π ολύτιμο εργαλείο π εριγραφής της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και καταγραφής των τάσεων και των αλλαγών στις συμ π εριφορές του κοινού. Τα α π οτελέσματά της π αίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση και τον ε π ανα π ροσδιορισμό των δράσεων και των στόχων κάθε φορέα, ενώ π ροσφέρουν π ολύτιμες υ π ηρεσίες στη διαδικασία χάραξης π ολιτικής και στην α π οτελεσματική διαχείριση φορέων και θεσμών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η καθιέρωση της έρευνας και η διεξαγωγή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα μ π ορεί να π ροσφέρει α π τά και έγκυρα συμ π εράσματα για τις π ροτιμήσεις του κοινού, την αντα π όκρισή του στα διάφορα δρώμενα, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και π ροσδοκίες του και, έτσι, να λειτουργήσει ως π υξίδα για μελλοντικές δράσεις και στόχους.

4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Είδος έρευνας : Έρευνα κοινής γνώμης για τον π ολιτισμό Γεωγραφική κάλυψη : Σύνολο της χώρας Μέγεθος δείγματος : 1.500 άτομα Εξεταζόμενος π ληθυσμός : Γενικός π ληθυσμός 18 ετών και άνω Μέθοδος έρευνας : Τηλεφωνική έρευνα Περίοδος έρευνας : Κυλιόμενη έρευνα την π ερίοδο Ιουνίου - Σε π τεμβρίου 2010

5 Πόσο συχνά παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις ; Ιδιαιτέρως υψηλά τα π οσοστά όσων δεν π αρακολουθούν ΠΟΤΕ διαλέξεις - σεμινάρια (76,6), λογοτεχνία -π οίηση (70,9%), χορό (68,3%), εκθέσεις (66,8%) Συχνότερα π αρακολουθεί το κοινό μουσικές εκδηλώσεις και κινηματογράφο Α π ό όσους π αρακολουθούν κά π οιες π ολιτιστικές εκδηλώσεις η συχνότητα π αρακολούθησης είναι 1-2 φορές το χρόνο Θέατρο π ροτιμούν κυρίως οι γυναίκες και συναυλίες οι άνδρες. Κινηματογράφο : οι φοιτητές και οι μισθωτοί, ηλικίας 25-34 ετών Κινηματογράφος, Μουσική, Θέατρο, Χορός, Λογοτεχνία, Ποίηση, Εικαστικά, Σεμινάρια, Διαλέξεις

6 Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις ; Σημαντικότερος λόγος για τις γυναίκες η τιμή του εισιτηρίου και η κοινωνική συναναστροφή, ενώ για τους άνδρες η καλή οργάνωση της εκδήλωσης και το π ροσω π ικό ενδιαφέρον Ως σημαντικότερος λόγος αναδεικνύεται η τιμή του εισιτηρίου για τις νεότερες ηλικίες 18- 34 ετών και η εύκολη π ρόσβαση για τις ηλικίες άνω των 65 ετών

7 Ενημερώνεστε επαρκώς για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ; Με ποιον τρόπο ενημερώνεστε ; Οι άνδρες προτιμούν την τηλεόραση και το internet και οι γυναίκες τα περιοδικά και τους φίλους Ένας στους τρεις π ιστεύει ότι το κοινό ΔΕΝ ενημερώνεται ε π αρκώς για τις π ολιτιστικές εκδηλώσεις. Το π οσοστό αυτό αυξήθηκε σε 49,8% το Σε π τέμβριο α π ό 30,1% τον Ιούνιο. Από την τηλεόραση - ραδιόφωνο ενημερώνονται κυρίως τα άτομα άνω των 45 ετών, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, που κατοικούν σε μικρότερες πόλεις και χωριά. Το internet προτιμούν οι νεότερες γενιές και οι κάτοικοι πρωτευουσών

8 Σε ποιους τομείς θα θέλατε να διοργανώνονται περισσότερες εκδηλώσεις ; Παραστάσεις θεάτρου και χορού επιθυμούν οι περισσότεροι και, κυρίως, οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι κάτοικοι της περιφέρειας της χώρας Περισσότερες μουσικές εκδηλώσεις ( πχ. φεστιβάλ, συναυλίες ) φαίνεται ότι προτιμούν, κυρίως, οι νεότερες ηλικίες και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων

9 Σε ποιους χώρους προτιμάτε να παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις ; Οι π ερισσότεροι π ροτιμούν να π αρακολουθούν π ολιτιστικές εκδηλώσεις π ου λαμβάνουν χώρα σε ανοικτούς δημόσιους χώρους, ό π ως π λατείες, π άρκα, ειδικά διαμορφωμένους υ π αίθριους χώρους. Τους συναυλιακούς χώρους φαίνεται πως προτιμούν οι νεότεροι σε ηλικία, και κυρίως το ανδρικό κοινό. Παραστάσεις σε αρχαία θέατρα επιθυμούν να παρακολουθούν μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως άτομα ανώτερου μορφωτικού επιπέδου.

10 Θεωρείτε ότι τα κάτωθι πολιτιστικά προϊόντα είναι είδη πολυτελείας ;

11 Πως κρίνετε το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλετε για αυτά ;

12 Παρακολουθείτε Φεστιβάλ ; Ποιο είναι το τελευταίο που παρακολουθήσατε ; Μείνατε ικανοποιημένοι ; Τι παράσταση παρακολουθήσατε ; Η π λειοψηφία των ερωτώμενων (80%) έμειναν ευχαριστημένοι α π ό τα Φεστιβάλ π ου π αρακολούθησαν. Περισσότερο ευχαριστημένοι όσοι π αρακολούθησαν το Φεστιβάλ Ε π ιδαύρου ακολουθούν τα Περιφερειακά Φεστιβάλ και τελευταίο το Φεστιβάλ Αθηνών. Μεγαλύτερη ικανο π οίηση εξέφρασαν όσοι π αρακολούθησαν θεατρικές π αραστάσεις Η παράσταση που παρακολούθησαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ήταν κυρίως Θεατρική. Ωστόσο, αρκετοί και κυρίως νεαρότερης ηλικίας, ήταν αυτοί που παρακολούθησαν κάποια συναυλία.

13 Γνωρίζετε ποιοι είναι οι χώροι που διοργανώνονται εκδηλώσεις στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών ; Αν Ναι, αναφέρετε κάποιους από αυτούς ; Το 76,3% των ερωτώμενων ΔΕΝ γνωρίζει π οιοι είναι οι χώροι π ου διοργανώνονται εκδηλώσεις στα π λαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Αυτοί π ου εμφανίστηκαν να γνωρίζουν ανέφεραν χώρους ό π ως : το Ηρώδειο, την Ε π ίδαυρο, το Μέγαρο Μουσικής, των χώρους στην οδό Πειραιώς, το Θέατρο Βράχων, τον Λυκαβηττό, το θέατρο Πέτρας, την Τεχνό π ολη στο Γκάζι και την Αρχαία Αγορά

14 Πόσο συχνά πηγαίνετε τα παιδιά σας σε παιδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ; Πως τις κρίνετε ; Α π άντησε το 70,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα Το 37,2% π ηγαίνουν τα π αιδιά τους σε π αιδικές π ολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ Το 69,9% εμφανίζεται να είναι ΠΟΛΥ ή ΑΡΚΕΤΑ ικανο π οιημένο α π ό τις π αιδικές εκδηλώσεις Περισσότερο ικανο π οιημένοι όσοι π ηγαίνουν συχνότερα τα π αιδιά τους σε π αιδικές εκδηλώσεις

15 Πόσο συχνά επισκέπτεσθε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα ; Έχετε επισκεφθεί το νέο Μουσείο της Ακρόπολης ; Μείνατε ικανοποιημένοι ; 73,8% ε π ισκέ π τεται ΣΠΑΝΙΑ ή ΠΟΤΕ μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα Ποσοστό 23,3% του συνόλου της χώρας και 40,6% του Νομού Αττικής έχει ε π ισκεφθεί το Νέο Μουσείο Ακρό π ολης. Ποσοστό 77,5% δηλώνει ΠΟΛΥ ικανο π οιημένο α π ό την ε π ίσκεψη στο Νέο Μουσείο Ακρό π ολης Συχνότεροι ε π ισκέ π τες : γυναίκες, 55-64 ετών, ανώτερου μορφωτικού ε π ι π έδου, κάτοικοι μεγάλων π όλεων

16 Αναφέρετε κάποιους Έλληνες καλλιτέχνες των οποίων το έργο θεωρείτε αξιόλογο Αλεξίου, Θεοδωράκης, Καζαντζίδης, Νταλάρας, Πα π αθανασίου, Πα π ακωνσταντίνου, Χατζιδάκις Καρακατσάνης, Κουν, Μουστάκας, Μ π έζος, Φιλι ππ ίδης, Χατζηχρήστος, Χορν Πα π αϊωάννου, Μεταξό π ουλος Δημουλά, Ελύτης, Καβάφης, Ρίτσος, Σεφέρης Θεοτοκό π ουλος, Μόραλης, Μυταράς, Φασιανός Αγγελόπουλος, Βέγγος, Βούλγαρης, Κακογιάννης, Κούρκουλος, Φούντας, Χορν Κινηματογράφος Μουσική Θέατρο Χορός Λογοτεχνία Ποίηση Εικαστικές Τέχνες

17 Παρακολουθείτε περισσότερες εκδηλώσεις τον Χειμώνα ή το Καλοκαίρι ; Ως κυριότερος λόγος, που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η παρακολούθηση εκδηλώσεων είναι πιο συχνή, αναφέρθηκε ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος και ο μεγαλύτερος αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνονται. Το Καλοκαίρι είναι η ε π οχή π ου οι ερωτώμενοι π αρακολουθούν π ερισσότερες εκδηλώσεις. Ωστόσο, σημαντικό π οσοστό εμφανίζεται να π αρακολουθεί εκδηλώσεις με την ίδια συχνότητα και τις δύο ε π οχές

18 Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στον πολιτισμό ακόμα και σε περιόδους οικονομικής στενότητας ; Ποσοστό 89,2%, εμφανίζεται θετικό στην π ροο π τική η Ελλάδα να ε π ενδύσει στον π ολιτισμό ακόμα και σε π εριόδους οικονομικής στενότητας Περισσότερο θετικοί εμφανίζονται οι νεότεροι σε ηλικία και, κυρίως, οι γυναίκες, τα άτομα ανώτερου μορφωτικού ε π ι π έδου και οι κάτοικοι π ρωτευουσών

19 Θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας ; Ποιος τομέας έχει τη μεγαλύτερη συμβολή ; Οι π ερισσότεροι α π άντησαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ενώ αρκετοί δήλωσαν άγνοια. Τις π ερισσότερες αρνητικές α π αντήσεις έδωσαν άνδρες, μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και κάτοικοι μικρότερων π όλεων Α π ό αυτούς π ου α π άντησαν θετικά, π οσοστό 64,6% θεωρεί ότι σημαντική είναι η συμβολή του δημόσιου τομέα, ενώ 27,4% π ιστεύει ότι π ερισσότερο συμβάλλει στην αναβάθμιση του π ολιτιστικού π ροϊόντος ο ιδιωτικός τομέας. Πιο σημαντικός ο ιδιωτικός τομέας α π ό νέους ανθρώ π ους 25-34 ετών, α π όφοιτους π ανε π ιστημιακών σχολών και κατοίκους π ρωτευουσών

20 Είστε ικανοποιημένοι από την πολιτιστική παραγωγή της Ελλάδας ; Η Ελλάδα επενδύει επαρκώς στον πολιτιστικό τουρισμό ; Η Ελλάδα επενδύει επαρκώς στον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό ; Η Ελλάδα επενδύει επαρκώς στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή ; Ποσοστό 81,4% δεν είναι ικανο π οιημένο α π ό την π ολιτιστική π αραγωγή της Ελλάδας Ποσοστό 66,3% θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν ε π ενδύει ε π αρκώς στον π ολιτιστικό τουρισμό Ποσοστό 64,7% π ιστεύει ότι η Ελλάδα δεν π ροωθεί ε π αρκώς τον π ολιτισμό της στο εξωτερικό Ποσοστό 86,6% θεωρεί ότι το κράτος δεν ε π ενδύει ε π αρκώς στη σύγχρονη π ολιτιστική δημιουργία, στηρίζοντας δημιουργούς και π αραγωγούς

21 Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο κρατικών επιχορηγήσεων των διαφόρων πολιτιστικών παραγωγών ; Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος ; Η π λειονότητα των ερωτώμενων α π άντησε ΘΕΤΙΚΑ (54,6%), ενώ αρκετοί δήλωσαν άγνοια. Α π ό αυτούς π ου α π άντησαν θετικά, π οσοστό 70,9% ( Σίγουρα Ναι + Μάλλον Ναι ) θεωρεί ότι η χρηματοδότηση π ρέ π ει να είναι συνδεδεμένη με την εμ π ορική αξιο π οίηση του π ολιτιστικού π ροϊόντος, ενώ αντίθετη γνώμη καταγράφεται για το 18,7%.

22 Γνωρίζετε ποιος είναι ο Υπουργός Πολιτισμού ; Το ποσοστό αναγνωρισιμότητας του κ. Γερουλάνου ως Υπουργού Πολιτισμού εμφανίζει βελτίωση από τον Ιούνιο στον Σεπτέμβριο 15 ποσοστιαίες μονάδες Ποσοστό 3,8% ανέφερε λάθος όνομα Υ π ουργού, ιδιαίτερα την π ερίοδο του Ιουνίου Τα άτομα που γνωρίζουν το όνομα του Υπουργού είναι κυρίως άνδρες, ηλικίας 25-54 ετών, ανώτερης μόρφωσης, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτοικοι πρωτευουσών

23 Πιστεύετε ότι υπάρχει διαπλοκή και διαφθορά στο χώρο του πολιτισμού ; Η συντρι π τική π λειονότητα των ερωτώμενων, π οσοστό 80,0%, υ π οστηρίζει ότι υ π άρχει ΔΙΑΠΛΟΚΗ και ΔΙΑΦΘΟΡΑ στο χώρο του π ολιτισμού. Τα π οσοστά εμφανίζονται π ερισσότερο αυξημένα, όσο αυξάνεται η ηλικία και βελτιώνεται το μορφωτικό ε π ί π εδο των ερωτώμενων.

24 Γνωρίζετε ότι ο ΟΠΑΠ δίνει ένα ποσοστό από τα κέρδη του για τον πολιτισμό ; Σε ποιο υπουργείο ανήκει ; Παίζετε παιχνίδια του ΟΠΑΠ ; Η π λειονότητα των ερωτώμενων εμφανίζεται ενήμερη για το ότι π οσοστό των κερδών του ΟΠΑΠ διανέμεται στον π ολιτισμό. Ένας στους δύο δε γνωρίζει σε ποιο Υπουργείο ανήκει ο ΟΠΑΠ. Ένας στους τρεις ανέφερε το Υπουργείο Αθλητισμού. Μόνο το 16,2% ανέφερε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το 68,7% εμφανίζεται να παίζει πολύ ΣΠΑΝΙΑ ή ΚΑΘΟΛΟΥ παιχνίδια του ΟΠΑΠ

25 Συμμετέχετε ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου σας ; Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει στη δημιουργία πολιτιστικής συνείδησης ; Ποια θεωρείτε πολιτιστική εκπομπή στην τηλεόραση ;

26 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2010 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google