Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Π Ε Ι Θ Ο Υ Σ Εκτός από τους τρόπους άσκησης πειθούς δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας μηνύματα από διάφορες μορφές πειθούς που διαδραματίζουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Π Ε Ι Θ Ο Υ Σ Εκτός από τους τρόπους άσκησης πειθούς δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας μηνύματα από διάφορες μορφές πειθούς που διαδραματίζουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Π Ε Ι Θ Ο Υ Σ Εκτός από τους τρόπους άσκησης πειθούς δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας μηνύματα από διάφορες μορφές πειθούς που διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στην προσπάθεια τους να μας επηρεάσουν, χρησιμοποιούν τις ανάλογες τεχνικές, όπως και τα κατάλληλα μέσα. Οι κυριότερες, λοιπόν, μορφές πειθούς είναι: 1. Η διαφήμιση 2. Ο δικανικός λόγος 3. Ο πολιτικός λόγος 4. Ο επιστημονικός λόγος. Εκτός από τους τρόπους άσκησης πειθούς δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας μηνύματα από διάφορες μορφές πειθούς που διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στην προσπάθεια τους να μας επηρεάσουν, χρησιμοποιούν τις ανάλογες τεχνικές, όπως και τα κατάλληλα μέσα. Οι κυριότερες, λοιπόν, μορφές πειθούς είναι: 1. Η διαφήμιση 2. Ο δικανικός λόγος 3. Ο πολιτικός λόγος 4. Ο επιστημονικός λόγος. 1 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

2 1. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  Διαφήμιση αποτελεί η μεθοδευμένη προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών για τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν σε σύγκριση με άλλα παρόμοια.  Γίνεται με κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης, με οπτικά και ακουστικά μέσα, με στόχο την προσέλκυση κοινού για μεγαλύτερη κατανάλωση. Ως πράξη επικοινωνίας η διαφήμιση περιλαμβάνει: α) τον πομπό ( παραγωγός/ διαφημιστής) β) το δέκτη (καταναλωτής) γ) το μήνυμα (περιεχόμενο διαφήμισης) δ) το επικοινωνιακό μέσο ( τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, αφίσες, διαδίκτυο) ε) τον επικοινωνιακό κώδικα/γλώσσα ( λόγος, ήχος, εικόνα)  Σκοπός: η προβολή και κατανάλωση του προϊόντος  Διαφήμιση αποτελεί η μεθοδευμένη προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών για τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν σε σύγκριση με άλλα παρόμοια.  Γίνεται με κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης, με οπτικά και ακουστικά μέσα, με στόχο την προσέλκυση κοινού για μεγαλύτερη κατανάλωση. Ως πράξη επικοινωνίας η διαφήμιση περιλαμβάνει: α) τον πομπό ( παραγωγός/ διαφημιστής) β) το δέκτη (καταναλωτής) γ) το μήνυμα (περιεχόμενο διαφήμισης) δ) το επικοινωνιακό μέσο ( τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, αφίσες, διαδίκτυο) ε) τον επικοινωνιακό κώδικα/γλώσσα ( λόγος, ήχος, εικόνα)  Σκοπός: η προβολή και κατανάλωση του προϊόντος 2 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

3 Προϋ π οθέσεις ε π ιτυχούς διαφήμισης α ) άριστη γνώση π ροϊόντος ( π λεονεκτήματα, ιδιότητες ) β ) γνώση του κοινού στο ο π οίο α π ευθύνεται ( φύλο, ηλικία, π νευματικό ε π ί π εδο …) γ ) ε π ιλογή του κατάλληλου κάθε φορά ε π ικοινωνιακού μέσου α ) άριστη γνώση π ροϊόντος ( π λεονεκτήματα, ιδιότητες ) β ) γνώση του κοινού στο ο π οίο α π ευθύνεται ( φύλο, ηλικία, π νευματικό ε π ί π εδο …) γ ) ε π ιλογή του κατάλληλου κάθε φορά ε π ικοινωνιακού μέσου 3 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

4 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ α ) Ε π ικεφαλίδα :  Ο λόγος είναι ελλει π τικός, συνήθως χωρίς ρήμα. Όταν υ π άρχει ρήμα, π ροτάσσεται και βρίσκεται συνήθως σε β ’ π ρόσω π ο, π ροστακτική έγκλιση και ενεργητική φωνή. β ) κυρίως κείμενο ( αν υ π άρχει )  Κυριαρχούν τα ε π ίθετα και ο υ π ερθετικός βαθμός. Ο λόγος είναι και εδώ ελλει π τικός. Κυριαρχεί το ασύνδετο σχήμα, η ενεργητική σύνταξη, η ε π ανάληψη λέξεων και συντακτικών δομών. Το λεξιλόγιο συνήθως είναι καθημερινό. Όταν όμως στόχος είναι να τονιστεί η ε π ιστημονική αξία ή αναγνώριση του π ροϊόντος, το λεξιλόγιο διανθίζεται με ε π ιστημονικούς όρους. Για λόγους εντυ π ωσιασμού χρησιμο π οιούνται και αγγλικές λέξεις / φράσεις ή σκό π ιμα λαθεμένες συντάξεις. γ ) σύνθημα (slogan)  Βασικό κριτήριο για τη δημιουργία του είναι να α π ομνημονεύεται εύκολα α π ό το κοινό, να ταυτίζεται με το π ροϊόν και να το διαφορο π οιεί α π ό τα άλλα. α ) Ε π ικεφαλίδα :  Ο λόγος είναι ελλει π τικός, συνήθως χωρίς ρήμα. Όταν υ π άρχει ρήμα, π ροτάσσεται και βρίσκεται συνήθως σε β ’ π ρόσω π ο, π ροστακτική έγκλιση και ενεργητική φωνή. β ) κυρίως κείμενο ( αν υ π άρχει )  Κυριαρχούν τα ε π ίθετα και ο υ π ερθετικός βαθμός. Ο λόγος είναι και εδώ ελλει π τικός. Κυριαρχεί το ασύνδετο σχήμα, η ενεργητική σύνταξη, η ε π ανάληψη λέξεων και συντακτικών δομών. Το λεξιλόγιο συνήθως είναι καθημερινό. Όταν όμως στόχος είναι να τονιστεί η ε π ιστημονική αξία ή αναγνώριση του π ροϊόντος, το λεξιλόγιο διανθίζεται με ε π ιστημονικούς όρους. Για λόγους εντυ π ωσιασμού χρησιμο π οιούνται και αγγλικές λέξεις / φράσεις ή σκό π ιμα λαθεμένες συντάξεις. γ ) σύνθημα (slogan)  Βασικό κριτήριο για τη δημιουργία του είναι να α π ομνημονεύεται εύκολα α π ό το κοινό, να ταυτίζεται με το π ροϊόν και να το διαφορο π οιεί α π ό τα άλλα. 4 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  Η διαφήμιση, για να ελκύσει την π ροσοχή του δέκτη, να του δημιουργήσει την ε π ιθυμία και τελικά να τον π είσει να το αγοράσει, μετέρχεται τις π αρακάτω τεχνικές / τρό π ους και μέσα : 1. ε π ίκληση στη λογική ( με την π αρουσίαση ε π ιχειρημάτων και τεκμηρίων π ου ε π ιβεβαιώνουν την αξία του π ροϊόντος ) 2. ε π ίκληση στο συναίσθημα ( με την π ρόκληση συναισθημάτων π ου ικανο π οιούνται με την αγορά του π ροϊόντος ) 3. ε π ίκληση στην αυθεντία ( ειδικούς, ε π ιστήμονες, δημοφιλή π ρόσω π α …) 4. αναλυτική π εριγραφή και ε π ίδειξη των ιδιοτήτων του π ροϊόντος π. χ. διαφημίσεις αυτοκινήτων στον τύ π ο 5. συνειρμός ιδεών ( στο υ π οσυνείδητο του ανθρώ π ου υ π άρχουν π ολλές α π οθηκευμένες π αραστάσεις π ου η μνήμη αυθόρμητα φέρνει στην ε π ιφάνεια π. χ. ‘’ Η καλύτερη ξανθιά ’’, διαφήμιση μ π ύρας ) 6. λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός ( μήνυμα ‘’ κρυμμένο ’’ δεν το αντιλαμβάνεται ο δέκτης με α π οτέλεσμα την π αγίδευσή του ) Τα τρία π ρώτα ανήκουν στις τεχνικές, στους τρό π ους π ου χρησιμο π οιεί ο π ομ π ός / διαφημιστή s, ενώ τα τρία τελευταία στα μέσα. Το π ερισσότερο διαδεδομένο μέσο είναι ο λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός, ενώ η λιγότερη διαδεδομένη τεχνική η ε π ίκληση στη λογική ( για ευνόητους λόγους κι για τη μια και για την άλλη π ερί π τωση )  Η διαφήμιση, για να ελκύσει την π ροσοχή του δέκτη, να του δημιουργήσει την ε π ιθυμία και τελικά να τον π είσει να το αγοράσει, μετέρχεται τις π αρακάτω τεχνικές / τρό π ους και μέσα : 1. ε π ίκληση στη λογική ( με την π αρουσίαση ε π ιχειρημάτων και τεκμηρίων π ου ε π ιβεβαιώνουν την αξία του π ροϊόντος ) 2. ε π ίκληση στο συναίσθημα ( με την π ρόκληση συναισθημάτων π ου ικανο π οιούνται με την αγορά του π ροϊόντος ) 3. ε π ίκληση στην αυθεντία ( ειδικούς, ε π ιστήμονες, δημοφιλή π ρόσω π α …) 4. αναλυτική π εριγραφή και ε π ίδειξη των ιδιοτήτων του π ροϊόντος π. χ. διαφημίσεις αυτοκινήτων στον τύ π ο 5. συνειρμός ιδεών ( στο υ π οσυνείδητο του ανθρώ π ου υ π άρχουν π ολλές α π οθηκευμένες π αραστάσεις π ου η μνήμη αυθόρμητα φέρνει στην ε π ιφάνεια π. χ. ‘’ Η καλύτερη ξανθιά ’’, διαφήμιση μ π ύρας ) 6. λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός ( μήνυμα ‘’ κρυμμένο ’’ δεν το αντιλαμβάνεται ο δέκτης με α π οτέλεσμα την π αγίδευσή του ) Τα τρία π ρώτα ανήκουν στις τεχνικές, στους τρό π ους π ου χρησιμο π οιεί ο π ομ π ός / διαφημιστή s, ενώ τα τρία τελευταία στα μέσα. Το π ερισσότερο διαδεδομένο μέσο είναι ο λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός, ενώ η λιγότερη διαδεδομένη τεχνική η ε π ίκληση στη λογική ( για ευνόητους λόγους κι για τη μια και για την άλλη π ερί π τωση ) 5 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

6 ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1. Μήνυμα με άμεσο τρό π ο ( ανα π τύσσεται χωρίς π ρολόγους και π εριττές εξηγήσεις ) 2. Μήνυμα αφηγηματικό ( αφήγηση μιας ιστορίας ή π εριστατικού ) 3. Μήνυμα μονολόγου ή διαλόγου ( αναφέρεται στη μαρτυρία κά π οιου π ροσώ π ου π ου ενδέχεται να είναι καταναλωτής ή ειδικός ) π. χ. διάλογος καταναλωτή - δημοσιογράφου 4. Μήνυμα π ου ε π εξηγεί την εικόνα του π ροϊόντος ( υ π άρχει ένα μικρό κειμενάκι, λεζάντα π ου εξηγεί την εικόνα της διαφήμισης ) 5. Μήνυμα π ρωτότυ π ο ( στηρίζεται σε τεχνάσματα / ευρήματα για λόγους εντυ π ωσιασμού π. χ. λογο π αίγνια, μεταφορές, π αρομοιώσεις, σ π άνιες και εξεζητημένες λέξεις / φράσεις …) 6. Μήνυμα με ε π ιχειρήματα ( είτε λογικά είτε π αρα π λανητικά ) 1. Μήνυμα με άμεσο τρό π ο ( ανα π τύσσεται χωρίς π ρολόγους και π εριττές εξηγήσεις ) 2. Μήνυμα αφηγηματικό ( αφήγηση μιας ιστορίας ή π εριστατικού ) 3. Μήνυμα μονολόγου ή διαλόγου ( αναφέρεται στη μαρτυρία κά π οιου π ροσώ π ου π ου ενδέχεται να είναι καταναλωτής ή ειδικός ) π. χ. διάλογος καταναλωτή - δημοσιογράφου 4. Μήνυμα π ου ε π εξηγεί την εικόνα του π ροϊόντος ( υ π άρχει ένα μικρό κειμενάκι, λεζάντα π ου εξηγεί την εικόνα της διαφήμισης ) 5. Μήνυμα π ρωτότυ π ο ( στηρίζεται σε τεχνάσματα / ευρήματα για λόγους εντυ π ωσιασμού π. χ. λογο π αίγνια, μεταφορές, π αρομοιώσεις, σ π άνιες και εξεζητημένες λέξεις / φράσεις …) 6. Μήνυμα με ε π ιχειρήματα ( είτε λογικά είτε π αρα π λανητικά ) 6 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ α ) Να ελκύει την π ροσοχή του δέκτη β ) Να π ροκαλεί το ενδιαφέρον του γ ) Να του δημιουργεί την ε π ιθυμία να το αγοράσει δ ) Να τον οδηγεί στην αγορά του π ροϊόντος α ) Να ελκύει την π ροσοχή του δέκτη β ) Να π ροκαλεί το ενδιαφέρον του γ ) Να του δημιουργεί την ε π ιθυμία να το αγοράσει δ ) Να τον οδηγεί στην αγορά του π ροϊόντος 7 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr

8 ΘΕΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Όταν μια διαφήμιση χρησιμο π οιεί θεμιτά μέσα, ακολουθεί τους κανόνες και τους νόμους της διαφημιστικής δεοντολογία, χρησιμο π οιεί αξιό π ιστα ε π ιχειρήματα και τεκμήρια, δεν π ροσ π αθεί να ε π ηρεάσει τα συναισθήματα τον δέκτη, αλλά τον ενημερώνει και τον π ληροφορεί, τότε έχει λόγο ύ π αρξης και τα α π οτελέσματά της είναι θετικά. Όταν, όμως, στόχος της είναι να εξα π ατήσει τους καταναλωτές με ψευδή ή π αρα π λανητικά στοιχεία, όταν ε π ινοεί π λασματικές ανάγκες, κινδυνολογεί, και εκμεταλλεύεται το κύρος κά π οιων κάνοντας κατάχρηση της ε π ίκλησης στην αυθεντία, τότε η διαφήμιση θεωρείται και αθέμιτη και π αρα π λανητική. Όταν μια διαφήμιση χρησιμο π οιεί θεμιτά μέσα, ακολουθεί τους κανόνες και τους νόμους της διαφημιστικής δεοντολογία, χρησιμο π οιεί αξιό π ιστα ε π ιχειρήματα και τεκμήρια, δεν π ροσ π αθεί να ε π ηρεάσει τα συναισθήματα τον δέκτη, αλλά τον ενημερώνει και τον π ληροφορεί, τότε έχει λόγο ύ π αρξης και τα α π οτελέσματά της είναι θετικά. Όταν, όμως, στόχος της είναι να εξα π ατήσει τους καταναλωτές με ψευδή ή π αρα π λανητικά στοιχεία, όταν ε π ινοεί π λασματικές ανάγκες, κινδυνολογεί, και εκμεταλλεύεται το κύρος κά π οιων κάνοντας κατάχρηση της ε π ίκλησης στην αυθεντία, τότε η διαφήμιση θεωρείται και αθέμιτη και π αρα π λανητική. 8 Έρη Τσούνη www.etsouni.gr erisotiria@hotmail.com mail@etsouni.gr


Κατέβασμα ppt "Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Π Ε Ι Θ Ο Υ Σ Εκτός από τους τρόπους άσκησης πειθούς δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας μηνύματα από διάφορες μορφές πειθούς που διαδραματίζουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google