Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η κοινωνική διάσταση της ΚτΠ ΑΘΗΝΑ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 « Ευ π αθείς Κοινωνικά Ομάδες και ΚτΠ » ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η κοινωνική διάσταση της ΚτΠ ΑΘΗΝΑ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 « Ευ π αθείς Κοινωνικά Ομάδες και ΚτΠ » ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η κοινωνική διάσταση της ΚτΠ ΑΘΗΝΑ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 « Ευ π αθείς Κοινωνικά Ομάδες και ΚτΠ » ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2 Τι είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Ο όρος αναφέρεται στη μορφή κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής ανά π τυξης ό π ου η α π όκτηση, α π οθήκευση, ε π εξεργασία, α π οτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση π ληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανο π οίηση αναγκών ατόμων και οργανισμών π ου ε π ηρεάζει καθοριστικά την π οιότητα ζωής όλων των π ολιτών

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 3 Δράσεις του ΕΠ ΚτΠ για τα ΑΜΕΑ (1)  Μέτρα / δράσεις που αφορούν ΑΜΕΑ σε όλους τους άξονες του ΕΠ ΚτΠ   Άξονας 1 u u Εξο π λισμός των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ π αίδευσης και των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υ π οστήριξης µ ε υ π ολογιστικά, δικτυακά και ο π τικοακουστικά συστήματα u u Τρά π εζα Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής u u Ανά π τυξη ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού ή π ροσαρμογή του υ π άρχοντος ώστε να αντα π οκρίνεται στις ιδιαίτερες π αιδαγωγικές ανάγκες των ΑμεΑ u u Δημιουργία εκ π αιδευτικών π υλών π ροσβάσιμων α π ό ΑμεΑ   Άξονας 2 u u Καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ: μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προσβασιμότητας και χρήση καινοτόμων εργαλείων στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ για ΑμεΑ u u Ισότητα στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες και βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας u u Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ   Άξονας 3 u u Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων για τις ανάγκες κατάρτισης ομάδων που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισμό u u Προώθηση της τηλε-κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα για ΑμεΑ u u Προώθηση της τηλε-εργασίας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού   Άξονας 4 u u Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένα άτομα, ΑμεΑ, κλπ)   μελέτη για την πρόταση λύσεων   επιδότηση δικαιούχων ΑμεΑ µέσω των αρμόδιων φορέων τους ώστε να κάνουν χρήση των υπό ανάπτυξη υπηρεσιών ή / ώριμων τεχνολογικών λύσεων για την υποστήριξη των αναγκών των ΑμεΑ για πρόσβαση σε τηλ/κές υπηρεσίες & υπηρεσίες πληροφόρησης   ειδικές περιφερειακές συσκευές Η / Υ   ειδικό λογισμικό για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο   ειδικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές, κλπ.

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4 Δράσεις του ΕΠ ΚτΠ για τα ΑΜΕΑ (2) 1. Διεξαγωγή σε εθνικό ε π ί π εδο μιας μελέτης με στόχο την ανάλυση της υ π άρχουσας κατάστασης σε εθνικό, Ευρω π αϊκό και διεθνές ε π ί π εδο σχετικά με : u υ π οστηρικτικές τεχνολογίες για ΑΜΕΑ u θέματα καθολικής π ρόσβασης και ευχρηστίας συγγενών τεχνολογιών και ισότιμης συμμετοχής όλων των π ολιτών στην ΚτΠ u π ρόταση δέσμης συστάσεων και μέτρων, καθώς και υιοθέτηση κατάλληλων π ρακτικών στην Ελλάδα στο π λαίσιο του ΕΠ ΚτΠ 2. Το έργο GR-DeAN

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 5   Δημιουργία του Εθνικού Δικτύου GR-DeAN (e- Accessibility.gr) στο π λαίσιο του Ευρω π αϊκού Δικτύου Κέντρων Αριστείας «European Design for All e- Accessibility Network» (EDeAN) με στόχο την π ροαγωγή του eEurope 2005 Action Plan στην Ελλάδα   Το εθνικό δίκτυο α π οτελεί μοναδική ευκαιρία για την δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ διαφόρων φορέων π ου ασχολούνται με την κοινωνικό - οικονομική ένταξη και ισότιμη συμμετοχή ΑμΕα στην ΚτΠ, καθώς και φορέων π ου εμ π λέκονται σε έργα του ΕΠ ΚτΠ   Η συμμετοχή των φορέων είναι βασική π ροϋ π όθεση για την υλο π οίηση των στόχων του GR-DeAN GR-DeAN (e-Accessibility.gr)

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 6 GR-DeAN και το ΕΠ ΚτΠ Άξονας 1 Παιδεία & Πολιτισμός Άξονας 2 Εξυ π ηρέτηση του π ολίτη & Βελτίωση της π οιότητας ζωής Άξονας 3 Ανά π τυξη και α π ασχόληση Στην ψηφιακή οικονομία Άξονας 4 Ε π ικοινωνίες GR-DeAN ΕΠ ΚτΠ Φορείς υλο π οίησης Προτάσεις έργων

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 7 Στόχοι Η π ροοδευτική συσσώρευση και διάχυση γνώσης και εμ π ειρίας αναφορικά με τις υ π οστηρικτικές τεχνολογίες, καθώς και μεθόδους και π ρακτικές π ου π ροωθούν την Καθολική Πρόσβαση και Ευχρηστία σε π ροϊόντα, εφαρμογές και υ π ηρεσίες της ΚτΠ  Συμβολή όλων των εθνικών φορέων στην υλο π οίηση των στόχων  Ενίσχυση της αγοράς και του κλάδου υ π οστηρικτικής τεχνολογίας  Δημιουργία κλίματος π ου να π ροάγει τον στόχο για μια ΚτΠ για όλους τους π ολίτες συμ π εριλαμβανομένων των ΑμΕΑ και άλλων ευ π αθών ομάδων του π ληθυσμού

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 8 ΚτΠ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (1) Σε μια κοινωνία της π ληροφορίας :  το άτομο έχει την δυνατότητα π ρόσβασης σε κάθε είδος π ληροφόρησης  δημιουργούνται ευκαιρίες για π οιότητα στην καθημερινή ζωή, στην υγεία, στην ανά π τυξη, α π ασχόληση, εξυ π ηρέτηση στις συναλλαγές, στην π ρόσβαση στη γνώση και στον π ολιτισμό

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 9 ΚτΠ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (2) Ταυτόχρονα νέες κοινωνικές ανισότητες δημιουργούνται από τις ΤΠΕ. Με το ψηφιακό χάσμα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υ π άρξουν « αντιφατικές » ε π ι π τώσεις :  νέες ανισότητες π ου ενισχύουν, ε π ιβαρύνουν τις υ π άρχουσες : την π εριθωριο π οίηση – α π οκλεισμό μειονεκτουσών ευ π αθών κοινωνικών ομάδων - και κατηγοριών εργαζομένων Το ΕΠ ΚτΠ εντο π ίζει τον κίνδυνο του ψηφιακού χάσματος ως π αράγοντα νέου κοινωνικού α π οκλεισμού, και η αντιμετώ π ιση του εκφράζεται με τρεις ε π ιχειρησιακούς στόχους : μείωση του κόστους χρήσης των ΤΠΕ, αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώ π ινου δυναμικού ( ειδικά των α π ειλούμενων ομάδων ), υ π οστήριξη ελληνικού π εριεχομένου

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 10 Οι ΤΠΕ, μ π ορούν να αλλάξουν τα π ράγματα για τα Αμεα  Μ π ορούν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα σε αυτό π ου θεωρείται « φυσιολογικό » και στη « διαφορετικότητα », π ροσφέροντας π λεονέκτημα σε τομείς π ου ε π ιτρέ π ουν την ε π ιστροφή σε μια κοινωνική και οικονομική, « κανονική » ζωή : δίνοντας ευκαιρίες για εκ π αίδευση και ε π αγγελματική ζωή μέσω : Τηλε - εκ π αίδευσης Τηλε - εργασίας  Είναι δύο π ροσεγγίσεις όχι μόνο συμ π ληρωματικές αλλά και εξαιρετικά κατάλληλες για τα ΑμΕα

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 11 Βασικές δια π ιστώσεις  Οι νομοθετικές διατάξεις υ π έρ των ΑμΕα σε μεγάλο π οσοστό δεν εφαρμόζονται  Οι εκ π αιδευτικοί φορείς - μη εξειδικευμένοι - π ροσφέρουν υ π ηρεσίες ως ε π ί το π λείστον ακατάλληλες για τα ΑμΕα  Τα εξειδικευμένα κέντρα και οργανισμοί κατάρτισης π ροσφέρουν π εριορισμένα π ρογράμματα, ως π ρος τα ε π αγγέλματα και τις ειδικότητες π ου ζητά η αγορά  Οι δυνατότητες μετακίνησης και οι μεταφορές για ένα ΑμΕα είναι σχεδόν α π αγορευτικές  Λίγες ε π ιλογές υ π άρχουν π. χ για ένα άτομο με π ρόσφατη ανα π ηρία, για να π ροσαρμοσθεί στον κόσμο π ου ήδη γνωρίζει, αλλά π λέον με μια νέα για αυτό κατάσταση

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 12  Η στέρηση της χρήσης μέρους των φυσικών ικανοτήτων, ενώ δεν ε π ηρεάζει ούτε μειώνει τα π ροσόντα και τις ε π αγγελματικές δεξιότητες ενός π. χ λογιστή, π ληροφορικού, γραμματέα, οικονομολόγου, κα, αλλάζει τη θεώρηση των άλλων και οδηγεί συχνά σε ε π αγγελματικό ανα π ροσανατολισμό, με έμφαση στη νέα φυσική κατάσταση και λιγότερο στο ε π αγγελαμτικό π αρελθόν Οι ΤΠΕ π ροσφέρουν τη δυνατότητα εκ π αίδευσης και εργασίας, με π αράλληλη φροντίδα της φυσικής κατάστασης του ατόμου, σε σχέση με τις π ροσω π ικές του π αραμέτρους : διαθέσιμος χρόνος, π ροτεραιότητες, π εριορισμοί...  Η χρήση των ΤΠΕ λαμβάνει υ π όψη την π ροσω π ική κατάσταση, στην ίδια βάση με άλλες κατηγορίες : δεν αλλάζει π. χ το π εριεχόμενο ενός μαθήματος

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 13  Η χρήση των ΤΠΕ στην εκ π αίδευση και την εργασία, ευνοεί ε π αγγέλματα π ου αφορούν τη διαχείριση και ε π εξεργασία της π ληροφορίας, τα ο π οία όμως σήμερα αντι π ροσω π εύουν την π λειοψηφία των θέσεων α π ασχόλησης  Σήμερα η οργάνωση εργασίας και το σύστημα των α π ολαβών εστιάζεται στα α π οτελέσματα και όχι στο χρόνο π αραμονής στην ε π ιχείρηση

15 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 14  Οι διαδικασίες χρήσης των ΤΠΕ στην εκ π αίδευση και εργασία εξαρτώνται α π ό τη μορφή ανα π ηρίας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας π ροσφέρονται οι τεχνικές δυνατότητες για τις π ερισσότερες κατηγορίες ΑμΕα  Παραμένει όμως σχετικά υψηλό το κόστος των σχετικών εργαλείων και π ροσαρμογών  Για όλους ανεξαιρέτως αυτό π ου μετράει σήμερα και π αρουσιάζεται ως π ρώτη π ροο π τική, είναι να γνωρίζουμε να μαθαίνουμε και να εργαζόμαστε εξ α π οστάσεως, κατέχοντας και αξιο π οιώντας τις ΤΠΕ


Κατέβασμα ppt "Η κοινωνική διάσταση της ΚτΠ ΑΘΗΝΑ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 « Ευ π αθείς Κοινωνικά Ομάδες και ΚτΠ » ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google