Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Σύγχρονες τάσεις στις δικτυακές κοινότητες στο Internet και τον Παγκόσμιο Ιστό. Η π ερί π τωση των blogs. Ε π ι π τώσεις στην κοινωνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Σύγχρονες τάσεις στις δικτυακές κοινότητες στο Internet και τον Παγκόσμιο Ιστό. Η π ερί π τωση των blogs. Ε π ι π τώσεις στην κοινωνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Σύγχρονες τάσεις στις δικτυακές κοινότητες στο Internet και τον Παγκόσμιο Ιστό. Η π ερί π τωση των blogs. Ε π ι π τώσεις στην κοινωνική συμ π εριφορά.

2 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ WEBLOGS Διάδοση Παγκόσμιου Ιστού - εκμάθηση γλώσσας html α π ό χρήστες διαδικτύου - δημιουργία π ροσω π ικών ιστοσελίδων ή και δικτυακών τό π ων - δημιουργία π ροσω π ικών ιστοσελίδων ή και δικτυακών τό π ων  1997: Ορισμένοι χρήστες άρχισαν να δημιουργούν ιστοσελίδες με υ π ερσυνδέσεις π ου έβρισκαν ενδιαφέρουσες και τις π ρότειναν και σε άλλους χρήστες. Πολλές α π ό αυτές ενημερώνονταν καθημερινά καθώς οι δημιουργοί τους είχαν κάτι να συμ π ληρώσουν, να σχολιάσουν, να π ροτείνουν με α π οτέλεσμα οι ιστοσελίδες να π άρουν την μορφή ημερολογίου ή π ροσω π ικής εφημερίδας. Α π ό αυτήν τους την ιδιότητα π ροέρχεται και το όνομά τους weblogs( Jorn Barger-Dec 1997) ή blogs ( Peter Mercolz-1999 «to blog” εννοώντας το να « διατηρείς ένα blog ή να π ροσθέτεις ένα δικό σου άρθρο στο weblog κά π οιου άλλου.»)  1998... Εμφανίζονται τα π ρώτα blogs και α π ό την ε π όμενη χρονιά ο αριθμός τους αυξάνεται γεγονός π ου οφείλεται στην διάθεση α π ό ορισμένες εταιρείες (Pyra labs) δωρεάν εργαλείων δημοσίευσης - δημιουργίας weblog (Blogger.com) για να εξυ π ηρετούν χρήστες π ου δεν γνώριζαν html. Η π ρωτιά ανήκει όμως στον Andrew Smales έναν π ρογραμματιστή α π ό το Τορόντο ο ο π οίος λάνσαρε το π ρώτο do it by yourself blog εργαλείο ( pitas.com) τον Ιούλιο του 1999.

3 …  2003: Στην Ελλάδα η δικτυακή π ύλη Pathfinder άρχισε να υ π οστηρίζει τα weblogs μέσω του ειδικού διαδικτυακού τό π ου http://blogs.pathfinder.gr. Με την βοήθεια του π αρα π άνω ένας χρήστης με α π λά βήματα μ π ορεί να δημιουργήσει το δικό του blog. Αυτό π ου χρειάζεται μόνο είναι : ένα όνομα, ένα password και ένα e-mail. http://blogs.pathfinder.gr Η δωρεάν διάθεση αυτών των εργαλείων συνέβαλλε στην ραγδαία αύξηση του συνολικού αριθμού των weblogs π ου σήμερα ανέρχεται στα 26,7 εκ. και σε 1,9 δισ. links σύμφωνα με την technorati( μίας μηχανής π ου καταγράφει τον αριθμό των blogs).

4 WEBLOGS KAI ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  Η ύ π αρξη των weblogs ε π ηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα α π οτελέσματα π ου δίνουν οι μηχανές αναζήτησης καθώς τα ίδια π εριλαμβάνουν π αρα π ολλές υ π ερσυνδέσεις. Συνε π ώς αν π ολλά weblogs π αρα π έμ π ουν στην ίδια ιστοσελίδα, αυτή ανεβαίνει π ιό ψηλά στα α π οτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.  Ιούλιος 2000: Εμφάνιση της π ρώτης μηχανής αναζήτησης για τα blogs, το Blogdex ( http://blogdex.media.mit.edu), ό π ου καθημερινά π αρα π ολλοί χρήστες την ε π ισκέ π τονται για να βρούν κά π οιο συγκεκριμένο weblog. http://blogdex.media.mit.edu

5 ΟΡΙΣΜΟΣ – ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Το blog λοι π όν, στην βασική του μορφή μ π ορεί να χαρακτηριστεί ως μία ημερολογιακού τύ π ου ιστοσελίδα τα συστατικά μέρη της ο π οίας είναι :  Dated entries: Ημερολογιακού τύ π ου καταχωρήσεις, οι νέες π ροηγούνται των π αλιότερων. Α π οτελούνται α π ο έναν κυρίως τίτλο και το π εριεχόμενο καθώς και α π ο trackbacks δηλαδή α π ο υ π ερσυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες π ου αναφέρονται στο θέμα π ου ο συγγραφέας έχει καταχωρήσει. 2. Sidebar of links: Υ π ερσυνδέσεις π ου αναφέρονται σε άλλα blogs ή sites π ου ο blogger βρίσκει ενδιαφέροντα (blogroll) και π ου συχνά υ π οδεικνύουν την κοινότητα στην ο π οία ο blogger νιώθει ότι ανήκει. 3. Feadback comment system: Ε π ιτρέ π ει στους αναγνώστες να γράφουν τα σχόλιά τους στα άρθρα π ου ο συγγραφέας του blog έχει δημοσιεύσει με α π οτέλεσμα να αυξάνεται το ε π ί π εδο της διαδραστικότητας π ου είναι π ιθανό να ανα π τυχθεί μεταξύ τους.

6 ΕΙΔΗ WEBLOGS  Filter-style: Είναι blogs π ου εξυ π ηρετούν ως φίλτρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και π εριέχουν υ π ερσυνδέσεις και σχόλια σε on-line π ηγές π ου αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο π εδίο ενδιαφέροντος.  Journal-style: Είναι blogs π ου π εριέχουν σκέψεις και διηγήσεις γεγονότων α π ο την καθημερινή ζωή ενός blogger.  Mixed-style: Είναι blogs π ου συνδυάζουν και τα δύο π ροαναφερθέντα είδη.

7 ...  Έτσι έχουμε blogs : - Πολιτικά - Πολιτιστικά - εταιρικά - εκ π αιδευτικά - Υγεία - Θρησκεία - λογοτεχνία - Αθλητικά νέα -spam blogs( sblogs)  Εκτός α π ο κείμενο και υ π ερσυνδέσεις ένα blog μ π ορεί να π εριλαμβάνει : - Εικόνες ( photoblogs) - Videos (videoblogging) - Audio files(podcasting) - Mobile blogs (moblogs )

8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ BLOGS ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ SITES, FORUMS, NEWSGROUPS  Εύκολη η δημιουργία νέων σελίδων. Μη α π αραίτητη η γνώση html. ( εκτός της π ερί π τωσης εκείνης π ου θα π ρέ π ει να δημιουργήσουμε μία υ π ερσύνδεση.)  Permalink- μέσω αυτόματων μορφών π ροσθέτεις το URL του π λήρους άρθρου.  Εύκολο το φιλτράρισμα του π εριεχομένου βάση της ημερομηνίας, της κατηγορίας και του συγγραφέα του άρθρου.  Την δημιουργία νέων θεμάτων π ρος συζήτηση σε ένα blog αναλαμβάνει μόνο ο συγγραφέας ή η συγγραφική ομάδα.

9 WHY WE BLOG  Τα blogs θεωρούνται ώς ένας νέος τύ π ος δημοσιογραφίας π ιό δημοκρατικός. Νέες π ληροφορίες έρχονται στην ε π ιφάνεια και σχολιάζονται εις βάθος με έναν τρό π ο διαφορετικό α π ο αυτόν π ου υιοθετούν τα π αραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η μεγάλη π λειοψηφία όμως των blogs δημιουργούνται α π ό ‘ συνηθισμένους ’ ανθρώ π ους και α π ευθύνονται σε π ολύ μικρότερο κοινό.  ΚΙΝΗΤΡΑ 1. 1. Να ενημερώσουν το π εριβάλλον τους για τις δραστηριότητες και τα γεγονότα της καθημερινής τους ζωής. Α π οτελεί έναν τρό π ο ε π ικοινωνίας π ιο εύκολο και μη φορτικό α π ο αυτόν π ου ε π ιτυγχάνεται μέσω emails. Ε π ίσης οι π ροσω π ικές ιστοσελίδες θεωρούνται α π ο π ολλούς στατικές, π ιό π ροσεκτικά και ε π ίσημα φτιαγμένες και κατα κά π οιον τρό π ο λιγότερο αυθεντικές. 2. 2. Να εκφράσουν την π ροσω π ική τους γνώμη σε θέματα π ου θεωρούν σημαντικά.

10 ... 3. 3. Ως ένας χώρος « κάθαρσης » ό π ου εκφράζουν τα συναισθήματά τους σε ένα κοινό π ου π ολλές φορές δεν γνωρίζουν. 4. 4. Ως ένας χώρος π ερισυλλογής και ονειρο π όλησης στον ο π οίο ένας blogger εξετάζει τις ιδέες του γράφοντάς τες για ένα κοινό (thinking by writing). 5. 5. Η δημιουργία της αίσθησης της κοινότητας, της ανάγκης δηλαδή ενός blogger να νιώσει ότι ανήκει κά π ου. Σε ένα π εριβάλλον ό π ου θα μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες ανησυχίες.

11 BLOGS CAN BE VIRTUAL COMMUNITIES?  OXI Έλλειψη δημόσιας αλληλε π ίδρασης.  Συγγραφέας αναγνώστες και όχι αναγνώστης αναγνώστη  Πολλοί αναγνώστες π ου ε π ιθυμούν να διαβάσουν τα σχόλια ή να σχολιάσουν οι ίδιοι θα π ρέ π ει να μετακινηθούν α π ο την κυρίως σελίδα σε έναν ξεχωριστό χώρο για σχόλια ο ο π οίος δεν συναντάται σε όλα τα blogs.  NAI Για τον συγγραφέα του blog υ π άρχει αλληλε π ίδραση.  Comments ή ‘hits’  Συγγραφέας αναγνώστες ( e- mails)  Συγγραφέας συγγραφέας (blogrolls)

12 … Δείκτες ύ π αρξης του συναισθήματος της κοινότητας ανάμεσα στους αναγνώστες ενός blog α π οτελούν : 1. Η συχνότητα π ου κ π διαβάζει και π αραθέτει τα σχόλιά του. 2. Η αύξηση και διατήρηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε βάθος χρόνου.

13 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα weblogs α π οτελούν μία νέα μορφή ανθρώ π ινης ε π ικοινωνίας. Ένα εργαλείο αυτοέκφρασης καθώς και αυτο π ροβολής στον κυβερνοχώρο. Ε π ίσης το στοιχείο της ανωνυμίας π ου τον χαρακτηρίζει καθίσταται « λυτρωτικό » σε άτομα κοινωνικά στιγματισμένα ή σε άτομα με κινητικά π ροβλήματα για τα ο π οία η σύναψη δια π ροσω π ικών σχέσεων στον π ραγματικό κόσμο εμφανίζεται αρκετά δύσκολη. Τα weblogs α π οτελούν μία νέα μορφή ανθρώ π ινης ε π ικοινωνίας. Ένα εργαλείο αυτοέκφρασης καθώς και αυτο π ροβολής στον κυβερνοχώρο. Ε π ίσης το στοιχείο της ανωνυμίας π ου τον χαρακτηρίζει καθίσταται « λυτρωτικό » σε άτομα κοινωνικά στιγματισμένα ή σε άτομα με κινητικά π ροβλήματα για τα ο π οία η σύναψη δια π ροσω π ικών σχέσεων στον π ραγματικό κόσμο εμφανίζεται αρκετά δύσκολη.

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  An inquiry into the role of weblogs in on line community building-02 Feb 2003, www.knowledgeboard.con/item/101440 www.knowledgeboard.con/item/101440www.knowledgeboard.con/item/101440  COMMUNICATIONS OF THE ACM December 2004/Vol. 47, No. 12, SPECIAL ISSUE: The blogosphere.  COMMUNICATIONS OF THE ACM December 2004/Vol. 47, No. 12, SPECIAL ISSUE: Why we blog.  Anita Blanchard, Blogs as Virtual communities: Identifying a Sense of community in the Julie/Julia Project http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogs as virtual.html http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogs as virtual.htmlhttp://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogs as virtual.html  Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Blogs http://en.wikipedia.org/wiki/Blogs  B έγλης Α, Πομ π όρτσης Α, Αβραάμ Ε (2004). Έρευνα και συλλογή π ληροφοριών στο διαδίκτυο. Εκδόσεις Τζιόλα.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Σύγχρονες τάσεις στις δικτυακές κοινότητες στο Internet και τον Παγκόσμιο Ιστό. Η π ερί π τωση των blogs. Ε π ι π τώσεις στην κοινωνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google