Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 3

2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Ε π ιστημονικές γνώσεις Πρόσφατη ενημέρωση με τα νέα ε π ιστημονικά στοιχεία Ε π ικοινωνιακές δεξιότητες : λεκτικές μη - λεκτικές Συμβουλευτικές δεξιότητες π ου αφορούν στη διατροφική συμ π εριφορά

3 Εργασία για το σπίτι Καταγράψετε 8-10 λέξεις π ου σημαίνουν : Καταγράψετε 8-10 λέξεις π ου σημαίνουν :ευτυχία λύ π η φόβοαβεβαιότηταθυμό

4 Λεκτικές δεξιότητες Τρό π ος συζήτησης Τρό π ος συζήτησης Ε π ίκεντρο της συζήτησης Ε π ίκεντρο της συζήτησης Τρό π ος ακρόασης Τρό π ος ακρόασης Α π οσαφήνιση Α π οσαφήνιση Παράφραση Παράφραση Αντανάκλαση Αντανάκλαση Εξερεύνηση Εξερεύνηση Αιτιολόγηση Αιτιολόγηση Αντιμετώ π ιση Αντιμετώ π ιση Ερμηνεία Ερμηνεία Προσω π ικά στοιχεία Προσω π ικά στοιχεία Αμεσότητα Αμεσότητα Εκ π αίδευση Εκ π αίδευση

5 Συμβουλευτικές δεξιότητες που αφορούν στη διατροφική συμπεριφορά Το μυστικό στην αλλαγή της διατροφικής συμ π εριφοράς βρίσκεται στην αυτο - διαχείριση Το μυστικό στην αλλαγή της διατροφικής συμ π εριφοράς βρίσκεται στην αυτο - διαχείριση Η έμφαση δίνεται στην ευθύνη του π ελάτη για τη συμ π εριφορά του, για την αντιμετώ π ιση της και το μελλοντικό σχεδιασμό της Η έμφαση δίνεται στην ευθύνη του π ελάτη για τη συμ π εριφορά του, για την αντιμετώ π ιση της και το μελλοντικό σχεδιασμό της Ο διαιτολόγος δημιουργεί ένα π εριβάλλον π ου α π οτελεί ένα μεταβατικό σύστημα στήριξης στην π ροετοιμασία του π ελάτη να αντιμετω π ίσει κοινωνικές και π ροσω π ικές α π αιτήσεις π ιο α π οτελεσματικά Ο διαιτολόγος δημιουργεί ένα π εριβάλλον π ου α π οτελεί ένα μεταβατικό σύστημα στήριξης στην π ροετοιμασία του π ελάτη να αντιμετω π ίσει κοινωνικές και π ροσω π ικές α π αιτήσεις π ιο α π οτελεσματικά Ο ρόλος του διαιτολόγου είναι να δημιουργήσει τις π ιο κατάλληλες συνθήκες για την αλλαγή της διατροφικής συμ π εριφοράς Ο ρόλος του διαιτολόγου είναι να δημιουργήσει τις π ιο κατάλληλες συνθήκες για την αλλαγή της διατροφικής συμ π εριφοράς

6 Συμβουλευτικές δεξιότητες και αλλαγή συμπεριφοράς Πως μ π ορεί να α π οκτηθούν αυτές οι δεξιότητες ; Πως μ π ορεί να α π οκτηθούν αυτές οι δεξιότητες ; Πως μ π ορεί να εφαρμοστούν οι δεξιότητες στον τομέα της διαιτολογίας ; Πως μ π ορεί να εφαρμοστούν οι δεξιότητες στον τομέα της διαιτολογίας ; Ποια π ροβλήματα μ π ορεί να αντιμετω π ίσει ένας διαιτολόγος όσον αφορά στη συμμόρφωση στις συμβουλές του ; Ποια π ροβλήματα μ π ορεί να αντιμετω π ίσει ένας διαιτολόγος όσον αφορά στη συμμόρφωση στις συμβουλές του ; Πως αντιμετω π ίζει ένας διαιτολόγος τη μικρή συμμόρφωση στις συμβουλές του ; Πως αντιμετω π ίζει ένας διαιτολόγος τη μικρή συμμόρφωση στις συμβουλές του ; Πως αντιμετω π ίζει ένας διαιτολόγος την υ π οτρο π ή α π ό ένα εφαρμοζόμενο π ρόγραμμα διατροφής ; Πως αντιμετω π ίζει ένας διαιτολόγος την υ π οτρο π ή α π ό ένα εφαρμοζόμενο π ρόγραμμα διατροφής ;

7 Αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς Η αλλαγή συμ π εριφοράς ενός ατόμου είναι π ερισσότερο τέχνη π αρά ε π ιστήμη. Η αλλαγή συμ π εριφοράς ενός ατόμου είναι π ερισσότερο τέχνη π αρά ε π ιστήμη. Η αλλαγή συμ π εριφοράς ενός ατόμου είναι ένας τομέας ρευστός και δυναμικός. Η αλλαγή συμ π εριφοράς ενός ατόμου είναι ένας τομέας ρευστός και δυναμικός. Δεν ξέρεις π ώς θα αντιδράσει ο π ελάτης, τι θα π ει ή π οια θα είναι η π ορεία της συνέντευξης. Δεν ξέρεις π ώς θα αντιδράσει ο π ελάτης, τι θα π ει ή π οια θα είναι η π ορεία της συνέντευξης. Πρέ π ει να έχεις διάφορες α π αντήσεις σε ετοιμότητα και να είσαι π ροετοιμασμένος για τη ροή της συνέντευξης έχοντας συγχρόνως τον έλεγχο της κατάληξης. Πρέ π ει να έχεις διάφορες α π αντήσεις σε ετοιμότητα και να είσαι π ροετοιμασμένος για τη ροή της συνέντευξης έχοντας συγχρόνως τον έλεγχο της κατάληξης. Πρέ π ει να π αρακολουθείς την π ορεία της συνέντευξης και να την ενορχηστρώνεις ενώ ακούς και α π αντάς αυθόρμητα στις ανησυχίες ή στις π ράξεις του π ελάτη. Πρέ π ει να π αρακολουθείς την π ορεία της συνέντευξης και να την ενορχηστρώνεις ενώ ακούς και α π αντάς αυθόρμητα στις ανησυχίες ή στις π ράξεις του π ελάτη. Η αλλαγή συμ π εριφοράς α π αιτεί χρόνο. Η αλλαγή συμ π εριφοράς α π αιτεί χρόνο.

8 Συμβουλευτική για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς O κίνδυνος π ου υ π άρχει όταν διδάσκεται θεωρητικά ένα τέτοιο αντικείμενο με τη μορφή ενός μαθήματος στο π ρόγραμμα σ π ουδών, είναι ότι, και η π ροσέγγιση γίνεταιO κίνδυνος π ου υ π άρχει όταν διδάσκεται θεωρητικά ένα τέτοιο αντικείμενο με τη μορφή ενός μαθήματος στο π ρόγραμμα σ π ουδών, είναι ότι χάνεται η τέχνη, και η π ροσέγγιση γίνεται μηχανιστική και άκαμ π τη. Η συμβουλευτική δεν είναι τόσο λογική όσο φαίνεται θεωρητικά.

9 Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών είναι δύσκολη Μακροχρόνιες συνήθειες του ατόμου Μακροχρόνιες συνήθειες του ατόμου Προσω π ική ιδιοσυγκρασία Προσω π ική ιδιοσυγκρασία Εθνική και π ολιτιστική κληρονομιά Εθνική και π ολιτιστική κληρονομιά Μορφωτικό ε π ί π εδο Μορφωτικό ε π ί π εδο Στάση α π έναντι στη διατροφή Στάση α π έναντι στη διατροφή Οικονομικοί π εριορισμοί Οικονομικοί π εριορισμοί Τρό π ος ζωής Τρό π ος ζωής Περιβαλλοντικοί π εριορισμοί Περιβαλλοντικοί π εριορισμοί

10 Η συμβουλευτική της διατροφής περιλαμβάνει Δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης ανάμεσα στο σύμβουλο και τον π ελάτη Δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης ανάμεσα στο σύμβουλο και τον π ελάτη Καθορισμός στόχων Καθορισμός στόχων Προσδιορισμός των θετικών α π οτελεσμάτων της διαιτητικής τρο π ο π οίησης Προσδιορισμός των θετικών α π οτελεσμάτων της διαιτητικής τρο π ο π οίησης Ανίχνευση π ιθανών π ροβλημάτων εφαρμογής των διαιτητικών αλλαγών Ανίχνευση π ιθανών π ροβλημάτων εφαρμογής των διαιτητικών αλλαγών Σχέδιο π αρακολούθησης της π ορείας της διαιτητικής τρο π ο π οίησης Σχέδιο π αρακολούθησης της π ορείας της διαιτητικής τρο π ο π οίησης

11 Βασικές οδηγίες στη συμβουλευτική Άκουσε Άκουσε Εξήγησε Εξήγησε Αναγνώρισε Αναγνώρισε Πρότεινε Πρότεινε Δια π ραγματεύσου Δια π ραγματεύσου ListenListen ExplainExplain AcknowledgeAcknowledge RecommendRecommend NegotiateNegotiateLEARN

12 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΏΝ ΣΥΝΗΘΕΙΏΝ ΜΕΤΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚ O ΜΟΝΤΈΛΟ Η ΔΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η TRANS - THEORETICAL MODEL

13 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η αλλαγή συμ π εριφοράς π εριλαμβάνει τη μετακίνηση μέσα α π ό μια σειρά σταδίων Η αλλαγή συμ π εριφοράς π εριλαμβάνει τη μετακίνηση μέσα α π ό μια σειρά σταδίων Τα στάδια είναι : Τα στάδια είναι : 1. Προ - μελέτη 2. Μελέτη 3. Προετοιμασία 4. Δράση 5. Συντήρηση Υ π άρχουν 2 π ιθανά α π οτελέσματα της συντήρησης : Υ π άρχουν 2 π ιθανά α π οτελέσματα της συντήρησης : 1. Υ π οτρο π ή 2. Τερματισμός Το μοντέλο είναι κυκλικό Το μοντέλο είναι κυκλικό Ο σύμβουλος π ροσεγγίζει τον π ελάτη με διαφορετικό τρό π ο ανάλογα με το στάδιο αλλαγής π ου βρίσκεται Ο σύμβουλος π ροσεγγίζει τον π ελάτη με διαφορετικό τρό π ο ανάλογα με το στάδιο αλλαγής π ου βρίσκεται Κάθε στάδιο α π αιτεί διαφορετικές δεξιότητες Κάθε στάδιο α π αιτεί διαφορετικές δεξιότητες Παρουσιάζονται π ροβλήματα όταν ο διαιτολόγος χρησιμο π οιεί στρατηγικές ακατάλληλες για το στάδιο αλλαγής Παρουσιάζονται π ροβλήματα όταν ο διαιτολόγος χρησιμο π οιεί στρατηγικές ακατάλληλες για το στάδιο αλλαγής

14

15 Τροχός της αλλαγής Είναι φυσιολογικό κά π οιος π ου π ροσ π αθεί να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες να κάνει τον κύκλο π ολλές φορές π ριν κατορθώσει την αλλαγή Είναι φυσιολογικό κά π οιος π ου π ροσ π αθεί να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες να κάνει τον κύκλο π ολλές φορές π ριν κατορθώσει την αλλαγή Η υ π οτρο π ή είναι το π ιθανότερο α π οτέλεσμα του κύκλου αλλαγής Η υ π οτρο π ή είναι το π ιθανότερο α π οτέλεσμα του κύκλου αλλαγής Οι υ π οτρο π ές είναι φυσιολογικές στην π ορεία της αλλαγής συμ π εριφοράς Οι υ π οτρο π ές είναι φυσιολογικές στην π ορεία της αλλαγής συμ π εριφοράς Ένα άτομο μ π ορεί να κάνει τον κύκλο 3-7 φορές π ριν τον τερματισμό Ένα άτομο μ π ορεί να κάνει τον κύκλο 3-7 φορές π ριν τον τερματισμό

16

17 Μελέτη μιας περίπτωσης Η Μαρία ετοιμάζεται για διακο π ές Η Μαρία ετοιμάζεται για διακο π ές Αντιλαμβάνεται ότι δε χωρά στα π ερσινά ρούχα Αντιλαμβάνεται ότι δε χωρά στα π ερσινά ρούχα Σκέφτεται ότι ίσως π ρέ π ει να χάσει βάρος π ριν τις διακο π ές Σκέφτεται ότι ίσως π ρέ π ει να χάσει βάρος π ριν τις διακο π ές Σκέφτεται όμως ότι ίσως είναι ευκαιρία να αγοράσει καινούρια ρούχα Σκέφτεται όμως ότι ίσως είναι ευκαιρία να αγοράσει καινούρια ρούχα Σκέφτεται ε π ίσης ότι η π ροο π τική να στερηθεί αγα π ημένα τρόφιμα δεν αξίζει τον κό π ο για μια βδομάδα διακο π ών Σκέφτεται ε π ίσης ότι η π ροο π τική να στερηθεί αγα π ημένα τρόφιμα δεν αξίζει τον κό π ο για μια βδομάδα διακο π ών Πηγαίνει διακο π ές Πηγαίνει διακο π ές

18 Περιγραφή του κύκλου αλλαγής Προ - μελέτηΜελέτηΠρο - μελέτη

19 Την π ρώτη μέρα στην π αραλία οι φίλοι π αρατηρούν έμμεσα ότι έχει βάλει βάρος Την π ρώτη μέρα στην π αραλία οι φίλοι π αρατηρούν έμμεσα ότι έχει βάλει βάρος Η Μαρία θυμώνει με τον εαυτό της Η Μαρία θυμώνει με τον εαυτό της Ξανασκέφτεται την π ροο π τική να χάσει βάρος Ξανασκέφτεται την π ροο π τική να χάσει βάρος Α π οφασίζει ότι τα οφέλη της αλλαγής αξίζουν π ερισσότερο α π ό το κόστος Α π οφασίζει ότι τα οφέλη της αλλαγής αξίζουν π ερισσότερο α π ό το κόστος Δεσμεύεται να χάσει βάρος Δεσμεύεται να χάσει βάρος Κόβει τα γλυκά και μειώνει τα λι π αρά Κόβει τα γλυκά και μειώνει τα λι π αρά Σύντομα νοιώθει ότι η π ροσ π άθεια δεν αξίζει το κόστος της στέρησης των γλυκών και ε π ιστρέφει στην π αλιά δίαιτα Σύντομα νοιώθει ότι η π ροσ π άθεια δεν αξίζει το κόστος της στέρησης των γλυκών και ε π ιστρέφει στην π αλιά δίαιτα Πιστεύει ακόμα ότι το να χάσει βάρος θα ήταν καλό Πιστεύει ακόμα ότι το να χάσει βάρος θα ήταν καλό

20 Περιγραφή του κύκλου αλλαγής προ-μελέτη μελέτη προετοιμασία δράση μελέτη

21 Μετά α π ό μερικούς μήνες στο στάδιο της μελέτης η Μαρία π αρατηρεί ότι έβαλε κι άλλο βάρος Μετά α π ό μερικούς μήνες στο στάδιο της μελέτης η Μαρία π αρατηρεί ότι έβαλε κι άλλο βάρος Α π οφασίζει να π ροσ π αθήσει και π άλι να χάσει βάρος Α π οφασίζει να π ροσ π αθήσει και π άλι να χάσει βάρος Αυτή τη φορά α π οφασίζει να μη κόψει εντελώς τα γλυκά αλλά να τα μειώσει σε δυο τη βδομάδα Αυτή τη φορά α π οφασίζει να μη κόψει εντελώς τα γλυκά αλλά να τα μειώσει σε δυο τη βδομάδα Ε π ίσης α π οφασίζει να μειώσει τα λι π αρά και να π ερ π ατά καθημερινά 20 λε π τά Ε π ίσης α π οφασίζει να μειώσει τα λι π αρά και να π ερ π ατά καθημερινά 20 λε π τά Συνεχίζει αυτό το π ρόγραμμα για 6 μήνες και χάνει 6 κιλά Συνεχίζει αυτό το π ρόγραμμα για 6 μήνες και χάνει 6 κιλά Προχωρά στη συντήρηση Προχωρά στη συντήρηση Δεν νοιώθει π ια π ειρασμό για γλυκά και έχει συνηθίσει το π ερ π άτημα Δεν νοιώθει π ια π ειρασμό για γλυκά και έχει συνηθίσει το π ερ π άτημα Τερματίζει τον κύκλο αλλαγής με νέο ε π ί π εδο φυσικής δραστηριότητας Τερματίζει τον κύκλο αλλαγής με νέο ε π ί π εδο φυσικής δραστηριότητας

22 Εργασία για το σπίτι Η εκτίμηση του σταδίου αλλαγής στο ο π οίο βρίσκεται ένας π ελάτης είναι π ολύ σημαντική. Σκεφτείτε τρό π ους εκτίμησης του σταδίου αλλαγής με ερωτήσεις. Αναφερθείτε σε όλα τα στάδια αλλαγής


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google