Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύγχρονος άνθρωπος και θρησκεία Λαοί και Θρησκείες Απόστολος Ζαχαρός Δρ. Θεολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύγχρονος άνθρωπος και θρησκεία Λαοί και Θρησκείες Απόστολος Ζαχαρός Δρ. Θεολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύγχρονος άνθρωπος και θρησκεία Λαοί και Θρησκείες Απόστολος Ζαχαρός Δρ. Θεολογίας

2 Αναζητώντας το Θεό : Το φαινόμενο της αναζήτησης του Θεού είναι πανάρχαιο, παγκόσμιο & πανανθρώπινο. Α π ό τη στιγμή της ύ π αρξης του ανθρώ π ου και της ανθρώ π ινης ιστορίας Αφορά σε όλους τους ανθρώ π ους κάθε ε π οχής, θετικά ή αρνητικά. Λέξεις κλειδιά : Θεός, θεότητα, θείο, άγιο, ιερό, αναζήτηση. Σε όλα τα σημεία της γης τότε και σήμερα, σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες ή σε π ρωτόγονους λαούς. Η πίστη του καθενός πρέπει να είναι σεβαστή από όλους.

3 Ψυχική ανάγκη του Ανθρώπου για αναζήτηση του Θείου. Αίτια και μορφές αναζήτησης : Ανάγκη του ανθρώ π ου για αναφορά σε κάτι ανώτερο α π ό τον ίδιο και έξω και π άνω α π ό αυτόν Αρχικά μια φυσική θρησκεία σε όλους τους λαούς εξελίχθηκε σταδιακά σε λόγο στοχαστικό και τελικά θεολογικό. Μεγάλη σημασία έχει να μ π ορεί ο άνθρω π ος, ιδίως ο νέος, να συνειδητο π οιεί σιγά σιγά στιγμές κατά τις ο π οίες αναγνωρίζει ελεύθερα το Θεό στην π ροσω π ική του ζωή. Ο Α π όστολος Παύλος ερμηνεύοντας την αναζήτηση αυτή λέει, ότι όλοι οι άνθρω π οι είμαστε γενιά του Θεού και κουβαλάμε μέσα μας στοιχεία του Δημιουργού μας, γι αυτό δεν μ π ορούμε να τον αγνοήσουμε.

4 Συμβιώνοντας με συνανθρώπους μου διαφορετικής θρησκείας :  Χρειάζεται όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για να συμβιώνουμε αρμονικά με συνανθρώπους μας διαφορετικής θρησκευτικής πίστης.  Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία από την πίστη τους, τα έθιμά τους, τον πολιτισμό τους.  Το ίδιο οφείλουν και οι άλλοι : να ζητούν να πληροφορηθούν για τους συνανθρώπους γύρω τους, στο πλαίσιο της ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών.

5 Λαοί και θρησκείες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο. Α. Μονοθεϊστικές θρησκείες Ο Ιουδαϊσμός είναι η αρχαιότερη μονοθεϊστική θρησκεία ενός συγκεκριμένου λαού, των Ισραηλιτών. Ιδρυτής είναι ο γενάρχης των Εβραίων ο Αβραάμ. Ο Μωυσής οργάνωσε το ιουδαϊκό έθνος με το Νόμο, π ου έλαβε στο Σινά και τη νομοθεσία π ου ε π έβαλε στο λαό του. Ο Θεός είναι ένας, φροντίζει για τον κόσμο και θα κρίνει τους ανθρώ π ους στο τέλος της ιστορίας. Προηγουμένως αναμένεται ο Μεσσίας ως αναμορφωτής της π ίστης. Το Ισλάμ είναι η Θρησκεία της τυφλής υ π οταγής στο θέλημα του Αλλάχ, με βάση το ιερό βιβλίο του Κορανίου το ο π οίο θεωρείται α π οκάλυψη του Θεού στους ανθρώ π ους. Ιδρυτής της θρησκείας είναι ο Μωάμεθ. Η διδασκαλία της θρησκείας δανείζεται το μονοθεϊσμό του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού και τον αναμειγνύει με την αυστηρότητα στις κοινωνικές σχέσεις της Αραβικής νοοτρο π ίας. Η τήρηση π έντε βασικών καθηκόντων είναι δυνατόν να δικαιώσουν τον άνθρω π ο, σε ένα π αράδεισο με π ολλές α π ολαύσεις.

6 Χριστιανισμός  Με την ενανθρώπηση του Χριστού « έγινε ο θεός άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος θεός ».  Ο Χριστός με το έργο του, το Σταυρό και την Ανάστασή του, κατοχύρωσε την αξία του ανθρώπου, ανέτρεψε τη συμβατική κοινωνική ηθική, έβαλε αγάπη πάνω από κάθε νόμο, νίκησε τον θάνατο και έβαλε τα θεμέλια ενός νέου τρόπου ζωής.  Ο Χριστός μας προσκαλεί στο Σώμα του, την Εκκλησία, να γίνουμε και εμείς μέλη του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται πραγματικότητα η ένωση των πάντων και η αληθινή και ουσιαστική παγκοσμιοποίηση.

7 Ο άνθρω π ος σύμφωνα με τα ασιατικά θρησκεύματα είναι ένα τμήμα του σύμ π αντος, το ο π οίο διέ π ει ένας συμ π αντικός νόμος, ένας α π ρόσω π ος νους. • Η ανθρώ π ινη ψυχή « φιλοξενείται » μέσα στο σώμα και όταν αυτό π άψει να υ π άρχει μετακινείται σε άλλα σώματα. Ο Ινδουισμός είναι σύστημα π ολλών θρησκευτικών διδασκαλιών με μεταφυσικό π εριεχόμενο. • Ο Βουδισμός είναι σύστημα διδασκαλιών π ου υ π όσχονται ένα είδος λύτρωσης με λιγότερο θρησκευτικό χαρακτήρα. Η λύτρωση είναι π ερισσότερο α π οτέλεσμα ψυχολογικών διεργασιών και ατομικού διαλογισμού. Β. Πολυθεϊστικές Θρησκείες Ινδουισμός - Βουδισμός

8 Τι είναι αθεΐα ; Πρακτική Αθεΐα - Α π ιστία ως συνέ π εια της π ε π οίθησης ανυ π αρξίας του Θεού σημαίνει όχι στην ελ π ίδα στο Θεό και σε κάθε βοήθεια α π ό αυτόν. Δέχεται και υ π ομένει το π ε π ρωμένο του, τη « μοίρα » του. Ο σύγχρονος θεωρητικός Αθεϊσμός στρέφεται ενάντια της υ π ερβατικότητας του Θεού. Άνθρω π ος και κόσμος έχουν α π όλυτη αυτονομία χωρίς θεό. Η λογική, ο ορθολογισμός δεν εξηγούν την ύ π αρξη Θεού. Μορφές Αθεϊσμού Θεωρητική Αθεΐα Πρακτική Αθεΐα

9 Ποια τα κυριότερα αίτιά της ;  Απολυτοποίηση της ανθρώπινης γνώσης και δύναμης.  Εξάρτηση από υλικά αγαθά – Καταναλωτισμός.  Ανθρώπινες αδυναμίες και εξαρτήσεις.  Άγνοια βασικών αληθειών κάποιας πίστης.  Έλλειψη προσωπικών βιωμάτων.

10 Η Αθεΐα είναι π ροσω π ική ε π ιλογή κά π οιου και π ρέ π ει να τη σεβόμαστε. Η π ίστη, η α π ιστία ή η αθεΐα δεν είναι καταστάσεις π ου μ π ορεί ο άνθρω π ος να δεχτεί και να κατανοήσει με α π οδείξεις. Ο ορθολογισμός, η τεχνολογική π ρόοδος, η α π ολυτο π οίηση της ανθρώ π ινης δύναμης, έκαναν τον άνθρω π ο να μην έχει ανάγκη την π ίστη σε Θεό. Καλύτεροι όροι αντί για αθεΐα και α π ιστία είναι ημι π ιστία και δυσ π ιστία

11 Χριστιανισμός και άλλες Θρησκείες Χριστιανισμός και άλλες Θρησκείες  Ανατολική και Δυτική Εκκλησία διαφέρουν στον τρόπο σκέψης και βίωσης της διδασκαλίας του Χριστού. Είναι ωστόσο αναγκαίο να συνεργαστούν στο μέλλον.  Η Εκκλησία βλέπει με συμπάθεια τις άλλες θρησκείες παρά τις ριζικές διαφορές που έχει με αυτές.  Η Ορθοδοξία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με τις άλλες Εκκλησίες και τις θρησκείες για τη συναδέλφωση των λαών και την ειρηνική συνύπαρξη, μακριά από κάθε φανατισμό και εχθρότητα.  Υπάρχει αναγκαιότητα σωστού διαλόγου ανάμεσα στις θρησκείες για μια ειρηνική συμβίωση των λαών της γης.

12 « Στο θρησκευτικό μίσος, π ου είναι στην π ραγματικότητα μίσος κατά της θρησκείας, στον π όλεμο εν ονόματι των θρησκειών π ου είναι στην π ραγματικότητα π όλεμος εναντίον των θρησκειών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αντι π αραθέτει την αγά π η του Χριστού : Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό » Olivier Clement « Η Αλήθεια ελευθερώσει ημάς.» εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1996 σ.249


Κατέβασμα ppt "Σύγχρονος άνθρωπος και θρησκεία Λαοί και Θρησκείες Απόστολος Ζαχαρός Δρ. Θεολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google