Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΜΑΔΑ 1 η Γεωργία Μ π ουντώλα Πολίνα Κουλιάνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΜΑΔΑ 1 η Γεωργία Μ π ουντώλα Πολίνα Κουλιάνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΜΑΔΑ 1 η Γεωργία Μ π ουντώλα Πολίνα Κουλιάνου

2 ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ Ο γάμος α π οτελούσε για τους Βυζαντινούς σημαντικότατο γεγονός στη ζωή τους και η γαμήλια τελετή ταυτίστηκε σταδιακά με την ευλογία α π ό την εκκλησία. Ο νόμος, αλλά και οι ε π ικρατούσες αντιλήψεις π ερί ηθικής, α π αγόρευαν το γάμο μεταξύ συγγενών, με αιρετικούς, με Εβραίους, ή με μέλη διαφορετικής κοινωνικής τάξης, ενώ εκείνοι π ου είχαν τον π ρώτο λόγο στην ε π ιλογή συζύγου ήταν οι γονείς, και μάλιστα ο π ατέρας. Στην ε π ιλογή αυτή π ολλές φορές ζητούσε τη μεσολάβηση μιας κουρκουσούρας, της δικής μας π ροξενήτρας, η ο π οία π ροσέφερε τις υ π ηρεσίες της με αντάλλαγμα, συχνά το ένα εικοστό της π ροίκας και της π ρογαμιαίας δωρεάς. Υ π ήρχε χρηματική εγγύηση για την τήρηση της υ π όσχεσης γάμου, ενώ η γυναίκα έχανε την π ροίκα της αν ζητούσε διαζύγιο. Σύμφωνα με το βυζαντινό δίκαιο για να θεωρείται ένας γάμος νόμιμος θα έ π ρε π ε η γυναίκα να έχει συμ π ληρώσει τα δώδεκά της χρόνια, ενώ ο άντρας τα δεκατέσσερα, αν και π ολλοί γονείς π άντρευαν τα π αιδιά τους και σε μικρότερες ηλικίες.

3

4 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ •Οι γυναίκες είχαν λιγότερα δικαιώματα α π ό τους άνδρες και η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή ήταν π εριορισμένη. Κάλυ π ταν το π ρόσω π ό τους, όταν έβγαιναν έξω και δεν συμμετείχαν σε δημόσιες τελετές. Μετά τον 11 ο αιώνα, σημειώθηκε βελτίωση : μ π ορούσαν να λάβουν μέρος στα κοινά και είχαν π ρόσβαση στην π αιδεία. Η γυναίκα της βυζαντινής π εριόδου ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής της στο σ π ίτι και ασχολούνταν με τις δουλειές του σ π ιτιού. Οι έξοδοι, π άντα με συνοδεία, για την εκκλησία, τα π ανηγύρια και το λουτρό, καθώς και οι ε π ισκέψεις σε συγγενικά π ρόσω π α, ήταν οι μόνες κοινωνικά α π οδεκτές δραστηριότητες της γυναίκας έξω α π ό το σ π ίτι. Ε π ίσης, δεν ήταν ευ π ρε π ές να κάθεται στο ίδιο τρα π έζι με τους άνδρες, π αρά μόνο αν ήταν π ολύ στενά συγγενικά της π ρόσω π α, ό π ως για π αράδειγμα ο π ατέρας, ο σύζυγος και οι αδελφοί. Συχνά έτρωγε σε χωριστή αίθουσα, ό π ως σε χωριστά δωμάτια α π ό τους άντρες π ερνούσε την ημέρα της. Α π ό π ολύ μικρή μάθαινε " τα του οίκου ", ενώ οι γραμματικές γνώσεις της π εριορίζονταν συνήθως σε γραφή και ανάγνωση. Κά π οιες γυναίκες, αναλογικά ελάχιστες, α π οκτούσαν και ευρύτερη μόρφωση.

5

6 ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ/ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ •Τα αγόρια ήταν π ιο καλοδεχούμενα γενικά α π ό τα κορίτσια, αφού τα τελευταία σήμαιναν για τους γονείς τη μελλοντική υ π οχρέωση π ροικοδότησης, π ου ήταν ιδιαίτερα βαριά για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Τα βρέφη α π ογαλακτίζονταν στην ηλικία των δύο ή τριών ετών, ο π ότε και βαφτίζονταν. Ο ανάδοχος αναλάμβανε την π νευματική τους καθοδήγηση. Τα βρέφη κοιμόντουσαν σε λίκνα. Έκαναν τα π ρώτα τους βήματα κάτω α π ό το άγρυ π νο βλέμμα της μητέρας τους, π ου τους μάθαινε και τα π ρώτα γράμματα. Τα π αιχνίδια π ου τα διασκέδαζαν ήταν το σείστρο και ο καλαθίσκος π ου ήταν γεμάτος με αθύρματα, π αιχνίδια δηλαδή. Τα λίγο μεγαλύτερα αγόρια είχαν τη συρίκτρα, π ήλινα οχήματα και αρματηλάτες, τη δερμάτινη -- συχνά π ολύχρωμη -- σφαίρα, τους αστραγάλους, τον τροχό ή κρίκο και τα π εντόβολα της λαϊκής μας π αράδοσης. Τα κορίτσια έ π αιζαν με τις π λαγγόνες και τα νιννία. Αγα π ημένο τους ε π ίσης π αιχνίδι ήταν η μίμηση σημαντικών γεγονότων ό π ως ο γάμος και η βά π τιση. Τα π αιδιά εκτός α π ό το όνομα τους φέρουν και το όνομα του π ατέρα τους (π. χ. Αριστείδης Πα π αχρήστος ) ενώ αργότερα, αρχής γενομένης α π ό την Αριστοκρατία π ροστέθηκε και το ε π ώνυμο (π. χ. Δούκας ή Κομνηνός ). Τα π αιδιά μετά α π ό τα π ρώτα χρόνια της ζωής τους κοντά στην οικογένεια ό π ου μεγάλωναν ακούγοντας π αραμύθια και αφηγήσεις α π ό την Αγία Γραφή και π αίζοντας με τα π αιχνίδια τους στο σχολείο.

7

8 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΜΝΗΝΗ ΑΝΝΑ Βυζαντινή Ιστορικός της Πρώτης Σταυροφορίας (1083 – 1153 µ. Χ.). Θεωρείται η π ρώτη γυναίκα ιστορικός σε π αγκόσμιο ε π ί π εδο και η σημαντικότερη π ηγή π ληροφοριών για τη Βασιλεία του π ατέρα της Αλέξιου του Α΄. Οι εργασίες της καταγράφουν µ ε λε π τομέρεια την καθημερινή ζωή στο π αλάτι, τις π ράξεις της οικογένειας της και τις συναλλαγές μεταξύ των Βυζαντινών και των δυτικών σταυροφόρων κατά τη διάρκεια της Α΄ Σταυροφορίας. ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΕΥΔΟΚΙΑ Σημαντική ε π ιρροή στις α π οφάσεις του Θεοδοσίου ασκούσε η σύζυγός του Ευδοκία. Η Ευδοκία ( αρχικώς Αθηναΐς ) ε π ελέγη α π ό την Πουλχερία ως σύζυγος του νεαρού αυτοκράτορος. Κόρη του καθηγητή της ρητορικής στην Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών Λεοντίου, ήταν εθνική ( ειδωλολάτρης ) στην αρχή. Καταγόταν α π ό την Αθήνα και ήταν εξαιρετικά μορφωμένη. Αφού π ρώτα βα π τίσθηκε χριστιανή, π αντρεύτηκε τον εικοσαετή Θεοδόσιο το έτος 421, σε ηλικία είκοσι ε π τά ετών. Σημαντική ε π ιρροή στις α π οφάσεις του Θεοδοσίου ασκούσε η σύζυγός του Ευδοκία. Η Ευδοκία ( αρχικώς Αθηναΐς ) ε π ελέγη α π ό την Πουλχερία ως σύζυγος του νεαρού αυτοκράτορος. Κόρη του καθηγητή της ρητορικής στην Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών Λεοντίου, ήταν εθνική ( ειδωλολάτρης ) στην αρχή. Καταγόταν α π ό την Αθήνα και ήταν εξαιρετικά μορφωμένη. Αφού π ρώτα βα π τίσθηκε χριστιανή, π αντρεύτηκε τον εικοσαετή Θεοδόσιο το έτος 421, σε ηλικία είκοσι ε π τά ετών.

9

10 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!! ΠΗΓΕΣ : http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=7&sub=125&level=1 http://spirit16.blogspot.gr/2009/04/blog-post_7474.html http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section8/lemmata/1-1-0.htm


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΜΑΔΑ 1 η Γεωργία Μ π ουντώλα Πολίνα Κουλιάνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google