Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο μ π αμ π άς και η μαμά έβλε π αν τηλεόραση όταν η μαμά εί π ε : « Είμαι κουρασμένη, π ηγαίνω για ύ π νο ».

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο μ π αμ π άς και η μαμά έβλε π αν τηλεόραση όταν η μαμά εί π ε : « Είμαι κουρασμένη, π ηγαίνω για ύ π νο »."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ο μ π αμ π άς και η μαμά έβλε π αν τηλεόραση όταν η μαμά εί π ε : « Είμαι κουρασμένη, π ηγαίνω για ύ π νο ».

3 Πήγε π ρώτα στην κουζίνα να ετοιμάσει τα σάντουιτς των π αιδιών για το σχολείο.

4 Έβαλε τα π ιάτα στο π λυντήριο π ιάτων και έβγαλε το κρέας α π ό την κατάψυξη για το αυριανό δεί π νο.

5 Έλεγξε αν έχει αρκετά δημητριακά, γέμισε την ζαχαρίερα, και έβαλε στο τρα π έξι τα μ π ωλ και τα κουτάλια για το π ρωινό και ετοίμασε την καφετίερα.

6 Ά π λωσε τα π λυμμένα ρούχα, έραψε ένα κουμ π ί, μάζεψε τα π αιχνίδια των π αιδιών και έβαλε το τηλέφωνο στη βάση του.

7 Πότισε τα φυτά και έβγαλε τα σκου π ίδια έξω.

8 Τότε λοι π όν άρχισε να χασμουριέται και α π οφάσισε να π άει στο κρεβάτι της.

9 Σταμάτησε για ένα λε π τό να γράψει ένα μήνυμα στη δασκάλα, μέτρησε τα χρήματα για την εκδρομή των π αιδιών και μάζεψε ένα βιβλίο π ου ήταν κάτω α π ό την καρέκλα.

10 Ετοίμασε μια ευχετήρια κάρτα για τη φίλη της, έφτιαξε τη λίστα με τα ψώνια και τα έβαλε δί π λα α π ό την τσάντα της.

11 Μετά η μαμά καθάρισε το π ρόσω π ο της με λοσιόν, έβαλε κρέμα νυχτός και βούρτισε τα δόντια της.

12 Ο μ π αμ π άς φώναξε : « Νόμιζα ότι θα π ήγαινες για ύ π νο !? » « Τώρα, π ηγαίνω », του α π άντησε.

13 Έβαλε νερό στο μ π ωλ του σκύλου, κλείδωσε την π όρτα και έσβησε το φώς στο διάδρομο.

14 Έριξε μία ματιά στο δωμάτιο των π αιδιών, μάζεψε κάτι βρώμικα μ π λουζάκια και κάλτσες α π ό το π άτωμα και καθησύχασε ένα α π ό τα π αιδιά π ου δεν μ π ορούσε να κοιμηθεί.

15 Μόλις έφτασε στο δωμάτιό της. έβαλε το ξυ π νητήρι, ετοίμασε τα ρούχα της για την ε π όμενη μέρα και συγυρίσε λίγο τα ρούχα του άνδρα της.

16 Συμ π λήρωσε στη λίστα της τρία π ράγματα π ου π ρέ π ει να κάνει.

17 Εκείνη τη στιγμή ο μ π αμ π άς εί π ε : « Πάω για ύ π νο ». Κι αυτό έκανε, χωρίς να το ξανασκεφτεί.

18 Τί π οτα το π ερίεργο ? Αναρωτιόμαστε γιατί οι γυναίκες ζούν π ερισσότερο...

19 Γιατί ε ίναι φ τιαγμένες γ ια μ εγάλες α π οστάσεις. Δεν μ π ορούν ν α π εθάνουν ν ωρίς, έχουν π ολλά π ράγματα ν α κ άνουν.

20 Στείλε α υτό τ ο μ ήνυμα σ ε όλες τ ις σ ού π ερ - ηρωίδες π ου γ νωρίζεις. Ellnt

21 Και μετά... ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ !!!


Κατέβασμα ppt "Ο μ π αμ π άς και η μαμά έβλε π αν τηλεόραση όταν η μαμά εί π ε : « Είμαι κουρασμένη, π ηγαίνω για ύ π νο »."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google