Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ • Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; • Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής • Συμβουλευτικές δεξιότητες Μοντέλο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ • Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; • Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής • Συμβουλευτικές δεξιότητες Μοντέλο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5

2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ • Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; • Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής • Συμβουλευτικές δεξιότητες Μοντέλο αλλαγής συμ π εριφοράς Μοντέλο αλλαγής συμ π εριφοράς Βασικά στοιχεία του μοντέλου Βασικά στοιχεία του μοντέλου Διαδικασίες αλλαγής Διαδικασίες αλλαγής

3 Εργασία για το σπίτι •H αντιστοίχηση του σταδίου αλλαγής με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών είναι π ολύ σημαντική για την ε π ιτυχή π ορεία της συμβουλευτικής. Η αντιστοίχηση αυτή δεν είναι αυστηρή και υ π άρχει κά π οια ε π ικάλυψη μεταξύ τους. Μελετήστε τις διαδικασίες αλλαγής συμ π εριφοράς και αντιστοιχήστε τις με κατάλληλα στάδια αλλαγής.

4 Διαδικασίες αλλαγής Νοητικές ή στοχαστικές • Δραματική ανακούφιση • Αύξηση της συναίσθησης • Περιβαλλοντική ε π ανεκτίμηση • Ατομική ε π ανεκτίμηση • Ατομική α π ελευθέρωση • Κοινωνική α π ελευθέρωση Συμ π εριφορικές • Διαχείριση της ενδυνάμωσης • Βοηθητικές σχέσεις • Αντί - ρύθμιση • Έλεγχος π ειρασμών

5 Στάδια και διαδικασίες αλλαγής ΣτάδιοΔιαδικασίες Προ - μελέτη ( βοηθητική σχέση - δραματική ανακούφιση - π εριβαλλοντική ε π ανεκτίμηση ) Μελέτη Δραματική ανακούφιση Αύξηση της συναίσθησης Περιβαλλοντική ε π ανεκτίμηση Ατομική ε π ανεκτίμηση Προετοιμασία Ατομική α π ελευθέρωση Κοινωνική α π ελευθέρωση Δράση Διαχείριση της ενδυνάμωσης Βοηθητική σχέση Αντί - ρύθμιση Συντήρηση Έλεγχος π ειρασμών

6 Χαρακτηριστικά καλού συμβούλου • Α π όλυτη α π οδοχή • Γνησιότητα • Κατανόηση

7 Απόλυτη αποδοχή • Α π οδοχή του π ελάτη χωρίς όρους, ανεξάρτητα α π ό την κατάσταση του, σκέψεις, συμ π εριφορές ή αισθήματα και όχι η κριτική σύμφωνα με κανόνες ή π ρότυ π α • Σεβασμός π ρος τον π ελάτη με ότι ελαττώματα έχει, π αραμερίζοντας όλες τις π ροκαταλήψεις • Α π οδοχή δε σημαίνει ε π ιδοκιμασία. Αυτό σημαίνει ότι δε σου αρέσουν α π αραίτητα κά π οια στοιχεία του π ελάτη ή ε π ιδοκιμάζεις αυτά π ου κάνει

8 Γνησιότητα • Να είσαι ελεύθερα και βαθιά ο εαυτός σου • Να μ π ορείς να αναφέρεσαι στους ανθρώ π ους με ειλικρινή και όχι αμυντικό τρό π ο • Η γνησιότητα να είναι π ραγματική

9 Κατανόηση • Να μ π ορείς να εκτιμήσεις τα π ροσω π ικά π ιστεύω του π ελάτη και να καταλάβεις τον κόσμο μέσα α π ό τα μάτια του • Αυτό μ π ορεί να γίνει με π ροσεκτική ακρόαση και ακριβή ανακεφαλαίωση όσων άκουσες και συνοδεύοντας τον π ελάτη στην π ορεία του για αλλαγή

10 Θεραπευτική συμμαχία

11 Δόμηση των συνεδριών • Χαιρετισμός • Οικοδόμηση αρμονικής σχέσης • Συζήτηση για π ροσδοκίες π ελάτη • Συμφωνία π άνω σε π ρακτικά θέματα ( διάρκεια, αμοιβή, αριθμός ) • Ορισμός π ροβλήματος • Εκτίμηση σταδίου αλλαγής • Καθορισμός στόχου • Εξερεύνηση ιστορικού • Σχεδιασμός π ορείας • Σχεδιασμός π αρακολούθησης

12 Έλεγχος ετοιμότητας συμβούλου 1. Έχεις τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για σύμβουλο ; 2. Έχεις διδαχτεί και εξασκήσει τις βασικές δεξιότητες π ου α π αιτούνται για μια α π οτελεσματική σχέση συμβούλου - π ελάτη ; 3. Είσαι έτοιμος να π ροσαρμόζεις το στυλ σου ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε π ελάτη ;

13 Απολογισμός αρχικής συνεδρίας 1. Έχεις οικοδομήσει μια αρμονική σχέση ; 2. Γνωρίζεις το π λαίσιο μέσα α π ό το ο π οίο σε βλέ π ει ; Ποιος τον π αρέ π εμψε ; 3. Γνωρίζει ο π ελάτης τον τρό π ο π ου δουλεύεις και τις π ροσδοκίες σου α π ό αυτόν ; 4. Γνωρίζει ο π ελάτης όλα τα π ρακτικά θέματα ; 5. Έχεις ακούσει την ά π οψη του π ελάτη, το π ρόβλημα, τις ανησυχίες, το ιστορικό του ; 6. Έχεις καταλάβει τους στόχους του π ελάτη ; 7. Πώς εκτιμά ο ίδιος την κατάσταση του ; 8. Έχεις αναγνωρίσει το στάδιο αλλαγής ; 9. Πώς εκτιμάς τη θρε π τική κατάσταση του π ελάτη ; 10. Έχεις αρχίσει να δουλεύεις μαζί με τον π ελάτη για τη λύση του π ροβλήματος, π ροσδιορίζοντας το, συμφωνώντας για το στόχο, σχεδιάζοντας την π ορεία π ου θα χρησιμο π οιήσεις για να στηρίξεις τον π ελάτη ;

14 Εργασία για το σπίτι • Η Μαρία σας ε π ισκέ π τεται για να τη βοηθήσετε να χάσει βάρος. Είναι 20 ετών, φοιτήτρια στο Τμήμα Ιατρικής και π ιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτή να έχει υγιεινό βάρος αφού σύντομα θα εργαστεί ως σύμβουλος υγείας ( γιατρός ). Προσ π άθησε στο π αρελθόν π ολλές φορές μόνη της να χάσει βάρος αλλά δεν τα κατάφερε να διατηρήσει την π ροσ π άθεια π άνω α π ό μια βδομάδα. • Σχεδιάστε την π ρώτη συνεδρία με τη Μαρία αιτιολογώντας κάθε ερώτηση σας. • Ετοιμάστε εναλλακτικές ερωτήσεις ανάλογα με τις π ιθανές α π αντήσεις της Μαρίας, ώστε να μη χάσετε τον έλεγχο της π ορείας της συνεδρίας.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ • Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; • Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής • Συμβουλευτικές δεξιότητες Μοντέλο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google