Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Swansea University Καθηγητής Αντώνης Κ Σημηντήρας School of Business and Economics Swansea University « Η Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σύνδεσή της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Swansea University Καθηγητής Αντώνης Κ Σημηντήρας School of Business and Economics Swansea University « Η Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σύνδεσή της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Swansea University Καθηγητής Αντώνης Κ Σημηντήρας School of Business and Economics Swansea University « Η Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σύνδεσή της με την Αγορά »

2 Swansea University Δομή της Παρουσίασης Η σχέση καινοτομίας και αγοράς Οι π ροτεραιότητες στους π ροσανατολισμούς Η αναγκαιότητα για την σύγκλιση των π ροσανατολισμών Καινοτομία στις λειτουργίες και η σύνδεσή της με την αγορά Χρήσιμα συμ π εράσματα

3 Swansea University Η σχέση μεταξύ της φιλοσοφίας της αγοράς και της καινοτομίας δεν ήταν αλλά ούτε και είναι καλή. Τα σημεία τριβής είναι μεταξύ αυτών π ου θεωρούν : Την αγορά ( καταναλωτή ) σαν την μοναδική π ηγή έμ π νευσης και ε π ιτυχίας στον χώρο της ε π ιχειρηματικής δραστηριότητος, και Την καινοτομία ( τεχνολογία ) σαν τον π ιο βασικό π αράγοντα ε π ιτυχίας στον χώρο του ε π ιχειρείν. Η Σχέση Καινοτομίας και Αγοράς

4 Swansea University Η φιλοσοφία της καινοτομίας οδηγεί σε ανά π τυξη π ροϊόντων π ου να ικανο π οιούν τον τελικό καταναλωτή ‘ Προσανατολισμός Προϊόντος ’ ‘ Προσανατολισμός Προϊόντος ’ Η φιλοσοφία της αγοράς οδηγεί στην δημιουργία π ροϊόντων π ου ζητά ο καταναλωτής για την ικανο π οίηση των αναγκών του. ‘ Προσανατολισμός Αγοράς ’ Οι δύο φιλοσοφικές π ροσεγγίσεις είναι ανταγωνιστικές και οδηγούν τις ε π ιχειρήσεις στην ε π ιλογή του ενός ή του άλλου π ροσανατολισμού. Η Σχέση Καινοτομίας και Αγοράς

5 Swansea University Όταν βάζουμε τον καταναλωτή μ π ροστά... ο σκο π ός της ε π ιχείρησης είναι να δημιουργεί και να διατηρεί τους π ελάτες της. (Drucker, 1954) Η δημιουργία π ελατών α π αιτεί γνώση της αγοράς και φαντασία (π. χ., Disney ) ενώ η διατήρηση π ελατών α π αιτεί σωστό ε π ί π εδο εξυ π ηρέτησης και δημιουργία στενών και μακρόβιων εμ π ορικών σχέσεων. Οι Προτεραιότητες στους Προσανατολισμούς ‘ Αγοράς ’ και ‘ Καινοτομίας ’

6 Swansea University Οι Προτεραιότητες στους Προσανατολισμούς ‘ Αγοράς ’ και ‘ Καινοτομίας ’ Όταν βάζουμε την καινοτομία μ π ροστά … ο σκο π ός της ε π ιχείρησης είναι να δημιουργεί καινούργιες αγορές. Η σχέση εξάρτησης της π αραγωγής α π ό την κατανάλωση αλλάζει και οι διαδικασίες π αραγωγής και κατανάλωσης ανατροφοδοτούν η μία την άλλη, μια και οι καταναλωτές δεν είναι π άντα σε θέση να π ροσδιορίσουν τις ανάγκες ή τις ε π ιθυμίες τους.

7 Swansea University Έχει α π οδειχθεί ότι και οι δύο π ροσανατολισμοί αυξάνουν τα έσοδα των ε π ιχειρήσεων. (π. χ., Προσανατολισμός καινοτομίας 50% και Προσανατολισμός αγοράς = 21% - 48%) Προσανατολισμός αγοράς = 21% - 48%) (Han et al, 19998; Desphande et al, 1998) Συνε π ώς θα π ρέ π ει να τονιστεί ότι η ε π ιλογή του ενός π ροσανατολισμού δεν π ρέ π ει να γίνεται σε βάρος του άλλου. Η Αναγκαιότητα για την Σύγκλιση των Προσανατολισμών

8 Swansea University Η Αναγκαιότητα για την Σύγκλιση των Προσανατολισμών Το ερώτημα για μια ε π ιχείρηση δεν είναι αν ο π ροσανατολισμός αγοράς η καινοτομίας π ου έχει είναι αρκετός, αλλά αν ο π ροσανατολισμός είναι κατάλληλος για την αγορά π ου λειτουργεί. Οι ε π ιχειρήσεις μαθαίνουν α π ό την αγορά (π ροσανατολισμός αγοράς ) και η αγορά ( καταναλωτές ) μαθαίνουν α π ό τις καινοτομίες. Άρα η σχέση είναι αμφίδρομη και συμ π ληρωματική.

9 Swansea University Καινοτομία και η Σχέση της με την Αγορά Υ π άρχουν τεσσάρων ειδών κατηγορίες καινοτομίας. α ) Καινοτομίες σε π ροϊόντα και υ π ηρεσίες β ) Καινοτομίες σε συστήματα π αραγωγής γ ) Καινοτομίες σε οργανωτικές δομές και λειτουργίες δ ) Καινοτομίες σε ανθρώ π ινο δυναμικό Οι κατηγορίες είναι αλληλένδετες και μία καινοτομία σε κά π οια α π ό τις κατηγορίες π ροκαλεί αλλαγές σε μία ή π ερισσότερες α π ό τις άλλες κατηγορίες. Η αγορά όμως α π οφασίζει αν οι καινοτομίες θα είναι ε π ιτυχημένες ή όχι.

10 Swansea University Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σχέση της με την Αγορά Περνάμε τώρα στην ε π οχή της ε π ιβίωσης του ‘ γρηγορότερου ’. Η καινοτομία π ρέ π ει να α ) στοχεύει στην μείωση του χρόνου ( και του κόστους ) των λειτουργιών β ) π ροσθέτει αξία γ ) α π λο π οιεί τις λειτουργίες, και δ ) καθιστά τις ε π ιχειρήσεις π ιο ευέλικτες. Η καινοτομία οφείλει να π εράσει και μέσα α π ό την λειτουργία του Μάρκετινγκ. (π. χ., Δίκτυο π ώλησης της Daewoo Η π ολλα π λή χρήση του ονόματος της Virgin Η π ρόσβαση σε τρα π εζικές συναλλαγές μέσω της First Direct)

11 Swansea University Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σχέση της με την Αγορά Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Καινοτόμου Μάρκετινγκ ( Α π ό την καινοτόμο τμηματο π οίηση και το π οθέτηση στην στρατηγική για ανά π τυξη νέων αγορών – Body Shop) Διαχειριστικός Κύκλος Πελατών ( Α π ό την π αραγγελία και την εκτέλεση της π αραγγελίας ως την είσ π ραξη – Dell) Ευέλικτο Οργανωτικό Σχήμα και Δίκτυο Πελατών ( Α π ό την ανάθεση λειτουργιών σε εξωτερικούς π ρομηθευτές, μέχρι την ‘ ρευστή ’ δομή οργάνωσης της ε π ιχείρησης και την διαχείριση σχέσεων με στρατηγικούς π ελάτες - Nokia)

12 Swansea University Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σχέση της με την Αγορά Η καινοτομία είναι βασικός π αράγοντας στο Μάρκετινγκ. Οι άνθρω π οι του Μάρκετινγκ έχουν την ευθύνη να π είσουν τους καταναλωτές να αλλάξουν α ) καταναλωτική συμ π εριφορά ( Νέα εμ π ορικά κέντρα ) β ) τον τρό π ο με τον ο π οίο αγοράζουν ( Διαδίκτυο ), και γ ) να αγοράσουν καινούργια π ροϊόντα (F4) Κάθε φορά π ου ζητούν α π ό τους καταναλωτές να π ιστέψουν και να αγοράσουν ένα καινούργιο π ροϊόν, υ π άρχουν π ολλοί π ερισσότεροι π ου π ροσ π αθούν να π είσουν τους καταναλωτές να π αραμείνουν π ιστοί στα π ροϊόντα π ου ξέρουν ήδη και τα ο π οία εμ π ιστεύονται.

13 Swansea University Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σχέση της με την Αγορά Εμ π ιστοσύνη : Η ε π ιθυμία ενός καταναλωτή να μ π ορεί βασίζεται στην ικανότητα, στην αξιο π ιστία και στην θέληση μιας ε π ιχείρησης να ικανο π οιεί τις ανάγκες του ό π ως αυτές συμφωνήθηκαν και έτσι ό π ως υ π ονοήθηκαν ότι θα π ρέ π ει να ικανο π οιούνται. Αξία / Οφέλη : Η ικανότητα μιας ε π ιχείρησης να ικανο π οιεί τις ανάγκες των καταναλωτών είτε με χαμηλότερο κόστος είτε με π ερισσότερα οφέλη ό π ως για π αράδειγμα, χρηματικά, χρονικά, λειτουργικά, και ψυχολογικά σε σχέση π άντα με τους ανταγωνιστές της. Αμοιβαιότητα: Η ικανότητα μιας ε π ιχείρησης να δημιουργεί χωρίς π ίεση, η άλλα αθέμιτα μέσα, την ε π ιθυμία στον καταναλωτή να θέλει να είναι μερολη π τικά διακείμενος και να ε π ιλέγει διαχρονικά τα δικά της π ροϊόντα.

14 Swansea University Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σχέση της με την Αγορά Είναι σημαντικό ότι σήμερα έχουμε τις τεχνολογίες για να π ετύχουμε στην καινοτομία των λειτουργιών ( Μάρκετινγκ ) και να α π οκτήσουμε έτσι ένα συγκριτικό π λεονέκτημα. Αλλά αυτό α π ό μόνο του δεν ε π αρκεί. Η άριστη γνώση και η δυνατότητα π ου δίνεται σήμερα στους υ π αλλήλους να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης α π οφάσεων της ε π ιχείρησης, π ου μ π ορεί να καινοτομεί σε ε π ί π εδο αγοράς ( Μάρκετινγκ, και όχι μόνον ) π ιστεύω π ως θα α π οδειχθεί το καλύτερο συγκριτικό π λεονέκτημα στην ε π όμενη δεκαετία.

15 Swansea University... Η π ρόσβαση είναι π ιο σημαντική α π ό την ιδιοκτησία...... Οι αγορές δίνουν την θέση τους στα διαδίκτυα..... Η π αρουσία μας στον φυσικό χώρο μειώνεται ενώ αυξάνεται η π αρουσία μας στον κυβερνοχώρο...... Η π αραγωγή π ροϊόντων αντικαθίσταται α π ό έννοιες, ιδέες, και εικόνες...... Ο βιομηχανικός κα π ιταλισμός π αραχωρεί τα σκή π τρα στον π ολιτισμικό κα π ιταλισμό... (Rifkin, 2000)... Η ζωή είναι π ρόσβαση στην εμ π ειρία και όχι π λέον εμ π ειρία στην π ρόσβαση... Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σχέση της με την Αγορά

16 Swansea University Αυτός ο κόσμος, είναι ένας νέος κόσμος στον ο π οίο η γνώση, οι κοινωνικές δομές, οι αξίες, η έννοια της κοινωνίας και του π ολιτισμού έχουν αλλάξει και δεν θα υ π άρξει ε π ιστροφή σε αυτά π ού ίσχυαν στο π αρελθόν. Ότι θεωρείται νέο σήμερα είναι όχι γιατί π ιθανόν δεν υ π ήρξε στο π αρελθόν, αλλά γιατί έχει αλλάξει π οιοτικά. Αυτό π ου είναι νέο είναι η ε π ικράτηση του ‘ νέου ’ σαν αντίληψη και η διαφορετική κλίμακα και το εύρος των αλλαγών π ου βιώνουμε. Αυτό π ου π ρέ π ει να κάνουμε είναι να καταλαβαίνουμε τις αλλαγές και να εκτιμούμε σωστά τις δυνατότητες π ου έχουμε να καινοτομούμε στην νέα ε π οχή. (Oppenheimer, 1955) Συμπέρασμα Το ‘Νέο’ σαν Νέα Αντίληψη

17 Swansea University School of Business and Economics Singleton Park, Swansea, SA2 8PP United Kingdom Γραφεία Νοτιοανατολικής Ευρώ π ης Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ : 2310-234 767 Σας ευχαριστώ π ολύ για την π ροσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Swansea University Καθηγητής Αντώνης Κ Σημηντήρας School of Business and Economics Swansea University « Η Καινοτομία στις Λειτουργίες και η Σύνδεσή της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google