Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aorist & Future Passive Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aorist & Future Passive Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aorist & Future Passive Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24.

2 English Past passive: “Mistakes were made.” Future passive: “Mistakes will be made.”

3 Forming Aorist Passive Tense

4

5 Aorist is a SECONDARY TENSE. Aorist Passive Indicative will have an augment. The tense formative for Aorist Passive is θη. Aorist Passive uses secondary active endings: ν, ς, - -, μεν, τε, σαν (Mounce 24.9).

6 The Paradigm: Aorist Passive Preposition for Compound Verb + Augment +Aorist Passive Tense Stem +Tense Formativ e +NO CONNECT -ING VOWEL Secondary Active Personal Endings ἐ +λυ+θη+ ν  ἐ λύθην ἐ +λυ+θη+ ς  ἐ λύθης ἐ +λυ+θη+ --  ἐ λύθη ἐ +λυ+θη+ μεν  ἐ λύθημεν ἐ +λυ+θη+ τε  ἐ λύθητε ἐ +λυ+θη+ σαν  ἐ λύθησαν Mounce, 24.5

7 The Paradigm: Aorist Passive Preposition for Compound Verb + Augment +Aorist Passive Tense Stem +Tense Formativ e +NO CONNECT -ING VOWEL Secondary Active Personal Endings ἐἐἐἐ +λυ γραφ +θη η + νννν  ἐ λύθην ἐ γράφην ἐἐἐἐ +λυ γραφ +θη η + ςςςς  ἐ λύθης ἐ γράφης ἐἐἐἐ +λυ γραφ +θη η + --  ἐ λύθη ἐ γράφη ἐἐἐἐ +λυ γραφ +θη η + μεν  ἐ λύθημεν ἐ γράφημεν ἐἐἐἐ +λυ γραφ +θη η + τε  ἐ λύθητε ἐ γράφητε ἐἐἐἐ +λυ γραφ +θη η + σαν  ἐ λύθησαν ἐ γράφησαν Mounce, 24.5 & 24.12

8 The Paradigm: Future Passive Preposition for Compound Verb + NO Augment +Aorist Passive Tense Stem +Tense Formativ e +CONNECT -ING VOWEL Primary Active Personal Endings λυ+θησ+ ομαι  λυθήσομαι λυ+θησ+ εσαι  λυθήσ ῃ λυ+θησ+ εται  λυθήσεται λυ+θησ+ ομεθα  λυθησόμεθ α λυ+θησ+ εσθε  λυθήσεσθε λυ+θησ+ ονται  λυθήσονται Mounce, 24.15

9 The Paradigm: Future Passive Preposition for Compound Verb + NO Aug me nt +Aorist Passive Tense Stem +Tense Formative +Connect -ing Vowel Primary Active Personal Endings λυ ἀ ποσταλ +θησ ησ + ομαι  λυθήσομαι ἀ ποσταλήσομαι λυ ἀ ποσταλ +θησ ησ + εσαι  λυθήσ ῃ ἀ ποσταλήσ ῃ λυ ἀ ποσταλ +θησ ησ + εται  λυθήσεται ἀ ποσταλήσεται λυ ἀ ποσταλ +θησ ησ + ομεθα  λυθησόμεθα ἀ ποσταλησόμεθ α λυ ἀ ποσταλ +θησ ησ + εσθε  λυθήσεσθε ἀ ποσταλήσεσθε λυ ἀ ποσταλ +θησ ησ + ονται  λυθήσονται ἀ ποσταλήσονται Mounce, 24.15 & 24.19

10 Deponent Futures If a verb is deponent in the future, there are two ways to form the deponent form (Mounce 24.17).

11 Forming Deponent Futures

12 Future Middle (Deponent) formed on second principal part. For example, γίνομαι means “I am becoming,” and γενήσομαι means, “I will become.”

13 Forming Deponent Futures Future Passive (Deponent) formed on sixth principal part. For example, φοβέομαι means “I am afraid,” and φοβηθήσομαι means, “I will be afraid.”

14 Aorist & Future Passive Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24.


Κατέβασμα ppt "Aorist & Future Passive Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google