Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Perfect Tense Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 25.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Perfect Tense Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 25."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Perfect Tense Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 25.

2 Aspect & Translation Describes past, completed action with consequences felt in the present (Mounce 25.2). Translate (usually) with helping verb, “Your faith has saved you.” Translate (sometimes) with English present tense, “It is written.”

3 Forming Perfect Tense Perfect is a PRIMARY TENSE. Therefore, perfect does not have an augment. Perfect uses primary endings. --, ς, ε; μεν, τε, σι in active voice. μαι, σαι, ται; μεθα, σθε, νται in middle and passive voice. Perfect has “reduplication” on the front of the stem. Perfect active has a tense formative (κα).

4 Forming Perfect Tense

5

6 The Paradigm: Perfect Active Preposition for Compound Verb +Redupli -cation +Perfect Active Tense Stem +Tense Formativ e +NO CONNECT -ING VOWEL Primary Active Personal Endings λε+λυ+κα+ --  λέλυκα λε+λυ+κα+ ς  λέλυκας λε+λυ+κε+ -- (ν)  λέλυκε(ν) λε+λυ+κα+ μεν  λελύκαμεν λε+λυ+κα+ τε  λελύκατε λε+λυ+κα+ σι(ν)  λελύκασι(ν) Mounce, 25.5

7 The Paradigm: Perfect Middle/Passive Preposition for Compound Verb +Redupli -cation +Perfect M/P Tense Stem + NO TENSE FORMA- TIVE +NO CONNECT -ING VOWEL Primary Active Personal Endings λε+λυ++ μαι  λέλυμαι λε+λυ++ σαι  λέλυσαι λε+λυ++ ται  λέλυται λε+λυ++ μεθα  λελύμεθα λε+λυ++ σθε  λέλυσθε λε+λυ++ νται  λέλυνται Mounce, 25.7

8 Recognizing Reduplication 1.Stem begins with a consonant: it duplicates with vowel, ε, between; e.g. λύω to λέλυκα. 2.Stem begins with a vowel: it lengthens; e.g. ἀ γαπάω to ἠ γάπηκα. 3.Stem begins with two consonants: vowel usually is added before the two consonants; e.g. γινώσκω to ἔ γνωκα. 4.Compound verb: stem letter reduplicates, not the preposition letter; e.g. ἐ κβάλλω to ἐ κβέβληκα.

9 Perfect Forms in “Top 20” List Present Active 1 st Principal Part Perfect Active 4 th Principal Part Perfect Middle/Passive 5 th Principal Part ἀ κούω ἀ κήκοα ἤ κουσμαι ἔ χω ἔ σχηκα -- λέγω ε ἴ ρηκαε ἴ ρημαι ἔ ρχομαι ἐ λήλυθα -- ἀ ποστέλλω ἀ πέσταλκα ἀ πέσταλμαι γινώσκω ἔ γνωκα ἔ γνωσμαι ἐ γείρω -- ἐ γήγερμαι ὁ ράω ἑ ώρακα ὦ μμαι ἀ ποθν ῄ σκω τέθνηκα-- βάλλωβέβληκαβέβλημαι γίνομαιγέγοναγεγένημαι ε ὑ ρίσκωε ὕ ρηκαε ὔ ρημαι λαμβάνω ε ἴ ληφαε ἴ λημμαι γράφωγέγραφαγέγραμμαι ἄ γω ἦ χα ἦ γμαι


Κατέβασμα ppt "Perfect Tense Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 25."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google