Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 19. PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 19. PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 19

2 PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass)3rd τ - masc and neut PF active3rd σ - fem active (and AOR pass)1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep;| 2nd for FUT mid / dep and pass;| masc & nt FUT mid / dep and pass;| masc & nt AOR mid and dep| 1st for fem AOR mid and dep| 1st for fem

3 AORIST PARTICIPLES Analyze (TVM-GNC) and translate λυσαντι λυσασα λυσαμενοι ἐ λθοντος ἰ δ ώ ν γινομενη γενομενη

4 AORIST PARTICIPLES Analyze (TVM-GNC) and translate παραλαβοντα π ί νων πι ὼ ν ε ἰ ποντες πιουσα ἀ σπασαμενος προσευξ ά μενος ἐ λθοντος πεσοντα γινομενη γενομενη ε ὐ αγγελισ ά μενοι

5 Aorist Active Participles Singular Nom/Vocλυλυλυ Genλυλυλυ Datλυλυλυ Accλυλυλυ Plural Nom/Vocλυλυλυ Genλυλυλυ Datλυλυλυ Accλυλυλυ

6 Singular Nom/Voc λυ σα Gen Dat Acc Plural Nom/Voc Gen Dat Acc

7 Aorist Active Participles Singular Nom/Voc λυ σα ντ λυ σα σ λυ σα ντ Gen λυ σα σ λυ σα ντ Dat λυ σα σ λυ σα ντ Acc λυ σα σ λυ σα ντ Plural Nom/Voc λυ σα σ λυ σα ντ Gen λυ σα σ λυ σα ντ Dat λυ σα σ λυ σα ντ Acc λυ σα σ λυ σα ντ

8 Aorist Active Participles Singular Nom/Voc λυ σα ντς λυ σα σα λυ σα ντ Gen λυ σα ντος λυ σα σης λυ σα ντος Dat λυ σα ντι λυ σα σ ῃ λυ σα ντι Acc λυ σα ντα λυ σα σαν λυ σα ντ Plural Nom/Voc λυ σα ντες λυ σα σαι λυ σα ντα Gen λυ σα ντων λυ σα σων λυ σα ντων Dat λυ σα ντσι(ν) λυ σα σαις λυ σα ντσι(ν) Acc λυ σα ντας λυ σα σας λυ σα ντα

9 Aorist Active Participles Singular Nom/Voc λυσας λυσασα λυσαν Gen λυσαντος λυσασης λυσαντος Dat λυσαντι λυσασ ῃ λυσαντι Acc λυσαντα λυσασαν λυσαν Plural Nom/Voc λυσαντες λυσασαι λυσαντα Gen λυσαντων λυσασων λυσαντων Dat λυσασι(ν) λυσασαις λυσασι(ν) Acc λυσαντας λυσασας λυσαντα

10 Present Active Participles Singular Nom/Vocλυων λυουσα λυον Gen λυοντος λυουσης λυοντος Dat λυοντι λυουσ ῃ λυοντι Acc λυοντα λυουσαν λυον Plural Nom/Voc λυοντες λυουσαι λυοντα Gen λυοντων λυουσων λυοντων Dat λυουσι(ν) λυουσαις λυουσι(ν) Acc λυοντας λυουσας λυοντα

11 2 nd Aorist Active Participles Singular Nom/Voc ἰ δων ἰ δουσα ἰδονἰδονἰδονἰδον Gen ἰ δοντος ἰ δουσης ἰ δοντος Dat ἰ δοντι ἰ δουσ ῃ ἰ δοντι Acc ἰ δοντα ἰ δουσαν ἰδονἰδονἰδονἰδον Plural Nom/Voc ἰ δοντες ἰ δουσαι ἰ δοντα Gen ἰ δοντων ἰ δουσων ἰ δοντων Dat ἰ δουσι(ν) ἰ δουσαις ἰ δουσι(ν) Acc ἰ δοντας ἰ δουσας ἰ δοντα

12 PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass)3rd τ - masc and neut PF active3rd σ - fem active (and AOR pass)1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep;| 2nd for FUT mid / dep and pass;| masc & nt FUT mid / dep and pass;| masc & nt AOR mid and dep| 1st for fem AOR mid and dep| 1st for fem

13 Present MID/PASS/DEP Participles Singular Nom/Voc λυομενος λυομενη λυομενον Gen λυομενου λυομενης λυομενου Dat λυομεν ῳ λυομεν ῃ λυομεν ῳ Acc λυομενον λυομενην λυομενον Plural Nom/Voc λυομενοι λυομεναι λυομενα Gen λυομενων Dat λυομενοις λυομεναις λυομενοις Acc λυομενους λυομενας λυομενα

14 Aorist MID/DEP Participles Singular Nom/Voc λυ σα μενος λυ σα μενη λυ σα μενον Gen λυ σα μενου λυ σα μενης λυ σα μενου Dat λυ σα μεν ῳ λυ σα μεν ῃ λυ σα μεν ῳ Acc λυ σα μενον λυ σα μενην λυ σα μενον Plural Nom/Voc λυ σα μενοι λυ σα μεναι λυ σα μενα Gen λυ σα μενων Dat λυ σα μενοις λυ σα μεναις λυ σα μενοις Acc λυ σα μενους λυ σα μενας λυ σα μενα

15 Present MID/PASS/DEP Participles Singular Nom/Voc λυομενος λυομενη λυομενον Gen λυομενου λυομενης λυομενου Dat λυομεν ῳ λυομεν ῃ λυομεν ῳ Acc λυομενον λυομενην λυομενον Plural Nom/Voc λυομενοι λυομεναι λυομενα Gen λυομενων Dat λυομενοις λυομεναις λυομενοις Acc λυομενους λυομενας λυομενα

16 2 nd Aorist MID/DEP Participles Singular Nom/Voc γενομενος γενομενη γενομενον Gen γενομενου γενομενης γενομενου Dat γενομεν ῳ γενομεν ῃ γενομεν ῳ Acc γενομενον γενομενην γενομενον Plural Nom/Voc γενομενοι γενομεναι γενομενα Gen γενομενων Dat γενομενοις γενομεναις γενομενοις Acc γενομενους γενομενας γενομενα

17 Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb PRESENT FUT will be saved PRES are being saved Believing, they IMPF were being saved AOR were saved πιστευοντες PERF have been saved PLPF had been saved

18 Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb AORIST FUT will be saved PRES are being saved Having believed, they IMPF were being saved AOR were saved πιστευσαντες PERF have been saved PLPF had been saved

19 AORIST PARTICIPLES ἐ φυγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων λαβοντων πνευμα πονηρον.

20 AORIST PARTICIPLES ἐ φυγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων λαβοντων πνευμα πονηρον. ἐ φυγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων τ ῶ ν λαβοντων πνευμα πονηρον.

21 AORIST PARTICIPLES ἐ φυγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων λαβοντων πνευμα πονηρον. φευγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων λαβοντων πνευμα πονηρον.

22 AORIST PARTICIPLES ἐ φυγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων λαβοντων πνευμα πονηρον. ἐ φυγομεν ἀ πο τ ῶ ν ἀ νδρων λαμβοντων πνευμα πονηρον.

23 GENITIVE ABSOLUTE While the teacher was teaching, the students were sleeping. Greek uses the genitive case to express this clause. This Genitive Absolute is oftentimes used to express a temporal reference. (When / While / After / As)

24 GENITIVE ABSOLUTE Matthew 14.15 Matthew 14.15 ὀ ψ ί ας δ ὲ γενομ έ νης προσ ῆ λθον α ὐ τ ῷ ο ἱ μαθητα ὶ λ έ γοντες, Ἔ ρημ ό ς ἐ στιν ὁ τ ό πος …

25 Lesson 19 - Vocabulary

26 Croy 19 - Exercises P&R: 1-3 P&R: 1-3 NT: 2 NT: 2

27 Quiz on Friday 2 sentences to translate 2 sentences to translate 1 participle in each to analyze 1 participle in each to analyze Vocab in sentences from Lessons 18-19 Vocab in sentences from Lessons 18-19 ε ἰ σελθ ό ντος το ῦ κυρ ί ου ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον τ ὰ δαιμ ό νια ἔ φυγεν. for the following verbs in PTCP mood GNDR M F N NMBR S, P CASE NGDA TENSE Pres, Fut, Impf, Aor, Perf, Plpf VOICE Act, Mid, Dep, Pass Rough Transl. ε ἰ σελθ ό ντος


Κατέβασμα ppt "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 19. PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google