Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 12. Principal Parts BelieveBelievedHave believed HitHitHave hit RunRanHave run GoWentHave gone.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 12. Principal Parts BelieveBelievedHave believed HitHitHave hit RunRanHave run GoWentHave gone."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 12

2 Principal Parts BelieveBelievedHave believed HitHitHave hit RunRanHave run GoWentHave gone

3 Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Present Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D Future Active and M/D

4 Greek Verbs: Conjugating FUTURE ACTIVE INDICATIVE FUTURE ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st I will be loosening I will loosen we will be loosening we will loosen 2 nd you will be loosening you will loosen you (y’all) will be loosening you (y’all) will loosen 3 rd he/she/it will be loosening he/she/it will loosen they will be loosening they will loosen NB: The Greek Future Indicative can convey either simple or linear action in the future.

5 Greek Verbs PRIMARY ACTIVE PRIMARY MIDDLE/PASSIVE SECONDARY ACTIVE SECONDARY MIDDLE/PASSIVE

6 Greek Verbs - ω* - μεν - εις* - τε - ει* - σι(ν) - μαι - μεθα - σαι / ῃ - σθε - ται - νται -ν-ν-ν-ν - μεν -ς-ς-ς-ς - τε - __ - ν (σαν) - μην - μεθα - σο (ου, ω) - σθε - το - ντο

7 Greek Verb Formation Αug | STEM | Tense | Theme | Ending and/or Redup PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct

8 Greek Verbs: Conjugating FUTURE ACTIVE INDICATIVE FUTURE ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λύσωλύσωλύσωλύσω λ ύ σομεν 2 nd λ ύ σεις λ ύ σετε 3 rd λ ύ σει λ ύ σουσι(ν) NB: The Greek Future Indicative can convey either simple or linear action in the future.

9 Greek Verbs: Conjugating FUTURE MIDDLE INDICATIVE FUTURE MIDDLE INDICATIVE SingularPlural 1 st I will loosen (for) myself we will loosen (for) ourselves 2 nd you will loosen (for) yourself you (y’all) will loosen (for) yourselves 3 rd he/she/it will loosen (for) him/her/itself they will loosen (for) themselves NB: The Greek Future Indicative can convey either simple or linear action in the future.

10 Greek Verb Formation Αug | STEM | Tense | Theme | Ending and/or Redup PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT MID--STEMσo/ε PrimMP

11 Greek Verbs: Conjugating FUTURE MIDDLE INDICATIVE FUTURE MIDDLE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ ύ σομαι λυσ ό μεθα 2 nd λύσῃλύσῃλύσῃλύσῃ λ ύ σεσθε 3 rd λ ύ σεται λ ύ σονται NB: The Greek Future Indicative can convey either simple or linear action in the future.

12 Future Indicative: Formation Labial stops: π β φ πεμπωβλεπωγραφω Labial stops: π β φ πεμπωβλεπωγραφω ( π β φ ) + σ = ψ πεμψωβλεψωγραψω ( π β φ ) + σ = ψ πεμψωβλεψωγραψω Palatal stops: κ γ χ ἀ ρχομαι ἀ γωπροσευχομαι Palatal stops: κ γ χ ἀ ρχομαι ἀ γωπροσευχομαι ( κ γ χ ) + σ = ξ ἀ ρξομαι ἀ ξωπροσευξομαι ( κ γ χ ) + σ = ξ ἀ ρξομαι ἀ ξωπροσευξομαι Dental stops: τ δ θ Dental stops: τ δ θ ( τ δ θ ) + σ = σ ( τ δ θ ) + σ = σ

13 Future Indicative: Irregulars PRESENT >> FUTURE PRESENT >> FUTURE κηρυσσω >> κηρυξω κηρυσσω >> κηρυξω βαπτιζω >> βαπτισω βαπτιζω >> βαπτισω σ ῳ ζω >> σωσω σ ῳ ζω >> σωσω See the list in section 79, page 67 See the list in section 79, page 67

14 Greek Verbs: Conjugating FUTURE INDICATIVE of εἰμι FUTURE INDICATIVE of εἰμι SingularPlural 1 st ἔ σομαι ἐ σ ό μεθα 2 nd ἔσῃἔσῃἔσῃἔσῃ ἔ σεσθε 3 rd ἔ σται ἔ σονται

15 Lesson 12 Vocabulary Vocabulary

16 Croy 12 - Exercises Do even sentences of Practice and Review Do even sentences of Practice and Review


Κατέβασμα ppt "AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 12. Principal Parts BelieveBelievedHave believed HitHitHave hit RunRanHave run GoWentHave gone."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google