Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 15. Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 15. Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 15

2 Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect M/P Aorist Passive Present Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D Future Active and M/D Aorist Active and M/D Perfect and Pluperfect Active Perfect and Pluperfect M/P Aorist Passive & Future Passive σ ῴ ζω γ ί νομαι σ ώ σω γεν ή σομαι ἔ σωσα ἐ γεν ό μην σ έ σωκα γ έ γονα σ έ σωσμαι γεγ έ νημαι ἐ σ ώ θην ἐ γεν ή θην

3 Greek Perfect Tense The Greek Perfect denotes an action completed in the past, but the focus is on its result or continued status into the present. What did you do yesterday? I was studying Greek. (IMPERFECT) Why do you look so tired? I have been studying Greek. << PERFECT

4 Greek Perfect Tense Mark 16.6 NRSV: “You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He has been raised; he is not here…. NIV: You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. NAS: you are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen; He is not here…” GREEK: Ἰ ησο ῦ ν ζητε ῖ τε τ ὸ ν Ναζαρην ὸ ν τ ὸ ν ἐ σταυρωμ έ νον· ἠ γ έ ρθη, ο ὐ κ ἔ στιν ὧ δε·

5 Greek Verb Formation ΑugRedpSTEMTenseThemeEnding PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct

6 Greek Verb Formation ΑugRedpSTEMTenseThemeEnding PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct PERF ACT--STEM κα / α --PrimAct PERF ACT--XSTEM κα / α --PrimAct

7 Greek Verbs PERFECT ACTIVE INDICATIVE PERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λυ λύλύλύλύ 2 nd λυ λύλύλύλύ 3 rd λυ λύλύλύλύ Start with the stem

8 Greek Verbs PERFECT ACTIVE INDICATIVE PERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυ λελ ύ 2 nd λ έ λυ λελ ύ 3 rd λ έ λυ λελ ύ Reduplicate the first letter

9 Greek Verbs PERFECT ACTIVE INDICATIVE PERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυκα λελ ύ κα 2 nd λ έ λυκα λελ ύ κα 3 rd λ έ λυκα λελ ύ κα Add the κα tense code

10 Greek Verbs PERFECT ACTIVE INDICATIVE PERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυκα λελ ύ καμεν 2 nd λ έ λυκας λελ ύ κατε 3 rd λ έ λυκε(ν) λελ ύ κασι(ν) or –καν Add the Primary Active Endings

11 Greek Verb Formation ΑugRedpSTEMTenseThemeEnding PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct PERF ACT--STEM κα / α --PrimAct PERF ACT--XSTEM κα / α --PrimAct PERF MPD--STEM -- --PrimMP PERF MPD--XSTEM -- --PrimMP

12 Greek Verbs PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λυ λύλύλύλύ 2 nd λυ λύλύλύλύ 3 rd λυ λύλύλύλύ Start with the stem

13 Greek Verbs PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυ λελ ύ 2 nd λ έ λυ λελ ύ 3 rd λ έ λυ λελ ύ Reduplicate the first letter

14 Greek Verbs PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυμαι λελ ύ μεθα 2 nd λ έ λυσαι λ έ λυσθε 3 rd λ έ λυται λ έ λυνται Add the Primary Mid/Pass Endings directly to the STEM

15 Greek Verbs PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PERFECT MIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st πεπεισμαι πεπεισμεθα 2 nd 3 rd γεγραπται Be aware of contractions with the Stem and endings

16 Greek Pluperfect Tense The Greek Pluperfect denotes an action completed prior to some point in the past, with the focus on its result or continued status up to that point. (It’s like a ‘past’ tense of the Perfect.) I had studied Greek when I was a child.

17 Greek Verb Formation ΑugRedpSTEMTenseThemeEnding PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct PERF ACT--STEM κα / α --PrimAct PERF ACT--XSTEM κα / α --PrimAct PERF MPD--STEM -- --PrimMP PERF MPD--XSTEM -- --PrimMP PLPF ACT ( ἐ) STEM κει / ει --SecAct PLPF ACT ( ἐ) XSTEM κει / ει --SecAct

18 Greek Verbs PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λυ λύλύλύλύ 2 nd λυ λύλύλύλύ 3 rd λυ λύλύλύλύ Start with the stem

19 Greek Verbs PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυ λελ ύ 2 nd λ έ λυ λελ ύ 3 rd λ έ λυ λελ ύ Reduplicate the first letter

20 Greek Verbs PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λ έ λυ ἐ λελ ύ 2 nd ἐ λ έ λυ ἐ λελ ύ 3 rd ἐ λ έ λυ ἐ λελ ύ Add the ἐ augment (usually)

21 Greek Verbs PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λ έ λυκει ἐ λελ ύ κει 2 nd ἐ λ έ λυκει ἐ λελ ύ κει 3 rd ἐ λ έ λυκει ἐ λελ ύ κει Add the κει tense code

22 Greek Verbs PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE PLUPERFECT ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λ έ λυκειν ἐ λελ ύ κειμεν 2 nd ἐ λ έ λυκεις ἐ λελ ύ κειτε 3 rd ἐ λ έ λυκει ἐ λελ ύ κεισαν Add the Secondary Active endings

23 Greek Verb Formation ΑugRedpSTEMTenseThemeEnding PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct PERF ACT--STEM κα / α --PrimAct PERF ACT--XSTEM κα / α --PrimAct PERF MPD--STEM -- --PrimMP PERF MPD--XSTEM -- --PrimMP PLPF ACT ( ἐ) STEM κει / ει --SecAct PLPF ACT ( ἐ) XSTEM κει / ει --SecAct PLPF M/P (ἐ) STEM -- --SecMP PLPF M/P (ἐ) XSTEM -- --SecMP

24 Greek Verbs PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λυ λύλύλύλύ 2 nd λυ λύλύλύλύ 3 rd λυ λύλύλύλύ Start with the stem ONLY OCCURS 7 TIMES IN THE NT

25 Greek Verbs PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λ έ λυ λελ ύ 2 nd λ έ λυ λελ ύ 3 rd λ έ λυ λελ ύ Reduplicate the first letter

26 Greek Verbs PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λ έ λυ ἐ λελ ύ 2 nd ἐ λ έ λυ ἐ λελ ύ 3 rd ἐ λ έ λυ ἐ λελ ύ Add the ἐ augment (usually)

27 Greek Verbs PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE PLUPERFECT ΜIDDLE/PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λ έ λυμην ἐ λελ ύ μεθα 2 nd ἐ λ έ λυσο ἐ λελ ύ σθε 3 rd ἐ λ έ λυτο ἐ λελ ύ ντο Add the Secondary Middle/Passive endings directly to the STEM

28 INFINITIVES ActiveMid/Pass/Dep Presentειν σθαι (M/P/D) 1Aoristσαι σθαι (M/D) 2Aoristειν AoristPassive (θη / η) ναι Perfect (κε) ναι σθαι (M/P/D)

29 PRESENT INFINITIVE PRESENT INFINITIVE λ ύ ειν - λ ύ εσθαι – to be loosening / to keep on being loosened λ ύ ειν - λ ύ εσθαι – to be loosening / to keep on being loosened 1st AORIST INFINITIVE 1st AORIST INFINITIVE λ ῦ σαι – λ ύ σασθαι – to loosen / to be loosened λ ῦ σαι – λ ύ σασθαι – to loosen / to be loosened 2 nd AORIST INFINITIVE 2 nd AORIST INFINITIVE λαβε ῖ ν λαβ έ σθαι – to take / to be taken λαβε ῖ ν – λαβ έ σθαι – to take / to be taken AORIST PASSIVE INFINITIVE AORIST PASSIVE INFINITIVE λυθῆναι – to be loosened λυθῆναι – to be loosened βληθῆναι – to be thrown βληθῆναι – to be thrown PERFECT ACTIVE INFINITIVE PERFECT ACTIVE INFINITIVE λελυκέναι – to have loosened λελυκέναι – to have loosened PERFECT MIDDLE/PASSIVE/DEPONENT INFINITIVE PERFECT MIDDLE/PASSIVE/DEPONENT INFINITIVE λελύσθαι – to have been loosened (passive) λελύσθαι – to have been loosened (passive)

30 PERFECT REDUPLICATION When verb begins with: Most consonants > simple reduplication πεπιστευκα λελυκα Most consonants > simple reduplication πεπιστευκα λελυκα Vowel / diphthong > lengthen the vowel / diphthong ἀ γαπαω> ἠ γαπηκα Vowel / diphthong > lengthen the vowel / diphthong ἀ γαπαω> ἠ γαπηκα Aspirated consonant (φ θ χ) > reduplicated with corresponding unaspirated consonant θεραπευω > τεθεραπευκα φιλεω > πεφιληκα Aspirated consonant (φ θ χ) > reduplicated with corresponding unaspirated consonant θεραπευω > τεθεραπευκα φιλεω > πεφιληκα Double consonant (ψ ζ ξ) or two consonants > reduplicate with ἐ (yes, it looks just like an augment) ζητεω > ἐ ζητηκα σταυροω > ἐ σταυρωμαι Double consonant (ψ ζ ξ) or two consonants > reduplicate with ἐ (yes, it looks just like an augment) ζητεω > ἐ ζητηκα σταυροω > ἐ σταυρωμαι Irregulars: See section 105, page 86f. Irregulars: See section 105, page 86f.

31 ANALYSIS (for Inf, no Pers/#) PERS 1 2 3 # S P TENSE Pres, Impf, Aor, Fut MOOD Ind Inf VOICE Act Mid Dep Pass TRANS ἤ γγικεν ἐ γν ώ κειτε σ έ σωκ έ ν προε ί ρηκα ἐ ξεληλ ύ θει γεγον έ ναι

32 ANALYSIS (for Inf, no Pers/#) PERS 1 2 3 # S P TENSE Pres, Impf, Aor, Fut, Pf, Plpf MOOD Ind Inf VOICE Act M D P TRANS ἤ γγικεν 3SPfINDAct it has drawn near ἐ γν ώ κειτε 2PPlpfINDAct you had known σ έ σωκ έ ν 3SPfINDAct s/he has saved προε ί ρηκα 1SPfINDAct I have spoken before ἐ ξεληλ ύ θει 3SPlpfINDAct s/he had gone out γεγον έ ναι PfINFAct to have become

33 Lesson 15 Vocabulary Vocabulary

34 Croy 15 - Exercises Do sentences 1, 2, 4, 6, 7, 8 and 12 of Practice and Review Do sentences 1, 2, 4, 6, 7, 8 and 12 of Practice and Review Do NT #4 and 5 Do NT #4 and 5


Κατέβασμα ppt "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 15. Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google