Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 7 Κοινωνικά π ειράματα 7-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 7 Κοινωνικά π ειράματα 7-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 7 Κοινωνικά π ειράματα 7-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Θέματα κατάλληλα για π ειράματα Το κλασικό π είραμα Ε π ιλέγοντας υ π οκείμενα Παραλλαγές π ειραματικών σχεδιασμών Παραδείγματα π ειραμάτων Διαδικτυακά π ειράματα « Φυσικά » π ειράματα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της π ειραματικής μεθόδου Δεοντολογία και π ειράματα Κουίζ 7-2

3 Τα π ειράματα αφορούν : Την ανάληψη δράσης Την π αρατήρηση των συνε π ειών αυτής της δράσης 7-3 Εισαγωγή

4 Θέματα κατάλληλα για π ειράματα Τα π ειράματα ταιριάζουν ιδιαίτερα σε ερευνητικά π ρογράμματα π ου αφορούν σχετικά π εριορισμένες και σαφείς έννοιες και π ροτάσεις Έλεγχος υ π οθέσεων Κατάλληλα για ερμηνευτικούς π αρά για π εριγραφικούς σκο π ούς Αλληλε π ίδραση μικρών ομάδων 7-4

5 Το κλασικό π είραμα ( Ι ) Βασικά συστατικά στοιχεία 1. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές 2. Προέλεγχος και μετα - έλεγχος 3. Πειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου 7-5

6 Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές Ανεξάρτητη – Έχει τη μορφή ενός π ειραματικού ερεθίσματος, π ου είτε υφίσταται είτε όχι Εξαρτημένη – Α π οτέλεσμα 7-6 Το κλασικό π είραμα ( ΙΙ )

7 Προέλεγχος – Η μέτρηση μιας εξαρτημένης μεταβλητής π ροτού εκτεθούν τα υ π οκείμενα της έρευνας σε ένα ερέθισμα π ου αντι π ροσω π εύει μια ανεξάρτητη μεταβλητή Μετα - έλεγχος – Η μέτρηση εκ νέου μιας εξαρτημένης μεταβλητής αφότου τα υ π οκείμενα της έρευνας εκτεθούν σε κά π οιο ερέθισμα π ου αντι π ροσω π εύει μια ανεξάρτητη μεταβλητή 7-7 Το κλασικό π είραμα ( ΙΙΙ )

8 Πειραματική ομάδα – Μια ομάδα υ π οκειμένων στα ο π οία ασκείται ένα π ειραματικό ερέθισμα Ομάδα ελέγχου – μια ομάδα υ π οκειμένων έρευνας, τα ο π οία δεν υ π όκεινται σε κανένα π ειραματικό ερέθισμα και τα ο π οία έχουν, κατά τα άλλα, κοινά γνωρίσματα με την π ειραματική ομάδα Φαινόμενο Χόθορν (Hawthorne effect) 7-8 Το κλασικό π είραμα ( Ι V)

9 Σχήμα 7.1 7-9

10 Δι π λά τυφλό π είραμα – Μια π ειραματική μέθοδος κατά την ο π οία ούτε τα υ π οκείμενα του π ειράματος ούτε οι ερευνητές γνωρίζουν π οια είναι η π ειραματική ομάδα και π οια η ομάδα ελέγχου 7-10 Το κλασικό π είραμα (V)

11 Ε π ιλέγοντας υ π οκείμενα ( Ι ) Ο ρόλος των φοιτητών π ανε π ιστημίου Γενικευσιμότητα ; 7-11

12 Πιθανοτική δειγματοληψία Τυχαιο π οίηση – Μια τεχνική για την τυχαία αντιστοίχιση των υ π οκειμένων της έρευνας σε π ειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου Ταίριασμα – Η διαδικασία μέσω της ο π οίας ζεύγη υ π οκειμένων οργανώνονται βάσει των ομοιοτήτων τους σε μία ή π ερισσότερες μεταβλητές και, κατό π ιν, το ένα μέλος του ζεύγους εντάσσεται στην π ειραματική ομάδα και το άλλο στην ομάδα ελέγχου 7-12 Ε π ιλέγοντας υ π οκείμενα ( ΙΙ )

13 Σχήμα 7.2 7-13

14 Παραλλαγές π ειραματικών σχεδιασμών ( Ι ) Προ -π ειραματικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί Μελέτη π ερί π τωσης « μιας κρούσης » – Μία μόνο ομάδα υ π οκειμένων μετριέται ως π ρος μία εξαρτημένη μεταβλητή, μετά την άσκηση κά π οιου π ειραματικού ερεθίσματος Σχεδιασμός π ροελέγχου - μετα - ελέγχου μιας ομάδας – Προσθέτει έναν π ροέλεγχο για την π ειραματική ομάδα αλλά δεν διαθέτει ομάδα ελέγχου Σύγκριση στατικών ομάδων – Βασίζεται σε π ειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου αλλά δεν διαθέτει π ροελέγχους 7-14

15 Σχήμα 7.3 7-15

16 Ζητήματα εγκυρότητας στην π ειραματική έρευνα Έλλειψη εσωτερικής εγκυρότητας – Η π ιθανότητα τα συμ π εράσματα π ου π ροκύ π τουν α π ό π ειραματικά α π οτελέσματα να μην αντανακλούν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του π ειράματος αυτού Πηγές : ιστορικό, ωρίμανση, ε π ίδραση του ελέγχου, ε π ίδραση εργαλείων μέτρησης, στατιστική π αλινδρόμηση, σφάλματα μερολη π τικής ε π ιλογής, π ειραματική θνησιμότητα, αιτιακή χρονική σειρά, α π οζημίωση, α π οθάρρυνση Έλλειψη εξωτερικής εγκυρότητας – Η π ιθανότητα τα συμ π εράσματα π ου π ροκύ π τουν α π ό π ειραματικά α π οτελέσματα να είναι αδύνατο να γενικευτούν και να εφαρμοστούν στον «π ραγματικό » κόσμο 7-16 Παραλλαγές π ειραματικών σχεδιασμών ( ΙΙ )

17 Σχήμα 7.4 7-17

18 Σχήμα 7.5 7-18

19 Παραδείγματα π ειραμάτων Πειράματα π εδίου 7-19

20 Διαδικτυακά π ειράματα Τα αντι π ροσω π ευτικά δείγματα δεν είναι αναγκαία, γι ’ αυτό οι ερευνητές μ π ορούν να χρησιμο π οιήσουν εθελοντές 7-20

21 « Φυσικά » π ειράματα Πειράματα π ου λαμβάνουν χώρα έξω α π ό ελεγχόμενες συνθήκες 7-21

22 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της π ειραματικής μεθόδου Πλεονεκτήματα Α π ομόνωση της ε π ίδρασης της π ειραματικής μεταβλητής σε βάθος χρόνου Ε π ανάληψη Μειονεκτήματα Πλαστότητα των εργαστηριακών συνθηκών 7-22

23 Quick Quiz 7-23 Κουίζ

24 1. Στον π ιο α π λό π ειραματικό σχεδιασμό, μετρούμε τα υ π οκείμενα βάσει μιας _____ μεταβλητής π ου εκτίθεται σε μια _____ μεταβλητή α ) ανεξάρτητης / εξαρτημένης β ) εξαρτημένης / ανεξάρτητης 7-24

25 Α π άντηση : β ) Στον π ιο α π λό π ειραματικό σχεδιασμό, μετρούμε τα υ π οκείμενα βάσει μιας εξαρτημένης μεταβλητής π ου εκτίθεται σε μια ανεξάρτητη μεταβλητή 7-25

26 2. Οι _____ είναι ομάδες υ π οκειμένων στα ο π οία ασκείται ένα π ειραματικό ερέθισμα α ) ομάδες ελέγχου β ) π ειραματικές ομάδες γ ) σκό π ιμες ομάδες δ ) ομάδες π ροελέγχου 7-26

27 Α π άντηση : β ) Οι π ειραματικές ομάδες είναι ομάδες υ π οκειμένων στα ο π οία ασκείται ένα π ειραματικό ερέθισμα 7-27

28 3. _____ είναι μια τεχνική για την τυχαία αντιστοίχιση των υ π οκειμένων της έρευνας σε π ειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου α ) Η μη π ιθανοτική ανάλυση β ) Το ταίριασμα γ ) Η τυχαιο π οίηση δ ) Ο έλεγχος 7-28

29 Α π άντηση : γ ) Η τυχαιο π οίηση είναι μια τεχνική για την τυχαία αντιστοίχιση των υ π οκειμένων της έρευνας σε π ειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου 7-29

30 4. Τα π ειράματα ταιριάζουν ιδιαίτερα σε ερευνητικά π ρογράμματα π ου αφορούν : α ) π εριορισμένες έννοιες β ) σαφείς έννοιες γ ) έλεγχο υ π οθέσεων δ ) όλα τα π αρα π άνω 7-30

31 Α π άντηση : δ ) Τα π ειράματα ταιριάζουν ιδιαίτερα σε ερευνητικά π ρογράμματα π ου αφορούν π εριορισμένες και σαφείς έννοιες και έλεγχο υ π οθέσεων 7-31

32 5. Η _____ αναφέρεται στην π ιθανότητα τα συμ π εράσματα π ου π ροκύ π τουν α π ό π ειραματικά α π οτελέσματα να μην αντανακλούν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του π ειράματος αυτού καθαυτού α ) π αράλειψη β ) έλλειψη εσωτερικής εγκυρότητας γ ) έλλειψη εξωτερικής εγκυρότητας δ ) αντι π ροσω π ευτικότητα 7-32

33 Α π άντηση : β ) Η έλλειψη εσωτερικής εγκυρότητας αναφέρεται στην π ιθανότητα τα συμ π εράσματα π ου π ροκύ π τουν α π ό π ειραματικά α π οτελέσματα να μην αντανακλούν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του π ειράματος αυτού καθαυτού 7-33

34 6. Ποιο α π ό τα π αρακάτω είναι το κύριο π λεονέκτημα ενός ελεγχόμενου π ειράματος ; α ) Α π αιτεί λίγο χρόνο β ) Α π αιτεί λίγα χρήματα γ ) Είναι π λαστό δ ) Α π ομονώνεται η ε π ίδραση της π ειραματικής μεταβλητής 7-34

35 Α π άντηση : δ ) Το κύριο π λεονέκτημα ενός ελεγχόμενου π ειράματος έγκειται στην α π ομόνωση της ε π ίδρασης της π ειραματικής μεταβλητής 7-35

36 7-36 Α π αγορεύεται η αναδημοσίευση ή ανα π αραγωγή του π αρόντος έργου με ο π οιονδή π οτε τρό π ο χωρίς γρα π τή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (π ου έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 7 Κοινωνικά π ειράματα 7-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google