Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.2 Δ ικαίωμα συμμετοχής και επίσημες απαιτήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.2 Δ ικαίωμα συμμετοχής και επίσημες απαιτήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.2 Δ ικαίωμα συμμετοχής και επίσημες απαιτήσεις

2 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Δικαίωμα συμμετοχής και επίσημες απαιτήσεις Οι παρεμβάσεις διακρατικής κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) και ειδικά εκείνες που σχεδιάζονται στα πλαίσια του επιμέρους προγράμματος Leonardo da Vinci, ακολουθούν τους κανόνες χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων που σχεδιάζονται στα πλαίσια του LLP. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα επιλέγονται βάσει μιας διαδικασίας που συνίσταται στην εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για υποψηφιότητα. Η συχνότητα αυτών των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων ποικίλλει, αλλά για τα προγράμματα διακρατικής κινητικότητας μέσα στην περίοδο 2007 – 2013 θα υπάρχουν Προσκλήσεις κάθε χρονιά. Κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνει σταθερά θέματα της διαδικασίας επιλογής LLP, για παράδειγμα η διαδικασία επιλογής (η οποία γίνεται, ανάλογα με το πρόγραμμα, είτε σε Ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο), οι γενικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του επιμέρους προγράμματος, οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων, οι μακρο- τυπολογίες των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

3 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Τη 15η Νοεμβρίου 2006 (απόφαση αρ. 1720) θεσπίστηκε ένα πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Η Απόφαση 1720/06 παρέχει τις απαιτούμενες μακρο-πληροφορίες για την κατανόηση της διάρθρωσης του LLP και την ταχεία κατανόηση της πολυπλοκότητάς του. Επιπλέον, η Απόφαση παρέχει κάποιους ορισμούς για όρους που χρησιμοποιούνται συχνά κατά την προετοιμασία και ανάπτυξη ενός project LLP, όπως, για παράδειγμα, οι όροι κινητικότητα, επαγγελματική μαθητεία, επισκέψεις μελέτης - οι οποίοι εξισώνουν την κατανόηση όρων που συχνά έχουν ιδιαίτερο νόημα στα πλαίσια της Κοινότητας. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού μιας παρέμβασης κινητικότητας θα πρέπει να ξεκινά διαβάζοντας αυτό το έγγραφο προκειμένου να επιτύχει να κατανοήσει τους όρους.

4 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Το μοντέλο "δόμησης" της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνει δύο μέρη:  Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες, και ξεκινά με μια εισαγωγή στους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, υποδεικνύοντας επίσης με ακρίβεια τους λειτουργικούς του στόχους και τις προτεραιότητες των μεμονωμένων επιμέρους προγραμμάτων, παρέχοντας επίσης πληροφορίες για τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά τους.  Η δεύτερη ενότητα αφορά τα οικονομικά ζητήματα, πληροφορίες για τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά της κάθε ενέργειας, παραρτήματα υποστήριξης του σχεδιασμού (όπως π.χ. πίνακες ημερήσιων ανώτατων οικονομικών ορίων για κάθε χώρα). Η γνώση των πληροφοριών που περιέχονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων είναι αναγκαία

5 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Επίσημες απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής και σημαντικά στοιχεία για την έγκριση του προγράμματος Η Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων (η ετήσια ανακοίνωση, το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας και οι οδηγίες για τους υποψηφίους) υποδεικνύουν λεπτομερώς τα κατάλληλα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να διεξαχθεί αποτελεσματικά η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων. Αυτά τα στοιχεία υποδιαιρούνται σε δύο μακρο-τυπολογίες:  επίσημες απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής  σημαντικά στοιχεία για την έγκριση του προγράμματος.

6 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οι π ρώτες αφορούν τα τμήματα της αίτησης υ π οψηφιότητας π ου ελέγχονται π ριν α π ό την αξιολόγηση τα ο π οία, αν είναι ελλι π ή οδηγούν στην α π όρριψή της. Τα σημαντικά στοιχεία για την έγκριση του π ρογράμματος αφορούν τα ζητήματα συμφωνίας με τους γενικούς, ειδικούς και λειτουργικούς στόχους του Προγράμματος, καθώς και π εριγραφικά στοιχεία για τις π ροτεινόμενες ενέργειες : στόχοι του π ρογράμματος, συνεργασία, οργανωτικές διαδικασίες, α π οδέκτες, χρονοδιάγραμμα, π αρακολούθηση και αξιολόγηση. Αυτά τα στοιχεία, στα ο π οία βασίζεται η αξιολόγηση της υ π οψηφιότητας θα π ρέ π ει να υ π οδεικνύονται με σαφή και λε π τομερή τρό π ο στις αντίστοιχες ενότητες του εντύ π ου της αίτησης, λαμβάνοντας υ π όψη ότι σε ορισμένες π ερι π τώσεις υ π άρχει όριο στον αριθμό των χαρακτήρων π ου μ π ορούν να χρησιμο π οιηθούν σε κά π οιες ενότητες του εντύ π ου.

7 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Η γενική ανακοίνωση ενημερώνεται κάθε χρόνο: αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή της ΕΕ και τα Κράτη-μέλη μπορούν να εισάγουν νέα διαδικαστικά ζητήματα και νέους στόχους και προτεραιότητες κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια, αναφέρεται "κατ' αρχήν", όπως είναι προφανές, ότι σε ένα τόσο πολύπλοκο πρόγραμμα όσο το LLP, δεν έχουν παρουσιαστεί ΟΛΕΣ οι πιθανές ενέργειες από τότε που έγινε η πρώτη επίσημη ανακοίνωση, αλλά αυτό γίνεται σταδιακά. Όσον αφορά τους στόχους και τις προτεραιότητες, η Επιτροπή της ΕΕ έχει τη δύναμη να αναθεωρεί εξ' ολοκλήρου ή μερικώς τους λειτουργικούς στόχους των επιμέρους προγραμμάτων. Καθώς οι προτεινόμενες ενέργειες θα πρέπει να συμφωνούν με αυτούς τους στόχους, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού θα πρέπει να πληροφορούνται σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται κάθε χρόνο. Επιπλέον, τα Κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να εισάγουν εθνικές προτεραιότητες δίπλα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτό το λόγο, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να ελέγχουν τακτικά οι υποψήφιοι οργανισμοί τις ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών της χώρας τους ώστε να επιβεβαιώνουν τις προτεραιότητες, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρόνο.

8 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οδηγίες για τους υποψηφίους και Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής Δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία υποστήριξης της γνώσης των διαδικασιών υποβολής υποψηφιότητας, είναι οι οδηγίες για τους υποψηφίους και οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για τις επίσημες απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής.  Το πρώτο έγγραφο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του LLP, των επιμέρους προγραμμάτων και των ενεργειών που καλύπτουν εγκάρσια πολλά ζητήματα.  Το δεύτερο έγγραφο επισυνάπτεται ανάλογα με τις αλλαγές των εντύπων της αίτησης τα οποία ενημερώνονται κάθε χρόνο.

9 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Χρήση της λίστας ελέγχων Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Εθνικές Υπηρεσίες, γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα τω διαδικασιών για την πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις και τον επακόλουθο κίνδυνο σημαντικών λαθών, παρέχουν εργαλεία που βοηθούν τους υποψηφίους να ελέγξουν σωστά τα έγγραφα της υποψηφιότητάς τους, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το αντίστοιχο έντυπο της αίτησης. Γενικά, αυτά είναι λίστες ελέγχου που περιλαμβάνονται στα διάφορα έγγραφα τα οποία αναλύονται σε αυτή την ΕΜ και οι υπεύθυνοι σχεδιασμού μπορούν να χρησιμοποιούν για να ελέγχουν αν η αίτηση τους είναι σωστή.

10 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Περιεχόμενα:  Διαδικαστική και νομική βάση της LLP.  Θεσμικά έγγραφα για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της LLP: Ευρωπαϊκή Απόφαση, Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.  Συνοδευτικά έγγραφα: Οδηγίες για τον υποψήφιο, οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής.  Επίσημες απαιτήσεις για το δικαίωμα υποψηφιότητας.  Σημαντικές απαιτήσεις για την υποβολή μιας ποιοτικής πρότασης.  Ειδικές προτεραιότητες για την Ιταλία, την Ελλάδα και το Ην. Βασίλειο για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2008.  Λίστα ελέγχου των εγγράφων υποψηφιότητας.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.2 Δ ικαίωμα συμμετοχής και επίσημες απαιτήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google