Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Na NaOH Na2CO3 NH3 Καρβοξυλικά οξέα RCOOH + Φαινόλη C6H5OH Αλκοόλη ROH Αλκίνια-1 RC≡CH ΙΣΧΥ ΟΞΕΩΝ RCOOH > C6H5OH > ROH > RC≡CH

2 32 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Να, Κ
32 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Να, Κ Καρβοξυλικά οξέα : CνH2v1COOH  Nα  CνH2v1COONα  ½ Η2 33Α)CH3-COOH  Nα CH3-CH2-COONα ½ Η2 προπανικό νάτριο Αλκοόλες : CνH2v1OH  Nα  CνH2v1OΝα  ½ Η2  33ΣΤ)CH3-CH2-OH  Nα  CH3-CH2-OΝα ½Η2 αιθοξείδιο του νατρίου

3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Να, Κ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Να, Κ Φαινόλη : C6H5OH  Nα  C6H5 OΝα  ½ Η2  φαινολικό νάτριο Αλκίνια με τριπλό δεσμό στη άκρη της ανθρακικής αλυσίδας : CνH2v1C  CH  Nα  CνH2v1C  C Nα ½ Η2  33η) CH3-CH2-CCH  Nα  CH3-CH2CCNα  ½Η2 (ακετυλενίδιο με νάτριο του 1 βουτινίου) 33δ) ΗC  CH  2 Να  Να C  C Να  Η2 

4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΙΑ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ : ΝαΟΗ, ΚΟΗ)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΙΑ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ : ΝαΟΗ, ΚΟΗ) Καρβοξυλικά οξέα : CνH2v1COOH  ΝαΟΗ  CνH2v1COONα  Η2O π.χ. CH3-CH2-COOHΝαΟΗ CH3-CH2-COONαΗ2O προπανικό νάτριο Φαινόλη : C6H5OH  NαOH  C6H5 OΝα Η2Ο φαινολικό νάτριο

5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ (Να2CO3 NαΗCO­3 )
Μόνο τα καρβοξυλικά οξέα : 2CνH2v1COOH  Να2CO32CνH2v1COONαCO2Η2Ο 34a) 2 CH3-COOH  Να2CO3  2 CH3-COONα  CO2  Η2Ο

6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ (ΝΗ3)
Μόνο τα καρβοξυλικά οξέα : CνH2v1 COOH  ΝΗ3  CνH2v1COONΗ4 π.χ. 36a) CH3 -COOH  ΝΗ3  CH3-COONΗ προπανικό αμμώνιο

7 BAΣΕΙΣ RCOO- καρβοξυλικά ανιόντα C6H5O- φαινυλοξυανιον
RO- αλκοοξυανιοντα RC≡C- ανιοντα ακετυλενιδιου RNH2 αμίνες R- αλκυλοανιοντα

8 Αμινες +HCl CH3NH2 +HCl  CH3NH3+Cl-

9 Επίδραση ΝΕΡΟΥ στα ΑΛΚΟΞΥΑΝΙΟΝΤΑ (RO) που είναι ισχυρές βάσεις
. Αποσπούν πρωτόνιο από το νερό σχηματίζοντας αλκοόλες : Αλκοξείδια (RONα) ή αλκοξυανιόντα (RO)  Η2Ο CνΗ2ν1CH2ONαH2O  CνΗ2ν1CH2OH  NαΟΗ  CH3CH2ONαH2OCH3CH2OH  NαΟΗ αιθοξείδιο του νατρίου αιθανόλη

10 Αντιδραστήρια Grignard  Η2Ο
CνΗ2ν1ΜgX  HOH  CνΗ2ν2  Μg(OH)X CH3CH2CH2ΜgCl  HOH  CH3CH2CH3  Μg(OH)Cl προπυλομαγνησιοχλωρίδιο


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google