Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ NaNaOHNa 2 CO 3 NH 3 Καρβοξυλικά οξέα RCOOH ++++ Φαινόλη C6H5OH ++ Αλκοόλη ROH + Αλκίνια-1 RC≡CH + ΙΣΧΥ ΟΞΕΩΝ RCOOH > C6H5OH >

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ NaNaOHNa 2 CO 3 NH 3 Καρβοξυλικά οξέα RCOOH ++++ Φαινόλη C6H5OH ++ Αλκοόλη ROH + Αλκίνια-1 RC≡CH + ΙΣΧΥ ΟΞΕΩΝ RCOOH > C6H5OH >"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ NaNaOHNa 2 CO 3 NH 3 Καρβοξυλικά οξέα RCOOH ++++ Φαινόλη C6H5OH ++ Αλκοόλη ROH + Αλκίνια-1 RC≡CH + ΙΣΧΥ ΟΞΕΩΝ RCOOH > C6H5OH > ROH > RC≡CH

2 32 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Να, Κ Καρβοξυλικά οξέα : C ν H2 v  1 COOH  Nα  C ν H 2v  1 COONα  ½ Η 2  33Α)CH 3 -COOH  Nα  CH 3 -CH 2 -COONα  ½ Η 2  προπανικό νάτριο Αλκοόλες : C ν H 2v  1 OH  Nα  C ν H 2v  1 OΝα  ½ Η 2  33 ΣΤ )CH 3 -CH 2 -OH  Nα  CH 3 -CH 2 -OΝα  ½Η 2  αιθοξείδιο του νατρίου

3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Να, Κ Φαινόλη : C6H5OH  Nα  C6H5 OΝα  ½ Η2  φαινολικό νάτριο Αλκίνια με τριπλό δεσμό στη άκρη της ανθρακικής αλυσίδας : CνH2v  1  C  CH  Nα  C ν H 2v  1  C  C Nα  ½ Η2  33η) CH 3 -CH 2 -C  CH  Nα  CH 3 -CH 2  C  CNα  ½Η2  (ακετυλενίδιο με νάτριο του 1  βουτινίου) 33δ) Η  C  C  H  2 Να  Να C  C Να  Η2 

4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΙΑ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ : ΝαΟΗ, ΚΟΗ) Καρβοξυλικά οξέα : C ν H 2v  1 COOH  ΝαΟΗ  C ν H 2v  1 COONα  Η 2 O π.χ. CH 3 -CH 2 -COOH  ΝαΟΗ  CH 3 -CH 2 -COONα  Η 2 O προπανικό νάτριο Φαινόλη : C 6 H 5 OH  NαOH  C 6 H 5 OΝα  Η 2 Ο φαινολικό νάτριο

5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ (Να2CO3 NαΗCO­3 ) Μόνο τα καρβοξυλικά οξέα : 2C ν H 2v  1 COOH  Να 2 CO 3  2CνH2v  1COONα  CO 2  Η 2 Ο 34a) 2 CH3-COOH  Να2CO3  2 CH3-COONα  CO2  Η2Ο

6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ (ΝΗ 3 ) Μόνο τα καρβοξυλικά οξέα : CνH2v  1 COOH  ΝΗ3  CνH2v  1COONΗ4 π.χ. 36a) CH3 -COOH  ΝΗ 3  CH3-COONΗ4 προπανικό αμμώνιο

7 BAΣΕΙΣ RCOO - καρβοξυλικά ανιόντα C 6 H 5 O - φαινυλοξυανιον RO -αλκοοξυανιοντα RC≡C -ανιοντα ακετυλενιδιου RNH 2αμίνες R -αλκυλοανιοντα

8 Αμινες +HCl CH 3 NH 2 +HCl  CH 3 NH 3 + Cl -

9 Επίδραση ΝΕΡΟΥ στα ΑΛΚΟΞΥΑΝΙΟΝΤΑ (RO  ) που είναι ισχυρές βάσεις. Αποσπούν πρωτόνιο από το νερό σχηματίζοντας αλκοόλες : Αλκοξείδια (RONα) ή αλκοξυανιόντα (RO  )  Η2Ο C ν Η 2ν  1 CH 2 ONα  H 2 O  C ν Η 2ν  1 CH 2 OH  NαΟΗ CH 3 CH 2 ONα  H 2 O  CH 3 CH 2 OH  NαΟΗ αιθοξείδιο του νατρίου αιθανόλη

10 Αντιδραστήρια Grignard  Η2Ο CνΗ2ν  1  ΜgX  HOH  CνΗ2ν  2  Μg(OH)X CH3  CH2  CH2  ΜgCl  HOH  CH3  CH2  CH3  Μg(OH)Cl προπυλο  μαγνησιο  χλωρίδιο


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ NaNaOHNa 2 CO 3 NH 3 Καρβοξυλικά οξέα RCOOH ++++ Φαινόλη C6H5OH ++ Αλκοόλη ROH + Αλκίνια-1 RC≡CH + ΙΣΧΥ ΟΞΕΩΝ RCOOH > C6H5OH >"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google