Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές

2 Αλκάνια Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο Έχουν μόνο απλούς δεσμούς

3 Αλκένια Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο
Έχουν 1 διπλό δεσμό ανάμεσα σε δύο άτομα άνθρακα

4 Αλκοόλες Υπάρχει 1 οξυγόνο
Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα O-H (υδροξυλίου)

5 Αιθέρες Υπάρχει 1 οξυγόνο
Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα - O - (αιθερομάδα), στο εσωτερικό της ανθρακικής αλυσίδας.

6 Αλδεΰδες Υπάρχει 1 οξυγόνο
Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα C=O αλδεϋδομάδα, στην άκρη της ανθρακικής αλυσίδας

7 Κετόνες Υπάρχει 1 οξυγόνο
Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα C=O κετονομάδα, στο εσωτερικό της ανθρακικής αλυσίδας

8 Οξέα Έχουν 2 οξυγόνα Έχει μια ομάδα - COOH

9 Εστέρες Έχουν 2 οξυγόνα 1 οξυγόνο είναι σαν σάντουιτς ανάμεσα σε δύο άνθρακες

10 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν;
Αλκένια Μόνο άνθρακα και υδρογόνο Ένα διπλό δεσμό ανάμεσα σε δύο άτομα άνθρακα

11 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν;
Αλδεΰδες Υπάρχει 1 οξυγόνο Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα C=O αλδεΰδομάδα

12 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν;
Aλκοόλες Υπάρχει 1 οξυγόνο Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα O-H (υδροξυλίου)

13 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν;
Οξέα Έχουν 2 οξυγόνα Έχει μια ομάδα O-H

14 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν;
Αλκάνια Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο Έχουν μόνο απλούς δεσμούς

15 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν;
εστέρες Έχει δύο οξυγόνα 1 οξυγόνο είναι σαν σάντουιτς ανάμεσα σε δύο άνθρακες

16 Αυτό είναι ένα ….. αλκάνιο

17 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλκένια

18 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλδεΰδες

19 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. κετόνες

20 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλκάνια

21 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλκοόλη

22 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αιθέρες

23 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλκένια

24 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλκένια

25 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. εστέρες

26 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλκένια

27 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλκάνια

28 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλκοόλες

29 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλδεΰδες .

30 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλκάνια

31 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. οξέα

32 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλδεύδες

33 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. εστέρες

34 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. αλκοόλες

35 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. οξέα

36 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Αλδεύδες

37 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. οξέα

38 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. εστέρες

39 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. Εστέρες

40 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. οξέα

41 ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρες το σωστό Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μόνο την ομάδα ονομάζονται: -COOH α. οξέα β. κετόνες γ. αλκοόλες δ. αλδεΰδες.

42 ΆΣΚΗΣΗ Σε ποια αμόλογη σειρά ανήκουν οι ακόλουθες ενώσεις;
1. CH3-CH3, 2. CH3-CH2-Cl, 3. CH3CH2OH, 4. CH3CH=O, 5. CH3COOH, 6. CH3NH2, 7. CH3CH(OH)CH3, 8. CH3COCH3, 9. CH3COOCH3, 10. CH3CH(CH3)CH3, 11. HOOC-COOH, 12. CH3OCH2CH3, 13. CH2=C(CH3)CH=CH2, 14. HCOOH, CH3C(O)H

43 ΆΣΚΗΣΗ Να γράψετε το συντακτικό τύπο:
i. ενός αλκανίου το οποίο έχει τέσσερα άτομα άνθρακα στο μόριο του και διακλαδισμένη αλυσίδα. ii. μιας κορεσμένης αλδεΰδης η οποία έχει πέντε άτομα άνθρακα στο μόριο της και διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα.

44 Ομόλογη σειρά είναι ένα υποσύνολο του συνόλου των οργανικών ενώσεων, τα μέλη του οποίου εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) αντιστοιχούν στον ίδιο γενικό μοριακό τύπο, έχουν τις ίδιες χαρακτηριστικές ομάδες και τα ίδια είδη δεσμών, με αποτέλεσμα οι ενώσεις αυτές να έχουν όμοιες χημικές ιδιότητες και κοινές μεθόδους παρασκευής. β) κάθε μέλος της ομόλογης σειράς διαφέρει από το προηγούμενο και από το επόμενό του κατά την ομάδα του μεθυλενίου (-CH2-)

45 Χημικό Γλωσσάρι Χαρακτηριστική ομάδα είναι ένα άτομο ή ένα συγκρότημα ατόμων στο οποίο οφείλονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας ένωσης. Γενικός Μοριακός Τύπος είναι ο χημικός τύπος που δείχνει το είδος των στοιχείων της ένωσης και την αναλογία των ατόμων αυτών.

46 Μερικές ομόλογες σειρές άκυκλων ενώσεων

47 Με R- συμβολίζουμε την ομάδα: CνH2ν+1 -, που ονομάζεται αλκύλιο.

48 ΑΣΚΗΣΗ 13, ΣΕΛ. 23 Βρες το σωστό
ΑΣΚΗΣΗ 13, ΣΕΛ. 23 Βρες το σωστό Ο γενικός τύπος για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες είναι: α. CνΗ2ν+2 β. CνΗ2ν γ. CνΗ2ν-2 δ. C2Η2ν+2

49 ΆΣΚΗΣΗ: Βρες το σωστό Η ένωση C2H4 είναι: 1. Αλκάνιο 2. Αλκένιο
1. Αλκάνιο 2. Αλκένιο 3. Αλκίνιο 4. Αλκοόλη

50 ΑΣΚΗΣΗ 14, ΣΕΛ. 23 Βρες το σωστό
ΑΣΚΗΣΗ 14, ΣΕΛ. 23 Βρες το σωστό Ο γενικός τύπος για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι: α. CνΗ2νΟΗ β. CνΗ2ν+1ΟΗ γ. C2Η2ν+1ΟΗ δ. CνΗ2ν-1ΟΗ

51 ΆΣΚΗΣΗ: Βρες το σωστό Από τους άκυκλους υδρογονάνθρακες με μοριακούς τύπους C2H4, C4H6, C5H10, C3H6, C6H10, C8H16 και C5H12 έχουν στο μόριο τους ένα μόνο διπλό δεσμό οι: α. C2H4, C4H6, C5H10, C3H6, C6H10, C8H16 β. C2H4, C5H10, C3H6, C8H16 γ. C5H12 δ. C4H6, C6H10

52 ΆΣΚΗΣΗ: Ποιο είναι το σωστό;
Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων έχει το μοριακό τύπο: α. C3H4, β. C4H6, γ. C3H6, δ. C4H8

53 ΑΣΚΗΣΗ: Να αντιστοιχίσετε σωστά σε κάθε γενικό μοριακό τύπο της Στήλης Ι μία ένωση της Στήλης ΙΙ.

54 ΑΣΚΗΣΗ 29, ΣΕΛ. 25 Σε ποια ή σε ποιες ομόλογες σειρές μπορούν να ανήκουν οι ενώσεις με τους παρακάτω μοριακούς τύπους: C2H6 C2H6Ο C3H6O C4H6 C3H6 C2H5Cl C2H4O2

55 ΑΣΚΗΣΗ 30, ΣΕΛ. 25 Να γράψετε όλους τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων και τα αντίστοιχα ονόματά τους. α. Αλκένια με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους β. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους γ. Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα με 4 άτομα άνθρακα στο μόριό τους δ. Υδρογονάνθρακες με μοριακό τύπο C4H6.

56 ΑΣΚΗΣΗ 32, ΣΕΛ. 26 Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους:
α. της κετόνης με τη μικρότερη σχετική μοριακή μάζα (Μr) β. του κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος στο οποίο η μάζα του οξυγόνου στο μόριό του είναι οκταπλάσια της μάζας του υδρογόνου.

57 ΑΣΚΗΣΗ Ένα αλκάνιο έχει μοριακό βάρος 44. Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Δίνονται : ατομικά βάρη C = 12, H = 1


Κατέβασμα ppt "Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google