Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές Αλκάνια 4 Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Έχουν μόνο απλούς δεσμούς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές Αλκάνια 4 Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Έχουν μόνο απλούς δεσμούς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές

3 Αλκάνια 4 Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Έχουν μόνο απλούς δεσμούς

4 Αλκένια 4 Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Έχουν 1 διπλό δεσμό ανάμεσα σε δύο άτομα άνθρακα

5 Αλκοόλες 4 Υπάρχει 1 οξυγόνο 4 Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα O-H (υδροξυλίου)

6 Αιθέρες 4 Υπάρχει 1 οξυγόνο 4 Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα - O - (αιθερομάδα), στο εσωτερικό της ανθρακικής αλυσίδας.

7 Αλδεΰδες 4 Υπάρχει 1 οξυγόνο 4 Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα C=O αλδεϋδομάδα, στην άκρη της ανθρακικής αλυσίδας

8 Κετόνες 4 Υπάρχει 1 οξυγόνο 4 Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα C=O κετονομάδα, στο εσωτερικό της ανθρακικής αλυσίδας

9 Οξέα 4 Έχουν 2 οξυγόνα 4 Έχει μια ομάδα - COOH

10 Εστέρες 4 Έχουν 2 οξυγόνα 4 1 οξυγόνο είναι σαν σάντουιτς ανάμεσα σε δύο άνθρακες

11 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν; 4 Αλκένια 4 Μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Ένα διπλό δεσμό ανάμεσα σε δύο άτομα άνθρακα

12 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν; 4 Αλδεΰδες 4 Υπάρχει 1 οξυγόνο 4 Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα C=O αλδεΰδομάδα

13 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν; 4 Aλκοόλες 4 Υπάρχει 1 οξυγόνο 4 Υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα O-H (υδροξυλίου)

14 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν; 4 Οξέα 4 Έχουν 2 οξυγόνα 4 Έχει μια ομάδα O-H

15 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν; 4 Αλκάνια 4 Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Έχουν μόνο απλούς δεσμούς

16 Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν; 4 εστέρες 4 Έχει δύο οξυγόνα 4 1 οξυγόνο είναι σαν σάντουιτς ανάμεσα σε δύο άνθρακες

17 Αυτό είναι ένα ….. 4α4αλκάνιο

18 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4α4αλκένια

19 4Α4Αλδεΰδες

20 4κ4κετόνες

21 4α4αλκάνια

22 4α4αλκοόλη

23 4α4αιθέρες

24 4 Αλκένια

25 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4Α4Αλκένια

26 4ε4εστέρες

27 4Α4Αλκένια

28 4α4αλκάνια

29 4 Αλκοόλες

30 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 Αλδεΰδες.

31 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 αλκάνια

32 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 οξέα

33 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 αλδεύδες

34 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 εστέρες

35 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 αλκοόλες

36 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 οξέα

37 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 Αλδεύδες

38 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 οξέα

39 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 εστέρες

40 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 Εστέρες

41 Η ένωση αυτή ανήκει στ …. 4 οξέα

42 ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρες το σωστό 4 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μόνο την ομάδα ονομάζονται: -COOH 4 α. οξέα 4 β. κετόνες 4 γ. αλκοόλες 4 δ. αλδεΰδες.

43 ΆΣΚΗΣΗ 4 Σε ποια αμόλογη σειρά ανήκουν οι ακόλουθες ενώσεις; 1. CH 3 -CH 3, 2. CH 3 -CH 2 -Cl, 3. CH 3 CH 2 OH, 4. CH 3 CH=O, 5. CH 3 COOH, 6. CH 3 NH 2, 7. CH 3 CH(OH)CH 3, 8. CH 3 COCH 3, 9. CH 3 COOCH 3, 10. CH 3 CH(CH 3 )CH 3, 11. HOOC-COOH, 12. CH 3 OCH 2 CH 3, 13. CH 2 =C(CH 3 )CH=CH 2, 14. HCOOH, 15. CH 3 C(O)H

44 ΆΣΚΗΣΗ 4 Να γράψετε το συντακτικό τύπο: i. ενός αλκανίου το οποίο έχει τέσσερα άτομα άνθρακα στο μόριο του και διακλαδισμένη αλυσίδα. ii. μιας κορεσμένης αλδεΰδης η οποία έχει πέντε άτομα άνθρακα στο μόριο της και διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα.

45 Ομόλογη σειρά είναι ένα υποσύνολο του συνόλου των οργανικών ενώσεων, τα μέλη του οποίου εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 4 α) αντιστοιχούν στον ίδιο γενικό μοριακό τύπο, έχουν τις ίδιες χαρακτηριστικές ομάδες και τα ίδια είδη δεσμών, με αποτέλεσμα οι ενώσεις αυτές να έχουν όμοιες χημικές ιδιότητες και κοινές μεθόδους παρασκευής. 4 β) κάθε μέλος της ομόλογης σειράς διαφέρει από το προηγούμενο και από το επόμενό του κατά την ομάδα του μεθυλενίου (-CH 2 -)

46 Χημικό Γλωσσάρι 4 Χαρακτηριστική ομάδα είναι ένα άτομο ή ένα συγκρότημα ατόμων στο οποίο οφείλονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας ένωσης. 4 Γενικός Μοριακός Τύπος είναι ο χημικός τύπος που δείχνει το είδος των στοιχείων της ένωσης και την αναλογία των ατόμων αυτών.

47 Μερικές ομόλογες σειρές άκυκλων ενώσεων

48 Με R- συμβολίζουμε την ομάδα: CνH2ν+1 -, που ονομάζεται αλκύλιο.

49 ΑΣΚΗΣΗ 13, ΣΕΛ. 23 Βρες το σωστό 4 Ο γενικός τύπος για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες είναι: α. C ν Η 2ν+2 β. C ν Η 2ν γ. C ν Η 2ν-2 δ. C 2 Η 2ν+2

50 ΆΣΚΗΣΗ: Βρες το σωστό 4 Η ένωση C 2 H 4 είναι: 1. Αλκάνιο 2. Αλκένιο 3. Αλκίνιο 4. Αλκοόλη

51 4 Ο γενικός τύπος για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι: α. C ν Η 2ν ΟΗβ. C ν Η 2ν+1 ΟΗ γ. C 2 Η 2ν+1 ΟΗδ. C ν Η 2ν-1 ΟΗ ΑΣΚΗΣΗ 14, ΣΕΛ. 23 Βρες το σωστό

52 ΆΣΚΗΣΗ: Βρες το σωστό 4 Από τους άκυκλους υδρογονάνθρακες με μοριακούς τύπους C 2 H 4, C 4 H 6, C 5 H 10, C 3 H 6, C 6 H 10, C 8 H 16 και C 5 H 12 έχουν στο μόριο τους ένα μόνο διπλό δεσμό οι: α. C 2 H 4, C 4 H 6, C 5 H 10, C 3 H 6, C 6 H 10, C 8 H 16 β. C 2 H 4, C 5 H 10, C 3 H 6, C 8 H 16 γ. C 5 H 12 δ. C 4 H 6, C 6 H 10

53 ΆΣΚΗΣΗ: Ποιο είναι το σωστό; 4 Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων έχει το μοριακό τύπο: α. C 3 H 4, β. C 4 H 6, γ. C 3 H 6, δ. C 4 H 8

54 ΑΣΚΗΣΗ: Να αντιστοιχίσετε σωστά σε κάθε γενικό μοριακό τύπο της Στήλης Ι μία ένωση της Στήλης ΙΙ.

55 Σε ποια ή σε ποιες ομόλογες σειρές μπορούν να ανήκουν οι ενώσεις με τους παρακάτω μοριακούς τύπους: 4 C 2 H 6 4 C 2 H 6 Ο 4 C 3 H 6 O 4 C 4 H 6 4 C 3 H 6 4 C 2 H 5 Cl 4 C 2 H 4 O 2 ΑΣΚΗΣΗ 29, ΣΕΛ. 25

56 4 Να γράψετε όλους τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων και τα αντίστοιχα ονόματά τους. 4 α. Αλκένια με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους 4 β. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους 4 γ. Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα με 4 άτομα άνθρακα στο μόριό τους 4 δ. Υδρογονάνθρακες με μοριακό τύπο C 4 H6. ΑΣΚΗΣΗ 30, ΣΕΛ. 25

57 4 Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους: 4 α. της κετόνης με τη μικρότερη σχετική μοριακή μάζα (Μr) 4 β. του κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος στο οποίο η μάζα του οξυγόνου στο μόριό του είναι οκταπλάσια της μάζας του υδρογόνου. ΑΣΚΗΣΗ 32, ΣΕΛ. 26

58 ΑΣΚΗΣΗ 4 Ένα αλκάνιο έχει μοριακό βάρος 44. Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Δίνονται : ατομικά βάρη C = 12, H = 1


Κατέβασμα ppt "Χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογες σειρές Αλκάνια 4 Έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο 4 Έχουν μόνο απλούς δεσμούς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google