Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομική Ανάλυση …η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας. Η χρηματοοικονομική ανάλυση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομική Ανάλυση …η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας. Η χρηματοοικονομική ανάλυση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση …η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας. Η χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται κυρίως σε πληροφορίες που προέρχονται από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης Οι δύο βασικότερες Λογιστικές Καταστάσεις Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης...και οι τρεις βασικοί τύποι αναλύσεων Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών Συγκρίσεις λογιστικών καταστάσεων Ανάλυση τάσης

2 Ισολογισμός Αποτελεί μια έκθεση των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης της επιχείρησης Αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (“φωτογραφία” της επιχείρησης) Διαχωρίζει ενεργητικό και υποχρεώσεις σε Βραχυπρόθεσμα (<1 έτος) Μακροπρόθεσμα (>1 έτος)

3 Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια και μηχανήματα Μείον: Αποσβέσεις Καθαρά πάγια στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις (εισπρακτέοι λογαριασμοί) Διαθέσιμα (ταμείο) Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά (παρακρατηθέντα κέρδη) Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές (πληρωτέοι λογαριασμοί) Γραμμάτια πληρωτέα Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης 2005 20.000 70.000 28.000 62.000 29.000 12.500 9.000 50.500 112.500 31.500 24.750 56.250 28.750 10.500 17.000 27.500 56.250 112.500 2006 26.000 100.000 38.000 88.000 45.500 16.000 500 62.000 150.000 31.500 26.550 58.050 22.950 22.000 47.000 69.000 91.950 150.000

4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Εμφανίζει τα έσοδα, τα έξοδα, τους φόρους και τα κέρδη μιας εταιρείας Αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος Υπολογίζει τα διάφορα επίπεδα των κερδών (μικτό, προ τόκων και φόρων, καθαρό)

5 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Αποσβέσεις Σύνολο λειτουργικών δαπανών Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) Χρηματοοικονομικές δαπάνες (τόκοι) Κέρδη προ φόρων Φόροι (με συντελεστή 50%) Καθαρά κέρδη 2005 125.000 75.000 50.000 21.000 12.500 4.500 38.000 12.000 3.000 9.000 4.500 2006 160.000 96.000 64.000 21.000 16.000 10.000 47.000 17.000 6.100 10.900 5.450

6 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (2)... είναι η εξέταση των σχέσεων μεταξύ διαφόρων μεγεθών, λογιστικής κυρίως προέλευσης, με σκοπό τον υπολογισμό της παρελθούσης, παρούσης και προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας εταιρείας Οι δείκτες μιας επιχείρησης από μόνοι τους παρέχουν πολύ λίγη πληροφόρηση Χρησιμοποιούνται για συγκρίσεις (είτε διαχρονικές, είτε διαστρωματικές) Η χρήση δεικτών (κλασμάτων) προσπερνά το πρόβλημα μεγέθους

7 Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Δεικτών Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι μεγάλες κατηγορίες: Δείκτες ρευστότητας Δείκτες δραστηριότητας Δείκτες χρέους ή μόχλευσης Δείκτες οικονομικής καλύψεως Δείκτες αποδοτικότητας Δείκτες αποτίμησης

8 Δείκτες ρευστότητας Ρευστότητα: ταχύτητα μετατροπής ενός περιουσιακού στοιχείου σε χρήμα, χωρίς να μειωθεί η αξία του Διοίκηση ρευστότητας: συσχέτιση των υποχρεώσεων με τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί η αδυναμία πληρωμής τους (π.χ. προμηθευτές και δανειστές) Βασικοί δείκτες ρευστότητας:

9 Δείκτες δραστηριότητας (1) Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας: δείχνουν πόσες φορές μέσα σε ένα έτος τα στοιχεία του ενεργητικού δημιουργούν πωλήσεις

10 Δείκτες δραστηριότητας (2) Μέσοι περίοδοι εισπράξεων και πληρωμών... δείχνει πόσες ημέρες περιμένει η επιχείρηση από την πραγματοποίηση της πώλησης μέχρι να εισπράξει τα μετρητά και συγκρίνεται με την περίοδο πίστωσης... δείχνει πόσες ημέρες περιμένουν οι προμηθευτές από την πραγματοποίηση της πώλησης μέχρι να εισπράξουν τα μετρητά

11 Δείκτες χρέους ή μόχλευσης Χρηματοοικονομική Μόχλευση: η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Δείκτες χρέους: δείχνουν πως μία επιχείρηση χρηματοδοτεί τις συνολικές της επενδύσεις Βασικοί δείκτες χρέους:

12 Δείκτες οικονομικής καλύψεως... εκφράζουν την ικανότητα της επιχείρησης να καλύψει τις διάφορες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πιστωτών της Βασικοί δείκτες οικονομικής καλύψεως:...όπου οι Ταμειακές Ροές περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και αμοιβές Δ.Σ. (δηλαδή τα κέρδη προς διάθεση) πλέον τις προβλέψεις πλέον τις αποσβέσεις και οι Πάγιες Υποχρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης (τόκοι, χρεολύσια, μισθώματα, μερίσματα κτλ.)

13 Δείκτες αποδοτικότητας (1)...παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα με την οποία διοικείται μία επιχείρηση Βασικοί δείκτες αποδοτικότητας:

14 Δείκτες αποδοτικότητας (2) Ανάλυση ROA και ROE

15 Δείκτες αποτίμησης...εκφράζουν πως οι επενδυτές αξιολογούν την επιχείρηση Βασικοί δείκτες αποτίμησης: 1

16 Ανάλυση κοινού μεγέθους Παρόμοια μέθοδος με την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών Εκφράζουμε τα διάφορα στοιχεία του ισολογισμού μιας εταιρείας ως ένα ποσοστό του συνολικού ενεργητικού της και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της ως ένα ποσοστό των συνολικών της πωλήσεων Αντιμετωπίζει το πρόβλημα μεγέθους στις συγκρίσεις

17 Ισολογισμός Κοινού Μεγέθους ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια και μηχανήματα Μείον: Αποσβέσεις Καθαρά πάγια στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις (εισπρακτέοι λογαριασμοί) Διαθέσιμα (ταμείο) Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά (παρακρατηθέντα κέρδη) Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές (πληρωτέοι λογαριασμοί) Γραμμάτια πληρωτέα Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης 2005 17,78% 62,22% 24,89% 55,11% 25,78% 11,11% 8,00% 44,89% 100,00% 28,00% 22,00% 50,00% 25,56% 9,33% 15,11% 24,44% 50,00% 100,00% 2006 17,33% 66,67% 25,33% 58,67% 30,33% 10,67% 0,33% 41,33% 100,00% 21,00% 17,70% 38,70% 15,30% 14,67% 31,33% 46,00% 61,30% 100,00%

18 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κοινού Μεγέθους Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Αποσβέσεις Σύνολο λειτουργικών δαπανών Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) Χρηματοοικονομικές δαπάνες (τόκοι) Κέρδη προ φόρων Φόροι (με συντελεστή 50%) Καθαρά κέρδη 2005 100,0% 60,0 % 40,0 % 16,8 % 10,0 % 3,6 % 30,4 % 9,6 % 2,4 % 7,2 % 3,6 % 2006 100,0 % 60,0 % 40,0 % 13,1 % 10,0 % 6,3 % 29,4 % 10,6 % 3,8 % 6,8 % 3,4 %

19 Αριθμοδείκτες τάσεως Παρόμοια μέθοδος με την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών Επιλέγουμε ένα έτος ως έτος βάσεως (το οποίο εξισώνουμε συνήθως με το 100) και στη συνέχεια εκφράζουμε τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων των επομένων ετών σε σχέση με την αξία τους στο έτος βάσεως Υπολογισμός αριθμοδείκτη: Διαιρούμε κάθε στοιχείο του έτους με το αντίστοιχο στοιχείο του έτους βάσης και πολλαπλασιάζουμε επί 100 Μας βοηθά σε διαχρονικές συγκρίσεις

20 Ισολογισμός Τάσεως ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια και μηχανήματα Μείον: Αποσβέσεις Καθαρά πάγια στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις (εισπρακτέοι λογαριασμοί) Διαθέσιμα (ταμείο) Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά (παρακρατηθέντα κέρδη) Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές (πληρωτέοι λογαριασμοί) Γραμμάτια πληρωτέα Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης 2005 100 2006 130.0 142,9 135,7 141,9 156,9 128,0 5,55 122,8 133,3 100,0 107,3 103,2 79,8 209,5 276,5 250,9 163,5 133,3

21 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Τάσεως Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Αποσβέσεις Σύνολο λειτουργικών δαπανών Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) Χρηματοοικονομικές δαπάνες (τόκοι) Κέρδη προ φόρων Φόροι (με συντελεστή 50%) Καθαρά κέρδη 2005 100 2006 128,0 100,0 128,0 222,2 123,7 141,7 203,3 121,1

22 Περιορισμοί Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Δεικτών Δύσκολη η ταξινόμηση μιας επιχείρησης σ’ ένα κλάδο Οι δημοσιευόμενοι μέσοι όροι του κλάδου δεν είναι συνήθως επιστημονικά καθορισμένοι μέσοι όροι των δεικτών όλων των επιχειρήσεων του κλάδου Οι ακολουθούμενες λογιστικές μέθοδοι διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση Ο μέσος όρος του δείκτη ενός κλάδου μπορεί να μην αποτελεί έναν επιθυμητό στόχο Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν εποχικές διακυμάνσεις Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορεί να είναι πολύ υψηλοί ή πολύ χαμηλοί και παρ’ όλ’ αυτά η ερμηνεία τους να είναι δύσκολη. “Στόλισμα βιτρίνας” (window dressing) για να εμφανίσουν λογιστικές τους καταστάσεις και δείκτες να μοιάζουν καλύτεροι Η ποιότητα των στοιχείων δεν εμφανίζεται στους δείκτες.


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομική Ανάλυση …η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας. Η χρηματοοικονομική ανάλυση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google