Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Οικονομικές Έννοιες  Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων  Οριακό κόστος-οριακή χρησιμότητα  Κόστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Οικονομικές Έννοιες  Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων  Οριακό κόστος-οριακή χρησιμότητα  Κόστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Οικονομικές Έννοιες  Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων  Οριακό κόστος-οριακή χρησιμότητα  Κόστος ευκαιρίας  Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων  Αποτελεσματικότητα Παραγωγής & Ανακατανομής  Το οικονομικό κύκλωμα και ο ρόλος του κράτους  Η δράση των οικονομούντων ατόμων  Καταναλωτές – Παραγωγοί  Εργασία - Εισόδημα  Το οικονομικό κύκλωμα  προσφορά & ζήτηση  Ο ρόλος του κράτους  Παρεμβατικός & ρυθμιστικός  Οικονομικοί στόχοι και μέσα δράσης του κράτους  Πλήρης απασχόληση  Σταθερότητα τιμών  Ισοζύγιο πληρωμών  Ανάπτυξη  Δίκαιη διανομή εισοδήματος

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της  Η συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσμα  Η χρονική διάρκεια έως την παραγωγή του προϊόντος  Τεχνολογική σχέση παραγωγικών συντελεστών και ποσότητας προϊόντος  Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης  Μεταβολή παραγωγικών συντελεστών (Μακροχρόνια – Βραχυχρόνια )  Σταθεροί (μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός)  Μεταβλητοί συντελεστές (πρώτες ύλες, εργασία κτλ.)  Η συνάρτηση παραγωγής [quantity = production function (x1, x2,... xν)]  Συνολικό προϊόν (Total Product)  Μέσο και οριακό προϊόν (Average Product – Marginal Product)  Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης  Η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή

4  Καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο  Total cost = Fixed cost + Variable cost  Μέσο Κόστος  Average Total cost = (Fixed cost + Variable cost)/Total Qty  Οριακό κόστος  Marginal cost = Δ(Variable cost)/Δ(Quantity)  Καμπύλες μέσου & οριακού κόστους  Το κόστος παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο  Οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Έννοια της Οικονομικής Μονάδας  Έννοια της Επιχείρησης  Συστατικά μέρη μιας οικονομικής μονάδας  Διαδικασία εφοδιασμού (προμήθεια πρώτων υλών, αναλώσιμα)  Παραγωγική Διαδικασία (μετασχηματισμός)  Διαδικασία αποθήκευσης (παραγωγικοί συντελεστές αποθέματα)  Διαδικασία συντήρησης (επαναφορά παγίων στην αρχική τους αξία)  Διαδικασία διάθεσης (διανομή & πωλήσεις)  Χρηματοοικονομική λειτουργία (εξεύρεση κεφαλαίων)  Διοικητικό-λογιστική διαδικασία (ανάπτυξη μεθόδων- στρατηγικές)

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο)  Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων  Το αντικείμενο ασχολίας  Το μέγεθος  Η ιδιότητα του φορέα  Ο επιδιωκόμενος σκοπός  Διακρίσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων (ΑΤΟΜΙΚΗ,ΟΕ, ΑΕ,ΕΠΕ,ΕΕ,ΣΥΝ)  Λογιστικές εκθέσεις και λογιστικές καταστάσεις  Ισολογισμός Επιχείρησης  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης  Πίνακας Διανομής

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχείρησης  Έννοια και σκοπός χρηματοοικονομικής ανάλυσης  Αριθμοδείκτες  Κατηγορίες Αριθμοδεικτών  Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης (ή δείκτες χρέους ή δείκτες βιωσιμότητας) & δείκτες περιουσιακής διάρθρωσης (ή διάρθρωσης κεφαλαίων) [viability (or leverage) ratios & capital structure ratios]  Δείκτες αποδοτικότητας ή δείκτες αποτελέσματος [profitability ratios]  Δείκτες δραστηριότητας [activity ratios]  Δείκτες αγοραίας αξίας ή δείκτες αποτίμησης ή επενδυτικοί δείκτες [investment ratios]  Δείκτες ρευστότητας [liquidity ratios]  Στρατηγικές επιχειρήσεων

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Στρατηγικές επιχειρήσεων  Στρατηγικές Σταθερότητας (Stability/Consolidation)  Στρατηγικές Ανάπτυξης (Growth)  Στρατηγικές Διάσωσης / Αναστροφής (Turnaround)  Ανάλυση PEST  Ανάλυση SWOT  Case Studies

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Η χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης  Ο στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης  Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης  Επένδυση  Κριτήρια Επενδύσεων  Χρηματοοικονομικές Αγορές

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Κατηγορίες Χρηματοδότησης  Άμεση Χρηματοδότηση  Έμμεση Χρηματοδότηση  Αγορά χρήματος  Αγορά κεφαλαίου  Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων  Ο πίνακας ταμειακών ροών  Τα μεγέθη του πίνακα των ταμειακών ροών

11


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Οικονομικές Έννοιες  Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων  Οριακό κόστος-οριακή χρησιμότητα  Κόστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google