Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες:Κοκκώνη Αικατερίνη-Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες:Κοκκώνη Αικατερίνη-Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες:Κοκκώνη Αικατερίνη-Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

2 H MICROLAND ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.eml.gr ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992 EMAIL info@microland.com.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑ Πάτμου 12, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, Αττική ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2112707880 FAX 2112707823 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΚΟΔΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 525.6Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 525.1 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ASE) ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΛΑΝΤ ΚΛΑΔΟΣ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο

3 H MICROLAND Χαρακτηριστικά: Συμπιεσμένο κόστος λειτουργίας καταστημάτων => ανταγωνιστικές τιμές Τεράστια ποικιλία προϊόντων Επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό Ηλεκτρονικό κατάστημα στο φυσικό κατάστημα: -On line real time ενημέρωση -Μηχανές αναζήτησης έξω από κατάστημα Τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ώρο

4 H MICROLAND Στόχοι: Έμφαση στη λιανική αγορά των τηλεπικοινωνιών Αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων Επέκταση του δικτύου καταστημάτων μέσω franchising Δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και internet Λοιπά χαρακτηριστικά: 31 καταστήματα στην Ελλάδα και 2 στο εξωτερικό 115 υπάλληλοι το 2008 Πτωτική πορεία της μετοχής το 2008 στο ΧΑΑ κατά 88% περίπου

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 5.108.016,00 Κτίρια Μηχανογραφικός εξοπλισμός Έπιπλα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.681.740,00 Σύνολο αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά αναγνωρίσιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 111.666,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.901.422,00 II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματ α 986.274,00 Εμπορεύματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.661.557,00 Απαιτήσεις πελατών Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες Λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 842,00 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 8.469,00 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.657.142,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.558.564,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική Εκδοθέν κεφάλαιο 13.555.100,00 Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 745.361,00 Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη -28.273.397,00 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική -13.972.936,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -13.972.936,00 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις 110.000,00 Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 22.295,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.089.347,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.007,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.237.649,00 II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τοκοφόρες υποχρεώσεις 9.352.815,00 Φορολογικές υποχρεώσεις 121.076,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.819.960,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 26.293.851,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27.531.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.558.564,00

6 Ο ισολογισμός Μεγάλο μη κυκλοφορούν ενεργητικό Μικρότερο κυκλοφορούν Πολύ χαμηλά χρηματικά διαθέσιμα Μεγάλες απαιτήσεις πελατών Αρνητικά ίδια κεφάλαια λόγω συσσωρευμένων ζημιών χρήσης Δυσκολία κάλυψης υποχρεώσεων Οφειλή μεγάλου ποσού στο δημόσιο

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ1/01/2008 - 31/12/2008 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] Μικτό αποτέλεσμα Κύκλος εργασιών 47.365.339,00 Κόστος πωλήσεων 46.426.537,00 Μικτό αποτέλεσμα 938.802,00 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 153.869,00 Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 153.869,00 Λειτουργικά έξοδα Κόστος λειτουργίας διάθεσης 10.483.907,00 Κόστος διανομής Έξοδα διοίκησης 1.852.645,00 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13.004.485,00 Σύνολο λειτουργικών εξόδων 25.341.037,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -24.248.366,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] Αποσβέσεις 1.775.262,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] -22.473.104,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Χρηματοοικονομικά έξοδα 621.579,00 Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 555.178,00 Αποσβέσεις 1.775.262,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -25.425.123,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ Φόρος εισοδήματος -174.822,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -25.250.301,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -25.250.301,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -25.250.301,00 Χαμηλές πωλήσεις Μεγάλο κόστος πωληθέντων

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 31/12/2008 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 0,18 Άμεση ρευστότητα 0,14 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 12,94 Ημέρες απαιτήσεων 28 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 47,07 Ημέρες αποθεμάτων 8 Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 2,72 Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 132 Διάρκεια εμπορικού κύκλου -96 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια -1,97 Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) -36,15 Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,80 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων -186,23% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 180,71% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 5,32 Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού 3,49 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Περιθώριο μικτού κέρδους 1,98% Περιθώριο ΚΠΤΦ -51,19% Περιθώριο ΚΠΤΦΑ -47,45% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -53,68% Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -53,31%

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ2008%ΜΕΤ2007%ΜΕΤ2006%ΜΕΤ2005%ΜΕΤ2004 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός5.108.016,00-18,866.295.178,00-9,976.992.032,00-0,227.007.501,001,616.896.313,00 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία3.681.740,00-23,314.800.618,00-18,115.862.467,00-14,326.842.407,0012,816.065.338,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις111.666,0014,7197.343,000,7596.615,0053,7462.843,008,7557.788,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ 8.901.422,00 -20,47 11.193.139,00 -14,08 13.027.156,00 -7,10 14.023.494,00 7,08 13.096.323,00 Αποθέματα986.274,00-22,941.279.880,00-34,921.966.559,0010,791.775.003,00-13,182.044.478,00 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις3.661.557,00-82,3920.794.296,00-1,5921.129.801,0037,3515.384.067,00108,927.363.603,00 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών8.469,00-99,612.158.807,00-4,632.263.563,0027,291.778.271,0036,541.302.418,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ 4.657.142,00 -80,78 24.233.825,00 -4,44 25.360.765,00 33,91 18.938.183,00 42,94 13.248.975,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ13.558.564,00 -61,73 35.426.964,00 -7,71 38.387.921,00 16,46 32.961.677,00 25,11 26.345.298,00 Εκδοθέν κεφάλαιο13.555.100,000,0013.555.100,000,0013.555.100,00-41,1423.028.890,0080,4212.764.000,00 Αποθεματικά745.361,000,00745.361,000,00745.361,00-56,391.708.998,00-114,21-12.027.793,00 Σωρευμένα κέρδη-28.273.397,00835,25-3.023.096,00-30,59-4.355.112,00-74,39-17.003.426,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-13.972.936,00 -223,90 11.277.365,00 13,39 9.945.349,00 28,58 7.734.462,00 950,58 736.207,00 Προβλέψεις110.000,0083,3360.000,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις1.089.347,00-17,111.314.169,0081,62723.590,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕ 1.237.649,00 -15,42 1.463.283,00 84,76 791.993,00 1.334, 85 55.197,00 Φορολογικές υποχρεώσεις121.076,00-16,13144.364,00319,6334.403,00-66,39102.371,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις16.819.960,00-25,3822.541.952,00-15,9426.815.159,0020,2722.296.362,009,2020.418.372,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕ 26.293.851,00 15,90 22.686.316,00 -17,95 27.650.579,00 9,85 25.172.018,00 -1,71 25.609.091,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ13.558.564,00 -61,73 35.426.964,00 -7,71 38.387.921,00 16,46 32.961.677,00 25,11 26.345.298,00 Συγκρίσεις ισολογισμών

10

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓ. ΓΕΝ. ΕΚΜΕΤ.2008%ΜΕΤ2007%ΜΕΤ2006%ΜΕΤ2005%ΜΕΤ2004 Κύκλος εργασιών47.365.339,00-44,4885.306.447,008,7978.414.620,0022,3764.080.221,00-56,27146.546.742,00 Κόστος πωλήσεων46.426.537,00-38,1075.001.264,008,0969.389.727,0019,7357.953.103,00-59,51143.134.549,00 Λοιπά λειτουργικά έσοδα153.869,0034,32114.552,001.566,946.872,00-84,5844.568,00-26,4160.566,00 Σύνολο λειτουργικών εξόδων 25.341.037,00 216,56 8.005.101,00 37,14 5.837.234,00 19,46 4.886.292,00 -2,16 4.994.272,00 Αποσβέσεις1.775.262,00-5,711.882.704,005,571.783.303,00-2,011.819.974,00-7,461.966.623,00 Χρηματοοικονομικ ά έξοδα621.579,001.114,5951.176,00-77,29225.352,00-50,63456.431,00-11,33514.771,00 Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις -100,00-370.608,00 Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα555.178,005.313,2010.256,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -25.250.301,00 -1.995,65 1.332.015,00 -39,75 2.210.887,00 211,72 709.247,00 127,13 -2.613.980,00 Βασικά κέρδη (ζημίες)/μετοχή-1,86-1.960,000,10-37,500,16220,000,05126,32-0,19 Συγκρίσεις λογαρισμού γενικής εκμετάλλευσης

12

13 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ2008%ΜΕΤΑΒ2007 %ΜΕΤΑ Β2006%ΜΕΤΑΒ2005%ΜΕΤΑΒ2004 Γενική ρευστότητα0,18-83,181,0716,300,9222,670,7544,230,52 Άμεση ρευστότητα0,14-86,141,0118,820,8525,000,6854,550,44 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων12,94215,614,1010,513,71-11,034,17-79,0519,90 Ημέρες απαιτήσεων28-68,1888-9,289712,7986377,7818 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων47,07-19,6858,6066,1035,288,0632,65-53,3670,01 Ημέρες αποθεμάτων833,336-40,0010-9,0911120,005 Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών2,72-17,073,2826,642,590,392,58 Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές13220,00110-20,86139-0,71140 Διάρκεια εμπορικού κύκλου-98512,50-16-48,39-31-26,19-42 Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια-1,97-192,062,14-25,172,86-12,273,26-90,6334,79 Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη)-36,15-143,0583,97280,1322,09224,856,80690,700,86 Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις1,80-52,133,7632,392,8411,372,55-55,425,72 Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων-186,23%-5.052,933,76%-34,725,76%167,912,15%-121,67-9,92% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων180,71%1.430,1411,81%-46,8722,23%142,429,17%-102,58-355,06% Περιθώριο μικτού κέρδους1,98%-83,6112,08%4,9511,51%20,409,56%310,302,33% Περιθώριο ΚΠΤΦ-51,19%-1.908,832,83%-30,474,07%102,492,01%-293,27-1,04% Περιθώριο ΚΠΤΦΑ-47,45%-1.041,475,04%-20,636,35%30,934,85%1.516,670,30% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων)-53,68%-2.413,792,32%-38,793,79%193,801,29%-192,81-1,39% Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων)-53,31%-3.517,311,56%-44,682,82%154,051,11%-162,36-1,78% Συγκρίσεις τιμών αριθμοδεικτών

14

15

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αδυναμία για απαιτήσεις ρευστού Αρνητικά κέρδη Διαρροή πελατών, αλλά διατήρηση καλών σχέσεων με τους παραμένοντες Σωστή λειτουργία συστήματος logistics – καλές σχέσεις με προμηθευτές Προσπάθειες για επενδύσεις (franchise καταστήματα) Βελτίωση τμήματος marketing Επενδύσεις σε καινοτομίες και πρωτοπόρες ιδέες Στόχευση σε νέες κατηγορίες πελατών

17 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤOYME


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες:Κοκκώνη Αικατερίνη-Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google