Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε.
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες:Κοκκώνη Αικατερίνη-Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

2 H MICROLAND MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. www.eml.gr 1992
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑ Πάτμου 12, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΚΟΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 525.6 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 525.1 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ASE) ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΛΑΝΤ ΚΛΑΔΟΣ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο

3 H MICROLAND Χαρακτηριστικά:
Συμπιεσμένο κόστος λειτουργίας καταστημάτων => ανταγωνιστικές τιμές Τεράστια ποικιλία προϊόντων Επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό Ηλεκτρονικό κατάστημα στο φυσικό κατάστημα: On line real time ενημέρωση Μηχανές αναζήτησης έξω από κατάστημα Τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ώρο

4 H MICROLAND Στόχοι: Έμφαση στη λιανική αγορά των τηλεπικοινωνιών
Αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων Επέκταση του δικτύου καταστημάτων μέσω franchising Δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και internet Λοιπά χαρακτηριστικά: 31 καταστήματα στην Ελλάδα και 2 στο εξωτερικό 115 υπάλληλοι το 2008 Πτωτική πορεία της μετοχής το 2008 στο ΧΑΑ κατά 88% περίπου

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ,00 Κτίρια Μηχανογραφικός εξοπλισμός Έπιπλα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Άυλα περιουσιακά στοιχεία ,00 Σύνολο αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά αναγνωρίσιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα ,00 Εμπορεύματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ,00 Απαιτήσεις πελατών Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες Λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 842,00 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 8.469,00 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική Εκδοθέν κεφάλαιο ,00 Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά ,00 Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη ,00 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις ,00 Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 22.295,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.007,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τοκοφόρες υποχρεώσεις ,00 Φορολογικές υποχρεώσεις ,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00

6 Ο ισολογισμός Μεγάλο μη κυκλοφορούν ενεργητικό Μικρότερο κυκλοφορούν
Πολύ χαμηλά χρηματικά διαθέσιμα Μεγάλες απαιτήσεις πελατών Αρνητικά ίδια κεφάλαια λόγω συσσωρευμένων ζημιών χρήσης Δυσκολία κάλυψης υποχρεώσεων Οφειλή μεγάλου ποσού στο δημόσιο

7 Μεγάλο κόστος πωληθέντων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/01/ /12/2008 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] Μικτό αποτέλεσμα Κύκλος εργασιών ,00 Κόστος πωλήσεων ,00 ,00 Λοιπά λειτουργικά έσοδα ,00 Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων Λειτουργικά έξοδα Κόστος λειτουργίας διάθεσης ,00 Κόστος διανομής Έξοδα διοίκησης ,00 Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,00 Σύνολο λειτουργικών εξόδων ,00 ,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] Αποσβέσεις ,00 ,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Χρηματοοικονομικά έξοδα ,00 Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα ,00 ,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ Φόρος εισοδήματος ,00 ,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική Χαμηλές πωλήσεις Μεγάλο κόστος πωληθέντων

8 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 31/12/2008 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 0,18 Άμεση ρευστότητα 0,14 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 12,94 Ημέρες απαιτήσεων 28 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 47,07 Ημέρες αποθεμάτων 8 Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 2,72 Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 132 Διάρκεια εμπορικού κύκλου -96 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια -1,97 Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) -36,15 Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,80 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων -186,23% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 180,71% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 5,32 Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού 3,49 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Περιθώριο μικτού κέρδους 1,98% Περιθώριο ΚΠΤΦ -51,19% Περιθώριο ΚΠΤΦΑ -47,45% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -53,68% Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -53,31%

9 Συγκρίσεις ισολογισμών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008 %ΜΕΤ 2007 2006 2005 2004 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ,00 -18,86 ,00 -9,97 ,00 -0,22 ,00 1,61 ,00 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,00 -23,31 ,00 -18,11 ,00 -14,32 ,00 12,81 ,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,00 14,71 97.343,00 0,75 96.615,00 53,74 62.843,00 8,75 57.788,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ ,00 -20,47 ,00 -14,08 ,00 -7,10 ,00 7,08 ,00 Αποθέματα ,00 -22,94 ,00 -34,92 ,00 10,79 ,00 -13,18 ,00 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ,00 -82,39 ,00 -1,59 ,00 37,35 ,00 108,92 ,00 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 8.469,00 -99,61 ,00 -4,63 ,00 27,29 ,00 36,54 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ ,00 -80,78 ,00 -4,44 ,00 33,91 ,00 42,94 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 -61,73 ,00 -7,71 ,00 16,46 ,00 25,11 ,00 Εκδοθέν κεφάλαιο ,00 0,00 -41,14 ,00 80,42 ,00 Αποθεματικά ,00 -56,39 ,00 -114,21 ,00 Σωρευμένα κέρδη ,00 835,25 ,00 -30,59 ,00 -74,39 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 -223,90 ,00 13,39 ,00 28,58 ,00 950,58 ,00 Προβλέψεις ,00 83,33 60.000,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ,00 -17,11 ,00 81,62 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕ ,00 -15,42 ,00 84,76 ,00 1.334,85 55.197,00 Φορολογικές υποχρεώσεις ,00 -16,13 ,00 319,63 34.403,00 -66,39 ,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,00 -25,38 ,00 -15,94 ,00 20,27 ,00 9,20 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕ ,00 15,90 ,00 -17,95 ,00 9,85 ,00 -1,71 ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

10

11 Σύνολο λειτουργικών εξόδων Βασικά κέρδη (ζημίες)/μετοχή
Συγκρίσεις λογαρισμού γενικής εκμετάλλευσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓ. ΓΕΝ. ΕΚΜΕΤ. 2008 %ΜΕΤ 2007 2006 2005 2004 Κύκλος εργασιών ,00 -44,48 ,00 8,79 ,00 22,37 ,00 -56,27 ,00 Κόστος πωλήσεων ,00 -38,10 ,00 8,09 ,00 19,73 ,00 -59,51 ,00 Λοιπά λειτουργικά έσοδα ,00 34,32 ,00 1.566,94 6.872,00 -84,58 44.568,00 -26,41 60.566,00 Σύνολο λειτουργικών εξόδων ,00 216,56 ,00 37,14 ,00 19,46 ,00 -2,16 ,00 Αποσβέσεις ,00 -5,71 ,00 5,57 ,00 -2,01 ,00 -7,46 ,00 Χρηματοοικονομικά έξοδα ,00 1.114,59 51.176,00 -77,29 ,00 -50,63 ,00 -11,33 ,00 Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις -100,00 ,00 Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα ,00 5.313,20 10.256,00 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ,00 -1.995,65 ,00 -39,75 ,00 211,72 ,00 127,13 ,00 Βασικά κέρδη (ζημίες)/μετοχή -1,86 -1.960,00 0,10 -37,50 0,16 220,00 0,05 126,32 -0,19

12

13 Συγκρίσεις τιμών αριθμοδεικτών
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2008 %ΜΕΤΑΒ 2007 2006 2005 2004 Γενική ρευστότητα 0,18 -83,18 1,07 16,30 0,92 22,67 0,75 44,23 0,52 Άμεση ρευστότητα 0,14 -86,14 1,01 18,82 0,85 25,00 0,68 54,55 0,44 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 12,94 215,61 4,10 10,51 3,71 -11,03 4,17 -79,05 19,90 Ημέρες απαιτήσεων 28 -68,18 88 -9,28 97 12,79 86 377,78 18 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 47,07 -19,68 58,60 66,10 35,28 8,06 32,65 -53,36 70,01 Ημέρες αποθεμάτων 8 33,33 6 -40,00 10 -9,09 11 120,00 5 Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 2,72 -17,07 3,28 26,64 2,59 0,39 2,58 Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 132 20,00 110 -20,86 139 -0,71 140 Διάρκεια εμπορικού κύκλου -98 512,50 -16 -48,39 -31 -26,19 -42 Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια -1,97 -192,06 2,14 -25,17 2,86 -12,27 3,26 -90,63 34,79 Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) -36,15 -143,05 83,97 280,13 22,09 224,85 6,80 690,70 0,86 Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,80 -52,13 3,76 32,39 2,84 11,37 2,55 -55,42 5,72 Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων -186,23% -5.052,93 3,76% -34,72 5,76% 167,91 2,15% -121,67 -9,92% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 180,71% 1.430,14 11,81% -46,87 22,23% 142,42 9,17% -102,58 -355,06% Περιθώριο μικτού κέρδους 1,98% -83,61 12,08% 4,95 11,51% 20,40 9,56% 310,30 2,33% Περιθώριο ΚΠΤΦ -51,19% -1.908,83 2,83% -30,47 4,07% 102,49 2,01% -293,27 -1,04% Περιθώριο ΚΠΤΦΑ -47,45% -1.041,47 5,04% -20,63 6,35% 30,93 4,85% 1.516,67 0,30% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -53,68% -2.413,79 2,32% -38,79 3,79% 193,80 1,29% -192,81 -1,39% Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -53,31% -3.517,31 1,56% -44,68 2,82% 154,05 1,11% -162,36 -1,78%

14

15

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αδυναμία για απαιτήσεις ρευστού Αρνητικά κέρδη Διαρροή πελατών, αλλά διατήρηση καλών σχέσεων με τους παραμένοντες Σωστή λειτουργία συστήματος logistics – καλές σχέσεις με προμηθευτές Προσπάθειες για επενδύσεις (franchise καταστήματα) Βελτίωση τμήματος marketing Επενδύσεις σε καινοτομίες και πρωτοπόρες ιδέες Στόχευση σε νέες κατηγορίες πελατών

17 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤOYME


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομική ανάλυση της Microland Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google