Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αποφάσεις Προσφοράς των Επιχειρήσεων 6 6

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης  Ατομική επιχείρηση - ανήκει σε ένα άτομο το οποίο είναι δικαιούχος των εσόδων, αλλά και υπεύθυνος για τις ζημίες της επιχείρησης.  Προσωπική επιχείρηση - ανήκει από κοινού σε δύο ή περισσότερα άτομα. - απεριόριστη ευθύνη.  Μετοχική εταιρεία - η ιδιοκτησία διαιρείται μεταξύ των μετόχων. - νομικό δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας. - περιορισμένη ευθύνη. - οι μετοχές των εταιρειών μπορούν να επαναπωληθούν στο χρηματιστήριο.

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κάποιοι βασικοί όροι  Έσοδα - το ποσό που εισπράττει η επιχείρηση μέσω της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.  Κόστη - οι δαπάνες που απαιτεί η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών κατά τη χρονική περίοδο αυτή.  Κέρδη - η διαφορά μεταξύ εσόδων και κόστους.

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κάποιοι λογιστικοί όροι  Ταμειακή ροή - το καθαρό χρηματικό ποσό που εισπράχτηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου.  Φυσικό κεφάλαιο - τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.  Απόσβεση - η απώλεια της αξίας ενός κεφαλαιουχικού αγαθού στη διάρκεια της περιόδου.  Αποθέματα - αγαθά που κρατάει η επιχείρηση στις αποθήκες της για μελλοντικές πωλήσεις.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ο ισολογισμός της επιχείρησης  Ενεργητικό - τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.  Παθητικό - οι υποχρεώσεις της επιχείρησης.  Ισολογισμός - παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή.

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ο ισολογισμός της Snark International 31 Δεκεμβρίου 2002 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ρευστά διαθέσιμα Λογαριασμοί εισπρακτέοι Αποθέματα Κτίρια εργοστασίου (τιμή αγοράς ) Σύνολο ΠΑΘΗΤΙΚΟ Λογαριασμοί πληρωτέοι Ενυπόθηκα δάνεια Δάνεια από τράπεζες Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή θέση

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κόστος και οικονομολόγοι  Λογιστικό κόστος - πραγματοποιούμενες πληρωμές της επιχείρησης στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.  Κόστος ευκαιρίας - το ποσό που χάνεται από τη μη χρησιμοποίηση ενός πόρου στην καλύτερη εναλλακτική του χρήση.  Υπερκανονικό κέρδος - κέρδος πέρα και πάνω από την απόδοση που δίνει το επιτόκιο της αγοράς.  Οι οικονομολόγοι συμπεριλαμβάνουν το κόστος ευκαιρίας στο συνολικό κόστος μιας επιχείρησης.

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η απόφαση για το ύψος της παραγωγής  Για κάθε επίπεδο προϊόντος, η επιχείρηση προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος.  Υποθέτουμε ότι σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της.  Τα κέρδη εξαρτώνται τόσο από τα ΕΣΟΔΑ όσο και από το ΚΟΣΤΟΣ και τα δύο εκ των οποίων μεταβάλλονται καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο του προϊόντος.  Το οριακό κόστος (MC) είναι η αύξηση του συνολικού κόστους όταν το προϊόν αυξάνεται κατά μία μονάδα.  Το οριακό έσοδο (MR) είναι η αύξηση των συνολικών εσόδων όταν το προϊόν αυξάνεται κατά μία μονάδα.

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεγιστοποίηση κερδών  Αν MR>MC, μία αύξηση του προϊόντος θα αυξήσει τα κέρδη.  Αν MR

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Γιατί οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη;  Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν διοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους - διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου.  Οι διευθυντές μπορεί να έχουν διαφορετικούς στόχους - π.χ. μέγεθος ή ανάπτυξη της επιχείρησης.  Αλλά οι επιχειρήσεις που δεν μεγιστοποιούν τα κέρδη μπορεί να είναι ευάλωτες σε εξαγορές - ή οι ιδιοκτήτες μπορεί να δίνουν στους διευθυντές μετοχές με σκοπό να επηρεάσουν τα κίνητρά τους προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των κερδών.

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική

13

14


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google