Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η χρηματοοικονομική κατάσταση (έκθεση) που εμφανίζει συνοπτικά, σε χρηματικές μονάδες και με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές τα περιουσιακά στοιχεία της λογιστικής μονάδας και τις πηγές προέλευση τους σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Βασικά χαρακτηριστικά ισολογισμού: Εμφανίζει την χρηματοοικονομική κατάσταση της λογιστικής μονάδας Είναι συνοπτική κατάσταση Αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή Εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες του ιδίου νομίσματος Χρ.κατάσταση= πόροι επιχειρ. και πηγές χρηματοδότησης σε δεδομένη χρονική στιγμή Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, πόρων της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της Ενεργητικό Ενεργητικό Περιουσία Ενεργητικό Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού περιουσιακού στοιχείου, ως στοιχείο Ενεργητικού: Nα ανήκει κατά κυριότητα στην λογιστική μονάδα Να έχει περιέλθει στην κυριότητα της λογιστικής μονάδας ύστερα από λογιστικό γεγονός Nα εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες Να χρησιμοποιείται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της λογιστικής μονάδας -Εμπορεύματα τρίτων -Μη αγορασθέντα εμπορικά σήματα -Πλήρως απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τα κεφάλαια που προέρχονται από εισφορές των φορέων της λογιστικής μονάδας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς όλους τους τρίτους ΠΑΘΗΤΙΚΟ = ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ +ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού υποχρέωσης, ως στοιχείο Παθητικού: Nα αφορά στην λογιστική μονάδα κ όχι τους φορείς της Να έχει περιέλθει στην κυριότητα της λογιστικής μονάδας ύστερα από λογιστικό γεγονός Να εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες Να προβλέπεται η ικανοποίησή της στο μέλλον Παθητικό 2. Υποχρέωση που δεν έχει δημιουργηθεί /πιθανόν δημιουργηθεί Υποχρεώσεις Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Η σχέση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των πηγών χρηματοδότησης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MΟΡΦΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θετικός όταν Ε>ΥΠ και άρα ΚΘ>0 Αρνητικός όταν Ε<ΥΠ και άρα ΚΘ<0 Ουδέτερος όταν Ε=ΥΠ και άρα ΚΘ = 0 Οριζόντιας παράθεσης Κάθετης παράθεσης Καθετη= για καλύτερη σύγκριση ισολογ. Πολλών χρήσεων ή ισολογ.σε διαφορετικές νομισματικές μονάδες Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ : Oφειλόμενο κεφάλαιο Το τμήμα των ιδίων κεφαλαίων το οποίο δεν έχει καταβληθεί και οφείλεται από τους ιδιοκτήτες Έξοδα εγκατάστασης Έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την δημιουργία μελλοντικών πλεονεκτημάτων για την επιχείρηση -εξοδα ιδρυσης κ πρωτης εγκαταστασης (συμβολαιογραφικα,) -έξοδα αύξησης κεφαλαίου Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πάγιο ενεργητικό Στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και έχουν φυσική ζωή μεγαλύτερη του έτους Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Πάγια: οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα, λοιπός εξοπλισμός Ασώματες: εμπορικά σήματα, τεχνογνωσία, ευρεσιτεχνίες Ενσώματες:τα ανωτέρω Συμμετοχές:Κατοχή μετοχών άνω 10% με σκοπό διατήρησής τους Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και έχουν φυσική ζωή μικρότερη του έτους Αποθέματα Απαιτήσεις Χρεόγραφα Διαθέσιμα Αποθέματα: πρώτων υλών, ημικατεργασμένων προϊόντων, ετοίμων προϊόντων Απαιτήσεις; Είπσραξη ποσού από πώληση λόγω πίστωσης (πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα) Χρεόγραφα ;μετοχές, ομόλογα Διαθέσιμα: ταμείο, καταθέσεις όψεως Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού Έξοδα επόμενης χρήσης Έσοδα χρήσης εισπρακτέα Αγορές υπό παραλαβή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Χρήση τους στο τέλος ώστε το αποτέλεσμα της χρήσης να αναφέρεται σε έσοδα-έξοδα χρήσης Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στοιχεία καθαράς θέσης/παθητικού σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ Ίδια κεφάλαια Κεφάλαιο Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφορές αναπροσαρμογής Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Ποσά που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Κεφάλαιο: χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει οι ιδιοκτήτες Διαφορά: διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης της μετοχής κ ονομαστικής αξίας επί αριθμό μετοχών Αποθεματικά: παρακρατήσεις επί καθαρών κερδών Aποτελέσματα εις νέον: υπόλοιπο κερδών που ούτε δoθηκε ,ούτε παρακρατήθηκε Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις που λήγουν σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις που λήγουν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού Έσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Αγορές υπό τακτοποίηση Μ.υποχρεώσεις ;τραπεζικά δάνεια B.Υποχρεώσεις: προμηθευτές, γρ. πληρωτέα, αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, μερίσματα πληρωτέα, υποχρεώσεις από φόρους –τέλη Μεταβατικοί: συμπλήρωση Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Κάθε πράξη που πραγματοποιείται στην επιχείρηση κ μεταβάλλει 2 ή περισσότερα στοιχεία του ισολογισμού Aπλοί μετασχηματισμοί Σύνθετοι μετασχηματισμοί Οριζόντιοι μετασχηματισμοί Κάθετοι μετασχηματισμοί Απλοί = 2 στοιχεία αγορά εμπορευμάτων μετρητοίς Σύνθετοι = άνω του 2 αγορά εμπορευμάτων κ μετρητοίς κ επί πιστώσει Οριζόντιοι= μεταβάλλονται κ στις 2 πλευρές –αγορά εμπορευμάτων επί πιστώσει Κάθετοι= στην μια πλευρα κ αλληλοεξουδετερώνονται –αγορά εμπορευμάτων μετρητοίς Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google