Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (9η)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (9η)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (9η)
Δρ. Σταμάτης Αγγελόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Έσοδο ονομάζεται κάθε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητες της και συντελείται σε ορισμένο χρόνο. π.χ. η επιχείρηση αγοράζει αποθέματα (στοιχείο του ενεργητικού ως ενσώματο στοιχείο) εργασία+διαφήμιση τελικό προϊόν, που η πώλησή του δίνει έσοδο Ισχύει η Λογιστική Ισότητα. Πουλώ τα εμπορεύματά μου σημαίνει ότι μειώνεται το ενεργητικό μου κατά μία αξία, ενώ παράλληλα αυξάνει το Ταμείο, οι απαιτήσεις (αν πουλώ με πίστωση), σε μεγαλύτερη αξία των αποθεμάτων.

3 Έξοδο, είναι κάθε μείωση της καθαρής θέσης της επιχείρησης, που προέρχεται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και συνδέεται με τη δημιουργία εσόδου, πάντα αναφερόμενοι για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, όταν πωλούνται τα αποθέματα μου σημαίνει ότι μειώθηκε το σύνολό τους, το ότι εργάστηκε ο εργαζόμενος (σημαίνει ότι του χρωστούμε χρήματα), άρα αν εκείνη τη στιγμή ρευστοποιήσω (γίνει εκκαθάριση), τότε αυτοί που ίσως να πάρουν λιγότερα χρήματα, θα είναι οι φορείς της επιχείρησης. Υπάρχουν και τα τυχαία, έκτακτα έξοδα. Δεν υπάρχει έξοδο που να μην συνδέεται με τη δημιουργία εσόδου.

4 Σύμφωνα με τη λογιστική αρχή, έσοδο έχουμε από τη στιγμή που παραδοθεί το προϊόν ή η υπηρεσία, άσχετα με την εισπρακτική πολιτική (αν έχει προεισπραχτεί ή θα εισπραχθεί αμέσως ή μετά από 6 μήνες) και γι’ αυτό φορολογείται άμεσα. Έξοδο, επίσης, έχω τη στιγμή που παίρνω την υπηρεσία, άσχετα αν τη πλήρωσα άμεσα ή τη χρωστώ. Κόστος υπάρχει όσο έχουμε στοιχείο του ισολογισμού, ενώ έξοδο είναι η ανάλωση του κόστους. Στα αποτελέσματα χρήσης περιλαμβάνονται μόνο έσοδα και έξοδα. Στον ισολογισμό περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ μέσα δράσης και υποχρεώσεις, ενώ ΠΟΤΕ δεν περιλαμβάνονται έσοδα και έξοδα εκτός από τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα.

5 Στην περίπτωση που υπάρχει έξοδο χωρίς άμεση δαπάνη, τότε γίνεται άμεση καταχώρηση.

6 Τα αποτελέσματα από 5 λειτουργίες
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα από 5 λειτουργίες ΠΑΡΑΓΩΓΗ /ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ /ΔΙΑΘΕΣΗ /ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω λειτουργίες αποτελούν Οργανικά αποτελέσματα. Εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες, τα άλλα ανήκουν στα Ανόργανα Αποτελέσματα.

7 Τυχαίο γεγονός μείωσης της καθαρής θέσης της επιχείρησης αποτελούν έκτακτες ζημίες.
Τυχαίο γεγονός αύξησης της καθαρής θέσης της επιχείρησης αποτελούν έκτακτα κέρδη.

8 Μεικτό αποτέλεσμα: δείχνει αν αξίζει η ενασχόληση με το
Μεικτό αποτέλεσμα: δείχνει αν αξίζει η ενασχόληση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης. (το ποσοστό κέρδους είναι σημαντικό;) Μερικό αποτέλεσμα: δείχνει αν διαχειρίστηκε σωστά ως διοίκηση (μήπως οι οργανικές λειτουργίες είναι υπερβολικές;) Ολικό αποτέλεσμα: δείχνει πόσο βαρύνουν οι τόκοι, η χρηματοοικονομική κατάσταση, ο υπερδανεισμός. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)- κόστος πωλήσεων= μικτά κέρδη της επιχείρησης αξία αναλωθέντων αποθεμάτων αμοιβές προσωπικού που ενσωματώθηκαν γενικά έξοδα παραγωγής αποσβέσεις πάγια περιουσιακά στοιχεία

9 + Άλλα έσοδα (από εκμετάλλευση περιουσ. στοιχείων, (π. χ αποθήκη)
+ Άλλα έσοδα (από εκμετάλλευση περιουσ. στοιχείων, (π.χ αποθήκη). Μείον: 1. έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. έξοδα λειτ/γίας: ερευνών & ανάπτυξης 3. έξοδα λειτουργίας διάθεσης Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) (+): χρηματοοικονομικά έσοδα (τόκους από χρεόγραφα, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, έσοδα από χρεόγραφα, κ.λπ.) (-): 1. προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων 2. έξοδα και ζημίες χρεογράφων 3. χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα = ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες)

10 (+): 1. 2. έκτακτα κέρδη 3. έσοδα προηγούμενων χρήσεων (-) : 1
(+): έκτακτα κέρδη 3. έσοδα προηγούμενων χρήσεων (-) : 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. έκτακτες ζημίες 3. προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (-): 1. οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 2. οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (9η)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google