Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας: από την ιδέα στην υλοποίηση Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης 28/05/2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας: από την ιδέα στην υλοποίηση Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης 28/05/2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας: από την ιδέα στην υλοποίηση Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης emalex@masterhellas.gr 28/05/2004

2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  BREAK-EVEN ANALYSIS  ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ

3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  Να συμφωνήσουμε σε μια σειρά από υποθέσεις σε σχέση με αυτά που αναμένουμε.  Οι παραδοχές αυτές επηρεάζουν τα εξής: 1.Προσδοκώμενα Έσοδα 2.Προσδοκώμενες Χρηματοροές 3.Προσδοκώμενο Ισοζύγιο

4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προσδοκώμενα Έσοδα 1.Πωλήσεις 2.Κόστος πωληθέντων αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών (για τις υπηρεσίες το σημαντικό κόστος είναι η εργασία) ΔΙΑΦΟΡΑ: 1 – 2 = μεικτό κέρδος – γενικές δαπάνες λειτουργίας = καθαρό προ φόρων κέρδος - φόρους= καθαρό κέρδος

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προσδοκώμενες Χρηματοροές  Διαθέσιμη ρευστότητα για την περίοδο που σχεδιάζουμε  Προσθέτουμε καθαρό κέρδος  Προσθέτουμε δάνεια  Υπολογίζουμε τις ανάγκες ρευστότητας για την περίοδο υπολογισμού  Κατανομή διαθεσίμων μετρητών κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης  Κατανομή πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης  Υπάρχει κάποια στιγμή όπου παρατηρείται στενότητα μετρητών / ρευστότητας  Απρόβλεπτες εκταμιεύσεις για την περίοδο της μελέτης

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  Προσδοκώμενο Ισοζύγιο Επιτρέπει τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης σας στο τέλος της υπό μελέτης περιόδου

7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  Προσδοκώμενο Ισοζύγιο 1.Προσθέστε τα τρέχοντα και τα σταθερά έξοδα. 2.Προσθέστε τις υποχρεώσεις 3.Αφαιρούμε το μικρότερο μεγέθους από το μεγαλύτερο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Εναλλακτική παρουσίαση επιλεγμένων δεδομένων εσόδων και ισοζυγίου με σχεσιακές αναφορές.  Επιτρέπουν συγκρίσεις με άλλες εταιρείας ή σε σχέση με τον κλάδο συνολικά ή και διαχρονικές συγκρίσεις.

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Ρευστότητα –Η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ώριμες υποχρεώσεις της με το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης. –Μέτρηση σχετικής ρευστότητας:  Δείκτης Τρέχουσας Ρευστότητας (current ratio)  Τρέχοντα ενεργητικά (ρευστοποιήσιμα εντός του έτους) / Τρέχουσες υποχρεώσεις (που θα πληρωθούν εντός του έτους.

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Ρευστότητα –Η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ώριμες υποχρεώσεις της με το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης. –Εναλλακτικός τρόπος μέτρησης σχετικής ρευστότητας:  Μέσος Χρόνος Εισπράξεων (Average Collection Period)  Εισπρακτέους λογαριασμούς / Ημερήσιες πωλήσεις με πίστωση

11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Ρευστότητα –Η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ώριμες υποχρεώσεις της με το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης. –Εναλλακτικός τρόπος μέτρησης σχετικής ρευστότητας:  Κινητικότητα (roll-over) Εισπρακτέων Λογαριασμών (Accounts receivable turnover)  Πωλήσεις με πίστωση / Εισπρακτέους λογαριασμούς

12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Μέτρηση απόδοσης επένδυσης –Αποδίδει ικανοποιητικά η επιχείρηση σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια;  Δείκτης Απόδοσης προ φόρων και τόκων  Έσοδα προ φόρων και τόκων / Σύνολο επενδύσεων (ενεργητικό)

13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Μέτρηση απόδοσης επένδυσης –Αποδίδει ικανοποιητικά η επιχείρηση σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια;  Δείκτης Κερδών προ φόρων και τόκων  Κέρδη προ φόρων και τόκων / Σύνολο πωλήσεων

14 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Μέτρηση απόδοσης επένδυσης –Αποδίδει ικανοποιητικά η επιχείρηση σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια;  Δείκτης Αποτελεσματικότητας Επενδύσεων  Πωλήσεις / Συνολικές Επενδύσεις

15 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  Μέτρηση απόδοσης επένδυσης –Αποδίδει ικανοποιητικά η επιχείρηση σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια; –Δείκτης Απόδοσης προ φόρων και τόκων = Δείκτης Κερδών προ φόρων και τόκων Χ Δείκτης Αποτελεσματικότητας Επενδύσεων

16 BREAK-EVEN ANALYSIS  Σύγκριση εναλλακτικών επιπέδων κόστους και εσόδων προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδοχή κάθε τιμής.  Δύο φάσεις: 1.Εξέταση σχέσεων εσόδων και κόστους 2.Ενσωμάτωση πραγματικών εκτιμήσεων πωλήσεων στην ανάλυση

17 BREAK-EVEN ANALYSIS  Σύγκριση εναλλακτικών επιπέδων κόστους και εσόδων προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδοχή κάθε τιμής.  Εξέταση σχέσεων εσόδων και κόστους –Σημείο ισορροπίας (break-even point) –Το επίπεδο πωλήσεων όπου τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με το συνολικό κόστος.

18 BREAK-EVEN ANALYSIS  Σύγκριση εναλλακτικών επιπέδων κόστους και εσόδων προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδοχή κάθε τιμής.  Ενσωμάτωση πραγματικών εκτιμήσεων πωλήσεων στην ανάλυση. –Η έμμεση επίδραση της τιμής στην ποσότητα ζήτησης περιπλέκει την απόφαση προσδιορισμού τιμής. –Η αύξηση τιμής οδηγεί στη μείωση της ζήτησης. –Κατ’ εξαίρεση συμβαίνει το αντίστροφο. –Συνεπώς, απαιτείται ο προσδιορισμός της συνάρτησης ζήτησης ενός προϊόντος που κατ’ επέκταση επιδρά στις αλλαγές της ποσότητας ζήτησης του προϊόντος σε διάφορες τιμές.

19 ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ  Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συνδέεται άμεσα με την παρακολούθηση των χρηματοροών.  Υπάρχουν πάντα αρρυθμίες μεταξύ εσόδων και πληρωμών που για να αντιμετωπιστούν σωστά απαιτείται πλήρη κατανόηση και σχετικές ρυθμίσεις.

20 ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ  Η φύση των χρηματοροών –Μελέτη του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας –Θετικές και αρνητικές χρηματοροές –Διαχωρισμός μεταξύ πληρωμών και δαπανών

21 ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ  Διαφοροποίηση μεταξύ καθαρών χρηματοροών και καθαρού κέρδους  Καθαρές χρηματοροές = Εισερχόμενα – Εξερχόμενα μετρητά  Καθαρό κέρδος = Έσοδα – Έξοδα  Διαφορετικός χρονισμός μετρητών συναλλαγών και πληρωμών δαπανών  Πίστωση

22 ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ  Παγίδα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης –Έλλειμμα μετρητών που οφείλεται σε γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

23 Συζήτηση Συζήτηση


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας: από την ιδέα στην υλοποίηση Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης 28/05/2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google