Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Λογιστική Σ.Καραγιλάνης. Λογιστική Σύστημα Σύστημα Πληροφόρησης Πληροφόρησης της της Διοίκησης Διοίκησης για τα τα Οικονομικά Οικονομικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Λογιστική Σ.Καραγιλάνης. Λογιστική Σύστημα Σύστημα Πληροφόρησης Πληροφόρησης της της Διοίκησης Διοίκησης για τα τα Οικονομικά Οικονομικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Λογιστική Σ.Καραγιλάνης

2 Λογιστική Σύστημα Σύστημα Πληροφόρησης Πληροφόρησης της της Διοίκησης Διοίκησης για τα τα Οικονομικά Οικονομικά Δρώμενα. Σ.Καραγιλάνης

3 Απαραίτητες Οικονομικές Πληροφορίες για τη Διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ.  ανά πάσα στιγμή :  την οικονομική κατάσταση  περιουσία  υποχρεώσεις  ανά μονάδα χρόνου  το αποτέλεσμα της δραστηριότητας Σ.Καραγιλάνης

4 Η δομή της περιουσίας της οικονομικής μονάδας-ο ισολογισμός Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Σ.Καραγιλάνης

5 Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα

6 Μορφές Περιουσίας Π Α Γ Ι Α  Οικόπεδα  Κτίρια  Τεχνικά Έργα  Μηχανήματα  Μεταφορικά Μέσα  Έπιπλα & Σκεύη Σ.Καραγιλάνης Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα

7 Μορφές Περιουσίας (συνέχεια…) Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α  Εμπορεύματα  Πρώτες Ύλες  Προϊόντα  Υλικά Έργων  Αναλώσιμα  Ανταλλακτικά Παγίων Σ.Καραγιλάνης Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα

8 Μορφές Περιουσίας (συνέχεια…) Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Από Δημόσιο  Από τρίτους Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α  Ταμείο  Τράπεζες Σ.Καραγιλάνης Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα

9 Κατηγορίες Υποχρεώσεων  Προμηθευτές  Τράπεζες  Πιστωτές Διάφοροι  Εφορία  Ασφαλιστικά Ταμεία Σ.Καραγιλάνης Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα

10 Ανάλυση Υποχρεώσεων Μακροχρόνιες : Οι υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σε διάστημα από τέλος επόμενης χρήσης και μετά. Βραχυχρόνιες : Οι υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σε διάστημα μικρότερο από το τέλος της επόμενης χρήσης. Σ.Καραγιλάνης

11 Περιουσία  Ενεργητικό 1.000.000Υποχρεώσεις  Παθητικό 800.000 Ι ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Διαφορά 200.000 Αυτό που ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ.  Καθαρή Περιουσία 200.000 1.000.000 1.000.000 Λογιστική Ταυτότητα Ε = Π + Κ.Θ Σ.Καραγιλάνης

12 Λογιστική Ταυτότητα Ε = Π + Κ.Θ. Επειδή ισχύει πάντοτε αυτό σημαίνει ότι : Μια μεταβολή σε ένα μέγεθος του ισολογισμού, δημιουργεί ταυτόχρονα μια συνολικά ισόποση μεταβολή σε κάποιο άλλο μέγεθος Σ.Καραγιλάνης

13 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σ.Καραγιλάνης

14 Κύκλος Παραγωγής - Πωλήσεων Αρχικά Μετρητά Πάγια + Υλικά + Έξοδα Πώληση (έσοδο) Σ.Καραγιλάνης Προϊόν ή Υπηρεσία κόστος + Έξοδα Απαίτηση εξόφληση παλαιών υποχρ/σεων είσπραξη μετρητά Αγορά νέων παγίων- Υλικών- εξόδων

15 Η συνεχής εναλλαγή μας δημιουργεί την ανάγκη για ένα συστηματικό τρόπο παρακολούθησης των οικονομικών δρώμενων και της πληροφόρησης της διοίκησης από αυτών.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σ.Καραγιλάνης

16 Βασικά Ζητούμενα του Συστήματος  Πως πρέπει να είναι ενιαίο για όλους  Πρέπει να ορίζει ποια μεγέθη θα παρακολουθούνται και σε τι επίπεδο ανάλυσης (Λογιστικό Σχέδιο 205) (Λογιστικό Σχέδιο 205)  Πρέπει να ορίζει τη μορφή με την οποία θα (Μορφή Λογαριασμού) απεικονίζονται τα μεγέθη (Μορφή Λογαριασμού)  Πρέπει να ορίζει τη μέθοδο με την οποία θα καταγράφεται η ταυτόχρονη μεταβολή των μεγεθών (Χρέωση – Πίστωση – Συνδεσμολογία ) (Χρέωση – Πίστωση – Συνδεσμολογία ) Σ.Καραγιλάνης

17 Ποια μεγέθη πρέπει να παρακολουθούνται και σε τι επίπεδο ανάλυσης  ΕΞΟΔΑ - εργατικά - ελεύθεροι επαγγελματίες - διάφορες παροχές - φόροι-τέλη - διάφορα έξοδα - χρηματοοικονομικά έξοδα - αποσβέσεις  ΕΣΟΔΑ - πωλήσεις ανά κατηγορία υλικού - παροχή υπηρεσιών - χρηματοοικονομικά έξοδα - επιχορηγήσεις πλήρη ανάλυση στο Π.Δ 205 Σ.Καραγιλάνης

18 (μορφή λογαριασμού) Μορφή με την οποία απεικονίζονται τα μεγέθη (μορφή λογαριασμού) Βασικά Ζητούμενα Δυνατότητα απεικόνισης τόσο των αυξήσεων όσο και των μειώσεων ενός μεγέθους Δυνατότητα πλήρους και άμεσης πληροφόρησης για κάθε μεμονωμένο γεγονός (πότε, που, γιατί, πόσο) Δυνατότητα ελέγχου - αρχή του παραστατικού - μονοπάτι ελέγχου Δυνατότητα συγκέντρωσης της πληροφορίας κατά ομάδες πληροφοριών Σ.Καραγιλάνης

19 Σχηματική μορφή λογαριασμού ΧρέωσηΠίστωση Σ.Καραγιλάνης

20 Η πλήρης μορφή του λογαριασμού ημ/νίαΑρ.παρ.ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 10/10230Αγορά γραφικής ύλης20.000 30/102345Εξόφληση προμηθευτή20.000 Προμηθευτής Α Σ.Καραγιλάνης

21 μέθοδος με την οποία καταγράφεται η ταυτόχρονη μεταβολή των μεγεθών Ε = Π + ΚΘ Όπου ΚΘ = Κεφάλαιο + Αποτέλεσμα Περιόδου Αποτέλεσμα Περιόδου = Έσοδα - Έξοδα Ε = Π + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ Ε + ΕΣΟΔΑ = Π + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ όπου Ε = περιουσία Π = υποχρεώσεις ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ + ΕΞΟΔΑ = ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ Σ.Καραγιλάνης

22 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ + ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ Αύξηση  Χρέωση Μείωση  Πίστωση Αύξηση  Πίστωση Μείωση  Χρέωση Σ.Καραγιλάνης

23 Καθημερινή Ρουτίνα Οικονομικό παραστατικό  Λογιστικά απεικόνιση των πραγματικών περιστατικών που αποτυπώνονται στο οικονομικό παραστατικό (λογιστική εγγραφή)  Χρονολογική καταγραφή σε κεντρικό μητρώο και λήψη αριθμού μητρώου (ημερολογιακή εγγραφή)  Μεταφορά στους καθ’ ύλην λογαριασμούς του κατώτερου δυνατού βαθμού (καταχώρηση στα αναλυτικά καθολικά) Σ.Καραγιλάνης

24 Περιοδική Ρουτίνα Συγκέντρωση κατωτεροβάθμιων στους ανωτεροβάθμιους. Σύνταξη όπου περιλαμβάνονται όλοι οι λογαριασμοί με το σύνολο των κινήσεων τους και τα υπόλοιπά τους στο τέλος της περιόδου (ισοζύγιο). Σ.Καραγιλάνης


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Λογιστική Σ.Καραγιλάνης. Λογιστική Σύστημα Σύστημα Πληροφόρησης Πληροφόρησης της της Διοίκησης Διοίκησης για τα τα Οικονομικά Οικονομικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google