Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Β. ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2 Α. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1) Εδαφικές εκτάσεις (οικόπεδα, μεταλλεία, φυτείες) 2) Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα 3) Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.

3 Α. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4) Μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, φορτηγά, κ.λ.π.) 5) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (γραφομηχανές, Η/Υ, μηχανές γραφείου, καρέκλες, ντουλάπες κ.λ.π) 6 Άϋλα πάγια (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, υπεραξία επιχείρησης, φήμη και πελατεία)

4 Α. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (έξοδα ίδρυσης, έξοδα επέκτασης κ.λ.π) 8) Συμμετοχές (σε άλλες επιχειρήσεις) & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (με λήξη μετά το τέλος της επόμενης χρήσης όπως εγγυήσεις ΔΕΗ, γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης.

5 Β. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ V. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

6 Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1) Εμπορεύματα 2) Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 3) Υποπροϊόντα και υπολείμματα. 4) Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας.

7 Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 5) Πρώτες και βοηθητικές ύλες 6) Αναλώσιμα υλικά (μικροεργαλεία, πετρέλαιο,κ.λ.π.) 7) Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 8) Είδη συσκευασίας

8 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1) Πελάτες 2) Γραμμάτια εισπρακτέα (όπως συναλλαγματικές) 3) Χρεώστες διάφοροι (προκαταβολές & δάνεια προσωπικού, προκαταβολές φόρων κ.τ.λ.)

9 ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κ.τ.λ

10 V. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο, καταθέσεις όψεως, επιταγές εισπρακτέες,
ληγμένα τοκομερίδια ομολόγων εισπρακτέα κ.τ.λ.

11 Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια, ομολογιακά δάνεια (που λήγουν τουλάχιστον μετά από ένα έτος) Γραμμάτια πληρωτέα Προμηθευτές Πιστωτές διάφοροι (αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, μερίσματα πληρωτέα κτλ.) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (ΙΚΑ, κλπ.)

12 Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (αδιανέμητα κέρδη) ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (υπεραξίες κυρίως παγίων στοιχείων μετά από αναπροσαρμογή της αξίας τους)


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google