Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει δυναμικά και περιληπτικά το λογιστικό αποτέλεσμα που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την διάρκεια μια περιόδου καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού. Κέρδη από εκποίηση παγίου, κέρδη από κλήρωση ομολόγων Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
Aν Εσοδα > Εξοδα τότε κέρδος Αν Εσοδα < Εξοδα τότε ζημία Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ Κάθε μείωση της καθαρής θέσης που οφείλεται σε διάθεση , ανάλωση ή χρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού της ή στη χρησιμοποίηση από την επιχείρηση αγαθών και υπηρεσιών τρίτων Λειτουργικά έξοδα / Μη Λειτουργικά έξοδα Άμεσα/ Έμμεσα Σταθερά/Μεταβλητά/ Ημιμεταβλητά Δεδουλευμένα/Μη δεδουλευμένα Aμοιβές προσωπικού Αμοιβές τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι κ συναφή έξοδα Αποσβέσεις 62= ΔΕΗ. ΔΕΥΑΠ, ασφάλιστρα, ενοίκια 63=δεη 64=έξοδα μεταφορών ταξιδίων, προβολής και διαφήμισης, συνδρομές Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Η αύξηση της καθαρής θέσης που πηγάζει από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους Λειτουργικά έσοδα ή οργανικά / Μη Λειτουργικά έσοδα ή ανόργανα Δεδουλευμένα ή μη δεδουλευμένα έσοδα Εσοδα από πώληση εμπορευμάτων Εσοδα από παροχή υπηρεσιών Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών Εσοδα κεφαλαίων Παρ.ασχολίες= ενοικια κτιρίων, μετ.μέσων, μηχανημάτων – Κεφαλαίων= πιστωτικοί τόκοι , εσοδα συμμετοχών, χρεογράφων Λειτουργικά =αφορούν κύριες δραστηριότητες Μη λειτουργικά = π. χ έσοδα εμπορικής εταιρείας από παραχώρηση δικαιώματος πνευμ. ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι λογαριασμοί των εξόδων, ζημιών : Χρεώνονται με τις αυξήσεις κ πιστώνονται με τις μειώσεις Αύξηση Εξόδων Αύξηση Ζημιών Μείωση Εξόδων Μείωση Ζημιών Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι λογαριασμοί των εσόδων, κερδών: Πιστώνονται με τις αυξήσεις κ χρεώνονται με τις μειώσεις Μείωση Εσόδων Μείωση Κερδών Αύξηση Εσόδων Αύξηση Κερδών Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μορφή και περιεχόμενο Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Μικτό αποτέλεσμα = Καθαρές πωλήσεις - κόστος πωληθέντων όπου: Καθαρές πωλήσεις = ακαθάριστες πωλήσεις- εκπτώσεις πωλήσεων – επιστροφές πωλήσεων Κόστος πωληθέντων = αρχικό απόθεμα + καθαρές αγορές – τελικό απόθεμα Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης = Μικτό αποτέλεσμα + Λειτουργικά έσοδα - Λειτουργικά έξοδα Μερικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Αποτέλεσμα χρήσης = Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης + Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα /έκτακτα κέρδη – έκτακτα κ ανόργανα έξοδα /έκτακτες ζημίες Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Χρηματοοικονομική κατάσταση που παρέχει επεξηγηματικές και πρόσθετες πληροφορίες επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης Πληροφορίες που αφορούν π.χ: Μεθόδους αποτίμησης, υπολογισμού αποσβέσεων, προβλέψεων Συμμετοχή εταιρείας σε κεφάλαιο άλλης εταιρείας Μετοχές που εκδόθηκαν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Υποχρεώσεις λήξης άνω της πενταετίας Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που απεικονίζει τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (Μείον) υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων Πλέον/(μείον) διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (Μείον) φόροι εισοδήματος λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουρ.κόστος φόροι = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ Μερίσματα= πρώτο μέρισμα, πρόσθετο μέρισμα Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διάθεση κερδών σε: Tακτικό αποθεματικό Μερίσματα πληρωτέα Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά/αφορολόγητα αποθεματικά/φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο Αμοιβές μελών Δ.Σ Υπόλοιπο κερδών εις νέον Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google