Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει δυναμικά και περιληπτικά το λογιστικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει δυναμικά και περιληπτικά το λογιστικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει δυναμικά και περιληπτικά το λογιστικό αποτέλεσμα που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την διάρκεια μια περιόδου καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Aν Εσοδα > Εξοδα τότε κέρδος Αν Εσοδα < Εξοδα τότε ζημία

3 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3  ΕΞΟΔΑ Κάθε μείωση της καθαρής θέσης που οφείλεται σε διάθεση, ανάλωση ή χρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού της ή στη χρησιμοποίηση από την επιχείρηση αγαθών και υπηρεσιών τρίτων o Λειτουργικά έξοδα / Μη Λειτουργικά έξοδα o Άμεσα/ Έμμεσα o Σταθερά/Μεταβλητά/ Ημιμεταβλητά o Δεδουλευμένα/Μη δεδουλευμένα  Aμοιβές προσωπικού  Αμοιβές τρίτων  Παροχές τρίτων  Φόροι-τέλη  Διάφορα έξοδα  Τόκοι κ συναφή έξοδα  Αποσβέσεις

4 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΣΟΔΑ Η αύξηση της καθαρής θέσης που πηγάζει από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους o Λειτουργικά έσοδα ή οργανικά / Μη Λειτουργικά έσοδα ή ανόργανα o Δεδουλευμένα ή μη δεδουλευμένα έσοδα  Εσοδα από πώληση εμπορευμάτων  Εσοδα από παροχή υπηρεσιών  Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών  Εσοδα κεφαλαίων

5 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5  Οι λογαριασμοί των εξόδων, ζημιών : Χρεώνονται με τις αυξήσεις κ πιστώνονται με τις μειώσεις Αύξηση Εξόδων Αύξηση Ζημιών Μείωση Εξόδων Μείωση Ζημιών

6 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6  Οι λογαριασμοί των εσόδων, κερδών: Πιστώνονται με τις αυξήσεις κ χρεώνονται με τις μειώσεις Μείωση Εσόδων Μείωση Κερδών Αύξηση Εσόδων Αύξηση Κερδών

7 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7  Μορφή και περιεχόμενο Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης  Μικτό αποτέλεσμα = Καθαρές πωλήσεις - κόστος πωληθέντων όπου: Καθαρές πωλήσεις = ακαθάριστες πωλήσεις- εκπτώσεις πωλήσεων – επιστροφές πωλήσεων Κόστος πωληθέντων = αρχικό απόθεμα + καθαρές αγορές – τελικό απόθεμα

8 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8  Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης = Μικτό αποτέλεσμα + Λειτουργικά έσοδα - Λειτουργικά έξοδα o Μερικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης o Ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης  Αποτέλεσμα χρήσης = Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης + Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα /έκτακτα κέρδη – έκτακτα κ ανόργανα έξοδα /έκτακτες ζημίες

9 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Χρηματοοικονομική κατάσταση που παρέχει επεξηγηματικές και πρόσθετες πληροφορίες επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης Πληροφορίες που αφορούν π.χ:  Μεθόδους αποτίμησης, υπολογισμού αποσβέσεων, προβλέψεων  Συμμετοχή εταιρείας σε κεφάλαιο άλλης εταιρείας  Μετοχές που εκδόθηκαν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  Υποχρεώσεις λήξης άνω της πενταετίας  Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού …

10 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που απεικονίζει τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (Μείον) υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων Πλέον/(μείον) διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (Μείον) φόροι εισοδήματος λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουρ.κόστος φόροι = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

11 Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 Διάθεση κερδών σε:  Tακτικό αποθεματικό  Μερίσματα πληρωτέα  Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά/αφορολόγητα αποθεματικά/φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο  Αμοιβές μελών Δ.Σ  Υπόλοιπο κερδών εις νέον


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η χρηματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει δυναμικά και περιληπτικά το λογιστικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google