Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (8 η ) Δρ. Σταμάτης Αγγελόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (8 η ) Δρ. Σταμάτης Αγγελόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (8 η ) Δρ. Σταμάτης Αγγελόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θ

2 2 Η Διαχρονική ανάλυση συγκρίνει τα σημερινά χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης με τα αντίστοιχα στοιχεία της ίδιας επιχείρησης στο παρελθόν ή και με τα προβλεπόμενα στο μέλλον. Η Διαχρονική ανάλυση συγκρίνει τα σημερινά χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης με τα αντίστοιχα στοιχεία της ίδιας επιχείρησης στο παρελθόν ή και με τα προβλεπόμενα στο μέλλον. Η Διαστρωματική ανάλυση συγκρίνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης με τα αντίστοιχα παρόμοιων επιχειρήσεων ή με τη μέση τιμή του κλάδου, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Διαστρωματική ανάλυση συγκρίνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης με τα αντίστοιχα παρόμοιων επιχειρήσεων ή με τη μέση τιμή του κλάδου, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, το ίδιο χρονικό διάστημα.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες ρευστότητας Δείκτες ρευστότητας Δείκτες δραστηριότητας Δείκτες δραστηριότητας Δείκτες χρέους ή μόχλευσης Δείκτες χρέους ή μόχλευσης Δείκτες οικονομικής κάλυψης Δείκτες οικονομικής κάλυψης Δείκτες απόδοσης Δείκτες απόδοσης Δείκτες αποτίμησης Δείκτες αποτίμησης 3

4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Το προσάρτημα Το προσάρτημα Η κατανομή ταμειακών ροών Η κατανομή ταμειακών ροών

5 5 Ισολογισμός Θετικός Ε-Π=ΚΠ Θετικός Ε-Π=ΚΠ Αρνητικός Ε<Π ή Ε+Ζημία=Π Αρνητικός Ε<Π ή Ε+Ζημία=Π Ουδέτερος Ε-Π=0 Ουδέτερος Ε-Π=0

6 6ΠΑΘΗΤΙΚΟ Το παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η επιχείρηση. Το παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η επιχείρηση. Είναι το που χρωστάει η επιχείρηση, ενώ το ενεργητικό το που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα. Είναι το που χρωστάει η επιχείρηση, ενώ το ενεργητικό το που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα. Απαντάται το ερώτημα που η επιχείρηση βρήκε τα χρήματα για να αποκτήσει τα στοιχεία που περιγράφονται στο ενεργητικό. Απαντάται το ερώτημα που η επιχείρηση βρήκε τα χρήματα για να αποκτήσει τα στοιχεία που περιγράφονται στο ενεργητικό. Παράδειγμα: Αν μία επιχείρηση πάρει ένα δάνειο τότε τα χρήματα εμφανίζονται στο Ταμείο, ή ενισχύεται ο λογαριασμός όψεως, ενώ στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται ως οφειλή που η επιχείρηση θα πρέπει να επιστρέψει, βάσει του χρόνου των συμβάσεων. Παράδειγμα: Αν μία επιχείρηση πάρει ένα δάνειο τότε τα χρήματα εμφανίζονται στο Ταμείο, ή ενισχύεται ο λογαριασμός όψεως, ενώ στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται ως οφειλή που η επιχείρηση θα πρέπει να επιστρέψει, βάσει του χρόνου των συμβάσεων.

7 7 Α. Ίδια κεφάλαια. Προέρχονται είτε από τους ίδιους τους Φορείς της επιχείρησης, είτε με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή αδιανέμητα κέρδη. Α. Ίδια κεφάλαια. Προέρχονται είτε από τους ίδιους τους Φορείς της επιχείρησης, είτε με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή αδιανέμητα κέρδη. i). Καταβλημένο κεφ. i). Καταβλημένο κεφ. ii). Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: Είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής με την τιμή που για πρώτη φορά η μετοχή πουλήθηκε στο κοινό. ii). Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: Είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής με την τιμή που για πρώτη φορά η μετοχή πουλήθηκε στο κοινό. iii). Αποθεματικά κεφάλαια. iii). Αποθεματικά κεφάλαια. iv). Ποσά που προορίζονται για αύξηση Μ.Κ. iv). Ποσά που προορίζονται για αύξηση Μ.Κ.

8 8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το ενεργητικό απεικονίζει το που είναι επενδεδυμένα τα κεφάλαια της επιχείρησης ή τα «μέσα Δράσης» της. Το ενεργητικό απεικονίζει το που είναι επενδεδυμένα τα κεφάλαια της επιχείρησης ή τα «μέσα Δράσης» της. Προϋποθέσεις στοιχείων του ενεργητικού: Προϋποθέσεις στοιχείων του ενεργητικού: 1. να της ανήκει το περ. στοιχείο που εγγράφεται κατά κυριότητα. 1. να της ανήκει το περ. στοιχείο που εγγράφεται κατά κυριότητα. 2. να έχει περιέλθει στην επιχείρηση μετά από εμπορική συναλλαγή (να υπάρχουν παραστατικά απόκτησης (τιμολόγια, αποδείξεις, συμβόλαια). 2. να έχει περιέλθει στην επιχείρηση μετά από εμπορική συναλλαγή (να υπάρχουν παραστατικά απόκτησης (τιμολόγια, αποδείξεις, συμβόλαια). 3. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή εμμέσως στους σκοπούς της επιχείρησης. 3. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή εμμέσως στους σκοπούς της επιχείρησης. Τα στοιχεία του ενεργητικού είναι: Τα στοιχεία του ενεργητικού είναι: (κωδ.Α). Το οφειλόμενο κεφάλαιο: Είναι μη καταβληθέν κεφάλαιο σε περιπτώσεις τμηματικής καταβολής. (κωδ.Α). Το οφειλόμενο κεφάλαιο: Είναι μη καταβληθέν κεφάλαιο σε περιπτώσεις τμηματικής καταβολής. (κωδ.Β). Έξοδα πρώτης εγκατάστασης ή ίδρυσης. Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για να ιδρυθεί ή να προετοιμαστεί για πρώτη φορά η νέα επιχείρηση (π.χ. κατάστημα). Π.χ. έξοδα συμβολαιογράφου, βαφής, φωτισμού, υδραυλικών, κ.λπ.). (κωδ.Β). Έξοδα πρώτης εγκατάστασης ή ίδρυσης. Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για να ιδρυθεί ή να προετοιμαστεί για πρώτη φορά η νέα επιχείρηση (π.χ. κατάστημα). Π.χ. έξοδα συμβολαιογράφου, βαφής, φωτισμού, υδραυλικών, κ.λπ.). Σκοπός μας είναι να μην μειώνονται ιδιαίτερα και αμέσως τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα. Σκοπός μας είναι να μην μειώνονται ιδιαίτερα και αμέσως τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα.

9 9 (κωδ.Γ). Πάγιο Ενεργητικό. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η επιχείρηση με σκοπό να δρα, ενώ προτίθεται να τα κρατήσει πέρα από ένα έτος. Η διοίκηση της επιχείρησης κρίνει πότε και πώς θα τα ρευστοποιήσει. Γενικά, εδώ δηλώνεται η θέληση της επιχείρησης να τα κρατήσει άνω του ενός έτους. (κωδ.Γ). Πάγιο Ενεργητικό. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η επιχείρηση με σκοπό να δρα, ενώ προτίθεται να τα κρατήσει πέρα από ένα έτος. Η διοίκηση της επιχείρησης κρίνει πότε και πώς θα τα ρευστοποιήσει. Γενικά, εδώ δηλώνεται η θέληση της επιχείρησης να τα κρατήσει άνω του ενός έτους. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: i). Ασώματες ακινητοποιήσεις. Αποτελούν τη δέσμευση χρηματικών αξιών (πόρων) της επιχείρησης σε περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν συμβόλαια. i). Ασώματες ακινητοποιήσεις. Αποτελούν τη δέσμευση χρηματικών αξιών (πόρων) της επιχείρησης σε περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν συμβόλαια. π.χ. συγγραφικά δικαιώματα π.χ. συγγραφικά δικαιώματα αγορά δικαιώματος χρήσης ονόματος (franchise). αγορά δικαιώματος χρήσης ονόματος (franchise). ii). Ενσώματες ακινητοποιήσεις. Αποτελούν τη δέσμευση χρηματικών αξιών (πόρων) της επιχείρησης σε περιουσιακά στοιχεία με «σώμα». Π.χ. οικόπεδα, κτίρια, έπιπλα, εργαλεία, μεταφορικά μέσα. ii). Ενσώματες ακινητοποιήσεις. Αποτελούν τη δέσμευση χρηματικών αξιών (πόρων) της επιχείρησης σε περιουσιακά στοιχεία με «σώμα». Π.χ. οικόπεδα, κτίρια, έπιπλα, εργαλεία, μεταφορικά μέσα.

10 10 ii). Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. ii). Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. -Περιλαμβάνονται όλες οι συμμετοχές της επιχείρησης σε κάθε άλλη επιχείρηση, που συνήθως συνοδεύεται και με δηλωμένη θέση για τον έλεγχο της διοίκησης. -Περιλαμβάνονται όλες οι συμμετοχές της επιχείρησης σε κάθε άλλη επιχείρηση, που συνήθως συνοδεύεται και με δηλωμένη θέση για τον έλεγχο της διοίκησης. -περιλαμβάνονται λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (άνω του ενός έτους), που η επιχείρηση μπορεί να προεξοφλήσει και να χρησιμοποιήσει ως περιουσία της. -περιλαμβάνονται λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (άνω του ενός έτους), που η επιχείρηση μπορεί να προεξοφλήσει και να χρησιμοποιήσει ως περιουσία της. (π.χ. γραμμάτια, τιμολόγια, δάνεια που δόθηκαν στο προσωπικό). (π.χ. γραμμάτια, τιμολόγια, δάνεια που δόθηκαν στο προσωπικό).

11 11 (κωδ.Δ). Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Περιέχει όλα τα μέσα δράσης, τα οποία έχει η επιχείρηση με σκοπό να τα ρευστοποιήσει μέσα στο επόμενο λογιστικό έτος. (κωδ.Δ). Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Περιέχει όλα τα μέσα δράσης, τα οποία έχει η επιχείρηση με σκοπό να τα ρευστοποιήσει μέσα στο επόμενο λογιστικό έτος. περιλαμβάνει: περιλαμβάνει: i). Αποθέματα. Π.χ. τελικά προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, υλικά συσκευασίας, υποπροϊόντα, υπολείμματα προϊόντων, κ.λπ. i). Αποθέματα. Π.χ. τελικά προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, υλικά συσκευασίας, υποπροϊόντα, υπολείμματα προϊόντων, κ.λπ. ii).Απαιτήσεις. Ανήκουν όλα όσα η επιχείρηση προτίθεται να εισπράξει μέσα στην επόμενη λογιστική χρονιά (από τη στιγμή που τα εντάσσει στον ισολογισμό. ii).Απαιτήσεις. Ανήκουν όλα όσα η επιχείρηση προτίθεται να εισπράξει μέσα στην επόμενη λογιστική χρονιά (από τη στιγμή που τα εντάσσει στον ισολογισμό. π.χ. πελάτες-πιστώσεις, συναλλαγματικές, επιταγές. π.χ. πελάτες-πιστώσεις, συναλλαγματικές, επιταγές. iii). Χρεόγραφα. Περιλαμβάνονται μετοχές, ομολογίες, ομόλογα, τα οποία έχει αποκτήσει η επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. iii). Χρεόγραφα. Περιλαμβάνονται μετοχές, ομολογίες, ομόλογα, τα οποία έχει αποκτήσει η επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. iv). Διαθέσιμα. Είναι το άμεσο μετρητό της επιχείρησης. iv). Διαθέσιμα. Είναι το άμεσο μετρητό της επιχείρησης. π.χ. χρήματα ταμείου, λογαριασμός όψεως, λοιπές καταθέσεις (προθεσμιακές). π.χ. χρήματα ταμείου, λογαριασμός όψεως, λοιπές καταθέσεις (προθεσμιακές).

12 12 (κωδ.Ε). Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού. (κωδ.Ε). Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες, που τα οφέλη τους αποδίδονται στη συνέχεια. Π.χ. πραγματοποιεί μία ασφάλιση, που το συμβόλαιο «ενεργεί» την επόμενη χρονιά. Τότε λοιπόν, τα προπληρωμένα έξοδα είναι μεταβατικός λογαριασμός ενεργητικού. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες, που τα οφέλη τους αποδίδονται στη συνέχεια. Π.χ. πραγματοποιεί μία ασφάλιση, που το συμβόλαιο «ενεργεί» την επόμενη χρονιά. Τότε λοιπόν, τα προπληρωμένα έξοδα είναι μεταβατικός λογαριασμός ενεργητικού. (κωδ. ). Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού: Αφορούν ξένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, βρίσκονται στους χώρους της επιχείρησης, με σκοπό την πώλησή τους ή τη χρήση τους. (κωδ. ). Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού: Αφορούν ξένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, βρίσκονται στους χώρους της επιχείρησης, με σκοπό την πώλησή τους ή τη χρήση τους. Π.χ. σε μια κοινοπραξία, τα μηχανήματα επιμέρους εταιριών, παράγουν έργο και αξιοποιούνται στο χώρο της κοινοπραξίας. Π.χ. σε μια κοινοπραξία, τα μηχανήματα επιμέρους εταιριών, παράγουν έργο και αξιοποιούνται στο χώρο της κοινοπραξίας. Αποτελούν «πληροφοριακούς λογαριασμούς». Είναι αταξινόμητοι και ξεχωριστοί. Αποτελούν «πληροφοριακούς λογαριασμούς». Είναι αταξινόμητοι και ξεχωριστοί.


Κατέβασμα ppt "1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (8 η ) Δρ. Σταμάτης Αγγελόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google