Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή Εισαγωγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή Εισαγωγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή Εισαγωγή στη Λογιστική Εισαγωγή

2 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή  Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής  Χρησιμότητα της Λογιστικής  Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων  Χρηστές Λογιστικών Πληροφοριών  Λογιστικές Καταστάσεις  Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

3 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή  Ισολογισμός (Ε=Π+ΚΘ)  Αποτελέσματα Χρήσεως (Εσ-Εξ+Κ-Ζ=Απ)  Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων  Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεων (Α/Χ)  Ελεγκτικά Σημειώματα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Ενσώματα Πάγια Στοιχεία  Ασώματα και Έξοδα πολυετούς απόσβεσης  Συμμετοχές και Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  Αποσβέσεις Παγίων  Μέθοδοι Αποσβέσεων

5 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  Εμπορεύματα  Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή  Υποπροϊόντα και Υπολείμματα  Παραγωγή σε Εξέλιξη  Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες

6 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια)  Αναλώσιμα  Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων  Είδη Συσκευασίας  Αποθέματα υποκαταστημάτων και άλλων κέντρων

7 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  Πελάτες, Προκαταβολές Πελατών, Επισφαλείς Πελάτες  Γραμμάτια Εισπρακτέα  Χρεώστες Διάφοροι  Χρεόγραφα  Χρηματικά Διαθέσιμα  Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

8 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)  Κεφάλαιο, Μετοχικό, Εταιρικό  Αποθεματικά, Διαφορές Αναπροσαρμογής, Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  Αποτελέσματα εις Νέο  Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου  Προβλέψεις

9 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις  Προγραμμάτων Οικονομικής Δράσης

11 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΈΣΟΔΑ Έσοδα προέρχονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και από άλλες δραστηριότητες (π.χ. έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες-υπηρεσίες).

12 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΈΞΟΔΑ Έξοδα προέρχονται από χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού), από χρησιμοποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (αποσβέσεις μηχανημάτων) και από ανάλωση (γραφική ύλη) ή πώληση στοιχείων κυκλοφοριακού Ενεργητικού της οικονομικής μονάδας (εμπορεύματα).

13 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΟΣ - ΖΗΜΙΑ Κόστος Πωληθέντων Καθαρό Κέρδος ή Ζημιές Χρήσεως Αρχικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) + Αγορές Χρήσεως = Εμπορεύματα προς πώληση - Τελικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) = Κόστος Πωληθέντων - Έξοδα = Κέρδος προ Φόρων - Φόρος = Καθαρό Κέρδος ή Ζημιές Χρήσεως

14 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων παρουσιάζει πως διατίθεται το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα. Καθαρά Κέρδη Χρήσεως + Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων = Συνολικά Κέρδη - Φόρος Εισοδήματος = Κέρδη προς Διάθεση

15 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Α/Χ Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Α/Χ είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, όπου δίνονται πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες (π.χ. μέθοδοι αποσβέσεων, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις).

16 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή αναφέρει αν:  Η οικονομική διαχείριση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου,  η λογιστική παρακολούθηση έγινε σύμφωνα με τις Γενικές Λογιστικές Αρχές,  οι χ/κ καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ν.2190/20.

17 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ  Κόστος Πωληθέντων Αποθεμάτων  Επιστροφές και Εκπτώσεις Αγορών  Πωλήσεις  Επιστροφές Πωλήσεων και Εκπτώσεις

18 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  Μέθοδος Μέσου Σταθμικού Κόστους  Μέθοδος Σειράς Εξαντλήσεων (FIFO)  Μέθοδος Αντίστροφης Σειράς προς την Σειρά Εξαντλήσεων (LIFO)

19 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Έννοια και επίδραση λογιστικού γεγονότος  Λογαριασμοί (έννοια, μορφή, περιεχόμενο)  Λειτουργία λογαριασμών Ε,Π & ΚΘ  Χαρακτηριστικά λογαριασμών  Κλείσιμο λογαριασμών  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)

20 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  Ημερολόγιο  Αναλυτικό Ημερολόγιο  Καθολικό  Αναλυτικά Καθολικά  Προσωρινό Ισοζύγιο  Απογραφή  Εγγραφές Τακτοποίησης ή Προσαρμογής  Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο  Οριστικό Ισοζύγιο  Κλείσιμο και Άνοιγμα Βιβλίων

21 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ oΑυτοτέλειας λογιστικής οντότητας - χρήσεων oΣυνέχισης οικονομικής δραστηριότητας oΠεριοδικότητας oΙστορικού κόστους oΑντικειμενικότητας oΝομισματικής μονάδας oΠραγματοποίησης εσόδου

22 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) oΣυσχετίσεως εσόδων με έξοδα oΣυντηρητικότητας oΣυνέπειας λογιστικών μεθόδων oΟυσιώδους λογιστικών πληροφοριών oΑποκαλύψεως

23 Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ  Σφάλματα Ημερολογίου  Σφάλματα Καθολικού  Σφάλματα Ισοζυγίου  Συμπληρωματική εγγραφή  Μερικός και πλήρης αντιλογισμός  Ευκρινής διαγραφή


Κατέβασμα ppt "Copyright 2005 ROSILI PUBLISHING, D. Ginoglou, P. Taxinakis, S. Moisi ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή Εισαγωγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google