Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης Παρουσίαση 6 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης Παρουσίαση 6 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης Παρουσίαση 6 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

2 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι Παίχτες του παιχνιδιού Επενδυτές Πιστωτές Managers The Business Operations 1. Αγοράζει ‘Α Ύλες και Εργασία 2. Παράγει το προϊόν 3. Πουλά το προϊόν στους πελάτες 4. Παίρνει χρήματα από τους Πελάτες και πληρώνει Πιστωτές

3 Το Λογιστικό Κύκλωμα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες Γνωστοποιεί τις πληροφορίες στους λήπτες αποφάσεων Managers (εσωτερικοί λήπτες αποφάσεων) Επενδυτές & Πιστωτές (εξωτερικοί λήπτες αποφάσεων)

4 Το Λογιστικό Κύκλωμα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Το Λογιστικό Κύκλωμα Χρηματοοικονομική Λογιστική Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Διοικητική Λογιστική Λεπτομερής Σχεδιασμός & Εκθέσεις Απόδοσης σε τακτικότατη βάση Εξωτερικοί Λήπτες Αποφάσεων Επενδυτές, Πιστωτές, Προμηθευτές, Πελάτες. Εσωτερικοί Λήπτες Αποφάσεων Managers από ολόκληρη την επιχείρηση

5 Το Λογιστικό Κύκλωμα & Λήπτες Αποφάσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ ΤαμείοΠάγιαΑποθέματα Γραμμάτια Πληρωτέα Υπάρχει μια οργανωμένη μορφή απεικόνισης των διαφόρων συναλλαγών σε χρήμα

6 Οι 4 Βασικές Χρημ/κές Καταστάσεις Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ 1.Στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και που ανήκουν σε μια εταιρία, τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί σε αυτήν από τους εταίρους καθώς και τα κεφάλαια που χρωστά η εταιρία σε δανειστές της. 2.Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, καταγράφονται όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις σε πελάτες μαζί με τα έξοδα που έγιναν για να αποκτηθούν αυτά τα έσοδα. Η διαφορά αποτελεί το Αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημία) της επιχείρησης. 3.Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ καταγράφονται το που κατανέμονται τα Κέρδη της επιχείρησης. 4.Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, καταγράφονται όλες οι πηγές μετρητών (εισροές) και οι χρήσεις τους (εκροές μετρητών) από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. ? 5.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 1.Στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και που ανήκουν σε μια εταιρία, τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί σε αυτήν από τους εταίρους καθώς και τα κεφάλαια που χρωστά η εταιρία σε δανειστές της. 2.Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, καταγράφονται όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις σε πελάτες μαζί με τα έξοδα που έγιναν για να αποκτηθούν αυτά τα έσοδα. Η διαφορά αποτελεί το Αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημία) της επιχείρησης. 3.Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ καταγράφονται το που κατανέμονται τα Κέρδη της επιχείρησης. 4.Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, καταγράφονται όλες οι πηγές μετρητών (εισροές) και οι χρήσεις τους (εκροές μετρητών) από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. ? 5.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

7 Η Λογιστική Εξίσωση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ε = Π + ΚΘ (Ενεργητικό) (Παθητικό) (Καθαρή Θέση) Περιουσιακά Στοιχεία Πηγές Χρηματοδότησης Περιουσιακών Στοιχείων Παθητικό: από Πιστωτές (Δανειστές) Καθαρή Θέση: Από εταίρους, μετόχους

8 Ο Ισολογισμός Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ενεργητικό Ταμείο Χρεώστες Απαιτήσεις Γραμμάτια Εισπρακτέα Αποθέματα Προπληρωμένα Έξοδα Συμμετοχές Μηχανήματα Κτίρια Οικόπεδα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικό Ταμείο Χρεώστες Απαιτήσεις Γραμμάτια Εισπρακτέα Αποθέματα Προπληρωμένα Έξοδα Συμμετοχές Μηχανήματα Κτίρια Οικόπεδα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παθητικό Προμηθευτές Πιστωτές Γραμμάτια Πληρωτέα Τράπεζες- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο Κέρδη/Ζημιές εις Νέον Συνηθισμένοι Τίτλοι Λογαριασμών Ισολογισμού

9 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

10 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Έσοδα Έσοδα από Πωλήσεις Έσοδα από Αμοιβές Έσοδα από Τόκους Έσοδα από Ενοίκια Έξοδα Κόστος Πωληθέντων Αμοιβές Προσωπικού Έξοδα για Ενοίκια Έξοδα για Τόκους Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Διαφημιστικά Έξοδα Ασφάλειες Έξοδα Συντήρησης Φόροι-Τέλη Συνηθισμένοι Λογαριασμοί Κ.Α.Χ.

11 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

12 Πως Χρησιμοποιεί η Διοίκηση τις Χρημ/κές Καταστάσεις; Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τον δανεισμό χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πελατών τους για να αποφασίσουν εάν θα επεκτείνουν τον δανεισμό τους και την διάρκεια της πίστωσης. Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τις αγορές χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προμηθευτών τους για να αποφασίσουν εάν μπορούν να καλύψουν την ζήτησή τους για προϊόντα αλλά και την αξιοπιστία τους στην διεθνή αγορά. Οι συνδικαλιστές και οι managers ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας τους για να διαπραγματευτούν καλύτερους μισθούς.

13 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Για να γίνουν αντιληπτά τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιές επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταβάλλουν τον Ισολογισμό? Πώς οι διάφορες δραστηριότητες επηρεάζουν τον κάθε Λογαριασμό; Πώς παρακολουθούν οι επιχειρήσεις τα ποσά του Ισολογισμού;

14 Το Γενικό Πλαίσιο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σχετικότητα Αξιοπιστία Συγκρισιμότητα Συνοχή Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σχετικότητα Αξιοπιστία Συγκρισιμότητα Συνοχή Στοιχεία των Καταστάσεων Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Έξοδα Κέρδος Ζημία Στοιχεία των Καταστάσεων Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Έξοδα Κέρδος Ζημία Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών.

15 Το Γενικό Πλαίσιο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σχετικότητα Αξιοπιστία Συγκρισιμότητα Συνοχή Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σχετικότητα Αξιοπιστία Συγκρισιμότητα Συνοχή Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Κύρια Χαρακτηριστικά •Σχετικότητα: προβλεπτική αξία, πληροφοριακή αξία(feedback), επικαιροποίηση •Αξιοπιστία: επαληθευσιμότητα, πιστή αναπαράσταση και ουδετερότητα Δευτερεύοντα Χαρακτηριστικά •Συγκρισιμότητα: μεταξύ εταιριών •Συνοχή: μέσα στον χρόνο.

16 Το Γενικό Πλαίσιο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Στοιχεία των Καταστάσεων Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Έξοδα Κέρδος Ζημία Στοιχεία των Καταστάσεων Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Έξοδα Κέρδος Ζημία Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Περιουσιακά Στοιχεία : Στοιχεία που αποφέρουν πιθανά μελλοντικά οφέλη. Υποχρεώσεις: Πιθανές οικονομικές θυσίες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Καθαρή Θέση: Χρηματοδότηση που παρέχεται από τους ιδιοκτήτες της εταιρίας και την λειτουργία της. Έσοδα: Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Έξοδα: Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Κέρδος: Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες. Loss: Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες.

17 Το Γενικό Πλαίσιο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Προυποθέσεις Ξεχωριστή Οντότητα: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι ξεχωριστές από τις δραστηριότητες των ιδιοκτητών της. Συνέχεια: Η εταιρία δεν θα σταματήσει την λειτουργία της στο κοντινό μέλλον. Μονάδα Μέτρησης: Οι καταγραφή των λογιστικών μεγεθών θα είναι στην εθνική νομισματική μονάδα (π.χ. €, $ κλπ) Προυποθέσεις Ξεχωριστή Οντότητα: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι ξεχωριστές από τις δραστηριότητες των ιδιοκτητών της. Συνέχεια: Η εταιρία δεν θα σταματήσει την λειτουργία της στο κοντινό μέλλον. Μονάδα Μέτρησης: Οι καταγραφή των λογιστικών μεγεθών θα είναι στην εθνική νομισματική μονάδα (π.χ. €, $ κλπ) Αρχές Ιστορικό Κόστος: Η βάση για την πρωταρχική καταγραφή της αξίας των στοιχείων π.χ. του Ενεργητικού είναι η χρηματική αξία που απαιτήθηκε για την απόκτησή του. Αρχές Ιστορικό Κόστος: Η βάση για την πρωταρχική καταγραφή της αξίας των στοιχείων π.χ. του Ενεργητικού είναι η χρηματική αξία που απαιτήθηκε για την απόκτησή του.

18 Η Φύση των Επιχειρηματικών Συναλλαγών Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Εξωτερικά Γεγονότα Εξωτερικά Γεγονότα: Ανταλλαγή στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού μεταξύ της επιχείρησης και άλλης οντότητας. Δανείζεσαι μετρητά Από την τράπεζα

19 Η Φύση των Επιχειρηματικών Συναλλαγών Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Εσωτερικά Γεγονότα Εσωτερικά Γεγονότα: Δεν είναι ανταλλαγή μεταξύ της επιχείρησης και άλλης οντότητας, αλλά μια επίδραση που δημιουργείτε από την ίδια την επιχείρηση και τις πράξεις της. Ζημιά από πυρκαγιά.

20 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Πως επηρεάζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες την Κατάσταση Αποτελεσμάτων; Πως γίνεται η αναγνώριση και μέτρηση αυτών των δραστηριοτήτων; Πως καταγράφονται αυτές οι δραστηριότητες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων;

21 Ο Λειτουργικός Κύκλος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Αγορά ή παραγωγή προϊόντων ή Ά Υλών με πίστωση. Παράδοση προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας στους πελάτες με πίστωση Πληρωμή Προμηθευτών. Αποδοχή Πληρωμών από πελάτες. Αρχή

22 Ο Λειτουργικός Κύκλος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Διαχειριστική Χρήση και Τρίμηνα: Η μακρά ζωή μιας επιχείρησης, μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες χρονικές περιόδους. Θέματα Αναγνώρισης: Πότε θα πρέπει να καταγράφονται (αναγνωρίζονται) οι επιδράσεις των λειτουργικών δραστηριοτήτων; Θέματα Αναγνώρισης: Τι ποσά πρέπει να αναγνωρίζονται;

23 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ζημίες Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες.Ζημίες Έσοδα Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες.Έσοδα Έξοδα Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες.Έξοδα Κέρδη Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες.Κέρδη

24 Κατανοώντας την Επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η κύρια δραστηριότητα του Papa John’s είναι η πώληση pizza και η πώληση franchise της εταιρίας του. Λειτουργικές Δραστηριότητες Περιφερειακές Δραστηριότητες

25 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

26 Περιορισμοί στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι διαφορετικές λογιστικοί μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρίες ορισμένες φορές δημιουργούν δυσκολίες στη σύγκριση των μεγεθών. Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων η LIFO. Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων το μέσο σταθμικό κόστος

27 Περιορισμοί στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι αναλυτές πρέπει να κοιτούν πέρα από τους δείκτες. Οικονομικοί παράγοντες Τάσεις του κλάδου Μεταβολές στην εταιρία Τεχνολογικές αλλαγές Προτιμήσεις Πελατών

28 Μαθησιακός Στόχος 1 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

29 Καταστάσεις σε Συγκριτική & Κοινή Μορφή Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/  Καταστάσεις απόλυτων ή ποσοστιαίων μεταβολών  Καταστάσεις κοινού μεγέθους  Δείκτες Ratios Ένα ποσό από μόνο του δεν προσφέρει επαρκή πληροφόρηση παρά μόνο εάν το συγκρίνουμε με άλλα στοιχεία.

30 Μεταβολές σε € και σε % στις Καταστάσεις Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η Οριζόντια ανάλυση (ή ανάλυση τάσης) εμφανίζει τις μεταβολές των οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης σε απόλυτα ή ποσοστιαία μεγέθη για μία σειρά ετών.

31 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παράδειγμα Στη συνέχεια ακολουθεί η Οριζόντια Ανάλυση της Clover Corporation’s για την περίοδο 2006-2007 με συγκριτικούς Ισολογισμούς και συγκριτικές Καταστάσεις Α/Χ.

32 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

33 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Υπολογισμός μεταβολής σε Απόλυτα Μεγέθη Μεταβολή σε $ Φετινή Αξία λογαριασμού π.χ. «Ταμείο» σε $ Αξία του λογαριασμού στο έτος που ορίσαμε ως βάση = – Τα ποσά του 2006 έχουν γίνει τα ποσά του έτους βάσης.

34 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Υπολογισμός μεταβολής σε Ποσοστιαία Μεγέθη Ποσοστιαία Μεταβολή Μεταβολή σε $ Ποσά έτους Βάσης 100% = ×

35 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ ($11,500 ÷ $23,500) × 100% = 48.9% $12,000 – $23,500 = $(11,500)

36 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

37 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Το ίδιο μπορεί να γίνει για τις Υποχρεώσεις και τα Ίδια Κεφάλαια, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε με την Κατάσταση Α/Χ.

38 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

39 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

40 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8.3%, ενώ τα Καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 21.9%.

41 Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παρατηρούνται αυξήσεις στο Κόστος Πωληθέντων (14.3%) και στα Λειτουργικά Έξοδα (2.1%). Αυτό αύξησε τα κόστη περισσότερο από την αύξηση των πωλήσεων και μειώνει τα κέρδη.

42 Ποσοστά Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Τα Ποσοστά Τάσης εμφανίζουν τα διαχρονικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών με βάση το 100%.

43 Ανάλυση Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ποσοστό Τάσης Ποσό Τρέχοντος Έτους Ποσό Έτους Βάσης 100% = ×

44 Ανάλυση Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παράδειγμα Ας δούμε τα στοιχεία της Κατάστασης Α/Χ της Berry Products για την περίοδο 2003-2007. Με την Ανάλυση Τάσης που ακολουθεί μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την εταιρία.

45 Ανάλυση Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Το 2003 είναι το έτος βάσης και τα ποσά του αντιστοιχούν στο 100%. Berry Products Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31 Δεκεμβρίου

46 Ανάλυση Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ποσό 2004 ÷ Ποσό 2003 × 100% ( $290,000 ÷ $275,000 ) × 100% = 105% ( $198,000 ÷ $190,000 ) × 100% = 104% ( $ 92,000 ÷ $ 85,000 ) × 100% = 108% Berry Products Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31 Δεκεμβρίου

47 Ανάλυση Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Αναλύοντας τις τάσεις για την Berry Products, παρατηρούμε ότι το Κόστος Πωληθέντων αυξάνεται πιο γρήγορα από τις πωλήσεις, γεγονός το οποίο οδηγεί στην μειωμένη αύξηση του μικτού κέρδους. Berry Products Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31 Δεκεμβρίου

48 Ανάλυση Τάσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ποσοστά τάσης προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα γράφημα που περιγράφει την τάση για την αντίστοιχη περίοδο.

49 Κάθετη Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Η Κάθετη Ανάλυση εστιάζει στη σχέση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μία κατάσταση κοινού μεγέθους είναι μία κάθετη ανάλυση στην οποία κάθε στοιχείο της χρηματοοικονομικής κατάστασης ανάγεται σε ποσοστό.

50 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Στην Κατάσταση Α/Χ, όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

51 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ποσοστό Μεικτού Κέρδους Μεικτό Κέρδος Πωλήσεις = Είναι ένα μέτρο που υποδεικνύει τι μέρος των πωλήσεων απομένει, μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της επιχείρησης αλλά και να αποκομιστούν κέρδη.

52 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Στον Ισολογισμό, όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα ως ποσοστό του Συνόλου του Ενεργητικού.

53 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Οι Καταστάσεις Κοινού μεγέθους αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη σύγκριση διαφορετικών επιχειρήσεων.

54 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Παράδειγμα Ας επανέλθουμε στις Συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Clover Corporation για την περίοδο 2006-2007. Αυτή τη φορά θα καταρτίσουμε τις Καταστάσεις Κοινού μεγέθους.

55 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Πωλήσεις Οι Πωλήσεις αποτελούν συνήθως τη βάση και εκφράζονται ως ποσοστό 100%.

56 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ 2006 Κόστος ÷ 2006 Πωλήσεις × 100% ( $315,000 ÷ $480,000 ) × 100% = 65.6% Κόστος 2007 ÷ Πωλήσεις 2007 × 100% ( $360,000 ÷ $520,000 ) × 100% = 69.2%

57 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε;

58 Απόδοση Ενεργητικού Return On Assets (RoA) Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Το RoA δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση της επιχείρησης τα περιουσιακά της στοιχεία και τα μετατρέπει σε κέρδη. RoA €53,690 €350.000 == 0,153 ή 15,3% RoA Καθαρό Αποτέλεσμα (Κέρδη ή Ζημία) Σύνολο Ενεργητικού =

59 Κεφάλαιο Κίνησης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Το πλεονάζον κομμάτι του κυκλοφορούντος ενεργητικού πάνω από τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ονομάζεται κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι δωρεάν. Χρηματοδοτείται από ΙΚ & Μακροπρόθεσμα Δάνεια

60 Κεφάλαιο Κίνησης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/

61 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Ο Δείκτης αυτός μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώνει βραχυπρόθεσμα δάνεια. Εάν αυτός ο δείκτης μειώνεται αυτό μπορεί να σημαίνει χειροτέρευση της οικονομικής της κατάστασης ή αποθέματα που παραμένουν στις αποθήκες και γίνονται παρωχημένα. Κυκλ. Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις =

62 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = Άμεση Ρευστότητα Τα Χρηματικά Διαθέσιμα περιλαμβάνουν το Ταμείο, Καταθέσεις Όψεως, Ταμιευτηρίου κλπ. Αυτός ο δείκτης μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώσει τις υποχρεώσεις χωρίς να ρευστοποιήσει τα αποθέματα που έχει στις αποθήκες τις. €50,000 €42,000 =1.19= Άμεση Ρευστότητα

63 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Πωλήσεις Μ.Ο. Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων = Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές η εταιρία μετατρέπει τις απαιτήσεις τις σε χρήμα κάθε χρόνο = 26.7 φορές €494,000 (€17,000 + €20,000) ÷ 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων =

64 Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = 365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων Αυτός ο δείκτης μετρά κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες χρειάζονται για να εισπραχθεί μια απαίτηση. = 13,67 ημέρες Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = 365 Ημέρες 26,7 Φορές

65 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Πωλήσεις Μ.Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων = Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις τις σε χρήμα κάθε χρόνο. = 26,7 φορές €494,000 (€17,000 + €20,000) ÷ 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων =

66 Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων = 365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων Αυτός ο δείκτης μετρά κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες χρειάζονται για να πληρωθεί μια υποχρέωση. = 13,67 φορές Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων = 365 Ημέρες 26,7 Φορές

67 Σύγκριση Απαιτήσεων & Υποχρεώσεων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Συνεπώς υπάρχουν δύο περιπτώσεις με βάση τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας: Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων > Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων < Εισπράττει νωρίτερα από όσο πληρώνει και συνεπώς έχει ρευστά διαθέσιμα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εισπράττει αργότερα από όσο πρέπει να πληρώσει και συνεπώς έτσι θα αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα ρευστότητας.

68 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές πωλούνται και ανανεώνονται τα αποθέματα που έχει μια εταιρία στην αποθήκη της κατά την διάρκεια ενός έτους. Εάν η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων είναι μικρότερη του Μέσου Όρου του κλάδου είτε έχει υπερβολικά αποθέματα είτε τα τηρεί με λάθος τρόπο. Πωλήσεις Μ.Ο. Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων =

69 Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων = 365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Αυτός ο δείκτης μετρά σε πόσες πωλούνται και ανανεώνονται τα αποθέματα που έχει μια εταιρία στην αποθήκη της κατά την διάρκεια ενός έτους. = 28,67 ημέρες Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων = 365 Ημέρες 12,73 Φορές

70 Δείκτης Βραχυχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Αυτός ο δείκτης δείχνει το μέγεθος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Βραχυχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης =

71 Δείκτης Μακροχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/ Αυτός ο δείκτης δείχνει το μέγεθος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Μακροχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης =

72 Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης http://mylearningspot.weebly.com/


Κατέβασμα ppt "Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης Παρουσίαση 6 η Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google