Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs
Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Διεθνούς Επιχείρησης Παρουσίαση 6η Σαμαρίνας Π. Μιχάλης Χειμερινό Εξάμηνο

2 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Οι Παίχτες του παιχνιδιού Επενδυτές Πιστωτές Managers 1. Αγοράζει ‘Α Ύλες και Εργασία 2. Παράγει το προϊόν The Business Operations 4. Παίρνει χρήματα από τους Πελάτες και πληρώνει Πιστωτές 3. Πουλά το προϊόν στους πελάτες Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

3 Το Λογιστικό Κύκλωμα Η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται
Γνωστοποιεί τις πληροφορίες στους λήπτες αποφάσεων Managers (εσωτερικοί λήπτες αποφάσεων) Η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες Επενδυτές & Πιστωτές (εξωτερικοί λήπτες αποφάσεων) Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

4 Το Λογιστικό Κύκλωμα Το Λογιστικό Κύκλωμα Χρηματοοικονομική Λογιστική
Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Διοικητική Λογιστική Λεπτομερής Σχεδιασμός & Εκθέσεις Απόδοσης σε τακτικότατη βάση Εξωτερικοί Λήπτες Αποφάσεων Επενδυτές, Πιστωτές, Προμηθευτές, Πελάτες. Εσωτερικοί Λήπτες Αποφάσεων Managers από ολόκληρη την επιχείρηση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

5 Το Λογιστικό Κύκλωμα & Λήπτες Αποφάσεων
Υπάρχει μια οργανωμένη μορφή απεικόνισης των διαφόρων συναλλαγών σε χρήμα Ταμείο Αποθέματα Πάγια Γραμμάτια Πληρωτέα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

6 Οι 4 Βασικές Χρημ/κές Καταστάσεις
Στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και που ανήκουν σε μια εταιρία, τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί σε αυτήν από τους εταίρους καθώς και τα κεφάλαια που χρωστά η εταιρία σε δανειστές της. Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, καταγράφονται όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις σε πελάτες μαζί με τα έξοδα που έγιναν για να αποκτηθούν αυτά τα έσοδα. Η διαφορά αποτελεί το Αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημία) της επιχείρησης. Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ καταγράφονται το που κατανέμονται τα Κέρδη της επιχείρησης. Στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, καταγράφονται όλες οι πηγές μετρητών (εισροές) και οι χρήσεις τους (εκροές μετρητών) από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. ? ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

7 Ε = Π + ΚΘ Η Λογιστική Εξίσωση Περιουσιακά Στοιχεία
Ε = Π + ΚΘ (Ενεργητικό) (Παθητικό) (Καθαρή Θέση) Περιουσιακά Στοιχεία Πηγές Χρηματοδότησης Περιουσιακών Στοιχείων Παθητικό: από Πιστωτές (Δανειστές) Καθαρή Θέση: Από εταίρους, μετόχους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

8 Ο Ισολογισμός Συνηθισμένοι Τίτλοι Λογαριασμών Ισολογισμού
Ενεργητικό Ταμείο Χρεώστες Απαιτήσεις Γραμμάτια Εισπρακτέα Αποθέματα Προπληρωμένα Έξοδα Συμμετοχές Μηχανήματα Κτίρια Οικόπεδα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παθητικό Προμηθευτές Πιστωτές Γραμμάτια Πληρωτέα Τράπεζες- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο Κέρδη/Ζημιές εις Νέον Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

9 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

10 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Συνηθισμένοι Λογαριασμοί Κ.Α.Χ. Έσοδα Έσοδα από Πωλήσεις Έσοδα από Αμοιβές Έσοδα από Τόκους Έσοδα από Ενοίκια Έξοδα Κόστος Πωληθέντων Αμοιβές Προσωπικού Έξοδα για Ενοίκια Έξοδα για Τόκους Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Διαφημιστικά Έξοδα Ασφάλειες Έξοδα Συντήρησης Φόροι-Τέλη Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

11 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

12 Πως Χρησιμοποιεί η Διοίκηση τις Χρημ/κές Καταστάσεις;
Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τον δανεισμό χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πελατών τους για να αποφασίσουν εάν θα επεκτείνουν τον δανεισμό τους και την διάρκεια της πίστωσης. Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τις αγορές χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προμηθευτών τους για να αποφασίσουν εάν μπορούν να καλύψουν την ζήτησή τους για προϊόντα αλλά και την αξιοπιστία τους στην διεθνή αγορά. Οι συνδικαλιστές και οι managers ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας τους για να διαπραγματευτούν καλύτερους μισθούς. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

13 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Για να γίνουν αντιληπτά τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιές επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταβάλλουν τον Ισολογισμό? Πώς οι διάφορες δραστηριότητες επηρεάζουν τον κάθε Λογαριασμό; Πώς παρακολουθούν οι επιχειρήσεις τα ποσά του Ισολογισμού; Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

14 Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Το Γενικό Πλαίσιο Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σχετικότητα Αξιοπιστία Συγκρισιμότητα Συνοχή Στοιχεία των Καταστάσεων Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Έξοδα Κέρδος Ζημία Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

15 Το Γενικό Πλαίσιο Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Κύρια Χαρακτηριστικά Σχετικότητα: προβλεπτική αξία, πληροφοριακή αξία(feedback), επικαιροποίηση Αξιοπιστία: επαληθευσιμότητα, πιστή αναπαράσταση και ουδετερότητα Δευτερεύοντα Χαρακτηριστικά Συγκρισιμότητα: μεταξύ εταιριών Συνοχή: μέσα στον χρόνο. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σχετικότητα Αξιοπιστία Συγκρισιμότητα Συνοχή Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

16 Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Στοιχεία των Καταστάσεων
Το Γενικό Πλαίσιο Περιουσιακά Στοιχεία : Στοιχεία που αποφέρουν πιθανά μελλοντικά οφέλη. Υποχρεώσεις: Πιθανές οικονομικές θυσίες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Καθαρή Θέση: Χρηματοδότηση που παρέχεται από τους ιδιοκτήτες της εταιρίας και την λειτουργία της. Έσοδα: Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Έξοδα: Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Κέρδος: Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες. Loss: Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες. Στόχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Να παρέχουν χρήσιμη οικονομική πληροφόρηση σε εξωτερικούς χρήστες για λήψη αποφάσεων και εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών. Στοιχεία των Καταστάσεων Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Έσοδα Έξοδα Κέρδος Ζημία Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

17 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Το Γενικό Πλαίσιο Προυποθέσεις Ξεχωριστή Οντότητα: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι ξεχωριστές από τις δραστηριότητες των ιδιοκτητών της. Συνέχεια: Η εταιρία δεν θα σταματήσει την λειτουργία της στο κοντινό μέλλον. Μονάδα Μέτρησης: Οι καταγραφή των λογιστικών μεγεθών θα είναι στην εθνική νομισματική μονάδα (π.χ. €, $ κλπ) Αρχές Ιστορικό Κόστος: Η βάση για την πρωταρχική καταγραφή της αξίας των στοιχείων π.χ. του Ενεργητικού είναι η χρηματική αξία που απαιτήθηκε για την απόκτησή του. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

18 Η Φύση των Επιχειρηματικών Συναλλαγών
Εξωτερικά Γεγονότα: Ανταλλαγή στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού μεταξύ της επιχείρησης και άλλης οντότητας. Δανείζεσαι μετρητά Από την τράπεζα Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

19 Η Φύση των Επιχειρηματικών Συναλλαγών
Εσωτερικά Γεγονότα: Δεν είναι ανταλλαγή μεταξύ της επιχείρησης και άλλης οντότητας, αλλά μια επίδραση που δημιουργείτε από την ίδια την επιχείρηση και τις πράξεις της. Ζημιά από πυρκαγιά. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

20 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Πως επηρεάζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες την Κατάσταση Αποτελεσμάτων; Πως γίνεται η αναγνώριση και μέτρηση αυτών των δραστηριοτήτων; Πως καταγράφονται αυτές οι δραστηριότητες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων; Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

21 Ο Λειτουργικός Κύκλος Αρχή
Αγορά ή παραγωγή προϊόντων ή Ά Υλών με πίστωση. Αποδοχή Πληρωμών από πελάτες. Πληρωμή Προμηθευτών. Παράδοση προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας στους πελάτες με πίστωση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

22 Ο Λειτουργικός Κύκλος Διαχειριστική Χρήση και Τρίμηνα: Η μακρά ζωή μιας επιχείρησης, μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες χρονικές περιόδους. Θέματα Αναγνώρισης: Πότε θα πρέπει να καταγράφονται (αναγνωρίζονται) οι επιδράσεις των λειτουργικών δραστηριοτήτων; Θέματα Αναγνώρισης: Τι ποσά πρέπει να αναγνωρίζονται; Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

23 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Έσοδα Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Έξοδα Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Κέρδη Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε μείωση Υποχρεώσεων από περιφερειακές δραστηριότητες. Ζημίες Μείωση στα περιουσιακά στοιχεία ή κίνηση που οδηγεί σε αύξηση Υποχρεώσεων από λειτουργικές δραστηριότητες. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

24 Κατανοώντας την Επιχείρηση
Η κύρια δραστηριότητα του Papa John’s είναι η πώληση pizza και η πώληση franchise της εταιρίας του. Λειτουργικές Δραστηριότητες Περιφερειακές Δραστηριότητες Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

25 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

26 Περιορισμοί στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι διαφορετικές λογιστικοί μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρίες ορισμένες φορές δημιουργούν δυσκολίες στη σύγκριση των μεγεθών. Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων η LIFO. Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων το μέσο σταθμικό κόστος Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

27 Περιορισμοί στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Μεταβολές στην εταιρία Τάσεις του κλάδου Προτιμήσεις Πελατών Τεχνολογικές αλλαγές Οικονομικοί παράγοντες Οι αναλυτές πρέπει να κοιτούν πέρα από τους δείκτες. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

28 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Μαθησιακός Στόχος 1 Να συντάσσετε συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και καταστάσεις κοινού μεγέθους Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

29 Καταστάσεις σε Συγκριτική & Κοινή Μορφή
Καταστάσεις απόλυτων ή ποσοστιαίων μεταβολών Ένα ποσό από μόνο του δεν προσφέρει επαρκή πληροφόρηση παρά μόνο εάν το συγκρίνουμε με άλλα στοιχεία. Καταστάσεις κοινού μεγέθους Δείκτες Ratios Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

30 Μεταβολές σε € και σε % στις Καταστάσεις
Η Οριζόντια ανάλυση (ή ανάλυση τάσης) εμφανίζει τις μεταβολές των οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης σε απόλυτα ή ποσοστιαία μεγέθη για μία σειρά ετών. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

31 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Παράδειγμα Στη συνέχεια ακολουθεί η Οριζόντια Ανάλυση της Clover Corporation’s για την περίοδο με συγκριτικούς Ισολογισμούς και συγκριτικές Καταστάσεις Α/Χ. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

32 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

33 Υπολογισμός μεταβολής σε Απόλυτα Μεγέθη
Οριζόντια Ανάλυση Υπολογισμός μεταβολής σε Απόλυτα Μεγέθη Αξία του λογαριασμού στο έτος που ορίσαμε ως βάση Φετινή Αξία λογαριασμού π.χ. «Ταμείο» σε $ Μεταβολή σε $ = Τα ποσά του 2006 έχουν γίνει τα ποσά του έτους βάσης. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

34 Υπολογισμός μεταβολής σε Ποσοστιαία Μεγέθη
Οριζόντια Ανάλυση Υπολογισμός μεταβολής σε Ποσοστιαία Μεγέθη Ποσοστιαία Μεταβολή Μεταβολή σε $ Ποσά έτους Βάσης × = 100% Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

35 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση $12,000 – $23,500 = $(11,500) ($11,500 ÷ $23,500) × 100% = 48.9% Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

36 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

37 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Το ίδιο μπορεί να γίνει για τις Υποχρεώσεις και τα Ίδια Κεφάλαια, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε με την Κατάσταση Α/Χ. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

38 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

39 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

40 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Οι Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8.3%, ενώ τα Καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 21.9%. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

41 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Οριζόντια Ανάλυση Παρατηρούνται αυξήσεις στο Κόστος Πωληθέντων (14.3%) και στα Λειτουργικά Έξοδα (2.1%). Αυτό αύξησε τα κόστη περισσότερο από την αύξηση των πωλήσεων και μειώνει τα κέρδη. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

42 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Ποσοστά Τάσης Τα Ποσοστά Τάσης εμφανίζουν τα διαχρονικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών με βάση το 100%. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

43 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Ανάλυση Τάσης Ποσοστό Τάσης Ποσό Τρέχοντος Έτους Ποσό Έτους Βάσης 100% = × Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

44 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Ανάλυση Τάσης Παράδειγμα Ας δούμε τα στοιχεία της Κατάστασης Α/Χ της Berry Products για την περίοδο Με την Ανάλυση Τάσης που ακολουθεί μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την εταιρία. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

45 Ανάλυση Τάσης Berry Products Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης
31 Δεκεμβρίου Το 2003 είναι το έτος βάσης και τα ποσά του αντιστοιχούν στο 100%. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

46 Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης
Ανάλυση Τάσης Berry Products Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31 Δεκεμβρίου Ποσό ÷ Ποσό 2003 × 100% ( $290,000 ÷ $275,000 ) × 100% = 105% ( $198,000 ÷ $190,000 ) × 100% = 104% ( $ 92,000 ÷ $ 85,000 ) × 100% = 108% Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

47 Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης
Ανάλυση Τάσης Berry Products Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31 Δεκεμβρίου Αναλύοντας τις τάσεις για την Berry Products, παρατηρούμε ότι το Κόστος Πωληθέντων αυξάνεται πιο γρήγορα από τις πωλήσεις, γεγονός το οποίο οδηγεί στην μειωμένη αύξηση του μικτού κέρδους. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

48 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Ανάλυση Τάσης Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ποσοστά τάσης προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα γράφημα που περιγράφει την τάση για την αντίστοιχη περίοδο. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

49 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Κάθετη Ανάλυση Η Κάθετη Ανάλυση εστιάζει στη σχέση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μία κατάσταση κοινού μεγέθους είναι μία κάθετη ανάλυση στην οποία κάθε στοιχείο της χρηματοοικονομικής κατάστασης ανάγεται σε ποσοστό. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

50 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Στην Κατάσταση Α/Χ, όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

51 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Ποσοστό Μεικτού Κέρδους Μεικτό Κέρδος Πωλήσεις = Είναι ένα μέτρο που υποδεικνύει τι μέρος των πωλήσεων απομένει, μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της επιχείρησης αλλά και να αποκομιστούν κέρδη. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

52 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Στον Ισολογισμό, όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα ως ποσοστό του Συνόλου του Ενεργητικού. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

53 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Οι Καταστάσεις Κοινού μεγέθους αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη σύγκριση διαφορετικών επιχειρήσεων. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

54 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Παράδειγμα Ας επανέλθουμε στις Συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Clover Corporation για την περίοδο Αυτή τη φορά θα καταρτίσουμε τις Καταστάσεις Κοινού μεγέθους. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

55 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Οι Πωλήσεις αποτελούν συνήθως τη βάση και εκφράζονται ως ποσοστό 100%. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

56 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Κόστος 2007 ÷ Πωλήσεις 2007 × 100% ( $360,000 ÷ $520,000 ) × 100% = 69.2% 2006 Κόστος ÷ 2006 Πωλήσεις × 100% ( $315,000 ÷ $480,000 ) × 100% = 65.6% Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

57 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
Σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε; Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

58 Απόδοση Ενεργητικού Return On Assets (RoA)
Καθαρό Αποτέλεσμα (Κέρδη ή Ζημία) Σύνολο Ενεργητικού = RoA €53,690 = = 0,153 ή 15,3% Το RoA δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση της επιχείρησης τα περιουσιακά της στοιχεία και τα μετατρέπει σε κέρδη. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

59 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Κεφάλαιο Κίνησης Το πλεονάζον κομμάτι του κυκλοφορούντος ενεργητικού πάνω από τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ονομάζεται κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι δωρεάν. Χρηματοδοτείται από ΙΚ & Μακροπρόθεσμα Δάνεια Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

60 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Κεφάλαιο Κίνησης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

61 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας
Κυκλ. Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις = Ο Δείκτης αυτός μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώνει βραχυπρόθεσμα δάνεια. Εάν αυτός ο δείκτης μειώνεται αυτό μπορεί να σημαίνει χειροτέρευση της οικονομικής της κατάστασης ή αποθέματα που παραμένουν στις αποθήκες και γίνονται παρωχημένα. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

62 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = Άμεση Ρευστότητα €50,000 €42,000 = 1.19 Άμεση Ρευστότητα Τα Χρηματικά Διαθέσιμα περιλαμβάνουν το Ταμείο, Καταθέσεις Όψεως, Ταμιευτηρίου κλπ. Αυτός ο δείκτης μετρά την ικανότητα της εταιρίας να πληρώσει τις υποχρεώσεις χωρίς να ρευστοποιήσει τα αποθέματα που έχει στις αποθήκες τις. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

63 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων
Πωλήσεις Μ.Ο. Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων = = φορές €494,000 (€17,000 + €20,000) ÷ 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων = Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές η εταιρία μετατρέπει τις απαιτήσεις τις σε χρήμα κάθε χρόνο Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

64 Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων
= 365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων = 13,67 ημέρες Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = 365 Ημέρες 26,7 Φορές Αυτός ο δείκτης μετρά κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες χρειάζονται για να εισπραχθεί μια απαίτηση. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

65 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων
Πωλήσεις Μ.Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων = = 26,7 φορές €494,000 (€17,000 + €20,000) ÷ 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων = Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις τις σε χρήμα κάθε χρόνο. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

66 Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων
= 365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων = 13,67 φορές Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων = 365 Ημέρες 26,7 Φορές Αυτός ο δείκτης μετρά κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες χρειάζονται για να πληρωθεί μια υποχρέωση. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

67 Σύγκριση Απαιτήσεων & Υποχρεώσεων
Συνεπώς υπάρχουν δύο περιπτώσεις με βάση τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας: Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων > Εισπράττει νωρίτερα από όσο πληρώνει και συνεπώς έχει ρευστά διαθέσιμα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων Μέση Διάρκεια Πληρωμής Υποχρεώσεων < Εισπράττει αργότερα από όσο πρέπει να πληρώσει και συνεπώς έτσι θα αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα ρευστότητας. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

68 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
Πωλήσεις Μ.Ο. Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = Αυτός ο δείκτης μετρά πόσες φορές πωλούνται και ανανεώνονται τα αποθέματα που έχει μια εταιρία στην αποθήκη της κατά την διάρκεια ενός έτους. Εάν η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων είναι μικρότερη του Μέσου Όρου του κλάδου είτε έχει υπερβολικά αποθέματα είτε τα τηρεί με λάθος τρόπο. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

69 Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων
= 365 Ημέρες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = 28,67 ημέρες Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων = 365 Ημέρες 12,73 Φορές Αυτός ο δείκτης μετρά σε πόσες πωλούνται και ανανεώνονται τα αποθέματα που έχει μια εταιρία στην αποθήκη της κατά την διάρκεια ενός έτους. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

70 Δείκτης Βραχυχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Βραχυχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης = Αυτός ο δείκτης δείχνει το μέγεθος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

71 Δείκτης Μακροχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Μακροχρόνιας Δανειακής Επιβάρυνσης = Αυτός ο δείκτης δείχνει το μέγεθος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της. Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης

72 Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης
Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Τέλος 6ης Παρουσίασης Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοοικονομικά Σαμαρίνας Π. Μιχάλης


Κατέβασμα ppt "Institut Universitaire Kurt Bosch, IUKB Bachelor Programs"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google