Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το έργο «Εθνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το έργο «Εθνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης"» υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006). ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Υποδομές πληροφοριακών συστημάτων Παναγιώτης Σταθόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας Συστημάτων και Δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

2 •Στόχοι υποέργου •Απαιτήσεις •Γενικές Κατευθύνσεις •Φυσικό Αντικείμενο Υποέργου •Πορεία εκτέλεσης Περιεχόμενα

3 •Ανάπτυξη, δοκιμή και παραγωγική διάθεση υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης. •Παραγωγική διάθεση: στόχος η διάθεση με το επίπεδο διαθεσιμότητα και αξιοπιστίας των παραδοσιακών δημοσίων υποδομών. –Υπηρεσίες διαδικτύου/ευρυζωνικότητα: ο ηλεκτρισμός του 21 ου αιώνα. –Κεντρικός άξονας του υποέργου η υποδομή για την διάθεση των υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης με τις παραπάνω συνθήκες για την Ελληνική Κοινότητα Ε+Τ. Στόχοι υποέργου

4 •Ανάπτυξη, δοκιμή και παραγωγική διάθεση υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης: –Ανάγκη ταυτόχρονης ανάπτυξης λογισμικού σε διακριτές φάσεις. •Παραγωγική διάθεση ως δημόσια υπηρεσία: –Η τεχνολογία του IT βρίσκεται μακριά ακόμα από αυτό τον στόχο αλλά γίνονται βήματα. •Εγγενής μεγαλύτερη πολυπλοκότητα •Μικρότερος κύκλος ζωής λύσεων και τεχνολογιών σε σχέση με παραδοσιακές υποδομές –Απαιτεί μηχανισμούς υπερεπάρκειας σε κάθε σημείο του συστήματος –Επιφέρει επιπρόσθετο κόστος και πολυπλοκότητα •Clustering λύσεις για τις κρίσιμες εφαρμογές – ακόμα και σε active active διάταξη υπάρχει σημαντικό επιπρόσθετο κόστος Απαιτήσεις

5 •Υπηρεσίες πληροφόρησης για τις δράσεις του έργου: 1.Δικτυακό τόπο πληροφόρησης του κοινού για αποθετήρια και τις άλλες νέες υπηρεσίες. 2.Αυτοματοποιημένη συλλογή υλικού από την επιστημονική κοινότητα. 3.Helpdesk προς το κοινό των νέων υπηρεσιών αποθετηρίων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. •Υποστηρικτικές υπηρεσίες αποθετηρίων και ηλεκτρονικών περιοδικών: 1.Σύστημα ανταλλαγής και διάθεσης μεταδεδομένων με εξωτερικά αποθετήρια. 2.Εφαρμογές για μαζικό post processing του υλικού των αποθετηρίων ανάλογα με το εκάστοτε τύπο του ψηφιακού υλικού. Απαιτείται post processing σε πολλαπλές διαφορετικές μορφές δεδομένων εισόδου. 3.Εφαρμογές OCR σε μαζική κλίμακα. 4.Εφαρμογές data mining πάνω σε υλικό αποθετηρίων. 5.Εφαρμογές παραγωγικής διάθεσης των υπηρεσιών διασύνδεσης με το Grid. Απαιτήσεις – Ενδεικτικές Εφαρμογές (1)

6 •Σύστημα staging για ανάπτυξη λογισμικού: 1.Αποθετηρίων 2.ηλεκτρονικών περιοδικών. •Stages για κάθε εφαρμογή: 1.Ανάπτυξη λογισμικού. 2.Εσωτερικές δοκιμές σταθερότητας και λειτουργικές 3.Μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία. –Επισήμανση: το υπάρχον σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών στην αρχική του μορφή μπορεί να υποστηρίξει μόνο το σύστημα διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών. •Υπηρεσίες υποστήριξης συστήματος 1.Παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο της δικτυακής και πληροφοριακής υποδομής. 2.Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και στοιχείων πρόσβασης με κεντρικά ελεγχόμενο τρόπο. 3.Εργαλεία συνεργασίας ανάπτυξης, όπως εσωτερικό intranet site κ.α. 4.Εφαρμογές υποστήριξης ανάπτυξης. •Για τα παραγωγικά συστήματα διάθεσης απαιτούνται μηχανισμοί υπερεπάρκειας και clustering σε πολλαπλά επίπεδα. Απαιτήσεις – Ενδεικτικές Εφαρμογές (2)

7 •Έλεγχος πολυπλοκότητας: –Διαχείριση, έλεγχος και παρακολούθηση παραμέτρων υποδομής σε κάθε στάδιο με χρήση ανοικτού λογισμικού –Η ετερογένεια των απαιτήσεων υπαγορεύει την χρήση με ελεγχόμενο τρόπο των καλύτερων ανά περίπτωση τεχνολογιών και συστημάτων. •Περιορισμός απαιτήσεων σε εξοπλισμό και αντίστοιχη ευελιξία: –Χρήση τεχνολογίας virtualization •Τεχνολογία green computing! –Σημαντικά αυξημένη ευελιξία –Απαιτήσεις σε εξοπλισμό εξυπηρετητών σε σχέση με σύστημα ιδίων δυνατοτήτων μειώνονται αλλά δεν εξαλείφονται •Ωστόσο απαιτούνται: –Εξυπηρετητές, αποθηκευτικοί χώροι (για ψηφιακό υλικό και «εικονικές μηχανές», εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, λογισμικό κ.α. Γενικές κατευθύνσεις

8 •Εξυπηρετητές: –6 + 1 για δημιουργία πλατφόρμας εκτέλεσης και διαχείρισης «εικονικών μηχανών» •Διαστασιολόγηση με βάση πλήθος απαιτήσεων –5 για εκτέλεση παραγωγικών λειτουργιών: •Δύο για εφαρμογών αποθετηρίου και μηχανισμού έκδοσης των ηλεκτρονικών περιοδικών σε διάταξη cluster active-active. •Ένας για φιλοξενία του νέου ψηφιακού υλικού. •Δύο Βάσεων Δεδομένων Ανοικτού Κωδικα διαμορφωμένους σε συστοιχία cluster active-active. •Λογισμικό virtualization •Σύστημα δικτύου αποθήκευσης: –Χωρητικότητα για αποθήκευση ψηφιακού υλικού αλλά και «στιγμιοτύπων» και «προτύπων» «εικονικών» μηχανών Φυσικό αντικείμενο (1)

9 •Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων –Πλήρης απάλειψη single points of failure •Σύστημα διασύνδεσης με το ΕΔΕΤ •Δίκτυο κορμού –αύξηση βαθμού ασφαλείας του δικτύου και των δεδομένων •Άλλα στοιχεία απαραίτητου εξοπλισμού: backup, δικτυακός εξοπλισμός πρόσβασης κ.α. •Υποδομές Κέντρου Δεδομένων: –Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, ψύξη χώρου, διασύνδεση με συστήματα ισχύος Φυσικό αντικείμενο (2)

10 •Ποσοτική παραλαβή εξοπλισμού (30/05/2008) •Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου έργου περίπου στο 60% (εκτίμηση) –Υποδομές Κ.Δ. (80%) –Σύστημα εξυπηρετητών (50%) –Σύστημα Δικτύου (80%) –Σύστημα αποθήκευσης (40%) –Λοιπά συστήματα (50%) •Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με προβλεπόμενα – καλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις •Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα ανάπτυξη του έργου έχει γίνει αξιοποιώντας στο έπακρο της δυνατότητες και τροποποιώντας την υπάρχουσα υποδομή – ωστόσο αυτός ο τρόπος δεν είναι διατηρήσιμος – για αυτό γίνεται άμεση εκμετάλλευση του εξοπλισμού που παραδίδεται –Υπάρχει δυνατότητα για επί τόπου επισκόπηση του έργου Πορεία Εκτέλεσης

11 •Δείκτες: –Απαιτήθηκε αύξηση αριθμού εξυπηρετητών σε 12 επιλογής βάσεων δεδομένων ανοικτού κώδικα. Η ανάγκη μηχανισμού έκδοσης περιοδικών αντιμετωπίστηκε με την χρήση active-active cluster με παραγωγική διάθεση αποθετηρίων. –Απαιτήθηκε αύξηση αριθμού τερματικών σε 31 λόγω ανάγκης ανάπτυξης μηχανισμού έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. –Πλήρη κάλυψη των υπόλοιπων δεικτών του υποέργου Δείκτες έργου


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το έργο «Εθνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google