Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) (ΕΣΗΔΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, αποτελούμενο από ένα σύνολο διακριτών λογικών υποσυστημάτων ολοκληρωμένα μεταξύ τους και το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων στο σύνολό τους. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τι ακόμη περιλαμβάνει Το Portal των Δημόσιων Προμηθειών (σε 2 γλώσσες) Δημιουργία και διαχείριση Μητρώου Προμηθευτών Επιτελική πληροφόρηση (εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων) Ηλεκτρονική διαχείριση ροών εργασίας και εγγράφων Υποστήριξη υποδομής PKI ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

5 Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ (1/2)
Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων. Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οφέλη (2/2) Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης. Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Συμφωνίες πλαίσιο Ανταγωνιστικό διάλογο Δυναμικά Συστήματα Αγορών Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

7 Εμπλεκόμενοι Φορείς – χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ
Η ΓΓΕ ως υπεύθυνος κεντρικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα Οι Προμηθευτές Τα διάφορα συλλογικά όργανα (Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, παραλαβής κλπ) Τρίτοι φορείς (Τράπεζες, Φορείς κοιν. Ασφάλισης, ΔΟΥ, Δικαστικές Αρχές, ΕΕ, τύπος, Επιμελητήρια κλπ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

8 Στοιχεία αρχικής Διαστασιολόγησης έργου
200 χρήστες από το προσωπικό της ΓΓΕ και τα Μέλη Επιτροπών 1800 χρήστες από 600 Φορείς Απεριόριστος ουσιαστικά αριθμός προμηθευτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

9 Διασύνδεση με άλλα Συστήματα
Μητρώο Προμηθευτών Δημοσίου (αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Έργου) Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διαλειτουργικότητα με άλλα ΠΣ : ΔΟΥ, ΓΛΚ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED… Δυνατότητα ολοκλήρωσης με συστήματα τρίτων φορέων (αναθετουσών αρχών και προμηθευτών) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ακολουθεί μία αναλυτικότερη παρουσίαση επιμέρους υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

11 Διαδικασίες προμηθειών Υπηρεσίες ΕΣΗΔΗΣ
Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Hλ. Τιμολόγηση Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Απολογιστικά Στοιχεία Ε.Π.Π Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων Προμηθειών- Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων Διαδικτυακή Πύλη και Πολύκαναλική Επικοινωνία 11

12 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π)
Προγραμματισμός Προμηθειών Σύνταξη Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Καταχώρηση Αιτημάτων Προμηθειών από Φορείς του Δημοσίου. (Ηλεκτρονικές φόρμες , Τυποποιημένοι κωδικοί προϊόντων –CPV ) Υποβολή Αιτημάτων στην Γ.Γ.Ε προς Αξιολόγηση. (Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή ιστορικού) Έγκριση Αιτημάτων Προμηθειών από Γ.Γ.Ε. 12

13 Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ομαδοποίηση Αιτημάτων Προμηθειών. Ηλεκτρονική Διαμόρφωση Διακήρυξης. Διαδικασίες Διαβούλευσης. Δημοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη και Ενημέρωση ΕΕ. 13

14 Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου
Δημιουργία και Συντήρηση Μητρώου Προμηθευτών Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή Δημοσίου. Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ.Γ.Ε. Εμπλουτισμός στοιχείων/δεδομένων προμηθευτή. Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 14

15 Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί & Δημοπρασίες (Auctions) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – πληρωμές Υποβολή προσφορών. (Διαγωνισμοί , Ηλ. Δημοπρασίες , Συμφωνίες Πλαίσιο ) Αξιολόγηση προσφορών. Ανάθεση. Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 15

16 Σύναψη Σύμβασης Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονική Σύνταξη Σύμβασης με Βάση τα Στοιχεία του Διαγωνισμού Έγκριση - Οριστικοποίηση Σύμβασης Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 16

17 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους
Προμηθευτές – Χειρισμοί Εκτέλεσης Σύμβασης Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης από τον Ανάδοχο Προγραμματισμός αποστολών /παραδόσεων Υποβολή Παραστατικών (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Διαχείριση Ενστάσεων 17

18 Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις
Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης (Γ.Γ.Ε.) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις Παράδοση προϊόντων σύμβασης Παραλαβή προϊόντων σύμβασης Παραλαβή – Έγκριση – Αποδοχή Τιμολογίων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Διαχείριση Ενστάσεων 18


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google