Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σκοπός - Δράσεις του Έργου Α.Η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της κατάστασης των γυναικών ερευνητριών που πασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα Β.Η αποτύπωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σκοπός - Δράσεις του Έργου Α.Η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της κατάστασης των γυναικών ερευνητριών που πασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα Β.Η αποτύπωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Σκοπός - Δράσεις του Έργου Α.Η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της κατάστασης των γυναικών ερευνητριών που πασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα Β.Η αποτύπωση της συμμετοχής των ερευνητριών σε Κέντρα Λήψης Αποφάσεων του Δημόσιου Τομέα Γ.Η πιλοτική καταγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν εκπονηθεί από γυναίκες σε θέματα φύλου, οικογένειας, εργασίας, πολιτικής και ισότητας (Ειδικευμένη Θεματολογία) Δ.Η συγκρότηση της Ελληνικής βιβλιογραφίας και διεθνούς αρθρογραφίας στην Ειδικευμένη Θεματολογία από Ελληνίδες ερευνήτριες την πενταετία 2000 – 2005

3 Α.Ποσοτική και Ποιοτική Καταγραφή της Κατάστασης των Ερευνητριών στον Δημόσιο Τομέα Σκοπός Σκοπός είναι: • η καταγραφή των ερευνητριών του Δημοσίου Τομέα, • η εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών αποτελεσμάτων και • η επισήμανση ειδικών παραμέτρων που προσδιορίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η έρευνα απευθύνεται σε ερευνήτριες που:  εργάζονται στα ΑΕΙ ως μέλη ΔΕΠ ή με ανάθεση σύμφωνα με το Ν. 407,  εργάζονται ως ερευνήτριες και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες α) των Ερευνητικών Φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, β) των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ και. γ) των Ερευνητικών Φορέων που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού.

4 Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις 1.Φάση 1η: 1.Φάση 1η: χρήση ερωτηματολογίου για καταγραφή των ερευνητριών σε επίπεδο πληθυσμού και συγκέντρωση στοιχείων όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): •ο αριθμός των ερευνητριών, •τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, επιστημονικό κλάδο, κτλ) & •την εργασιακή τους κατάσταση 2.Φάση 2η: 2.Φάση 2η: πραγματοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 100 ερευνητριών, με στόχο τον προσδιορισμό περισσότερο ποιοτικά στοιχείων όπως (αναφέρονται ενδεικτικά) : •οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, •οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον & •ο ρόλος της εκπαίδευσης τόσο στον φορέα που απασχολούνται, όσο και στην ευρύτερη αγορά εργασίας

5 Β. Αποτύπωση της Συμμετοχής των Ερευνητριών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων του Δημοσίου Τομέα Σκοπός scientific board Σκοπός είναι να αποτυπωθεί η συμμετοχή των ερευνητριών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, σύμφωνα με τον ορισμό του scientific board της 6ης συνάντησης του Οκτωβρίου του 2003 των Στατιστικών Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει: • η καταγραφή του αριθμού των γυναικών και ανδρών σε θέση προέδρου, • η καταγραφή του συνολικού αριθμού των μελών των οργάνων (ανδρών & γυναικών) αυτών συμπεριλαμβανομένου του / της προέδρου, • ο προσδιορισμός των ποσοστών συμμετοχής ανδρών και γυναικών και • ο προσδιορισμός του μηχανισμού συγκρότησης των οργάνων αυτών (εκλογές – διορισμός).

6 Γ. Πιλοτική Καταγραφή των Μεταπτυχιακών Διατριβών που Εκπονήθηκαν από Γυναίκες στην Ειδικευμένη Θεματολογία Σκοπός πιλοτική Σκοπός είναι η πιλοτική καταγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν εκπονήσει γυναίκες σε θέματα φύλου, οικογένειας, εργασίας, πολιτικής και ισότητας σε επιλεγμένα τμήματα Ελληνικών πανεπιστημίων. Στόχος Στόχος του έργου είναι να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη στο μέλλον των απαραίτητων υποδομών για την ψηφιοποίηση και διάθεση στο ευρύ κοινό των μεταπτυχιακών διατριβών. Δ. Συγκρότηση Ελληνικής βιβλιογραφίας και Διεθνούς Αρθρογραφίας στην Ειδικευμένη Θεματολογία από Ελληνίδες Ερευνήτριες. Σκοπός Σκοπός είναι η συγκρότηση της Ελληνικής βιβλιογραφίας και διεθνούς αρθρογραφίας την πενταετία 2000 – 2005 στην Ειδικευμένη Θεματολογία από Ελληνίδες συγγραφείς / ερευνήτριες.

7 Αποτελέσματα των Πακέτων Εργασίας 1 και 2 Αποτελέσματα των Πακέτων Εργασίας 1 και 2 Πακέτο Εργασίας 1 : Μεθοδολογία και Διαμόρφωση Εργαλείων Έρευνας  Τεύχος μεθοδολογίας – Ανάλυση απαιτήσεων.  Κατάλογος των φορέων & Κέντρων Λήψης Αποφάσεων που απασχολείται ο πληθυσμός και προσδιορισμός του τρόπου επικοινωνίας. Ερωτηματολογίου1ης Φάσης  Διαμόρφωση Ερωτηματολογίου για την διεξαγωγή της 1ης Φάσης της έρευνας. Οδηγού Συνεντεύξεων2ης Φάσης  Διαμόρφωση προσχεδίου Οδηγού Συνεντεύξεων για την διεξαγωγή της 2ης Φάσης της έρευνας. Πληροφοριακού Συστήματος  Έναρξη υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Γ και Δ  Σχεδιασμός – διαμόρφωση λοιπών Δράσεων του Έργου (Γ και Δ). Πακέτο Εργασίας 2 : Διεξαγωγή Έρευνας – Συλλογή & Καταχώρηση Στοιχείων  Υλοποίηση  Υλοποίηση 1ης και 2ης Φάσης της έρευνας.  Ολοκλήρωση  Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος.  Καταχώρηση  Καταχώρηση όλων των συλλεχθέντων στοιχείων, για όλες τις δράσεις του Έργου, στο Πληροφοριακό Σύστημα.  Έναρξη εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων.

8 Πακέτο Εργασίας 3 : Σύνταξη Τελικής Μελέτης •Ολοκλήρωση •Ολοκλήρωση εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων. αποτελεσμάτων •Παρουσίαση αποτελεσμάτων από σχετικές μελέτες. •Συσχέτιση •Συσχέτιση παρούσας Ελληνικής πραγματικότητας με την κατάσταση στο εξωτερικό. μελλοντικών πρακτικών •Παρουσίαση μελλοντικών πρακτικών. Τελικής Έκθεσης •Διαμόρφωση Τελικής Έκθεσης. Πακέτο Εργασίας 4 : Διαχείριση του Έργου – Project Management Η διαχείριση του Έργου διατρέχει χρονικά όλες τις φάσεις αυτού. Σκοπός είναι η διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους ολοκλήρωσης του Έργου. πλαισίου •Διαμόρφωση πλαισίου του Έργου. •Συντονισμός •Συντονισμός του Έργου. μηχανισμών •Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών συνεργασίας και ελέγχου. •Εξαγωγή •Εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 Αποτελέσματα των Πακέτων Εργασίας 3 και 4

9 Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Χρονοδιάγραμμα του Έργου Χρονοδιάγραμμα του Έργου Το Έργο θα υλοποιηθεί από την Ομάδα Έργου που θα στελεχώσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Επίσης, θα υπάρξει συνεργασία με ειδικούς σε θέματα: – –φύλου και ισότητας, – –έρευνας πεδίου και – –προσωπικών δεδομένων. • • Πακέτο Εργασίας 1 : Δεκέμβριος 2006 - Ιούνιος του 2006, • • Πακέτο Εργασίας 2 : Ιούλιος 2006 - Δεκέμβριος 2006, • • Πακέτο Εργασίας 3 : Δεκέμβριος 2006 - Απρίλιος 2007 και • • Πακέτο Εργασίας 4 : διατρέχει χρονικά όλο το Έργο. Η Έναρξη του Έργου πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και η Λήξη του αναμένεται τον Απρίλιο του 2007. Το χρονοδιάγραμμα των Πακέτων Εργασίας ακολουθεί:

10 Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7273 900-901 Fax: +30 210 7246824 http://www.ekt.gr e-mail:ekt@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Σκοπός - Δράσεις του Έργου Α.Η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της κατάστασης των γυναικών ερευνητριών που πασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα Β.Η αποτύπωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google