Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» (απόφαση με αρ. 12425 /22.12.08 της ΕΕ.  Η έγκριση του Συστήματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ενδιάμεσων πληρωμών.

4 ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που απαιτούνται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. Περιλαμβάνει τον ορισμό:  της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.  των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Ε.Π.  της Αρχής Πιστοποίησης  της Αρχής Ελέγχου Επίσης περιλαμβάνει:  ανάλυση των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι ανωτέρω φορείς  παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τις διαδικασίες  την αναγκαία τεκμηρίωση των παραπάνω στοιχείων (κανονιστικές αποφάσεις, εγχειρίδια, έντυπα και λίστες ελέγχου κλπ)

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΝΕΟΥΝ ΤΟ ΣΔΕ 1.Η λειτουργία ενός επιτελικού συστήματος καθοδήγησης και συντονισμού των αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του. Το επιτελικό αυτό σύστημα περιλαμβάνει:  Τη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής.  Τον ορισμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού /Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας, ως υπεύθυνης αρχής για το σχεδιασμό του κοινού ΣΔΕ και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του.  Το σχεδιασμό ενός ενιαίου συστήματος ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και παρακολούθησής τους.  Τη διαχείριση του κοινού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος από την Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΝΕΟΥΝ ΤΟ ΣΔΕ 2.Η θέσπιση συστήματος συντονισμού και παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων και η ενίσχυση των προληπτικών διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό:  Συστήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, ειδική Μονάδα Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων.  Σχεδιάστηκε ένα διακριτό εγχειρίδιο για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων.  Συγκροτήθηκε επιτροπή συντονισμού των πράξεων κρατικών ενισχύσεων.  Έχουν ομογενοποιηθεί και επικαιροποιηθεί τα εργαλεία με τα οποία ασκούνται οι προληπτικοί έλεγχοι στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων ενώ έχουν επίσης εκδοθεί ειδικότερες οδηγίες.  Συστήθηκε, στο πλαίσιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, η Μονάδα Νομικής Υποστήριξης.

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΝΕΟΥΝ ΤΟ ΣΔΕ 3.Η ποιοτική βελτίωση και τυποποίηση των λειτουργιών και εργαλείων του κοινού Συστήματος και η υποστήριξή του μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Όλες οι διαδικασίες διαχείρισης και πιστοποίησης υλοποιούνται μέσω του ΟΠΣ  Οι διαδικασίες και τα έντυπα έχουν τυποποιηθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου των εμπλεκόμενων αρχών  Οι διαδικασίες και τα έντυπα έχουν βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από τη διαχείριση του ΚΠΣ 2000-2006

8 Για τη λειτουργία του κοινού Συστήματος ΣΔΕ με ενιαίο τρόπο, έχουν εκδοθεί:  Μια ενιαία Υπουργική Απόφαση που αφορά όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου 1 και 2, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης.  Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών και τα έντυπα που χρησιμοποιούν οι επί μέρους αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης και πιστοποίησης και τα οποία καθοδηγούν και υποστηρίζουν το έργο τους.  Ο Οδηγός του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που αφορά όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με τον οποίο παρέχονται αναλυτικότερες οδηγίες και κατευθύνσεις για την υποστήριξη του έργου των αρχών διαχείρισης.

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Λειτουργία ηλεκτρονικού γραφείου υποστήριξης (helpdesk) στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης /Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, στην ιστοσελίδα http://www.espa.gr στο πεδίο «Πώς υλοποιείται»http://www.espa.gr Στόχοι:  Διασφάλιση ορθής και ομοιογενούς εφαρμογής του ΣΔΕ  Συνεχής υποστήριξη της εφαρμογής του  Παροχή υποστήριξης επί νομικών θεμάτων

10


Κατέβασμα ppt "ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google