Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 5 Σύνθετα μέτρα 5-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 5 Σύνθετα μέτρα 5-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 5 Σύνθετα μέτρα 5-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Δείκτες και κλίμακες Κατασκευή δεικτών Κατασκευή κλιμάκων Τυ π ολογίες Κουίζ 5-2

3 Γιατί χρησιμο π οιούνται σύνθετα μέτρα στην π οσοτική έρευνα ; Δεν υ π άρχουν σαφείς και ξεκάθαροι μοναδικοί ενδείκτες Πρέ π ει να χρησιμο π οιηθούν διατακτικά μέτρα Είναι κατάλληλα για ανάλυση δεδομένων 5-3 Εισαγωγή

4 Δείκτες και κλίμακες ( Ι ) Ομοιότητες Και οι κλίμακες και οι δείκτες είναι διατακτικά μέτρα μεταβλητών Και οι κλίμακες και οι δείκτες είναι σύνθετα μέτρα μεταβλητών : είναι μετρήσεις π ου βασίζονται σε π ερισσότερα α π ό ένα στοιχεία δεδομένων. 5-4

5 Διαφορές Δείκτης – Ένα είδος σύνθετου μέτρου π ου συνοψίζει και κατατάσσει π ολλές συγκεκριμένες π αρατηρήσεις και ανα π αριστά κά π οια π ιο γενική διάσταση Κλίμακα – Ένας τύ π ος σύνθετου μέτρου π ου α π οτελείται α π ό διάφορους όρους, μεταξύ των ο π οίων υφίσταται μια λογική ή εμ π ειρική δομή 5-5 Δείκτες και κλίμακες ( ΙΙ )

6 Σχήμα 5.1 ( α ) 5-6

7 Σχήμα 5.1 ( β ) 5-7

8 Οι κλίμακες υ π ερτερούν γενικά των δεικτών γιατί λαμβάνουν υ π όψη τους την ένταση με την ο π οία τα διαφορετικά στοιχεία αντικατο π τρίζουν τη μεταβλητή π ου μετράμε 5-8 Δείκτες και κλίμακες ( ΙΙΙ )

9 Παρανοήσεις 1. Το αν ο συνδυασμός π ολλών δεδομένων δημιουργεί κλίμακα, εξαρτάται σχεδόν π άντα α π ό το συγκεκριμένο δείγμα π αρατηρήσεων π ου μελετάμε. 2. Η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών δημιουργίας κλιμάκων δεν εξασφαλίζει τη κατασκευή μίας κλίμακας 5-9 Δείκτες και κλίμακες ( Ι V)

10 Κατασκευή δεικτών ( Ι ) Ε π ιλογή στοιχείων Εξέταση εμ π ειρικών σχέσεων Βαθμολόγηση δείκτη Διαχείριση ελλι π ών δεδομένων Ε π ικύρωση δεικτών 5-10

11 Ε π ιλογή στοιχείων Φαινομενική εγκυρότητα Μονοδιαστατικότητα Γενικός ή ειδικός Διαφορο π οίηση 5-11 Κατασκευή δεικτών ( ΙΙ )

12 Εξέταση εμ π ειρικών σχέσεων Δια π ιστώνουμε την ύ π αρξη μιας εμ π ειρικής σχέσης όταν οι α π αντήσεις των ερωτώμενων σε μία ερώτηση μας βοηθούν να π ροβλέψουμε π ώς θα α π αντήσουν σε άλλες ερωτήσεις Διμεταβλητές Σχέσεις Στοιχείων – Μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών Πολυμεταβλητές Σχέσεις Στοιχείων – Μια σχέση μεταξύ π ερισσότερων μεταβλητών 5-12 Κατασκευή δεικτών ( ΙΙΙ )

13 Σχήμα 5.2 5-13

14 Σχήμα 5.3 5-14

15 Σχήμα 5.4 5-15

16 Βαθμολόγηση δείκτη 1. Ε π ιλέξτε το ε π ιθυμητό εύρος των βαθμολογιών του δείκτη Αντιφατική ε π ιθυμία (1) για έναν δείκτη π ου να διαθέτει ένα σχετικό εύρος και (2) για την ύ π αρξη ικανο π οιητικού αριθμού π ερι π τώσεων σε κάθε σημείο του δείκτη 2. Α π οφασίστε αν θα δώσετε σε κάθε στοιχείο του δείκτη ίδιο ή διαφορετικό βάρος Πρότυ π ο : π ρέ π ει να α π οδώσετε στα στοιχεία σας την ίδια βαρύτητα, εκτός κι αν υ π άρχουν σοβαροί λόγοι για να κάνετε το αντίθετο 5-16 Κατασκευή δεικτών ( Ι V)

17 Διαχείριση ελλι π ών δεδομένων 1. Αν λεί π ουν δεδομένα α π ό λίγες σχετικά π ερι π τώσεις, μ π ορείτε να α π οφασίσετε να α π οκλείσετε αυτές τις π ερι π τώσεις α π ό την κατασκευή του δείκτη και την ανάλυση 2. Χειριστείτε τα ελλι π ή δεδομένα ως μία α π ό τις διαθέσιμες α π αντήσεις 3. Μια ανάλυση των ελλι π ών δεδομένων μ π ορεί να π ροσφέρει μια ερμηνεία της σημασίας τους 4. Αν ένα στοιχείο διαθέτει π ολλές δυνατές τιμές, μ π ορείτε να δώσετε τη μέση τιμή σε κάθε π ερί π τωση για την ο π οία λεί π ουν δεδομένα 5. Μ π ορείτε μερικές φορές να διαχειριστείτε τα ελλι π ή δεδομένα, χρησιμο π οιώντας π οσοστά βάσει των π αρατηρήσεών σας 5-17 Κατασκευή δεικτών (V)

18 Ε π ικύρωση δεικτών Ανάλυση ανά στοιχείο – Α π οτίμηση για το αν κάθε ένα α π ό τα στοιχεία π ου π εριέχονται σε ένα σύνθετο μέτρο συνεισφέρει ανεξάρτητα στην έρευνα ή α π λώς ε π αναλαμβάνει τις συνεισφορές άλλων στοιχείων στο μέτρο Εξωτερική ε π ικύρωση – Η διαδικασία του ελέγχου της εγκυρότητας ενός μέτρου, ό π ως ενός δείκτη ή μιας κλίμακας, μέσω της εξέτασης της σχέσης του με άλλους α π οδεκτούς και καθιερωμένους δείκτες ή ενδείκτες της ίδιας μεταβλητής Κακοί δείκτες και κακές ε π ικυρώσεις ; 5-18 Κατασκευή δεικτών (V Ι )

19 Κατασκευή κλιμάκων ( Ι ) Κλίμακα κοινωνικής α π όστασης του Bogardus – Τεχνική μέτρησης για την εξακρίβωση της π ροθυμίας των ανθρώ π ων να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις – διαφορετικών βαθμών εγγύτητας – με άλλους τύ π ους ανθρώ π ων Κλίμακα Thurstone – Ένα είδος σύνθετου μέτρου π ου συγκροτείται σε συνάρτηση με τα βάρη π ου α π οδίδουν « κριτές » σε διαφορετικούς ενδείκτες διάφορων μεταβλητών 5-19

20 Κλίμακα Likert – Ένας τύ π ος σύνθετου μέτρου π ου ανέ π τυξε ο Rensis Likert σε μια π ροσ π άθεια να βελτιώσει τα ε π ί π εδα μέτρησης στην κοινωνική έρευνα, διαμέσου της χρήσης τυ π ο π οιημένων α π αντήσεων σε ερωτηματολόγια π ροκειμένου να π ροσδιορίσει τη σχετική ένταση διαφορετικών στοιχείων Κλίμακα σημαντικού διαφορισμού – Μορφή ερώτησης π ου π εριέχεται σε ερωτηματολόγιο, κατά την ο π οία ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει κάτι χρησιμο π οιώντας δύο αντίθετα ε π ίθετα 5-20 Κατασκευή κλιμάκων ( ΙΙ )

21 Σχήμα 5.5 5-21

22 Κλίμακα του Guttman – Ένα είδος σύνθετου μέτρου π ου χρησιμο π οιείται για να συνοψίσει διαφορετικές διακριτές π αρατηρήσεις και να ανα π αραστήσει μια π ιο γενική μεταβλητή 5-22 Κατασκευή κλιμάκων ( ΙΙΙ )

23 Τυ π ολογίες Τυ π ολογία – Η ταξινόμηση ( συνήθως ονομαστική ) των π αρατηρήσεων βάσει των τιμών δύο ή π ερισσότερων μεταβλητών 5-23

24 Κουίζ 5-24 Κουίζ

25 1. Για να καλύψουν όσο το δυνατόν π ερισσότερες διαστάσεις μίας έννοιας, οι ερευνητές π ρέ π ει συνήθως να κάνουν : α ) μοναδικές π αρατηρήσεις β ) π αρατηρήσεις π εδίου γ ) π ολλα π λές π αρατηρήσεις 5-25

26 Α π άντηση : γ ) Για να καλύψουν όσο το δυνατόν π ερισσότερες διαστάσεις μίας έννοιας, οι ερευνητές π ρέ π ει συνήθως να κάνουν π ολλα π λές π αρατηρήσεις 5-26

27 2. Ποια α π ό τα π αρακάτω είναι κοινά χαρακτηριστικά δεικτών και κλιμάκων ; α ) Και οι δύο είναι διατακτικά μέτρα β ) Και οι δύο κατατάσσουν τις μονάδες βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών γ ) Και οι δύο είναι σύνθετα μέτρα δ ) Όλα τα π αρα π άνω 5-27

28 Α π άντηση : δ ) Τα π αρακάτω είναι κοινά χαρακτηριστικά δεικτών και κλιμάκων : και οι δύο είναι διατακτικά μέτρα, και οι δύο κατατάσσουν τις μονάδες βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών, και οι δύο είναι σύνθετα μέτρα 5-28

29 3. Ποια α π ό τις π αρακάτω ε π ιλογές αντι π ροσω π εύει ένα βήμα στη διαδικασία κατασκευής ενός δείκτη ; α ) Ε π ιλογή π ιθανών στοιχείων β ) Εξέταση εμ π ειρικών σχέσεων γ ) Βαθμολόγηση του δείκτη δ ) Όλα τα π αρα π άνω 5-29

30 Α π άντηση : δ ) Τα π αρακάτω αντι π ροσω π εύουν βήματα της διαδικασίας κατασκευής ενός δείκτη : ε π ιλογή π ιθανών στοιχείων, εξέταση εμ π ειρικών σχέσεων, βαθμολόγηση του δείκτη 5-30

31 4. Δια π ιστώνουμε την ύ π αρξη μιας εμ π ειρικής σχέσης όταν οι α π αντήσεις των ερωτώμενων σε μία ερώτηση μας βοηθούν να : α ) π αρατηρήσουμε μια στατιστική συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών β ) καθορίσουμε το ε π ί π εδο ανεκτικότητάς τους γ ) ερμηνεύσουμε την π αρατηρημένη συσχέτιση δ ) π ροβλέψουμε π ώς θα α π αντήσουν σε άλλες ερωτήσεις 5-31

32 Α π άντηση : δ ) Δια π ιστώνουμε την ύ π αρξη μιας εμ π ειρικής σχέσης όταν οι α π αντήσεις των ερωτώμενων σε μία ερώτηση μας βοηθούν να π ροβλέψουμε π ώς θα α π αντήσουν σε άλλες ερωτήσεις 5-32

33 5. Ποιο α π ό τα π αρακάτω αντι π ροσω π εύει μια μορφή ερωτηματολογίου η ο π οία ζητά α π ό τον ερωτώμενο να διαλέξει μία α π άντηση μεταξύ δύο αντίθετων θέσεων ; α ) Συγχρονικές μελέτες β ) Διαχρονικές μελέτες γ ) Κλίμακα Likert δ ) Κλίμακα Σημαντικού Διαφορισμού 5-33

34 Α π άντηση : δ ) Η κλίμακα σημαντικού διαφορισμού είναι μια μορφή ερωτηματολογίου η ο π οία ζητά α π ό τον ερωτώμενο να διαλέξει μία α π άντηση μεταξύ δύο αντίθετων θέσεων 5-34

35 6. Ένας / Μία _____ κατασκευάζεται α π λώς με την π ρόσθεση των βαθμολογιών π ου α π οδίδονται σε μεμονωμένους ενδείκτες α ) Μελέτη β ) Μέτρηση γ ) Κλίμακα δ ) Δείκτης 5-35

36 Α π άντηση : δ ) Ένας δείκτης κατασκευάζεται α π λώς με την π ρόσθεση των βαθμολογιών π ου α π οδίδονται σε μεμονωμένους ενδείκτες. 5-36

37 7. Η _____ είναι η διαδικασία του ελέγχου της εγκυρότητας ενός μέτρου μέσω της εξέτασης της σχέσης του με άλλους α π οδεκτούς και καθιερωμένους δείκτες ή ενδείκτες της ίδιας μεταβλητής α ) θεωρητική ανάλυση β ) εσωτερική ε π ικύρωση γ ) εξωτερική ε π ικύρωση δ ) εννοιολόγηση 5-37

38 Α π άντηση : γ ) Η εξωτερική ε π ικύρωση είναι η διαδικασία του ελέγχου της εγκυρότητας ενός μέτρου μέσω της εξέτασης της σχέσης του με άλλους α π οδεκτούς και καθιερωμένους δείκτες ή ενδείκτες της ίδιας μεταβλητής 5-38

39 5-39 Α π αγορεύεται η αναδημοσίευση ή ανα π αραγωγή του π αρόντος έργου με ο π οιονδή π οτε τρό π ο χωρίς γρα π τή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (π ου έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 5 Σύνθετα μέτρα 5-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google