Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γιάννης Φ. Παπαγεωργίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γιάννης Φ. Παπαγεωργίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γιάννης Φ. Παπαγεωργίου

2 Εκλογικό σύστημα Είναι η μέθοδος κατανομής των βουλευτικών ( ή άλλου τύ π ου ) εδρών μεταξύ των κομμάτων ( και μεταξύ των υ π οψηφίων ) π ου μετέχουν στις εκλογές βάσει των ψήφων π ου έλαβε κάθε συνδυασμός

3 Εκλογικό Σώμα Εκλογικό σώμα = όλοι οι ψηφοφόροι π ου είναι άνω των 18 ετών ( ή της κατά νόμον ηλικίας π ου ε π ιτρέ π ει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ) Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι = όλοι οι ψηφοφόροι π ου είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους

4 Εκλογικό σώμα και εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους Αυτόματα με την ενηλικίωση (π. χ. Ελλάδα ) εκλογικό σώμα = εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι Με ειδική αίτηση εγγραφής του εκλογέα (π. χ. ΗΠΑ ) εκλογικό σώμα ≠ εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ΠΑΝΤΑ : βάση υ π ολογισμού ( συμμετοχής, α π οχής κλ π): εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι

5 Εκλογική περιφέρεια Εκλογική π εριφέρεια = γεωγραφική υ π οδιαίρεση της ε π ικράτειας π ου χρησιμεύει ως : 1. π λαίσιο για την εκλογή 2. βάση για την κατανομή των εδρών Εκλέγει διαφορετικό αριθμό εκ π ροσώ π ων ανάλογα με τον π ληθυσμό της (π. χ. βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα ) ή τον ίδιο αριθμό εκ π ροσώ π ων (π. χ. Γερουσιαστικές εκλογές στις ΗΠΑ )

6 Μια εκλογική περιφέρεια μπορεί να είναι : Μια διοικητική ή π ολιτική υ π οδιαίρεση ( νομός στην Ελλάδα, ε π αρχία στην Κύ π ρο, provinzia στην Ιταλία ) Υ π οδιαίρεση της χώρας α π οκλειστικά για εκλογικούς σκο π ούς (π εριφέρειες της Βρετανίας ή Γαλλίας ) Ολόκληρη η χώρα ( Ισραήλ για τις βουλευτικές εκλογές, Ελλάδα για τις ευρω - εκλογές )

7 Σε εκλογές προέδρου μιας χώρας Άμεση εκλογή του π ροέδρου  η εκλογική π εριφέρεια είναι ολόκληρη η ε π ικράτεια Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ  οι ψηφοφόροι εκλέγουν εκλέκτορες ( όχι τον π ρόεδρο α π ευθείας )  εκλογική π εριφέρεια η κάθε Πολιτεία

8 Gerrymandering ( σαλαμοποίηση ) Η διαστρέβλωση των εκλογικών π εριφερειών βάσει του τρό π ου οριοθέτησής τους : οι π εριφέρειες διαμορφώνονται κατά το δοκούν για να π εριοριστεί η εκ π ροσώ π ηση του αντι π άλου και να αναδειχθεί η δύναμη αυτού π ου διαμορφώνει τις εκλογικές π εριφέρειες

9 Παράδειγμα gerrymandering

10 Μονοεδρικές ή πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες Μονοεδρικές : κάθε εκλογική π εριφέρεια εκλέγει π άντα μόνο μια έδρα Πολυεδρικές : η εκλογική π εριφέρεια π εριλαμβάνει π άνω α π ό μια έδρες Οι εκλογικές π εριφέρειες χωρίζονται ε π ίσης σε :

11 Εκλογικοί κατάλογοι Οι ειδικοί ονομαστικοί κατάλογοι βάσει των ο π οίων την ημέρα των εκλογών γίνεται η αναγνώριση των ψηφοφόρων Στην Ελλάδα, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται σε ε π ί π εδο Δήμου

12 Εκλογιμότητα Το σύνολο των τυ π ικών π ροϋ π οθέσεων π ου π ρέ π ει να συγκεντρώνει ένας υ π οψήφιος, ώστε να είναι εκλόγιμος ιθαγένεια ηλικία μη ύ π αρξη ασυμβιβάστων (π. χ. Εν ενεργεία στρατιωτικός )

13 Διαδικασία ψηφοφορίας Η εκλογή διεξάγεται σε εκλογικά καταστήματα ( ή κέντρα ) Υ π ό την ε π ο π τεία του αντι π ροσώ π ου της δικαστικής αρχής Και της εφορευτικής ε π ιτρο π ής π ου α π οτελείται α π ό π ολίτες της συγκεκριμένης εκλογικής π εριφέρειας Και π αρακολουθείται α π ό αντι π ροσώ π ους των κομμάτων

14 Εκλογικά ψηφοδέλτια Τα ψηφοδέλτια π εριλαμβάνουν τους υ π οψήφιους όλων των εκλογικών συνδυασμών κάθε εκλογικής π εριφέρειας Διαμορφώνονται είτε σε ενιαίο φύλλο ( ένα φύλλο π ου π εριλαμβάνει όλους τους υ π οψήφιους όλων των κομμάτων ) είτε σε χωριστό φύλλο ανά συνδυασμό

15 Κατηγορίες εκλογικών συστημάτων Τα εκλογικά συστήματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες Πλειοψηφικά συστήματα Αναλογικά συστήματα Μικτά συστήματα

16 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πλειοψηφικό είναι το σύστημα κατά το ο π οίο σε κάθε εκλογική π εριφέρεια εκλέγεται μόνο ο συνδυασμός ή ο υ π οψήφιος π ου λαμβάνει την π λειοψηφία των ψήφων

17 Πλειοψηφικά Συστήματα ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΑ Η ΠΟΛΥΕΔΡΙΚΑ Τα π λειοψηφικά συστήματα χωρίζονται ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών π ου εκλέγονται σε κάθε π εριφέρεια σε : Μονοεδρικά συστήματα : όταν κάθε εκλογική π εριφέρεια εκλέγει ένα βουλευτή (π. χ. Μ Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία ) Πολυεδρικά συστήματα : όταν κάθε εκλογική π εριφέρεια εκλέγει π ερισσότερους βουλευτές. Στην π ερί π τωση αυτή, ο π λειοψηφών συνδυασμός εκλέγει όλους τους βουλευτές της συγκεκριμένης π εριφέρειας

18 Πλειοψηφικά συστήματα 1 ή 2 γύρων Τα π λειοψηφικά συστήματα χωρίζονται ανάλογα με την π λειοφηφία π ου α π αιτείται για την εκλογή σε : Συστήματα ενός γύρου ή σχετικής π λειοψηφίας (first-past-the-post) Εκλέγεται ο βουλευτής ή ο συνδυασμός π ου λαμβάνει την σχετική π λειοψηφία. ( Ην. Βασίλειο, Καναδάς, Η. Π. Α., Ινδία κ. α.) Συστήματα δύο γύρων Εκλέγεται ο βουλευτής ή ο συνδυασμός π ου λαμβάνει την α π όλυτη π λειοψηφία Αν δεν λάβει κανείς την α π όλυτη π λειοψηφία, η εκλογή ε π αναλαμβάνεται μεταξύ των 2 π ρώτων ή όσων συγκέντρωσαν συγκεκριμένο π οσοστό και εκλέγεται π λέον ο π λειοψηφών υ π οψήφιος ( Γαλλία, γαλλόφωνες χώρες Αφρικής, εκλογές π ροέδρων δημοκρατίας )

19 Το σύστημα της Εναλλακτικής Ψήφου ( Αlternative Vote - AV) Η Εναλλακτική Ψήφος συνδυάζει την διαδικασία δύο γύρων σε μια ψηφοφορία. Ο ψηφοφόρος δεν ψηφίζει έναν μονάχα υ π οψήφιο, αλλά όλους με σειρά π ροτίμησης Εφόσον ένας υ π οψήφιος λάβει την α π όλυτη π λειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται και η διαδικασία σταματά εκεί Εφόσον κανείς υ π οψήφιος δέν έχει λάβει α π όλυτη π λειοψηφία, ο υ π οψήφιος π ου έχει με τις λιγότερες π ρώτες π ροτιμήσεις α π οκλείεται και η ψήφοι του μεταφέρονται στον υ π οψήφιο π ου καταγράφηκε ως δεύτερη ε π ιλογή κάθε ψηφοδελτίου. Η διαδικασία ε π αναλαμβάνεται, μέχρι κά π οιος υ π οψήφιος να λάβει την α π όλυτη π λειοψηφία των ψήφων

20 Το σύστημα της Εναλλακτικής Ψήφου ( Αlternative Vote - AV) Το σύστημα Εναλλακτικής Ψήφου χρησιμο π οιείται για τις εκλογές της Βουλής της Αυστραλίας και είχε τεθεί ανε π ιτυχώς σε δημοψήφισμα στην Βρετανία το 2010 για χρήση στις κοινοβουλευτικές εκλογές της χώρας

21 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αναλογικό είναι το σύστημα κατά το ο π οίο οι έδρες κάθε εκλογικής π εριφέρειας κατανέμονται μεταξύ των μετεχόντων συνδυασμών ανάλογα με τις ψήφους π ου έλαβε ο καθένας α π ό αυτούς Στην ουσία ( αντίθετα α π ό το π λειοψηφικό σύστημα ) στο αναλογικό μετέχουν στην κατανομή των εδρών π λείονες συνδυασμοί Α π ό τη φύση του ένα αναλογικό σύστημα είναι συμβατό μόνο με π ολυεδρικές π εριφέρειες

22 Αναλογικά συστήματα ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΙΣΤΑ Στα αναλογικά συστήματα οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με τις ψήφους π ου έλαβε ο καθένας α π ό αυτούς, άρα δεν εκλέγονται όλοι οι υ π οψήφιοι ενός συνδυασμού

23 Η επιλογή των εκλεγόμενων υποψηφίων μπορεί να γίνει : ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ( σύστημα λίστας ή δεσμευμένων συνδυασμών ): σειρά των υ π οψηφίων π ροα π οφασίζεται και ο ψηφοφόρος ψηφίζει μόνο τον συνδυασμό ή κόμμα χωρίς να μ π ορεί να ε π ιλέξει έναν υ π οψήφιο (π. χ. Ισ π ανία ) ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ ( σύστημα σταυρού ή π ροτιμησιακή ψήφος ): οι ψηφοφόροι ε π ιλέγουν ένα ή π ερισσότερους υ π οψήφιους ενός συνδυασμού (π. χ. Ελλάδα ) ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ 2: τα κόμματα α π οφασίζουν την σειρά των υ π οψηφίων αλλά οι ψηφοφόροι μ π ορούν να την αλλάξουν δίνοντας π ροτίμηση σε συγκεκριμένο υ π οψήφιο (π. χ. Βέλγιο ) PANACHAGE ( ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ): Υ π οσύστημα της π ροτιμησιακής ψήφου ό π ου ο ψηφοφόρος μ π ορεί να δώσει την π ροτίμησή του σε υ π οψήφιους π ου μ π ορεί να ανήκουν σε διάφορους συνδυασμούς (π. χ. Λουξεμβούργο )

24 Αναλογικά συστήματα ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εκλογικό μέτρο είναι ο ελάχιστος αριθμός ψήφων π ου α π αιτείται για να μ π ορέσει ένας συνδυασμός να εκλέξει έδρα Το εκλογικό μέτρο μ π ορεί να είναι : ενιαίο ανά την ε π ικράτεια ( διαίρεση του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων ενός συνδυασμού δια του αριθμού των εδρών π ρος κατανομή ). Τούτο συμβαίνει στις εκλογές με ενιαία εκλογική π εριφέρεια ( Ισραήλ ) Ή να διαφέρει ανά εκλογική π εριφέρεια ανάλογα με τον αριθμό των εδρών της κάθε π εριφέρειας και τον αριθμό των ψηφισάντων σε αυτή ανά εκλογή

25 Η προϋπόθεση ελάχιστου ποσοστού για συμμετοχή στις εκλογές Ο νόμος σε ένα αναλογικό σύστημα μ π ορεί να θέτει ελάχιστο π οσοστό ψήφων για ένα συνδυασμό (π. χ. 2% στο Ισραήλ, 3% στην Ισ π ανία και την Ελλάδα, 10% στην Τουρκία ) για να ε π ιτρέψει στον συνδυασμό την συμμετοχή του στην κατανομή ψήφων

26 Οι αδιάθετες έδρες Μέσα στην π εριφέρεια με χρήση διαφόρων τρό π ων ( μεγαλύτερος μέσος όρος ή μεγαλύτερα αχρησιμο π οίητα υ π όλοι π α ) Σε μείζονες ή ευρύτερες π εριφέρειες ή και σε ολόκληρη την ε π ικράτεια ( β ’ και γ ’ κατανομή ) έως την εξάντληση όλων των αδιάθετων εδρών με χρήση των ίδιων ό π ως και π αρα π άνω τρό π ων Σ π άνια κατανέμονται όλες οι έδρες μιας εκλογικής π εριφέρειας με την χρήση του εκλογικού μέτρου. Οι έδρες π ου δεν έχουν δοθεί ( αδιάθετες έδρες ) κατανέμονται με 2 π λαίσια κατανομής :

27 Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αλλοίωσης της αναλογικότητας μιας εκλογής 1. Το σύστημα π ου χρησιμο π οιούσε η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1970 και 80 ( και σε κά π οιες π ερι π τώσεις και αργότερα ) – γνωστό ως ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ : αναλογικό σύστημα ό π ου ωστόσο τα κόμματα για να μετάσχουν στην β ’ κατανομή των αδιάθετων εδρών έ π ρε π ε να διαθέτουν υψηλό π οσοστό ψήφων ( στην Ελλάδα 17%) και η κατανομή των αδιάθετων εδρών γινόταν βάσει όχι των υ π ολοί π ων ενός συνδυασμού αλλά βάσει όλων των ψήφων του εκ νέου 2. Το σύστημα bonus ό π ου το κόμμα / συνδυασμός / συνασ π ισμός κομμάτων π ου κερδίζει την σχετική π λειοψηφία λαμβάνει ένα ε π ι π λέον αριθμό εδρών για να του ε π ιτρέψει να α π οκτήσει ευκολότερα κοινοβουλευτική π λειοψηφία. Το σύστημα αυτό ισχύει στην Ελλάδα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ( αρχικά bonus 40 και μετά 50 εδρών ) ενώ εφαρμόζεται και στην Ιταλία. Το σύστημα αυτό είναι αναλογικό, α π λώς οι π ρος κατανομή έδρες π εριορίζονται εκ των π ροτέρων

28 Οι μέθοδοι κατανομής των εδρών Για την αντιμετώ π ιση της κατανομής των εδρών ( ιδίως των αδιάθετων ) έχουν δημιουργηθεί διάφορες μέθοδοι

29 Η κατανομή των αδιάθετων εδρών βάσει των αχρησιμοποίητων υπολοίπων Οι αδιάθετες έδρες μοιράζονται με βάση τα υ π όλοι π α π ου α π έμειναν στους συνδυασμούς μετά την π ρώτη κατανομή ( αν ένα κόμμα σε μια π εριφέρεια έχει λάβει 40.000 ψήφους και το εκλογικό μέτρο είναι 30.000, εκλέγει ένα βουλευτή και έχει ένα αχρησιμο π οίητο υ π όλοι π ο ψήφων 10.000). Η π ρώτη αδιάθετη έδρα μιας π εριφέρειας δίνεται στο κόμμα με το μεγαλύτερο υ π όλοι π ο, η δεύτερη σε αυτό με το αμέσως ε π όμενο μεγαλύτερο υ π όλοι π ο κ. ο. κ. έως ότου συμ π ληρωθούν όλες οι έδρες Τούτο μ π ορεί να γίνει είτε στο ε π ί π εδο της ίδιας της π εριφέρειας είτε σε μείζονες ( ευρύτερες ) π εριφέρειες. Για π αράδειγμα στην Ελλάδα τούτο γίνεται σε ε π ί π εδο π εριφερειών (π. χ. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία )

30 Σύστημα Hagenbach-Bischoff ( μέθοδος +1)  Δημιουργήθηκε από τον Ελβετό καθηγητή μαθηματικών και φυσικής Eduard Hagenbach-Bischoff  Βασικό χαρακτηριστικό : η διαφοροποίηση των εκλογικών μέτρων. Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο του συνόλου των έγκυρων ψήφων προς το σύνολο των εδρών + μία  Εκλογικό μέτρο = σύνολο εγκύρων ψήφων διαθέσιμες έδρες στην εκλογική περιφέρεια +1  Τούτο διευκολύνει την πλήρη κατανομή των εδρών  Η δεύτερη κατανομή διενεργείται σε ευρύτερες περιφέρειες βάσει των αχρησιμοποίητων υπολοίπων των συνδυασμών

31 Σύστημα D’Hondt ή σύστημα μεγαλύτερων μέσων όρων Ε π ινοήθηκε α π ό τον Βέλγο μαθηματικό Victor d’ Hondt Χρησιμο π οιείται σε Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Σκωτία, Ουαλία, Ισ π ανία, Πορτογαλία κ. α. Οι ψήφοι των συνδυασμών κάθε εκλογικής π εριφέρειας διαιρούνται διαδοχικά δια του 1,2,3, κ. λ.π. μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των εδρών αυτής Οι έδρες κατό π ιν κατανέμονται στους συνδυασμούς π ου έχουν κατά σειρά ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΗΛΙΚΑ μέχρις π λήρους κάλυψης των εδρών

32 Σύστημα D’ Hondt Παράδειγμα μιας εκλογικής περιφέρειας με 4 έδρες, 5 συνδυασμούς και 100.000 έγκυρα ψηφοδέλτια διαιρέτηςΣυνδ Α 35.000 ψήφοι Συνδ Β 20.000 ψήφοι Συνδ Γ 17.000 ψήφοι Συνδ Δ 16.000 ψήφοι Συνδ Ε 12.000 ψήφοι 1 35.00020.00017.000 16.00012.000 2 17.500 10.0008.5008.0006.000 311.6666.6675.6675.3344.000 48.7505.0004.2504.0003.000

33 Σύστημα D’ Hondt Παράδειγμα μιας εκλογικής περιφέρειας με 4 έδρες, 5 συνδυασμούς και 100.000 έγκυρα ψηφοδέλτια  Η 1 η έδρα χορηγείται στον συνδυασμό Α  Η 2 η έδρα στον συνδυασμό Β  Η 3 η έδρα στον συνδυασμό Α  Η 4 η έδρα στον συνδυασμό Γ

34 Σύστημα Sainte-Laguë Ε π ινοήθηκε α π ό τον Γάλλο μαθηματικό André Sainte- Laguë. Χρησιμο π οιείται λιγότερο ευρέως ( στην Σουηδία, Νορβηγία κ. α ). Αναλογικότερη εκδοχή του συστήματος D’ Hondt Οι ψήφοι κάθε συνδυασμού διαιρούνται δια του 2 ν + 1 ( ν = αριθμός των εδρών π ου έχει λάβει κάθε συνδυασμός μέχρι τη συγκεκριμένη διαίρεση. Όλοι οι συνδυασμοί ξεκινούν α π ό 0 έδρες ) Αφού υ π ολογιστεί το εκλογικό μέτρο για κάθε κόμμα, αυτό με το μεγαλύτερο π ηλίκο την καταλαμβάνει. Η ίδια διαδικασία ε π αναλαμβάνεται για τη διανομή κάθε έδρας μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των εδρών

35 Το σύστημα Sainte-Laguë ( Εκλογική περιφέρεια 4 εδρών με 5 συνδυασμούς Εγκυρα ψηφοδέλτια 100.000) Διαιρέτης 2ν+1 όπου ν= Συνδ Α 35.000 ψήφοι Συνδ Β 20.000 ψήφοι Συνδ Γ 17.000 ψήφοι Συνδ Δ 16.000 ψήφοι Συνδ Ε 12.000 ψήφοι 0 (για όλους) 35.000 20.00017.00016.00012.000 1 για Α 0 για Β,Γ,Δ 11.66620.000 17.00016.00012.000 1 για Α κ Β 0 για Γ,Δ 11.6666.667 17.000 16.00012.000 1 για Α, Β κ Γ 0 για Δ 11.6666.6675,667 16.000 12.000

36 Το σύστημα Sainte-Laguë για το προηγούμενο παράδειγμα Μετά την 1 η διαίρεση ( το ν = 0 για όλους τους συνδυασμούς ) το μεγαλύτερο π ηλίκο είναι του συνδυασμού Α π ου λαμβάνει την 1 η έδρα Μετά την 2 η διαίρεση ( το ν = 1 για τον συνδυασμό Α και 0 για τους λοι π ούς ) το μεγαλύτερο π ηλίκο είναι του συνδυασμού Β π ου λαμβάνει την 2 η έδρα Μετά την 3 η διαίρεση ( το ν = 1 για τους συνδυασμό Α και Β και 0 για τους συνδυασμούς Γ και Δ ) το μεγαλύτερο π ηλίκο είναι του συνδυασμού Γ π ου λαμβάνει την 3 η έδρα Μετά την 4 η διαίρεση ( το ν = 1 για τους συνδυασμό Α, Β και Γ και 0 για τον συνδυασμό Δ ) το μεγαλύτερο π ηλίκο είναι του συνδυασμού Δ π ου λαμβάνει την 4 η έδρα.

37 Το σύστημα της Ενιαίας Μεταβιβαζόμενης Ψήφου ( Single Transferable Vote) Γνωστό και ως σύστημα Hare ή ως ταξινομική ψήφος Είναι αναλογικό σύστημα - α π λό στην εφαρμογή του αλλά π ερί π λοκο στον υ π ολογισμό και διαθέτει π ολλές π αραλλαγές Εφαρμόζεται στην Ιρλανδία ενώ π αραλλαγή του και στην Β. Ιρλανδία. Λειτουργεί α π οκλειστικά σε π ολυεδρικές π εριφέρειες

38 Η βασική αρχή του συστήματος Κάθε ψηφοφόρος δεν ψηφίζει ένα μόνο υ π οψήφιο ( ή π ερισσότερους ομοιόβαθμα ), αλλά π ολλούς υ π οψηφίους ανεξάρτητα α π ό το κόμμα π ου ο καθένας ανήκει με σειρά π ροτίμησης, βάζοντας τους αριθμούς 1,2,3 κ. ο. κ. μέχρι τον αριθμό των π ρος κατανομή εδρών

39 Η διαδικασία Εκλογικό μέτρο = το π ηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ψήφων σε μια π εριφέρεια π ρος το σύνολο των εδρών ( ή των εδρών +1 ή +2 σε κά π οιες π αραλλαγές του συστήματος ) Οι υ π οψήφιοι ( όχι οι συνδυασμοί ) π ου έχουν ξε π εράσει το μέτρο σε π ρώτες π ροτιμήσεις εκλέγονται Όταν ωστόσο έχουν π ερισσότερες π ρώτες π ροτιμήσεις α π ό τις αναγκαίες ( λ. χ. το μέτρο είναι 14.000 αλλά ένας υ π οψήφιος έχει λάβει 18.000) τότε οι ε π ι π λέον ψήφοι ( στο ανωτέρω π αράδειγμα 4.000 ψήφοι ) μεταφέρονται στους υ π οψήφιους π ου έχουν λάβει 2 η π ροτίμηση Η μεταφορά ωστόσο δεν είναι ακέραιη αλλά υ π ολογίζεται ως π ηλίκο της διαίρεσης των 4.000/18.000. Δηλαδή κάθε υ π οψήφιος π ου έχει λάβει τη δεύτερη π ροτίμηση των 18.000 ψηφοφόρων λαμβάνει 0,22 ψήφους για κάθε δεύτερη π ροτίμηση π ου λαμβάνει Εάν με τον τρό π ο αυτό κά π οιος υ π οψήφιος καλύψει το εκλογικό μέτρο εκλέγεται

40 Η διαδικασία (2) Εφόσον δεν κατανεμηθούν όλες οι έδρες, ο υ π οψήφιος με τις λιγότερες π ρώτες π ροτιμήσεις α π οκλείεται και οι ψήφοι του μεταφέρονται ακέραιες στους υ π οψήφιους π ου έχουν τις δεύτερες π ροτιμήσεις του Η διαδικασία α π οκλεισμού των υ π οψήφιων με τις λιγότερες π ρώτες π ροτιμήσεις ε π αναλαμβάνεται μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι έδρες

41 Το γερμανικό εκλογικό σύστημα Αναλογικό σύστημα με στοιχεία μονοεδρικής εκ π ροσώ π ησης. Χρησιμο π οιείται στις εκλογές της ομοσ π ονδιακής Βουλής (Bundestag) της Γερμανίας. Η χώρα είναι διαιρεμένη σε μονοεδρικές π εριφέρειες ίσες με το ήμισυ του συνόλου των εδρών του Bundestag. Τα κόμματα κατεβάζουν έναν υ π οψήφιο σε κάθε μία α π ό αυτές. Για τις άλλες μισές έδρες τα κόμματα υ π οβάλλουν ( δεσμευμένους ) συνδυασμούς σε ε π ί π εδο κρατιδίου (Land) Ο κάθε ψηφοφόρος διαθέτει δύο ψήφους : μία για την εκλογική του π εριφέρεια και μία για το κρατίδιο. Μ π ορεί να ψηφίσει διαφορετικά με τις 2 ψήφους αλλά η καθοριστική ψήφος για την αναλογική κατανομή των εδρών είναι η δεύτερη ( σε ε π ί π εδο κρατιδίου ).

42 Το γερμανικό εκλογικό σύστημα (2) Στις μονοεδρικές π εριφέρειες εκλέγεται ο σχετικά π λειοψηφών υ π οψήφιος Στη συνέχεια όλες οι έδρες της χώρας κατανέμονται αναλογικά ανάμεσα στα κόμματα π ου υ π ερβαίνουν το 5% των ψήφων σε εθνικό ε π ί π εδο ( ή έχουν εκλέξει τρεις βουλευτές σε μονοεδρικές π εριφέρειες ) Αφού υ π ολογισθεί ο αριθμός των εδρών π ου π ρέ π ει να λάβει κάθε συνδυασμός αφαιρείται ο αριθμός των εδρών π ου ο συνδυασμός αυτός έχει ήδη λάβει στις μονοεδρικές π εριφέρειες. Αν δικαιούται π ερισσότερες έδρες, οι έδρες αυτές του χορηγούνται στους συνδυασμούς σε ε π ί π εδο κρατιδίο Αν έχει υ π ερβεί τον αριθμό των εδρών π ου δικαιούται (überhangmandate), τις διατηρεί αλλά αυξάνονται οι έδρες του Bundestag π ρος όφελος και των λοι π ών κομμάτων (Ausgleichmandate)

43 ΜΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συνήθως εμ π εριέχουν π αράλληλες εκλογικές διαδικασίες ( δηλαδή εκλέγουν μέρος των βουλευτών με π λειοψηφικό τρό π ο και μέρος τους με αναλογικό ) π ου, αντίθετα α π ό ό, τι δια π ιστώνεται στο γερμανικό σύστημα, δεν αλληλοε π ηρεάζονται Τα μικτά συστήματα π εριλαμβάνουν τόσο π λειοψηφικά όσο και αναλογικά στοιχεία

44 ΜΙΚΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παραδείγματα Το λεγόμενο « τριφασικό σύστημα » π ου χρησιμο π οιήθηκε στις εκλογές του 1956 στην Ελλάδα : ήταν π λειοψηφικό σύστημα στις μικρές εκλογικές π εριφέρειες, ήταν ενισχυμένα αναλογικό στις μεσαίες και αναλογικό στις μεγάλες π εριφέρειες Το εκλογικό σύστημα της Ια π ωνίας ό π ου οι ψηφοφόροι εκλέγουν 300 α π ό τους 480 βουλευτές με π λειοψηφικό σύστημα σε ευρείες π εριφέρειες και 180 με αναλογικό τρό π ο Το εκλογικό σύστημα της Ρωσίας π ου εκλέγει τους μισούς βουλευτές της με π λειοψηφικό σύστημα δύο γύρων σε μονοεδρικές π εριφέρειες και τους άλλους μισούς με αναλογικό τρό π ο Μέχρι το 1993 η Ια π ωνία είχε ένα άλλο μικτό σύστημα : οι ψηφοφόροι ψήφιζαν σε π ολυεδρικές π εριφέρειες έναν μόνο υ π οψήφιο. Οι υ π οψήφιοι π ου λάμβαναν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων εκλέγονταν ανεξάρτητα α π ό τον συνδυασμό στον ο π οίο ανήκαν


Κατέβασμα ppt "Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γιάννης Φ. Παπαγεωργίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google