Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καμπύλη ογκομέτρησης  ε ίναι η γραφική παράσταση του pΗ του άγνωστου διαλύματος  που ογκομετρούμε σε συνάρτηση με τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καμπύλη ογκομέτρησης  ε ίναι η γραφική παράσταση του pΗ του άγνωστου διαλύματος  που ογκομετρούμε σε συνάρτηση με τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καμπύλη ογκομέτρησης  ε ίναι η γραφική παράσταση του pΗ του άγνωστου διαλύματος  που ογκομετρούμε σε συνάρτηση με τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που προσθέτουμε.  Η καμπύλη ογκομέτρησης μίας αλκαλιμετρίας πάντα “ανεβαίνει”, γιατί με την προσθήκη βάσης το pH του διαλύματος αυξάνεται, ενώ στην οξυμετρία η καμπύλη ογκομέτρησης “κατεβαίνει”, γιατί με την προσθήκη οξέος το pH του διαλύματος μειώνεται.  Στην περιοχή του ισοδύναμου σημείου παρατηρείται πάντα απότομη μεταβολή του pH και η καμπύλη ογκομέτρησης γίνεται σχεδόν κατακόρυφη ευθεία.  Το pH του ισοδύναμου σημείου αντιστοιχεί πρακτικά στο μέσο της καμπύλης.

2 α1. Ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση:  Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης, στο διάλυμα υπάρχει μόνο το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση του ισχυρού οξέος από την ισχυρή βάση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο ισοδύναμο σημείο να έχουμε pH = 7, στους 25 oC Ισοδύναμο σημείο Περιοχή που αλλάζει χρώμα Η φαινολοφθαλεινη Περιοχή που αλλάζει χρώμα το κόκκινο του μεθυλίου

3 Ισχυρή βάση Ισχυρό οξύ δείκτης Όγκος ΝαΟΗ 0,1Μ Καμπύλη τιτλοδότησης ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση

4 Ογκομέτρηση 25ml HCl 0.1M με διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ Ισοδύναμο σημείο

5 Ογκομέτρηση οξύ με βάση : Στην φιάλη βάζουμε το διάλυμα που θέλομε να υπολογίσουμε την συγκέντρωση του και 2-3 σταγόνες δείκτη Γεμίζομε με 50ml διαλύματος ΝαΟΗ γνωστής συγκέντρωσης Προσθέτουμε διάλυμα ΝαΟΗ (το χρώμα του δείκτη αλλάζει στιγμιαία) Σταματάμε ττην προσθήκη του ΝαΟΗ όταν αλλάξει το χρώμα του δείκτη

6 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M NaOH προσθέσουμε α)0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH. Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M NaOH προσθέσουμε α)0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH. Α)Προσθήκη 0 mL of NaOH – –HCl +H2O  H3O+ + Cl- –C HCl = 0.1 M –ΆΡΑ [H3O+ ]=C HCl = 0.1 M pH = 1

7 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M NaOH προσθέσουμε α)0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH.  Β) Με προσθήκη 15 mL NaOH,   Αρχικά mol ΗCl=c*V=0.1*0.035=0.0035mol – –Αρχικά mol NaOH=c*V=0.1*0.015=0.0015mol – –Αντίδραση HCl+ NaOH  NaCl +H2O – –Μετα την αντίδραση θα έχει περισέψει HCl – –nHCl =0.0035-0.0015=0.002mol – –V διαλύματος =0,035lt+0.015lt=0.05lt – = 4x10 -1 M –Άρα [HCl]=n/V=0.002/0.05M=0.4M = 4x10 -1 M – –HCl +H2O  H3O+ + Cl- – 4x10 -2 MpH = 1.3979 –ΆΡΑ [H3O+ ]= 4x10 -2 MpH = 1.3979

8 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M NaOH προσθέσουμε α)0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH Γ)Με προσθήκη 35 mL NaOH 0,1Μ   Αρχικά mol ΗCl=c*V=0.1*0.035=0.0035mol – –Αρχικά mol NaOH=c*V=0.1*0.035=0.0035mol – –Αντίδραση HCl+ NaOH  NaCl +H2O –Άρα έχομε πλήρη εξουδετέρωση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση στο ισοδύναμο σημείο –Το pH το καθορίζει ο ιονισμός του νερού άρα [Η3Ο+]=[ΟΗ-]=10 -7 άρα pH = 7

9 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M NaOH προσθέσουμε α)0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH –δ)Με προσθήκη 50 mL NaOH 0,1Μ – –Αρχικά mol ΗCl=c*V=0.1*0.035=0.0025mol – –Αρχικά mol NaOH=c*V=0.1*0.05=0.005mol – –Αντίδραση HCl+ NaOH  NaCl +H2O – –Μετα την αντίδραση θα έχει περισέψει ΝαΟΗ – –nΝαΟΗ =0.005-0.0035=0.0015mol – –V διαλύματος =0,035lt+0.05lt=0.85lt – –Άρα [ΝαΟΗ]=n/V=0.0015/0.85M=0.01765M – –ΝαΟΗ  Να+ + ΟΗ- – –Άρα [ΟΗ-]=0,01765 άρα pOH=-log0.01765=1.753 – –Άρα pH=14-pOH=14-1.753=12.247

10 β. Ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση  Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης, στο διάλυμα υπάρχει μόνο το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση του ασθενούς οξέος από την ισχυρή βάση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο ισοδύναμο σημείο να έχουμε pH > 7, στους 25 o C. Ισοδύναμο σημείο Η φαινολοφθαλεινη αλλάζει χρώμα σε αυτό το pH Καμπύλη ογκομέτρηση ς ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση Ο δείκτης κόκκινο του μεθυλίου δεν ενδείκνειται

11 Ογκομέτρηση 25ml CH 3 COOH 0.1M με διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ 2 Ρυθμιστικό διάλυμα Ισοδύναμο σημείο Περιοχή που αλλάζει χρώμα Η φαινολοφθαλεινη Περιοχή που αλλάζει χρώμα το πράσινο της βρωμοκρεσόλης

12 ερώτηση: όταν 100 mL διαλύματος 0.025 M βενζοικό οξύ ογκομετρείται με διάλυμα 0.1 M NaOH στο ισοδύναμο σημείο. Ποιο το pH στο ισοδύναμο σημείο ισοδύναμο σημείο pH διαλύματος βενζοικού οξέος (ασθενές οξύ)

13 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M CH 3 COOH προσθέσουμε α) 0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH K a = 1.75 x 10 -5 M  Με 0 mL NaOH αρχικό σημείο καθαρό CH 3 COOH CH 3 COOH +Η2Ο ↔ CH 3 COO- +Η3Ο+ αρχικα 0,1Μ ισορροπία 0,1-χ χ χ [H 3 O + ] = χ [H 3 O + ] 2 =K a * C HA [H 3 O + ] =χ= (1.75 -5 M)*(0.1 M) = 1.32 -3 M pH = 2.878

14 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M CH 3 COOH προσθέσουμε α) 0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH K a = 1.75 x 10 -5 M B) Με προσθήκη 15 mL NaOH, Αρχικά mol CH 3 COOH = c*V=0.1*0.035=0.0035mol Αρχικά mol NaOH=c*V=0.1*0.015=0.0015mol Αντίδραση CH 3 COOH + NaOH  CH 3 COO Na +H2O Μετα την αντίδραση θα έχει περισέψει CH 3 COOH n CH 3 COOH =0.0035-0.0015=0.002mol Και στο διάλυμα υπάρχουν CH 3 COOΝα 0,0015mol V διαλύματος =0,035lt+0.015lt=0.05lt Άρα [ CH 3 COOH ]=n/V=0.002/0.05M=0.4M Άρα [ CH 3 COONa ]=n/V=0.0015/0.05M=0.3M Άρα έχομε ρυθμιστικό διάλυμα pH=pKa +logcb/ca=log(1.75*10 -5 ) + log0.3/0.4=4.632

15 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M CH 3 COOH προσθέσουμε α) 0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH K a = 1.75 x 10 -5 M Με προσθήκη 35 mL NaOH, Αρχικά mol CH 3 COOH = c*V=0.1*0.035=0.0035mol Αρχικά mol NaOH=c*V=0.1*0.035=0.0035mol Αντίδραση CH 3 COOH + NaOH  CH 3 COO Na +H2O Άρα μετα την αντίδραση έχομε μόνο 0,0035mol CH 3 COO Na [ CH 3 COO Na]=n/v=0.0035/0.07=0.5M CH 3 COO Na  CH 3 COO - + Na+ 0.5M 0.5M CH 3 COO - +H2O ↔ CH 3 COO H + OH- Αρχ 0,5Μ Ισορ 0,5-χχχ Κb=x2/0.5 Kb=Kw/Ka=10 -14 /(1.75*10 -5 ) X= [OH - ] = 5.34 -6 M άρα pOH = 5.272pH = 8.728

16 Υπολογίστε το pH διαλύματος αν σε 35mL 0.1 M CH 3 COOH προσθέσουμε α) 0, β)15, γ)35, και δ)50 mL of 0.1 M NaOH K a = 1.75 x 10 -5 M δ)Με προσθήκη 50 mL NaOH 0,1Μ Αρχικά mol CH 3 COOH =c*V=0.1*0.035=0.0025mol Αρχικά mol NaOH=c*V=0.1*0.05=0.005mol Αντίδραση CH 3 COOH + NaOH  CH 3 COO Na +H2O Μετα την αντίδραση θα έχει περισέψει ΝαΟΗ nΝαΟΗ =0.005-0.0035=0.0015mol V διαλύματος =0,035lt+0.05lt=0.85lt Άρα [ΝαΟΗ]=n/V=0.0015/0.85M=0.01765M ΝαΟΗ  Να+ + ΟΗ- Άρα [ΟΗ-]=0,01765 άρα pOH=-log0.01765=1.753 Άρα pH=14-pOH=14-1.75=12.25

17 250mL V αρχικός V final Τελικό σημείο: Αποκτά ένα απαλό ροζ χρώμα “ 0.1 M NaOH ” V τελικός - V αρχικόςl = V χρησ (in mL) Ογκομέτρηση CH3COOH (ξύδι ) με ΝαΟΗ υπολογισμός συγκέντρωσης ξύδι + H 2 O+ 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεινη CH3COOH mol CH3COOH = Mol of NaOH CH3COOH mol CH3COOH = M NaOH × V NaOH CH3COOH moles CH3COOH = M NaOH × V used

18 Αντίδραση οξέος –βάσης Το βενζοικο οξύ (ΗΒz) εχει αντιδράσει όλο και έχει σχημα τιστεί Bz- 1 υπολογισμός: ηΒz=c*V=0.1*0.025=0.0025 mol άρα [Bz - ]=η/V=0.0025/0.05= 0.02 M. Bz - + H 2 O HBz + OH - K b = 1.6 x 10 -10 [Bz - ] [HBz][OH - ] [Bz - ] [HBz][OH - ] ισορροπία0.020 - xxx ισορροπία0.020 - xxx x = [OH - ] = 1.8 x 10 -6, pOH = 5.75, and pH = 8.25 Το βενζοικο οξύ (ΗΒz) εχει αντιδράσει όλο και έχει σχημα τιστεί Bz- 1 υπολογισμός: ηΒz=c*V=0.1*0.025=0.0025 mol άρα [Bz - ]=η/V=0.0025/0.05= 0.02 M. Bz - + H 2 O HBz + OH - K b = 1.6 x 10 -10 [Bz - ] [HBz][OH - ] [Bz - ] [HBz][OH - ] ισορροπία0.020 - xxx ισορροπία0.020 - xxx x = [OH - ] = 1.8 x 10 -6, pOH = 5.75, and pH = 8.25 Όταν σε 100. mL 0.025 M διαλύματος βενζοικού οξέος ογκομετρηθουν με διάλυμα 0.1 M NaOH ποιο το pH στο ισοδύναμο σημείο?

19 όταν 100 mL διαλύματος 0.025 M βενζοικό οξύ ογκομετρείται με διάλυμα 0.1 M NaOH στο ισοδύναμο σημείο. Ποιο το pH όταν έχομε προσθέσει την μισή ποσότητα από αυτή στο ισοδύναμο σημείο

20 Αντίδραση οξέος –βάσης όταν έχομε προσθέσει την μισή ποσότητα που απαιτείται για την πλήρη εξούδετέρωση θα έχομε στο διάλυμα ίσα mol HBz και Bz- άρα και ίσες συγκεντρώσεις [Bz - ]=[HBz] HBz + H 2 O ↔ H 3 O + + Bz - K a = 6.3 x 10 -5 HBz + H 2 O ↔ H 3 O + + Bz - K a = 6.3 x 10 -5 pH = pKa + log ( [Bz - ]/[HBz] ) pH = 4.20 + log (1) pH = 4.20 όταν έχομε προσθέσει την μισή ποσότητα που απαιτείται για την πλήρη εξούδετέρωση θα έχομε στο διάλυμα ίσα mol HBz και Bz- άρα και ίσες συγκεντρώσεις [Bz - ]=[HBz] HBz + H 2 O ↔ H 3 O + + Bz - K a = 6.3 x 10 -5 HBz + H 2 O ↔ H 3 O + + Bz - K a = 6.3 x 10 -5 pH = pKa + log ( [Bz - ]/[HBz] ) pH = 4.20 + log (1) pH = 4.20 pH όταν έχομε προσθέσει την μισή ποσότητα Έχομε ρυθμιστικό διάλυμα και το pH =pKa

21 Ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση Ισοδύναμο σημείο V NaOH pH ½ V ι.σ V ι.σ

22 γ Ογκομέτρηση ισχυρής βάσης με ισχυρό οξύ:  Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης, στο διάλυμα υπάρχει μόνο το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση του ισχυρού οξέος από την ισχυρή βάση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο ισοδύναμο σημείο να έχουμε pH = 7, στους 25 oC Ισοδύναμο σημείο

23

24 δ. Ογκομέτρηση ασθενούς βάσης με ισχυρό οξύ  Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης, στο διάλυμα υπάρχει μόνο το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση της ασθενούς βάσης από το ισχυρό οξύ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο ισοδύναμο σημείο να έχουμε pH < 7, στους 25 oC. Ισοδύναμο σημείο Ο δείκτης κόκκινο του μεθυλίου αλλάζει χρώμα σε αυτό το pH Ο δείκτης φαινιλοφθαλεινη αλλάζει χρώμα σε αυτό το pH

25 Α4 Ογκομέτρηση διαλύματος 0,1Μ ΝΗ 3 με διάλυμα HCl 0.1M Ισοδύναμο σημείο Ο δείκτης κόκκινο του μεθυλίου αλλάζει χρώμα σε αυτό το pH

26 καμπύλη ογκομέτρησης Ασθενές οξύ – ισχυρή βάση καμπύλη ογκομέτρησης Ασθενή βάση– ισχυρό οξύ Χρήση δεικτών στην ογκομέτρηση.


Κατέβασμα ppt "Καμπύλη ογκομέτρησης  ε ίναι η γραφική παράσταση του pΗ του άγνωστου διαλύματος  που ογκομετρούμε σε συνάρτηση με τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google