Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κεφάλαιο 1 ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενότητα 1.5 : Α π οτελεσματικότητα των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κεφάλαιο 1 ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενότητα 1.5 : Α π οτελεσματικότητα των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κεφάλαιο 1 ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενότητα 1.5 : Α π οτελεσματικότητα των Ε π ιχειρήσεων 1.5.1. Οι Στόχοι των Ε π ιχειρήσεων Επιμέλεια : Γιαλιτάκη Ειρήνη Επιμέλεια : Γιαλιτάκη Ειρήνη

2 Οι Στόχοι του σημερινού μας μαθήματος... 2 Στο σημερινό μας μάθημα, θα π ρέ π ει να : 1. Κατανοούμε και να ορίζουμε την έννοια του « Ε π ιχειρησιακού Στόχου ». 1. Γνωρίζουμε τις κατηγορίες Διακρισής του. 2. Αναγνωρίζουμε τα α π οτελέσματα και τα π εδία αναφοράς των Θεσμικών & Λειτουργικών Στόχων. 3. Συσχετίζουμε με π αραδείγματα την κατανόηση των εννοιών μας.

3 3

4 4 T ί είναι Ε π ιχείρηση ; o T ί είναι Ε π ιχείρηση ; o T ι είναι Στόχος ;

5 5  Τι είναι Ε π ιχειρησιακός Στόχος ; Είναι μια ε π ιθυμητή κατάσταση στην ο π οία ε π ιδιώκει να φτάσει η ε π ιχείρηση, ή ένα α π οτέλεσμα π ρος ε π ίτευξη. Κάθε ε π ιχείρηση ( ή οργανισμός ) έχει στόχους οι ο π οίοι δικαιολογούν την ύ π αρξη - υ π όσταση της. Ερμηνεία – Ορισμός Ε π ιχειρησιακού Στόχου : Ερμηνεία – Ορισμός Ε π ιχειρησιακού Στόχου :

6 6 Διάκριση Ε π ιχειρησιακών Στόχων : Ε π ιχειρησιακός Στόχος Θεσμικοί στόχοι Λειτουργικοί στόχοι

7 7 Ερμηνεία Κατηγοριο π οίησης Στόχων : Ερμηνεία Κατηγοριο π οίησης Στόχων : Θεσμικοί & Λειτουργικοί Στόχοι : Τι είναι Θεσμικός Στόχος ;  Τι είναι Θεσμικός Στόχος ; E ίναι οι στόχοι π ου ε π ίσημα η ε π ιχείρηση ( ή οργανισμός ) διατυ π ώνει στο καταστατικό της, με βάση το ο π οίο νομιμο π οιείται η ύ π αρξη και η λειτουργία της. Πρόκειται ουσιαστικά για : Γενικούς και μη συγκεκριμένους στόχους. Στόχους π ου εκφράζουν το βασικό καθήκον της ε π ιχείρησης. Στόχους π ου εκφράζουν το βασικό καθήκον της ε π ιχείρησης. Π. χ. Η α π οστολή του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώ π ων & η α π οστολή ενός νοσοκομείου είναι η π αροχή υ π ηρεσιών υγείας.

8 8 Ερμηνεία Κατηγοριο π οίησης Στόχων : Θεσμικοί & Λειτουργικοί Στόχοι : Τι είναι Λειτουργικός Στόχος ;  Τι είναι Λειτουργικός Στόχος ; E ίναι οι στόχοι της ε π ιχείρησης π ου εκφράζουν συγκεκριμένα α π οτελέσματα τα ο π οία ε π ιδιώκει να ε π ιτύχει. Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται : Στα συνολικά μεγέθη της ε π ιχείρησης Στα συνολικά μεγέθη της ε π ιχείρησης Στην αγορά Στην αγορά Στην π αραγωγή Στην π αραγωγή Στους ανθρώ π ους Στους ανθρώ π ους Στις καινοτομίες Στις καινοτομίες

9 9 1. Στα συνολικά μεγέθη της ε π ιχείρησης : Πεδία αναφοράς Λειτουργικών Στόχων : Τα κέρδη Τα κέρδη Το εισόδημα Το εισόδημα Οι ρυθμοί αύξησης ή ανά π τυξης Οι ρυθμοί αύξησης ή ανά π τυξης Η Α π οδοτικότητα των ε π ενδυμένων κεφαλαίων Η Α π οδοτικότητα των ε π ενδυμένων κεφαλαίων Η φήμη Η φήμη Η δύναμη Η δύναμη 2. Στην αγορά : 2. Στην αγορά : Η κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς Η κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς Η δημιουργία δικτύου π ωλήσεων η διανομής Η δημιουργία δικτύου π ωλήσεων η διανομής Η δημιουργία εμ π οδίων εισόδου ανταγωνιστών Η δημιουργία εμ π οδίων εισόδου ανταγωνιστών

10 10 Πεδία αναφοράς Λειτουργικών Στόχων : 3. Στην π αραγωγή : Η π αραγωγικότητα της εργασίας Η π αραγωγικότητα της εργασίας Η π οιότητα των π ροϊόντων Η π οιότητα των π ροϊόντων Τα κόστη Τα κόστη 4. Στους ανθρώ π ους : Η ικανο π οίηση των εργαζομένων Η ικανο π οίηση των εργαζομένων Η α π ασχόληση Η α π ασχόληση Η εκ π αίδευση Η εκ π αίδευση Η ανά π τυξη Η ανά π τυξη

11 11 Πεδία αναφοράς Λειτουργικών Στόχων : 5. Στις καινοτομίες : Ανά π τυξη νέων π ροϊόντων Ανά π τυξη νέων π ροϊόντων Ανά π τυξη νέων μεθόδων και τεχνικών π αραγωγής και διανομής Ανά π τυξη νέων μεθόδων και τεχνικών π αραγωγής και διανομής Ανά π τυξη νέων διοικητικών συστημάτων Ανά π τυξη νέων διοικητικών συστημάτων Με σκο π ό : Την ανά π τυξη Την π ροσαρμογή της ε π ιχείρησης στις εξελίξεις του π εριβάλλοντος Την π ροσαρμογή της ε π ιχείρησης στις εξελίξεις του π εριβάλλοντος

12 12 1.5.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 3, ( α π ό το βιβλίο ) – σελ : 43 Άσκηση 3, ( α π ό το βιβλίο ) – σελ : 43 Ερώτηση : Ερώτηση : Να σημειώσετε με Σ το σωστό και με Λ το λάθος στο τέλος κάθε π ρότασης : 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώ π ων Σ Λ 2. Οι θεσμικοί στόχοι της ε π ιχείρησης διατυ π ώνονται στο καταστατικό της Σ Λ

13 13 Έννοια Ε π ιχειρησιακού στόχου  Έννοια Ε π ιχειρησιακού στόχου  Διάκριση Ε π ιχειρησιακού στόχου  Ανάλυση και Ορισμός κατηγοριών Διάκρισης στόχων, ( θεσμικοί & Λειτουργικοί στόχοι ).  Ερμηνεία π εδίων αναφοράς Ε π ιχειρησιακού στόχου

14 14 Α π όψεις καθηγητών ( R. Cyert & s. March ), σχετικά με την έννοια  Α π όψεις καθηγητών ( R. Cyert & s. March ), σχετικά με την έννοια του στόχου  Αναφορά στις π αρατηρήσεις π ου διατυ π ώνουν  Παρουσίαση 2 τελικών π αραδοχών Καλή συνέχεια … Σας ευχαριστώ θερμά για την π ροσοχή σας ! Σας ευχαριστώ θερμά για την π ροσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "1 Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κεφάλαιο 1 ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενότητα 1.5 : Α π οτελεσματικότητα των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google