Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθανάσιος Παναγόπουλος1 Το Θέμα μας για σήμερα : Ανάλυση Λογιστικών Λογιστικών γεγονότων γεγονότων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθανάσιος Παναγόπουλος1 Το Θέμα μας για σήμερα : Ανάλυση Λογιστικών Λογιστικών γεγονότων γεγονότων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθανάσιος Παναγόπουλος1 Το Θέμα μας για σήμερα : Ανάλυση Λογιστικών Λογιστικών γεγονότων γεγονότων

2 Αθανάσιος Παναγόπουλος2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Η έννοια Ισολογισμός

3 Αθανάσιος Παναγόπουλος3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η Λογιστική κατάσταση με την ο π οία εμφανίζονται την ο π οία εμφανίζονται συνο π τικά τα π εριουσιακά στοιχεία της ε π ιχείρησης και η αξία τους, σε ορισμένη χρονική στιγμή εκφρασμένα με το ίδιο νόμισμα.

4 Αθανάσιος Παναγόπουλος4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Η έννοια Ισολογισμός 2. Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία

5 Αθανάσιος Παναγόπουλος5 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Οικονομικά αγαθά ( αξίες ) Α π αιτήσεις Α π αιτήσεις Υ π οχρεώσεις π ρος τον φορέα ( Καθαρή Περιουσία ) Υ π οχρεώσεις π ρος τρίτους ( Πραγματικό Παθητικό ) Υ π οχρεώσεις π ρος τρίτους ( Πραγματικό Παθητικό )

6 Αθανάσιος Παναγόπουλος6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Η έννοια Ισολογισμός 2. Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία 3. Η έννοια Λογαριασμός

7 Αθανάσιος Παναγόπουλος7 Λογαριασμός είναι : Ένας π ίνακας με κατάλληλη γραμμογράφηση, Ένας π ίνακας με κατάλληλη γραμμογράφηση, στον ο π οίον καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά και αιτιολογημένα οι μεταβολές ενός π εριουσιακού στοιχείου κατά π οσότητα και αξία ( εμ π ορεύματα, π ροϊόντα ) ή μόνο κατά αξία (π ελάτες, π ρομηθευτές ).

8 Αθανάσιος Παναγόπουλος8 ` ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ (+) ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΣΗ (-) ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Π.Π. & Κ.Π.) ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ (+) ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΣΗ (-)

9 Αθανάσιος Παναγόπουλος9 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Η έννοια Ισολογισμός 2. Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία 3. Η έννοια Λογαριασμός 4. Η έννοια Λογιστικό γεγονός

10 Αθανάσιος Παναγόπουλος 10 Λογιστικά Γεγονότα Οι π ράξεις οι ο π οίες μεταβάλλουν τα π εριουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού, του Πραγματικού Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας, π ου στηρίζονται σε δικαιολογητικά ή α π οδεικτικά έγγραφα ( τιμολόγια, α π οδείξεις π ληρωμών, συμβόλαια φορτωτικές κ. λ.π.) και είναι εκφρασμένες σε χρηματικές μονάδες.

11 Αθανάσιος Παναγόπουλος11 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Η έννοια Ισολογισμός 2. Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία 3. Η έννοια Λογαριασμός 4. Η έννοια Λογιστικό γεγονός  Η ανάλυση ενός Λογιστικού γεγονότος  Ο π ροσδιορισμός των Λογαριασμών π ου θα κινηθούν με τα αντίστοιχα π οσά ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

12 Αθανάσιος Παναγόπουλος12 Κάθε λογιστικό γεγονός π ριν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς, θα π ρέ π ει να αναλυθεί, έτσι ώστε, να π ροσδιοριστούν οι λογαριασμοί π ου θα χρεωθούν και οι λογαριασμοί π ου θα π ιστωθούν με τα αντίστοιχα π οσά. Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων

13 Αθανάσιος Παναγόπουλος13 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 1. Προσδιορίζουμε τους λογαριασμούς, οι ο π οίοι π αρακολουθούν τα π εριουσιακά στοιχεία π ου μεταβάλλονται

14 Αθανάσιος Παναγόπουλος14 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 2. Προσδιορίζουμε το είδος της μεταβολής κάθε π εριουσιακού μεταβολής κάθε π εριουσιακού στοιχείου π ου μεταβάλλεται ( αύξηση ή ελάττωση ).

15 Αθανάσιος Παναγόπουλος15 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 3. Προσδιορίζουμε την κατηγορία στην ο π οία ανήκουν οι λογαριασμοί π ου ο π οία ανήκουν οι λογαριασμοί π ου μεταβάλλονται ( Ε, Π. Π, Κ. Π. ) και με βάση τους κανόνες λειτουργίας τους δια π ιστώνουμε π οιοι χρεώνονται και π οιοι π ιστώνονται.

16 Αθανάσιος Παναγόπουλος16 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 4. Προσδιορίζουμε το π οσό της μεταβολής

17 Αθανάσιος Παναγόπουλος17 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων Αγορά ε π ί π λων αξίας 50.000,00 ευρώ με π ίστωση α π ό τον π ρομηθευτή μας κ. Σκουρό π ουλο Παράδειγμα

18 Αθανάσιος Παναγόπουλος18 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι λογαριασμοί οι ο π οίοι π αρακολουθούν τα π εριουσιακά στοιχεία π ου μεταβάλλονται π εριουσιακά στοιχεία π ου μεταβάλλονται είναι : Α ) Έ π ι π λα και λοι π ός εξο π λισμός Β ) Προμηθευτές

19 Αθανάσιος Παναγόπουλος19 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α ) Τα Έ π ι π λα αυξάνονται Β ) Οι Προμηθευτές αυξάνονται

20 Αθανάσιος Παναγόπουλος20 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Α ) Τα Έ π ι π λα είναι λογαριασμός Ενεργητικού και με την αύξηση χρεώνονται Β ) Οι Προμηθευτές είναι λογαριασμός Πραγματικού Παθητικού και με την αύξηση π ιστώνονται

21 Αθανάσιος Παναγόπουλος21 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α ) Η αξία των ε π ί π λων αυξάνεται κατά 50.000,00 ευρώ Β ) Η αξία των Προμηθευτών αυξάνεται κατά 50.000,00 ευρώ

22 Αθανάσιος Παναγόπουλος22 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων Ο Ισολογισμός της ατομικής ε π ιχείρησης Α έχει σε ευρώ : Άσκηση

23 Αθανάσιος Παναγόπουλος23 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εμπορεύματα 200.000,00 Πελάτες 150.000,00 Ταμείο 700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.050.000,00 Γραμμάτια πληρωτέα 120.000,00 Κεφάλαιο 930.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.050.000,00

24 Αθανάσιος Παναγόπουλος24 Κεφάλαιο Χ (-)Π (+) 930.000,00 Χ (+) Εμπορεύματα Π (-) 200.000,00 Χ (+)ΠελάτεςΠ (-) 150.000,00 Χ (-)Π (+) Γραμμάτια Πληρωτέα 120.000,00 Χ (+) Π (-) Ταμείο 700.000,00

25 Αθανάσιος Παναγόπουλος25 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων Είσ π ραξη α π ό π ελάτη 100.000,00 ευρώ Είσ π ραξη α π ό π ελάτη 100.000,00 ευρώ 1 ο Λογιστικό γεγονός

26 Αθανάσιος Παναγόπουλος26 Κεφάλαιο Χ (-)Π (+) 930.000,00 Χ (+) Εμπορεύματα Π (-) 200.000.00 Χ (+)ΠελάτεςΠ (-) 150.000,00 Χ (-)Π (+) Γραμμάτια Πληρωτέα 120.000,00 Χ (+) Π (-) Ταμείο 700.000,OO 100.000,00

27 Αθανάσιος Παναγόπουλος27 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων Πληρωμή ενοικίου 5.000,00 ευρώ Πληρωμή ενοικίου 5.000,00 ευρώ 2 ο Λογιστικό γεγονός 2 ο Λογιστικό γεγονός

28 Αθανάσιος Παναγόπουλος28 Κεφάλαιο Χ (-)Π (+) 930.000,00 Χ (+) Εμπορεύματα Π (-) 200.000,00 Χ (+)ΠελάτεςΠ (-) 150.000,00 Χ (-)Π (+) Γραμμάτια Πληρωτέα 120.000,00 Χ (+) Π (-) Ταμείο 700.000,00 100.000,00 5.000,00

29 Αθανάσιος Παναγόπουλος29 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων Πώληση εμ π ορευμάτων αξίας κόστους 180.000,00 αντί 200.000,00 ευρώ 3 ο Λογιστικό γεγονός

30 Αθανάσιος Παναγόπουλος30 Κεφάλαιο Χ (-)Π (+) 930.000,00 Χ (+) Εμπορεύματα Π (-) 200.000,00 Χ (+)ΠελάτεςΠ (-) 150.000,00 Χ (-)Π (+) Γραμμάτια Πληρωτέα 120.000,00 Χ (+) Π (-) Ταμείο 700.000,00 100.000,00 5.000,00 180.000,00 200.000,00 20.000,00


Κατέβασμα ppt "Αθανάσιος Παναγόπουλος1 Το Θέμα μας για σήμερα : Ανάλυση Λογιστικών Λογιστικών γεγονότων γεγονότων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google