Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ERASMUS» “Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ERASMUS» “Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ERASMUS» “Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS” Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011 Αθήνα, Πολιτιστικό κέντρο ΕΚΠΑ « Κ. Παλαμάς » Ελίνα Μαυρογιώργου-Υπεύθυνη Erasmus

2 3-12 μήνες ( μία μετακίνηση για πρακτική άσκηση / μία για σπουδές ) Μεγαλύτερο μηνιαίο ποσό χρηματοδότησης από ό, τι για σπουδές Τριμερής συμφωνία πρακτικής άσκησης ( ίδρυμα - φοιτητής - οργανισμός υποδοχής ) Συμφωνία πρακτικής άσκησης -training agreement : καθήκοντα του φοιτητή Δέσμευση ποιότητας - ασφάλιση Επιλογή βάσει κριτηρίων

3  Προτιμούν :  Να έχουν λόγο στην επιλογή των φοιτητών  Τις πιο μακρόχρονες τοποθετήσεις ( συχνά άνω των 9 μηνών )  Φοιτητές μεγαλύτερων ετών Σε μεγάλο βαθμό προσλαμβάνουν άτομα που έχουν « δοκιμάσει » κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης  Θεωρούν ότι η πρακτική άσκηση είναι ο κύριος τρόπος να αναπτυχθούν τα “soft skills”: επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία

4  Επαφές με παλαιούς εταίρους για δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης / αρχή της αμοιβαιότητας  Δημιουργία στρατηγικής εύρεσης νέων εταίρων  Ετοιμάστε υλικό παρουσίασης του Ιδρύματός σας, των στόχων σας ( ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι χρειαζόμαστε, πόσα άτομα, για πόσο χρόνο, τι προϋποθέσεις, τι απαιτήσεις ) και των αμοιβαίων ωφελειών που σίγουρα θα προκύψουν ( μεγάλος ο ρόλος του website!)  Παρακολούθηση των partner searches που στέλνει η ΕΜ  Χρησιμοποιήστε τις επαφές με επιχειρήσεις του διδακτικού σας προσωπικού  Χρησιμοποιήστε ήδη ενεργά δίκτυα, π. χ. LEO-NET  Απευθυνθείτε σε εμπορικά και άλλα επιμελητήρια του εξωτερικού  Χρησιμοποιήστε τον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχει αποστείλει η ΕΜ  Χρησιμοποιήστε τους φοιτητές σας ( αλλά ενδελεχής έλεγχος της επιχείρησης που βρήκαν !)

5  Αναγκαία η διάχυση της πληροφόρησης τόσο μεταξύ των φοιτητών όσο και μεταξύ των διδακτικού προσωπικού και τη διοίκηση του Ιδρύματος με :  Παρουσιάσεις για το πρόγραμμα και τα οφέλη του είτε σε επίπεδο Τμημάτων – Σχολών ή σε επίπεδο Ιδρύματος ( π. χ. Ημερίδα για την πρακτική άσκηση Erasmus)  Χρήση μαρτυριών από φοιτητές που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση  Δημιουργία διαφημιστικού - προωθητικού υλικού ( με φωτογραφίες - μαρτυρίες φοιτητών που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση )  S.O.S. Δημιουργία website υψηλής ποιότητας και εύκολης προσβασιμότητας  Ενημέρωση διδακτικού προσωπικού για το ρόλο του στην πρακτική άσκηση

6 Καθορισμός ρόλου διδακτικού προσωπικού  Στην εύρεση εταίρων ( χρησιμοποιώντας τις επαφές τους )  στη διαμόρφωση της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης  Καθορισμός γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αποκτηθούν - μαθησιακά αποτελέσματα  Καθορισμός λεπτομερούς προγράμματος πρακτικής άσκησης  Καθορισμός προγράμματος παρακολούθησης, επίβλεψης, αξιολόγησης της περιόδου  στην επίβλεψη των φοιτητών (monitoring) και  στην αναγνώριση

7  Κεφαλαιώδους σημασίας για μία ποιοτική τοποθέτηση  Προτάσεις :  Επαφή μέσω e-mail, skype, τηλεφώνου σε τακτά χρονικά διαστήματα  Επαφή με τον supervisor της εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  Απαραίτητη η αναγνώριση κατά τη συνήθη διαδικασία (+ECTS), εάν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών  ΠΡΟΣΟΧΗ : εάν δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών, αναγραφή στο Παράρτημα Διπλώματος ή έστω στην αναλυτική βαθμολογία, αλλιώς ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Συνιστάται η χρήση των εγγράφων EUROPASS

8 Έκθεση π ρακτικής άσκησης του φοιτητή Δικό σας ερωτηματολόγ ιο για εσωτερική χρήση Αξιολόγηση α π ό τον ε π ιβλέ π οντα στην ε π ιχείρηση ( όχι α π λό π ιστο π οιητικό με ημερομηνίες ) Δική σας εσωτερική αξιολόγηση όλου του “project” της π ρακτικής άσκησης Αξιολόγηση στην τελική αφηγηματική σας έκθεση π ρος την ΕΜ

9 Αναγκαία π ροϋ π όθεση για ε π ιτυχημένη εφαρμογή της δραστηριότητας αυτής είναι η ισχυρή στήριξη α π ό το Ίδρυμα Καθήκον του Ιδρύματος η συνεχής ε π ο π τεία και ε π ίβλεψη της π οιότητας της κάθε το π οθέτησης για π ρακτική άσκηση και τη συμμόρφωση με τη Δέσμευση Ποιότητας Α π αραίτητη η π αρουσία ε π ιμελητή (mentor) στην ε π ιχείρηση για καθοδήγηση και κατάρτιση Ε π ιθυμητό η ε π ιχείρηση να συνεισφέρει οικονομικά, έστω σε είδος

10  Σωστή και διαφανής διαδικασία επιλογής - κριτήρια  Αξιόπιστοι και ποιοτικοί εταίροι - επιχειρήσεις υποδοχής ( μη δέχεστε τοποθετήσεις όπου η επιχείρηση υποδοχής δεν συνεργάζεται, δεν ορίζει supervisor και δεν καθορίζει ικανοποιητικά το πρόγραμμα εργασίας )  Έμφαση στο monitoring των φοιτητών  Ζητήστε τις απόψεις φοιτητών / επιχειρήσεων - οργανισμών για κάθε τοποθέτηση αλλά και για το πρόγραμμα γενικότερα, ώστε να αισθάνονται ότι έχουν σημαντικό ρόλο στη σχέση σας  Πάνω απ ’ όλα : ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ !  Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν  Αξιολογήστε τον εαυτό σας

11 Σας ευχαριστώ για την π ροσοχή σας ! http//:www.iky.gr


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ERASMUS» “Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google